text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
114706.j 20200729 20200729 20200722 _2020072 20200722 _2020072 114702.j 20200729 _2020072 _2020072 z2020072 20200729 20200729 _2020072 114715.j 20200722 20200722 20200722 20200722 _2020072 20200722 114601.j 20200722
Socha - více z restaurátorátorských zpráv z r. 1994 a r. 2000 Tisk článku    
Archiv - fotodokumentace - restaurátorských prácí v r. 1994 a v r. 2000

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA z roku 1994:

ZHOTOVITEL: RAR s.r.o., restaurování a rekonstrukce památek, Riegrova 344, Dvůr Králové n/Labem
RESTAURÁTOŘI: Ivan N o s e k, Jan Vích, ak. soch.,
Památka: Socha "Ecce Homo" v Žampachu, okr. Ústí n/Orlicí.
Dobové určení: baroko - 1758
Materiál : pískovec
Rozměry: socha - výška 120 cm, architektura - výška 2 m, šířka 2,2 m
Autor: neznámý
Vlastník: Obecní úřad Žampach.

Stav před restaurováním

Na dvou rozestoupených kamenných stupních osazen monolit vertikálního profilovaného soklu se sochou Krista. V rozích čtvercového základu štíhlé kamenné sloupky upravené pro osazení dřevěné ohrádky. Architektura památky byla v havarijním stavu, způsobeném rozestoupením kamenného základu. Dva rohové kamenné sloupky chyběly, další byl přelomený a poslední silně zkorodovaný. Na povrchu větší množství mechanických poškození, zkrakelované nepůvodní nátěry, spárování chybělo, silný nárůst mechů a lišejníků.

Socha Krista silně mechanicky poškozená, chyběla levá ruka, levá noha, pravé zápěstí a atribut - orobinec. Na hlavě zbytky zkorodovaného atributu. Nevhodně působily i starší vysprávky, většinou uvolněné.

Způsob restaurování

Restaurování bylo rozděleno do dvou etap. Vzhledem k tomu, že nezpevněný základ nezajišťoval do budoucna kvalitní statiku památky, bylo rozhodnuto zhotovit na původním místě nový betonový základ.

V I. etapě byla rozebrána památka a jednotlivé kusy uloženy poblíž na dřevěnou podlož. Socha byla převezena k rekonstrukci a restaurování do ateliéru restaurátorů. Dále byly zhotoveny 4 nové kopie rohových sloupků v pískovci.

Ve II. etapě byla postupně osazena původní architektura s novými kamennými sloupky, vyspárována, očištěna od mechů, lišejníků, zkrakelovaných zbytků barev a různých nečistot. Povrch byl zpevněn a opatřen nástřikem proti růstu mechů a jiné vegetace.

Chybějící modelace - rohy, části římsy apod. - byly doplněny minerálním, cementoakrylátovým tmelem, barvou a strukturou příbuzným okolnímu materiálu. Po přebroušení tmelů byla provedena lokální barevná retuš.

Dále byla na sokl osazena zrestaurovaná socha Krista, doplněna měděnými atributy a celý povrch konzervován.


Režim památky

Doporučujeme prohlídku památky vždy po 2 - 3 letech, v případě potřeby obnovu hydrofobizace a drobnou plastickou nebo barevnou retuš.

Použité materiály:

Tmely - křemičité písky, kysličníky kovů, bílý cement, akrylát SOKRAT 2802 A. Armatury - měď. Napouštěcí hmoty: POROSIL Z. Barviva: kysličníky kovů. Další materiály: Lastanox Multi, roztok CuSO4 a FeSO4.

                                                                                                                                                                                   Dvůr Králové n/Labem, 15. srpna 1994


RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY z roku 2000 :

PAMÁTKOVÝ ZÁMĚR  na restaurování sochy Krista - Ecce homo
při silnici u Žampachu, r.č. 3894

Popis
-
na dvou stupních je hranolový sokl s vrchní profilovanou římsou, na něm profilovaný
plintus se sochou Krista-Ecce homo. Kontrapost, levá noha pokrčena, ruce spojeny u levého boku a drží rákos, hlava nakloněna k pravému rameni ve tříčtvrtečním levém profilu, na hlavě trnová koruna a paprsčitá svatozář. Kolem dřevěný plot s nárožními kamennými hranolovými sloupky. Pozdní barok, z r. 1758, pískovec. Oprava v r. 1872 a 1994.
Vlastník - Obec Žampach.

Stav
 
- nedávno vandalsky poničeno. Hlava, levá ruka, pravá ruka po zápěstí s částí draperie, levá noha, dva kusy draperie na levém boku a kovový rákos uraženy. Vzadu různě velké oděrky od kamenů. Ulomen je rovněž železný držák lucerny na čelní straně soklu.

Vyjádření PÚ
- odlomené části /včetně dvou menších kusů kamene, které se nacházejí u plotu/ budou pomocí nerezových čepů a armatur osazeny na původní místa /včetně kovového rákosu/. Chybějící části budou podle starší fotodokumentace doplněny umělými tmely měkčími než originál, přebarvenými ve hmotě a strukturou odpovídající okolnímu kameni. Barevná retuš bude lazurní, lokální a celkové barevné sjednocování nebude prováděno! Na
závěr bude kámen biocidně ošetřen a hydrofobizován.

Restaurování bude provádět restaurátor s povolením MK ČR k restaurování sochařských děl v kameni. Průběh prací bude konzultovat s příslušným pracovníkem PÚ a vypracuje k nim restaurátorskou zprávu s fotodokumentací podle § 10 prováděcí vyhlášky č. 66/88 Sb. k zákonu č. 20/87 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace bude vyhotovena podle vzoru, který byl OkÚ zaslán a který bude součástí jeho stanoviska. Při přejímce díla bude přizvanému příslušnému pracovníkovi PÚ předložena restaurátorská zpráva s fotografiemi a po odsouhlasení bude jedno kompletní paré zprávy s fotografiemi předáno PÚ!! S tímto záměrem bude cestou OkÚ seznámen provádějící restaurátor.

7. 4. 2000


Z roku 2000 -  RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE :

Závěrečná restaurátorská zpráva r. 2000
Socha Krista - Ecce homo r.č. 3894, v obci Žampach

Údaje o památce
1. autornení znám
2. sloh1758 (barok)
3. materiál pískovec
4. rozměry socha 120cm výška, šíře l stupně podstavce nad základem 110x1 lOcm.
5. předchozí známé rest. zásahy 1872, 1994

Údaje o akci

termín započetí a dokončení akce: září - 20.12.2000
 restaurátoři : Karel Krátkýak. soch. rest.,  Stanislav Malý ak. soch.

Popis památky

Postava Krista stojí v kontrapostu, levá noha pokrčena, ruce jsou blízko sebe v úrovni pupku nad pokrčenou nohou. Hlava je natočena do prava a vychází z ní do tří stran paprsky svatozáře (v úrovni uší a na vrcholu hlavy). Draperie zakrývá celou zadní část postavy, vpředu část pánve a pravou nohu až ke kolenu. V levé ruce je umístěn kovový stvol, jeden list a semeník orobince. V zadní části podstavce je letopočet 1758, pravděpodobně doba vzniku památky. Dále je zde letopočet 1872, kdy byla provedena oprava. Okolo památky je dřevěný plůtek s kamennými rohovými sloupky.


Popis stavu památky před započetím akce

Podstavec je po 6 letech velmi porostlý řasou a částečně lišejníkem. Stanoviště v křoví na hranici s polem je velmi dobré pro růst biozeleně, ale velmi špatné pro umístění pískovcové sochy. Cesta před památkou se nepoužívá a silnice kde je provoz je přeložena dál od sochy. Památka na tomto stanovišti je zranitelná nejen pro vandaly, ale také pro zloděje, bude vhodné památku umístit v obci v areálu zámku. Socha Krista byla „zběsilým" způsobem rozbita. Uražená hlava, zohýbaná svatozář, pravá ruka odlomená za zápěstím s částí draperie, levá ruka uražená nad loktem s částí draperie, v dolní části vytržená levá noha v úrovni stehna až po nárt a část draperie. Kovový orobinec původně v levé ruce postavy byl zkroucený a přetržený, držák lampy odlomen, jednotlivé části byly rozlámány a rozdrceny na drobné kousky. Torzo postavy zůstalo stát na podstavci. Na podstavci byly jen drobné oděrky.

Nálezová (průzkumová) zpráva

Socha je z pískovce středně zrnitého, nazelenalého, možná z nedalekého okolí. Podstavec je z pískovce hrubšího, také místní. Poškození sochy bylo provedeno tvrdým předmětem, možná kovovou tyčí. Rozbita byla jen postava Krista, podstavec ani plůtek nebyly mnoho poškozeny.

Vyhodnocení průzkumu

Vzhledem k velkému počtu drobných částí a pokročilému času bude plastika restaurována v atelieru a měla by být osazena na podstavec na bezpečnějším místě.

Koncepce restaurátorského zásahu

Torzo postavy a jednotlivé části budou převezeny do atelieru, tam bude provedeno jejich zpevnění, vysušení, zafixování na původní místa, vyztužení nerezovým čepem a doplnění chybějící formy. Kovové části budou vytvarovány do původní podoby a svatozář bude pozlacena.

Postup práce

Rozlámané části byly převezeny do atelieru, kde byly fixovány a vysušeny. Torzo postavy bylo z podstavce uvolněno, vyzvednuto a převezeno rovněž do atelieru, kde bylo stejným způsobem ošetřeno. Jednotlivé části byly sestavovány do sebe až tvořily větší celky, tyto celky byly poslepovány, takže bylo možno s nimi manipulovat a zafixovat je na původní místa. Po sestavení a zafixování jsme určili slabá místa, provrtali je až ke zdravému jádru kamene a do otvoru vložili dlouhý kovový nerezový nosník, který nese levou ruku tak, aby bylo zazučeno v možné míře maximální zpevnění této části, se zachováním kamenné struktury materiálu bez dalšího poškození památky. Po restituci všech dochovaných částí byla všechna místa kde chyběla forma doplněna do původní podoby dle předložené fotodokumentace z minulé opravy.


Doplnění bylo provedeno minerálním tmelem strukturou a barvou přibližující se původnímu materiálu. Barevná retuš nebyla provedena z důvodů vyplývajícího z památkového záměru a také aby bylo v maximální míře dosaženo otevřené zrnitosti podobné čistému původnímu kameni. Měděné paprsky svatozáře jsme vyrovnali do původního podoby natřeli základní barvou, emailem a pozlatili plátkovým zlatem. Zbytek orobince jsme vyrovnali, doplnili chybějící část, natřeli základovou a tmavě zelenou barvou aby se nevytvářela měděnka, která zbarvuje kámen, takže je připraven zároveň se sochou k osazení. Za příhodnějších klimatických podmínek může být postava osazena na podstavec. Hydrofobizace sochy bude provedena až po osazení na podstavec, který bude rovněž ošetřen.


Použité technologie a materiály

Čištění Mytí Lepení Petrifíkace Minerální tmel Zlacení, Konzervace zlata Barva na kovy Orobinec Kovový nosník Biocidní ošetření Hydrofobizace

Mechanické pitná voda Epoxy 1200, - 15,polyester transparent. Ifest OH, Porosil Z.,  drcený pískovec, nazelenalý cement 400, styrenakrykátová disperse Sokrat 2804, voda, plátkové zlato na ířancouzký poliment. Paraloid, USA., rozpouštědlová SNR, synt.email ČR., měď, mosaz, cín, nerezová ocel, Porosan, Porosil VV+5

Doporučený režim památky

Na námi provedené restaurátorské práce dáváme záruku tři roky od kolaudace. Doporučujeme provádět obhlídku památky alespoň dvakrát za rok a případná poškození ošetřit. Za tři až pět let doporučujeme provést obnovu hydrofobizace.

Restaurárorskou zprávu vyhotovil: ak.soch. rest Karel Krátký