text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
114706.j 20200729 20200729 20200722 _2020072 20200722 _2020072 114702.j 20200729 _2020072 _2020072 z2020072 20200729 20200729 _2020072 114715.j 20200722 20200722 20200722 20200722 _2020072 20200722 114601.j 20200722
Souhlas - tiskopis Tisk článku    

přejít zěpt na PROHLÁŠENÍ K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮSouhlas se zpracováváním osobních údajů a využíváním rodného čísla pro účely personální
/ v z o r /

 

Domov pod hradem Žampach pro úkony nezbytné pro vznik, průběh a ukončení pracovního poměru a v rozsahu vyplývajícího ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon rekvalifikace, dále pro výkon dobrovolnické činnosti a pro zabezpečení odborné praxe žáků a studentů odborných škol, potřebuje zpracovávat Vaše osobní údaje a to v rozsahu nezbytném pro zajištění těchto činností. Jsou to zejména jméno a příjmení (rodné příjmení), adresa trvalého bydliště, datum a místo narození, státní příslušnost, data z průkazu zdravotní pojišťovny, popř. údaje z občanského průkazu, cestovního pasu nebo průkazu mimořádných výhod anebo telefonní číslo.
Domov pod hradem Žampach bude zpracovávat uvedené osobní údaje po dobu trvání Vašeho pracovního poměru nebo činností, na které se vztahuje tento souhlas v Domovu pod hradem Žampach, a to až do doby archivace a skartace podle zvláštních právních předpisů a to zejména pro účely hromadného oznámení zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovny, pro přihlášky/odhlášky k nemocenskému pojištění u OSSZ, pro odesílání evidenčních listů důchodového zabezpečení ČSSZ, a pro doložení odborné způsobilosti zaměstnance pro účely plnění podmínek registrace Domova pod hradem Žampach podle zákona o sociálních službách.
Domov pod hradem Žampach jako správce a zpracovatel je ze zákona povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováváním osobních údajů a využíváním rodného čísla je možné kdykoliv písemně odvolat. V případě, že odmítnete souhlas udělit, není Domov pod hradem Žampach oprávněn nadále osobní údaje zpracovávat a využívat rodné číslo.
Souhlasím podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováváním (tím se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče, používání, uchovávání, třídění a předávání) mých osobních údajů pro účely uvedené v tomto souhlasu.
 

  

 

datum     popisSouhlas s využíváním rodného čísla

/ v z o r /

Souhlasím podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, s využíváním mého rodného čísla pro účely uvedené v tomto souhlasu.

 

 


datum     popisSouhlas se zpracováváním osobních údajů

- využíváním biometrických údajů -

otisků prstů pro účely mzdové agendy  (pro docházkový systém zaměstnavatele)
/ v z o r /

 

Domov pod hradem Žampach pro úkony nezbytné pro průběh pracovního poměru a v rozsahu vyplývajícího ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně pro vedení evidence výkazu pracovní doby a přerušení této doby v elektronickém  docházkovém systému zaměstnavatele, potřebuje zpracovávat Vaše biometrické údaje - otisky prstů, a to v rozsahu nezbytném pro zajištění těchto činností.

Domov pod hradem Žampach bude zpracovávat uvedené osobní údaje po dobu trvání Vašeho pracovního poměru nebo činností, na které se vztahuje tento souhlas v Domovu pod hradem Žampach.
Domov pod hradem Žampach jako správce a zpracovatel je ze zákona povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů. Domov pod hradem Žampach neumožní přístup - neposkytne tyto údaje žádnému dalšímu subjektu a zajistí ochranu těchto údajů v elektronickém informačním sytému v režimu citlivých osobních údajů zaměstnance.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováváním těchto osobních údajů je možné kdykoliv písemně odvolat. V případě, že odmítnete souhlas udělit, není Domov pod hradem Žampach oprávněn nadále tyto osobní údaje zpracovávat a využívat.
Souhlasím podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováváním (tím se rozumí  shromažďování, ukládání  a používání v elektronickém docházkovém systému) těchto  mých osobních údajů pro účely uvedené v tomto souhlasu. 

 

 

 

datum     popis