Textová část skládačky Domov pod hradem Žampach - česká verze

Zpět na náhled tiskoviny                                                                       Přeložit  - anglická verzeInformace - formát  [obrázek -JPG]                                                                                                               Informace jako dokument ve formátu [PDF] 

Domov pod hradem Žampach  

zařízení Pardubického kraje   

 

Kdo jsme ? Proč tady jsme ? Pro koho tady jsme ? Co nabízíme ? 

 

     Domov pod hradem Žampach je zařízením sociálních služeb Pardubického kraje, který poskytuje službu – domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP), službu chráněné bydlení (CHB),  službu odlehčovací (OS) a terénní službu podpora samostatného bydlení (PSB).
Tyto sociální služby domov poskytuje pro osoby s mentálním postižením a eventuálně též s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.
     Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě DOZP je  poskytovat službu zaměřenou na podporu rozvoje schopností a nezávislosti uživatelů, podporovat je v možnostech vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.
    Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě CHB je umožnit uživatelům žít v prostředí a způsobem, které jsou velmi podobné životu lidí v běžné domácnosti v obci Žampach nebo v blízkém městě. Podporovat uživatele této služby v  získávání a upevňování schopností a dovedností vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.

     Základním posláním odlehčovací služby (OS) je dočasně zastoupit osobu blízkou v péči o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil. Podporovat uživatele této služby v získávání nových sociálních kontaktů, schopností a dovedností v novém podnětném prostředí.

     Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě podpora samostatného bydlení (PSB)  je pomáhat uživatelům žít v běžném prostředí vlastní domácnosti a zvládat nároky samostatného bydlení.
 


Domky ve stráni Žampach
 

Domky ve stráni Žampach, kteréjsou samostatným areálem služby DOZP. Jsou umístěny mimo domov a sdílí podmínky života obce.

Domov pod hradem Žampach ve všech směrech naplňuje představy o kvalitním životě obyvatel s mentálním postižením s podporou běžného způsobu života.

 
Poskytnutí ubytování
 

Ubytování je poskytováno v jedno-, dvou-, event. i vícelůžkových pokojích, a to dle zájmu uživatele a s přihlédnutím na hloubku a rozsah jeho postižení.

 
Poskytnutí stravy
 

Strava je v domově podávána v plném rozsahu dle přísl. zákonů. Uživatelé jsou podporováni v samostatnosti při volbě stravy a vedeni k účasti na přípravě a podávání stravy.

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

Součástí služeb Domova pod hradem Žampach je zabezpečování podmínek pro výchovu a vzdělávání, vč. předškolní výchovy, povinné školní docházky a navazujícího   vzdělávání. Dále zabezpečování možnosti pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce, poskytování nabídky zájmových, kulturních, sportovních a rekreačních aktivit uživatelům služeb.Tyto aktivity jsou zajišťovány v běžném společenském prostředí nebo ve specializovaných centrech domova.

 

Centra aktivit – dílna keramická, dílna svíčkařská a dílna tkalcovská

 

Domov nabízí svým uživatelům pracovní uplatnění ve specializovaných centrech, zabývajících se prací s keramickou hlínou a přírodními materiály, výrobou vonných svící, dekoračních předmětů, textilních výrobků a ručně tkaných koberců, polštářků a prostírání.

 

Centra aktivit – zahradnictví a chov domácích zvířat

 

Další centra domova se specializují na rostlinnou produkci achov domácích zvířat, kam patří zejm. chov koní pro potřebu hipoterapie, ale také chov vepřů a nejrůznějšího drobného zvířectva.

 
Centrum aktivit – hipoterapie
 

Centrum aktivit – hipoterapie, léčebné pedagogicko psychologické a zájmové ježdění na koních je vhodnou terapií i pro uživatele služeb domova s těžším mentálním a zdravotním postižením.

 
Centrum aktivit - snoezelen
 

Dalším specializovaným centrem domova je centrum aktivit – snoezelen, které je jedním ze specializovaných center a umožňuje uživatelům služeb prožívat ve svých prostorách příjemné chvíle a soukromí. Využívá se k muzikoterapii, canisterapii a logopedii.

 

Zájmové kluby domova

 

Součástí poskytované péče je také širší nabídka možností kulturních, sportovních a rekreačních aktivit, které se organizují formou vhodně motivovaných dobrovolných činností s možností osobního výběru dle schopností a zájmů. Při domově působí taneční soubor Ginko, spolupracující s canisterapii, který reprezentuje domov na veřejných vystoupeních, včetně festivalů. Sportovní klub Radost Žampach – je aktivním registrovaným klubem Českého hnutí speciálních olympiád.

           

Sociální poradenství pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Domov dále zajišťuje sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zdravotní péči, vč. péče ošetřovatelské, rehabilitační a preventivní a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  
 

Přírodní a historické hodnoty místa ve prospěch sociální integrace uživatelů služeb

 

K naplňování svého základního poslání využívá Domov pod hradem Žampach také mimořádných přírodních a historických hodnot místa, neboť tyto jsou významným prostředkem rozvíjení společenských kontaktů. Jedním ze základních principů poskytované služby je pak budování domova, který zve k návštěvám a který také stojí za to být navštěvován.

 

Turistické informační centrum Žampach

 

V rámci sociálně terapeutických aktivizačních činností je uživatelům služeb poskytována nabídka aktivit spojených s podporou rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko. Turistické informační centrum a internetový klub Žampach je certifikovaným TIC Pardubického kraje. Ten zajišťuje a zprostředkovává služby spojené s turistickými cíli na Žampachu a v jeho okolí. Na zajišťování a využívání služeb tohoto centra se podílejí také uživatelé služeb domova.
 

Arboretum Žampach
 

Arboretum Žampach, člen Unie botanických zahrad České republiky, je v regionu Pardubického kraje vyhledávaným místem veřejných a odborných prohlídek a programů, především díky zajímavému sbírkovému fondu a informačnímu systému arboreta.

 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 

Mezi nejznámější a nejnavštěvovanější veřejné kulturní, sportovní a turistické akce patří např. stanoviště a trasy Pochodu a cyklistických jízd Přes tři hrady, Zámecká slavnost, Letní hudební festival pod hradem Žampach, Bartolomějská pouť, Vánoční koncerty a Živý Betlém nebo v Dřevěnici u Jičína pořádaný národní turnaj v přehazované. Termíny těchto akcí jsou zahrnuty v kalendáři a nabídce tradičních akcí regionu.

 

Další rozvoj – perspektivy a vize Domova pod hradem Žampach

 

V roce 2007 uplynulo čtyřicet let od založení sociálního ústavu na Žampachu. V roce 2008 je dokončena velká rekonstrukce hlavní zámecké budovy a provedeny navazující změny v systému a kvalitě poskytovaných služeb. Další rozvoj, perspektivy a vize pak zahrnují investiční záměry spojené s transformací a další humanizaci poskytovaných služeb, včetně změn ve struktuře cílové skupiny uživatelů a změn v druzích nabízených služeb. V budoucnu, v závislosti na vývoji reálné poptávky, by byly tyto doplněny o služby nepobytové, chráněné bydlení i mimo obec Žampach, sociálně terapeutické dílny, odlehčovací služby a další.

 
Jak je možné se stát uživatelem služeb domova ?
 

Uživatelem služeb domova se může stát občan státu EU po uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby. Tato smlouva vychází ze zákona o sociálních službách ČR. Aby mohl domov s občanem uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, musí občan projevit zájem o poskytování služeb a souhlas s jejich poskytováním, tj. musí podat žádost o uzavření smlouvy. Žádost je možné stáhnout z webových stránek domova (www.uspza.cz), požádat domov o její zaslání nebo přímo ji vyzvednout v domově; žádost může vyplnit občan sám nebo požádat o pomoc sociálního pracovníka při jejím sepisování.

 

Doručením žádosti se občan stává žadatelem o službu. Žádost je zapsána do registru žadatelů. Aby se mohl stát uživatelem služeb, tzn. občanem s uzavřenou smlouvou, musí dále splnit podmínky stanovené právními předpisy o sociálních službách a vnitřními předpisy domova.

 

Kde jsme a jak se k nám dostanete?

 
Česká republika – Pardubický kraj

Autem – přístupové silnice:

- z Letohradu západně přes obec Písečná

- ze Žamberka jižně přes obec Písečná

- z Ústí nad Orlicí severně přes obec Hnátnice

- z Českých Libchav východně (odbočka z Ústí nad Orlicí — Vamberk)
Vlakem - výstupní stanice :

- Letohrad (6 km), Žamberk (5 km), Hnátnice (6 km), Ústí nad Orlicí (12 km) 


Kontakty
odkaz zde
 Dárci, sponzoři, dobrovolníci

odkaz zdeZpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 06. 7. 2020, 08:24