text1
slide1

ARCHIVNÍ INFORMACE WWW.USPZA.CZ

pro aktuální informace vstupte na www.csszampach.cz.

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VEŘEJNOSTI Tisk článku    

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VEŘEJNOSTI
ve smyslu zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
v Domovu pod hradem Žampach

 

 

       Domovu pod hradem Žampach poskytuje informace veřejnosti v souladu se zákonem č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. Informace, které jsme jako povinný subjekt povinni poskytnout ve smyslu §5 výše uvedeného zákona veřejnosti jsou buď zveřejněny na webu www.uspza.cz a publikovány ve výroční zprávě organizace nebo je možné o ně požádat v kanceláři ředitele Domova pod hradem Žampach.

      Konkrérní postupy pro vyžádání si takových informací jsou pro žadatele upraveny vnitřním předpisem organizace, který je k dispozici zde: 


      Poskytování informací pro veřejnost v DPH Žampach - dokument PDF zde

                          Příloha č.1  - vzory tiskopisů

                          Příloha č.2  - sazebník (ceník)


     Veřejnosti se na základě zákona č.101/2000 Zákona o ochraně osobních údajů NEPOSKYSKUTUJÍ individuální personální data (vč. platových) zaměstnanců DPH Žampach, klientů Domova pod hradem Žampach (vč. individuálního zdravotního stavu klientů) a neposkytují se dále individuální data zákonných a jiných zástupců klientů DPH Žampach.
     Domov pod hradem Žampach zpracovává a uveřejňuje výroční zprávu organizace (bez povinnosti dle  § § 21 zákona 563/1991 o účetnictví v platném znění) a v této podává informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení organizace. Zprávu uveřejňuje v termínu nejpozději do konce března následujícího kalendářního roku. Vstoupit do archivu výročních zpráv - zde.Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 Zpráva o poskytování informací za rok: 2021

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

  • Počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 1/0
  • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  • Opis podstatných částí každého rozsudku ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: nejsou
  • Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: nejsou
  • Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
  • Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: nejsou

 

V číselném vyjádření nejsou zahrnuty informace, které svým charakterem nenaplňují definici podle zákona 106/1999 Sb., mezi které patří:

  • dotazy novinářů, které jsou řešeny v návaznosti na aktuální tématiku;
  • informace telefonicky vyřizované jednotlivými pracovníky organizace;
  • poskytování informačních materiálů o organizaci.

V Žampachu dne 6.1. 2022                                                            Grätz Luděk, ředitel organizace  v.r.Poznámka:

Archiv veřejných zakázek je k dispozici zde: /index.php?id=10609

Od 1.7. 2016 navíc uveřejňujeme uzavřené hospodářské smlouvy  v souladu se  Zákonem o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.

na portálu Registr smluv:  https://smlouvy.gov.cz/