text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_4649 IMG_4659 ___IMG_4 IMG_4636 _IMG_461 IMG_4599 IMG_4595 IMG-2020 __IMG_46 IMG_4642 IMG_4647 IMG_4686 20210115 _z202012 IMG_4609 IMG_4591 _IMG_466 ____2020 IMG_4593 __IMG_46 IMG_4626 ___20201 IMG_4657 IMG-2020 IMG-2020 IMG_4635 IMG_4668 ___IMG_4 IMG_4670 IMG_4600 _z202012 IMG_4644 IMG_4633 IMG_4618 _2020120 IMG_4661 IMG_4631 IMG-2020 zIMG_459 20201231
Ochrana osobních údajů a poskytování informací veřejnosti Tisk článku    

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Shromažďování a ochrana osobních údajů

archivní informace před 25.5. 2018

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ po 25.5. 2018 (GDRP)

VEŘEJNÝ REGISTR ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ - VSTOUPITOrganizace je  vlastníkem osvědčení o registraci oznámení o zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, č.registrace: 00002222/001, datum registrace: 23.4.2001 a 08.04.2009.

Výpis z registrace 1 - PDF  Výpis z registrace 2 - PDFpřejít na: OCHRANA OSOBNOSTI

(souhlas s pořizováním a používáním podobizen, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů osoby)


Prohlášení organizace o ochraně osobních údajů

(ve smyslu §18 odst.1 zákona č. 101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů) Zaručujeme plnou ochranu osobních údajů před zneužitím. Osobní údaje v organizaci zpracovávají výhradně pověření zaměstnanci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti  ve smyslu zákona a vnitřních předpisů organizace. Veškeré osobní údaje žadatelů, uživatelů služeb (rodičů, zákonných zástupců těchto osob) a poskytovatelů služeb (zaměstnanců, dobrovolníků) jsou organizací shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. v platném znění nebo v souladu s právy a povinnostmi, které organizaci vyplývají dle zvláštního zákona (Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. ze dne 14.3.2006 v platném znění).  Organizace shromažduje pouze osobní údaje, které nezbytně potřebuje k výkonu předmětu své činnosti (poskytování služeb), zajišťuje bezpečnost těchto dat a ochranu před jejich zneužitím třetí osobou. Organizace shromažďuje tyto údaje na základě prohlášení osob o souhlasu s tímto. /tiskopis - vzor/ Účelem zpracování těchto údajů je zabezpečení výkonu služeb sociální péče v rozsahu a činnostech vyplývajících ze Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. ze dne 14.3.2006 v platném znění a vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy uzavřené, poskytování sociální péče a nezbytné péče zdravotní.  


Zpracování zahrnuje data těchto kategorií subjektů osobních údajů:
1/ žadatelé a uživatelé služeb (zákazníci - klienti) 

2/ rodiče a zákonní zástupci žadatelů a uživatelů služeb (zástupci klientů)
3/ zaměstanci, dobrovolníci  a další osoby organizace (poskytovatelé služeb)
 


Přehled kategorií zpracovávaných osobních údajů a kategorií příjemců osobních údajů

dle účelu zpracování - přehledová tabulka:

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie  příjemců
Výpis z registrace 1 - PDF
 

Agenda personální a mzdová

 • Jméno, příjmení, rodné příjmení
 • Rodné číslo
 • Datum narození.
 • Rodinný stav.
 • Adresa trvalého pobytu, případně adresa uvedená žadatelem pro příjem korespondence.
 • Výše příjmů.
 • Číslo účtu.
 • Svěření dítěte do výchovy.
 • Rozsudek o rozvodu.
 • Exekuční příkazy.
 • Číslo občanského průkazu.
 • Rodné listy dětí.
 • Výpisy z rejstříku trestů.
 • Zdravotní pojišťovna.
 • Osoby se zdravotním postižením – rozhodnutí.
 • Používání fotografií.
 • Nejvyšší dosažené vzdělání.
 • Biometrické údaje - otisky prstů pro účely mzdové agendy - pro docházkový systém zaměstnavatele

Orgány sociálního zabezpečení,

správce daně z příjmů,

zdravotní pojišťovny,

úřady práce,

orgány činné v trestním řízení,

soudy,

orgány oprávněné podle zvláštního zákona o kontrole, Český statistický úřad, MPSV ČR,

Krajský úřad Pardubického kraje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________

Prohlášení k SW - PDF

 

Agenda sociální

 

více k tomu - zde:

žadatel o službu

uživatel služby

 

 • Jméno, příjmení, rodné příjmení
 • Rodné číslo
 • Datum narození
 • Rodinný stav
 • Adresa trvalého pobytu
 • Výše příjmů
 • Soustavná příprava na budoucí povolání
 • Nájemní nebo vlastnický vztah
 • Jméno, příjmení, datum narození zákonných zástupců
 • Adresa pobytu zákonných zástupců
 • Číslo účtu
 • Rozsudky
 • Usnesení
 • Rodné listy
 • Občanské průkazy, pasy
 • Exekuční příkazy
 • Zdravotní pojišťovna
 • Používání fotografií
 • Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Údaje o zdravotním stavu, ekonomických a sociálních poměrech

orgány sociálních zabezpečení,

správce daně,

zdravotní pojišťovny,

úřady práce,

orgány činné v trestním řízení,

soudy,
notáři,
MPSV ČR,

krajské úřady,

magistráty,

obecní úřady,

školská zařízení, pedagogicko-psychologické poradny,

zdravotnická zařízení

Česká pošta

Zprostředkovatelé práce

Zaměstnavatelé
Vedení zdravotnické dokumentace uživatelů,

Vstupní, profesní,  preventivní prohlídky zaměstnanců, očkování

 • Jméno, příjmení
 • Rodné číslo
 • Datum narození.
 • Adresa trvalého pobytu

Zdravotnická zařízení,

ošetřující lékařka,

zdravotní pojišťovny,

revizní lékař.

Soudem ustanovený opatrovník nebo rodič, jde-li o dítě.


 
Zpracovávání záznamů z kamerového systému

JEDNÁ SE O OBRAZOVÝ KAMEROVÝ ZÁZNAM UŽIVATELŮ SLUŽEB, NÁVŠTĚVNÍKŮ ZAŘÍZENÍ A ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH VE VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PROSTORÁCH, A TO U VNĚJŠÍCH VCHODŮ DO  BUDOVY (7)  A Z INTERIÉRU ZÁMECKÉ KAPLE (1) ZA ÚČELEM OCHRANY MAJETKU

Záznam je uchováván po omezenou dobu pro interní potřebu zpracovatele, v případě šetření předmětné události je poskytován orgánům Policie ČR.

Osoby jsou tabulovým systémem upozorněny na přítomnost těchto kamer.

 Upozornění na kamerový systém.

Výpis z registrace 2 - PDFProvozování webové kamery
- webová kamera je instalována na střeše obecní bytovky - objekt č.p.8 a je nasměrována do zámeckého parku  a ve směru na veřejné parkoviště vozidel
- umístění kamery a rozlišení webové kamery je nastaveno tak, aby nebylo možné provádět identifikaci osob
- účelem tohoto zpracování je prezentace památkově chráněného areálu zámeckého nádvoří a parku (Arboreta) na prezentačních www stránkách Domova pod hradem Žampach (www.uspza.cz)
- jedná se o publikaci snímků na prezentačních www stránách v omezené archivaci - v rozsahu 24 hodin  

Doba uchování osobních údajů v organizaci se pak řídí navíc ustanoveními Zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vnitřními předpisy organizace v této věci. 


Zabezpečení osobních údajů je zajištěno systémem ochrany a ostrahy majetku a dat organizace.


Zpracování údaje o rodném čísle pro nezbytnou potřebu organizace je vedeno výhradně v agendách podléhajících zvláštnímu režimu zpracování a zabezpečení a řídí se dle ustanovení § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů


 


Organizace je  vlastníkem osvědčení o registraci oznámení o zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, č.registrace: 00002222/001, datum registrace: 23.4.2001 a 08.04.2009. Výpis z registrace 1 - PDF  Výpis z registrace 2 - PDF 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VEŘEJNOSTI
ve smyslu zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
v Domovu pod hradem Žampach

 

 

       Domovu pod hradem Žampach poskytuje informace veřejnosti v souladu se zákonem č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím. Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. Informace, které jsme jako povinný subjekt povinni poskytnout ve smyslu §5 výše uvedeného zákona veřejnosti jsou buď zveřejněny na webu www.uspza.cz a publikovány ve výroční zprávě organizace nebo je možné o ně požádat v kanceláři ředitele Domova pod hradem Žampach. Konkrérní postupy pro vyžádání si takových informací jsou pro žadatele upraveny vnitřním předpisem organizace, který je k dispozici zde: 


      Poskytování informací pro veřejnost v DPH Žampach - dokument PDF zde

                          Příloha č.1  - vzory tiskopisů

                          Příloha č.2  - sazebník (ceník)


     Veřejnosti se na základě zákona č.101/2000 Zákona o ochraně osobních údajů NEPOSKYSKUTUJÍ individuální personální data (vč. platových) zaměstnanců DPH Žampach, klientů Domova pod hradem Žampach (vč. individuálního zdravotního stavu klientů) a neposkytují se dále individuální data zákonných a jiných zástupců klientů DPH Žampach.
     Domov pod hradem Žampach zpracovává a uveřejňuje výroční zprávu organizace (bez povinnosti dle  § § 21 zákona 563/1991 o účetnictví v platném znění) a v této podává informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení organizace. Zprávu uveřejňuje v termínu nejpozději do konce března následujícího kalendářního roku. Vstoupit do archivu výročních zpráv - zde.Archiv veřejných zakázek je k dispozici zde: /index.php?id=10609

Od 1.7. 2016 navíc uveřejňujeme uzavřené hospodářské smlouvy  v souladu se  Zákonem o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.

na portálu Registr smluv:  https://smlouvy.gov.cz/