text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_4649 IMG_4659 ___IMG_4 IMG_4636 _IMG_461 IMG_4599 IMG_4595 IMG_4211 IMG-2020 __IMG_46 IMG_4642 IMG_4647 IMG_4686 20210115 _z202012 IMG_4609 IMG_4591 _IMG_466 ____2020 IMG_4593 __IMG_46 IMG_4626 ___20201 IMG_4657 IMG-2020 IMG-2020 IMG_4635 IMG_4668 ___IMG_4 IMG_4670 IMG_4600 _z202012 IMG_4644 IMG_4633 IMG_4618 _2020120 IMG_4661 IMG_4631 IMG-2020 zIMG_459 20201231 IMG_4210
Textová část skládačky Domov pod hradem Žampach - česká verze Tisk článku    

Zpět na náhled tiskoviny                                                                       Přeložit  - anglická verzeInformace - formát  [obrázek -JPG]                                                                                                               Informace jako dokument ve formátu [PDF] 

Domov pod hradem Žampach  

zařízení Pardubického kraje   

 

Kdo jsme ? Proč tady jsme ? Pro koho tady jsme ? Co nabízíme ? 

 

     Domov pod hradem Žampach je zařízením sociálních služeb Pardubického kraje, který poskytuje službu – domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP), službu chráněné bydlení (CHB),  službu odlehčovací (OS) a terénní službu podpora samostatného bydlení (PSB).
Tyto sociální služby domov poskytuje pro osoby s mentálním postižením a eventuálně též s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.
     Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě DOZP je  poskytovat službu zaměřenou na podporu rozvoje schopností a nezávislosti uživatelů, podporovat je v možnostech vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.
    Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě CHB je umožnit uživatelům žít v prostředí a způsobem, které jsou velmi podobné životu lidí v běžné domácnosti v obci Žampach nebo v blízkém městě. Podporovat uživatele této služby v  získávání a upevňování schopností a dovedností vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.

     Základním posláním odlehčovací služby (OS) je dočasně zastoupit osobu blízkou v péči o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil. Podporovat uživatele této služby v získávání nových sociálních kontaktů, schopností a dovedností v novém podnětném prostředí.

     Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě podpora samostatného bydlení (PSB)  je pomáhat uživatelům žít v běžném prostředí vlastní domácnosti a zvládat nároky samostatného bydlení.
 


Domky ve stráni Žampach
 

Domky ve stráni Žampach, kteréjsou samostatným areálem služby DOZP. Jsou umístěny mimo domov a sdílí podmínky života obce.

Domov pod hradem Žampach ve všech směrech naplňuje představy o kvalitním životě obyvatel s mentálním postižením s podporou běžného způsobu života.

 
Poskytnutí ubytování
 

Ubytování je poskytováno v jedno-, dvou-, event. i vícelůžkových pokojích, a to dle zájmu uživatele a s přihlédnutím na hloubku a rozsah jeho postižení.

 
Poskytnutí stravy
 

Strava je v domově podávána v plném rozsahu dle přísl. zákonů. Uživatelé jsou podporováni v samostatnosti při volbě stravy a vedeni k účasti na přípravě a podávání stravy.

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

Součástí služeb Domova pod hradem Žampach je zabezpečování podmínek pro výchovu a vzdělávání, vč. předškolní výchovy, povinné školní docházky a navazujícího   vzdělávání. Dále zabezpečování možnosti pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce, poskytování nabídky zájmových, kulturních, sportovních a rekreačních aktivit uživatelům služeb.Tyto aktivity jsou zajišťovány v běžném společenském prostředí nebo ve specializovaných centrech domova.

 

Centra aktivit – dílna keramická, dílna svíčkařská a dílna tkalcovská

 

Domov nabízí svým uživatelům pracovní uplatnění ve specializovaných centrech, zabývajících se prací s keramickou hlínou a přírodními materiály, výrobou vonných svící, dekoračních předmětů, textilních výrobků a ručně tkaných koberců, polštářků a prostírání.

 

Centra aktivit – zahradnictví a chov domácích zvířat

 

Další centra domova se specializují na rostlinnou produkci achov domácích zvířat, kam patří zejm. chov koní pro potřebu hipoterapie, ale také chov vepřů a nejrůznějšího drobného zvířectva.

 
Centrum aktivit – hipoterapie
 

Centrum aktivit – hipoterapie, léčebné pedagogicko psychologické a zájmové ježdění na koních je vhodnou terapií i pro uživatele služeb domova s těžším mentálním a zdravotním postižením.

 
Centrum aktivit - snoezelen
 

Dalším specializovaným centrem domova je centrum aktivit – snoezelen, které je jedním ze specializovaných center a umožňuje uživatelům služeb prožívat ve svých prostorách příjemné chvíle a soukromí. Využívá se k muzikoterapii, canisterapii a logopedii.

 

Zájmové kluby domova

 

Součástí poskytované péče je také širší nabídka možností kulturních, sportovních a rekreačních aktivit, které se organizují formou vhodně motivovaných dobrovolných činností s možností osobního výběru dle schopností a zájmů. Při domově působí taneční soubor Ginko, spolupracující s canisterapii, který reprezentuje domov na veřejných vystoupeních, včetně festivalů. Sportovní klub Radost Žampach – je aktivním registrovaným klubem Českého hnutí speciálních olympiád.

           

Sociální poradenství pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Domov dále zajišťuje sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zdravotní péči, vč. péče ošetřovatelské, rehabilitační a preventivní a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  
 

Přírodní a historické hodnoty místa ve prospěch sociální integrace uživatelů služeb

 

K naplňování svého základního poslání využívá Domov pod hradem Žampach také mimořádných přírodních a historických hodnot místa, neboť tyto jsou významným prostředkem rozvíjení společenských kontaktů. Jedním ze základních principů poskytované služby je pak budování domova, který zve k návštěvám a který také stojí za to být navštěvován.

 

Turistické informační centrum Žampach

 

V rámci sociálně terapeutických aktivizačních činností je uživatelům služeb poskytována nabídka aktivit spojených s podporou rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko. Turistické informační centrum a internetový klub Žampach je certifikovaným TIC Pardubického kraje. Ten zajišťuje a zprostředkovává služby spojené s turistickými cíli na Žampachu a v jeho okolí. Na zajišťování a využívání služeb tohoto centra se podílejí také uživatelé služeb domova.
 

Arboretum Žampach
 

Arboretum Žampach, člen Unie botanických zahrad České republiky, je v regionu Pardubického kraje vyhledávaným místem veřejných a odborných prohlídek a programů, především díky zajímavému sbírkovému fondu a informačnímu systému arboreta.

 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 

Mezi nejznámější a nejnavštěvovanější veřejné kulturní, sportovní a turistické akce patří např. stanoviště a trasy Pochodu a cyklistických jízd Přes tři hrady, Zámecká slavnost, Letní hudební festival pod hradem Žampach, Bartolomějská pouť, Vánoční koncerty a Živý Betlém nebo v Dřevěnici u Jičína pořádaný národní turnaj v přehazované. Termíny těchto akcí jsou zahrnuty v kalendáři a nabídce tradičních akcí regionu.

 

Další rozvoj – perspektivy a vize Domova pod hradem Žampach

 

V roce 2007 uplynulo čtyřicet let od založení sociálního ústavu na Žampachu. V roce 2008 je dokončena velká rekonstrukce hlavní zámecké budovy a provedeny navazující změny v systému a kvalitě poskytovaných služeb. Další rozvoj, perspektivy a vize pak zahrnují investiční záměry spojené s transformací a další humanizaci poskytovaných služeb, včetně změn ve struktuře cílové skupiny uživatelů a změn v druzích nabízených služeb. V budoucnu, v závislosti na vývoji reálné poptávky, by byly tyto doplněny o služby nepobytové, chráněné bydlení i mimo obec Žampach, sociálně terapeutické dílny, odlehčovací služby a další.

 
Jak je možné se stát uživatelem služeb domova ?
 

Uživatelem služeb domova se může stát občan státu EU po uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby. Tato smlouva vychází ze zákona o sociálních službách ČR. Aby mohl domov s občanem uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, musí občan projevit zájem o poskytování služeb a souhlas s jejich poskytováním, tj. musí podat žádost o uzavření smlouvy. Žádost je možné stáhnout z webových stránek domova (www.uspza.cz), požádat domov o její zaslání nebo přímo ji vyzvednout v domově; žádost může vyplnit občan sám nebo požádat o pomoc sociálního pracovníka při jejím sepisování.

 

Doručením žádosti se občan stává žadatelem o službu. Žádost je zapsána do registru žadatelů. Aby se mohl stát uživatelem služeb, tzn. občanem s uzavřenou smlouvou, musí dále splnit podmínky stanovené právními předpisy o sociálních službách a vnitřními předpisy domova.

 

Kde jsme a jak se k nám dostanete?

 
Česká republika – Pardubický kraj

Autem – přístupové silnice:

- z Letohradu západně přes obec Písečná

- ze Žamberka jižně přes obec Písečná

- z Ústí nad Orlicí severně přes obec Hnátnice

- z Českých Libchav východně (odbočka z Ústí nad Orlicí — Vamberk)
Vlakem - výstupní stanice :

- Letohrad (6 km), Žamberk (5 km), Hnátnice (6 km), Ústí nad Orlicí (12 km) 


Kontakty
 Dárci, sponzoři, dobrovolníci

odkaz zde