icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
Ochrana osobních údajů a poskytování informací veřejnosti Tisk článku    

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Shromažďování a ochrana osobních údajů

archivní informace před 25.5. 2018

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ po 25.5. 2018 (GDRP)

VEŘEJNÝ REGISTR ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ - VSTOUPITOrganizace je  vlastníkem osvědčení o registraci oznámení o zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, č.registrace: 00002222/001, datum registrace: 23.4.2001 a 08.04.2009.

Výpis z registrace 1 - PDF  Výpis z registrace 2 - PDFpřejít na: OCHRANA OSOBNOSTI

(souhlas s pořizováním a používáním podobizen, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů osoby)


Prohlášení organizace o ochraně osobních údajů

(ve smyslu §18 odst.1 zákona č. 101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů) Zaručujeme plnou ochranu osobních údajů před zneužitím. Osobní údaje v organizaci zpracovávají výhradně pověření zaměstnanci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti  ve smyslu zákona a vnitřních předpisů organizace. Veškeré osobní údaje žadatelů, uživatelů služeb (rodičů, zákonných zástupců těchto osob) a poskytovatelů služeb (zaměstnanců, dobrovolníků) jsou organizací shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. v platném znění nebo v souladu s právy a povinnostmi, které organizaci vyplývají dle zvláštního zákona (Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. ze dne 14.3.2006 v platném znění).  Organizace shromažduje pouze osobní údaje, které nezbytně potřebuje k výkonu předmětu své činnosti (poskytování služeb), zajišťuje bezpečnost těchto dat a ochranu před jejich zneužitím třetí osobou. Organizace shromažďuje tyto údaje na základě prohlášení osob o souhlasu s tímto. /tiskopis - vzor/ Účelem zpracování těchto údajů je zabezpečení výkonu služeb sociální péče v rozsahu a činnostech vyplývajících ze Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. ze dne 14.3.2006 v platném znění a vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy uzavřené, poskytování sociální péče a nezbytné péče zdravotní.  


Zpracování zahrnuje data těchto kategorií subjektů osobních údajů:
1/ žadatelé a uživatelé služeb (zákazníci - klienti) 

2/ rodiče a zákonní zástupci žadatelů a uživatelů služeb (zástupci klientů)
3/ zaměstanci, dobrovolníci  a další osoby organizace (poskytovatelé služeb)
 


Přehled kategorií zpracovávaných osobních údajů a kategorií příjemců osobních údajů

dle účelu zpracování - přehledová tabulka:

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie  příjemců
Výpis z registrace 1 - PDF
 

Agenda personální a mzdová

 • Jméno, příjmení, rodné příjmení
 • Rodné číslo
 • Datum narození.
 • Rodinný stav.
 • Adresa trvalého pobytu, případně adresa uvedená žadatelem pro příjem korespondence.
 • Výše příjmů.
 • Číslo účtu.
 • Svěření dítěte do výchovy.
 • Rozsudek o rozvodu.
 • Exekuční příkazy.
 • Číslo občanského průkazu.
 • Rodné listy dětí.
 • Výpisy z rejstříku trestů.
 • Zdravotní pojišťovna.
 • Osoby se zdravotním postižením – rozhodnutí.
 • Používání fotografií.
 • Nejvyšší dosažené vzdělání.
 • Biometrické údaje - otisky prstů pro účely mzdové agendy - pro docházkový systém zaměstnavatele

Orgány sociálního zabezpečení,

správce daně z příjmů,

zdravotní pojišťovny,

úřady práce,

orgány činné v trestním řízení,

soudy,

orgány oprávněné podle zvláštního zákona o kontrole, Český statistický úřad, MPSV ČR,

Krajský úřad Pardubického kraje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________

Prohlášení k SW - PDF

 

Agenda sociální

 

více k tomu - zde:

žadatel o službu

uživatel služby

 

 • Jméno, příjmení, rodné příjmení
 • Rodné číslo
 • Datum narození
 • Rodinný stav
 • Adresa trvalého pobytu
 • Výše příjmů
 • Soustavná příprava na budoucí povolání
 • Nájemní nebo vlastnický vztah
 • Jméno, příjmení, datum narození zákonných zástupců
 • Adresa pobytu zákonných zástupců
 • Číslo účtu
 • Rozsudky
 • Usnesení
 • Rodné listy
 • Občanské průkazy, pasy
 • Exekuční příkazy
 • Zdravotní pojišťovna
 • Používání fotografií
 • Nejvyšší dosažené vzdělání
 • Údaje o zdravotním stavu, ekonomických a sociálních poměrech

orgány sociálních zabezpečení,

správce daně,

zdravotní pojišťovny,

úřady práce,

orgány činné v trestním řízení,

soudy,
notáři,
MPSV ČR,

krajské úřady,

magistráty,

obecní úřady,

školská zařízení, pedagogicko-psychologické poradny,

zdravotnická zařízení

Česká pošta

Zprostředkovatelé práce

Zaměstnavatelé
Vedení zdravotnické dokumentace uživatelů,

Vstupní, profesní,  preventivní prohlídky zaměstnanců, očkování

 • Jméno, příjmení
 • Rodné číslo
 • Datum narození.
 • Adresa trvalého pobytu

Zdravotnická zařízení,

ošetřující lékařka,

zdravotní pojišťovny,

revizní lékař.

Soudem ustanovený opatrovník nebo rodič, jde-li o dítě.


 
Zpracovávání záznamů z kamerového systému

JEDNÁ SE O OBRAZOVÝ KAMEROVÝ ZÁZNAM UŽIVATELŮ SLUŽEB, NÁVŠTĚVNÍKŮ ZAŘÍZENÍ A ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH VE VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PROSTORÁCH, A TO U VNĚJŠÍCH VCHODŮ DO  BUDOVY (7)  A Z INTERIÉRU ZÁMECKÉ KAPLE (1) ZA ÚČELEM OCHRANY MAJETKU

Záznam je uchováván po omezenou dobu pro interní potřebu zpracovatele, v případě šetření předmětné události je poskytován orgánům Policie ČR.

Osoby jsou tabulovým systémem upozorněny na přítomnost těchto kamer.

 Upozornění na kamerový systém.

Výpis z registrace 2 - PDFProvozování webové kamery
- webová kamera je instalována na střeše obecní bytovky - objekt č.p.8 a je nasměrována do zámeckého parku  a ve směru na veřejné parkoviště vozidel
- umístění kamery a rozlišení webové kamery je nastaveno tak, aby nebylo možné provádět identifikaci osob
- účelem tohoto zpracování je prezentace památkově chráněného areálu zámeckého nádvoří a parku (Arboreta) na prezentačních www stránkách Domova pod hradem Žampach (www.uspza.cz)
- jedná se o publikaci snímků na prezentačních www stránách v omezené archivaci - v rozsahu 24 hodin  

Doba uchování osobních údajů v organizaci se pak řídí navíc ustanoveními Zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vnitřními předpisy organizace v této věci. 


Zabezpečení osobních údajů je zajištěno systémem ochrany a ostrahy majetku a dat organizace.


Zpracování údaje o rodném čísle pro nezbytnou potřebu organizace je vedeno výhradně v agendách podléhajících zvláštnímu režimu zpracování a zabezpečení a řídí se dle ustanovení § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů


 


Organizace je  vlastníkem osvědčení o registraci oznámení o zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, č.registrace: 00002222/001, datum registrace: 23.4.2001 a 08.04.2009. Výpis z registrace 1 - PDF  Výpis z registrace 2 - PDF 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VEŘEJNOSTI
ve smyslu zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
v Domovu pod hradem Žampach

 

 

       Domovu pod hradem Žampach poskytuje informace veřejnosti v souladu se zákonem č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím. Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. Informace, které jsme jako povinný subjekt povinni poskytnout ve smyslu §5 výše uvedeného zákona veřejnosti jsou buď zveřejněny na webu www.uspza.cz a publikovány ve výroční zprávě organizace nebo je možné o ně požádat v kanceláři ředitele Domova pod hradem Žampach. Konkrérní postupy pro vyžádání si takových informací jsou pro žadatele upraveny vnitřním předpisem organizace, který je k dispozici zde: 


      Poskytování informací pro veřejnost v DPH Žampach - dokument PDF zde

                          Příloha č.1  - vzory tiskopisů

                          Příloha č.2  - sazebník (ceník)


     Veřejnosti se na základě zákona č.101/2000 Zákona o ochraně osobních údajů NEPOSKYSKUTUJÍ individuální personální data (vč. platových) zaměstnanců DPH Žampach, klientů Domova pod hradem Žampach (vč. individuálního zdravotního stavu klientů) a neposkytují se dále individuální data zákonných a jiných zástupců klientů DPH Žampach.
     Domov pod hradem Žampach zpracovává a uveřejňuje výroční zprávu organizace (bez povinnosti dle  § § 21 zákona 563/1991 o účetnictví v platném znění) a v této podává informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení organizace. Zprávu uveřejňuje v termínu nejpozději do konce března následujícího kalendářního roku. Vstoupit do archivu výročních zpráv - zde.Archiv veřejných zakázek je k dispozici zde: /index.php?id=10609

Od 1.7. 2016 navíc uveřejňujeme uzavřené hospodářské smlouvy  v souladu se  Zákonem o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.

na portálu Registr smluv:  https://smlouvy.gov.cz/