text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
114706.j 20200729 20200729 20200722 _2020072 20200722 _2020072 114702.j 20200729 _2020072 _2020072 z2020072 20200729 20200729 _2020072 114715.j 20200722 20200722 20200722 20200722 _2020072 20200722 114601.j 20200722
Poslání, cíle, zásady služby Tisk článku    

 


:: Základní poslání organizace ::

:: Základní oblasti poskytovaných služeb ::

:: Vymezení cílové skupiny uživatelů poskytovaných služeb ::

:: Základní zásady poskytovaných služeb ::

:: Základní cíle poskytovaných služeb ::

:: Základní postupy podpory a péče – metodiky poskytování služby ::      

:: Vnitřní předpisy a metodiky - po 1.1.2007 ::


 

T E N T O  D O K U M E N T  JE  N E A K T U Á L Í   -   A R C H I V N Í   M A T E R I Á L   D O M O V A

 

 

 Základní programové prohlášení 
 
Domov pod hradem Žampach 

důstojnost – tolerance – volba – podpora – samostatnost – partnerství


I./ Základním posláním organizace je:


1/ PODPORA A ROZVOJ SCHOPNOSTÍ A NEZÁVISLOSTI UŽIVATELE SLUŽEB

(poskytování podpory a péče pro rozvoj schopností uživatele směřujících ke snižování stupně  závislosti uživatele na nezbytnosti plného ústavního zaopatření)

 

2/ PODPORA BĚŽNÉHO ZPŮSOBU ŽIVOTA UŽIVATELE SLUŽEB

(poskytování podporyuživateli v možnosti vést běžný způsob života)

 

3/ OCHRANA PRÁV UŽIVATELE SLUŽEB

(poskytování podpory a péče pro ochranu práv uživatele v rámci ústavního zaopatření a v dalších rizikových oblastech života uživatele)

 

4/ PODPORA MOŽNOSTI VOLBY PRO UŽIVATELE SLUŽEB

(poskytování podpory uživateli v jeho možnostech volby a rozhodování o osobních záležitostech)

 

Základním posláním Domova pod hradem Žampach je poskytovat službu zaměřenou na podporu rozvoje schopností uživatele za účelem snižování stupně jeho závislosti na plném ústavním zaopatření, poskytovat službu spočívající v podpoře a ochraně práv uživatele v rámci ústavního zaopatření a v dalších rizikových oblastech života uživatele a  poskytovat podporu uživateli v jeho možnostech vést běžný způsob života. Podporování uživatele v jeho možnostech volby při rozhodování o osobních záležitostech.

 

Domov pod hradem Žampach je ústavem sociální péče, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti, jakožto příspěvková organizace Pardubického kraje, systém celoroční ústavní sociální péče pro mentálně postiženou mládež ve věku od tří do dvaceti šesti let a pro dospělé občany, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Dále je pro uživatele zajišťován pobyt na přechodnou dobu a také zvláštní podpora a péče v systému chráněného bydlení.

 


 


II./ Základní oblasti poskytovaných služeb:


Organizace zajišťuje v souladu se zakládacími dokumenty zřizovatele  služby (podporu a péči uživateli služeb) v těchto oblastech:

1) zdravotní péče

2) rehabilitace a preventivní péče

3) ubytování a stravování

4) osobní hygiena

5) osobní vybavení

6) správa a ochrana sociálně právních záležitostí a potřeb, včetně úschovy a správy cenných věcí a finančních prostředků

7) výchova a vzdělávání, vč. předškolní výchovy, povinné školní docházky a navazujícího vzdělávání

8) pracovní a pracovně rehabilitační aktivity

9) zájmové, kulturní a sportovní a rekreační aktivity

10) poradenská a asistenční podpora pro uživatele

 

 

Organizace zajišťuje tyto služby v souladu se základními sociálně právními předpisy, vztahujícími se k této činnost. Pří realizaci  sociálních služeb Domov pod hradem  Žampach vychází z platných právních předpisů z oblasti sociální péče.

 

 


III. Vymezení cílové skupiny uživatelů služeb:

 

1/ Poskytované služby (podpora a péče uživateli služeb) je určena:

- občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci v důsledku nedostatečné soběstačnosti pro zajišťování vlastních základních životních a občanských potřeb, a to v důsledku postižení rozumových schopností, za předpokladu, že tyto potřeby nejsou jinak zabezpečeny- jedná se o mentálně postiženou mládež ve věku odtří do dvaceti šesti let a dospělé mentálně postižené občany, kteří potřebují s ohledem na své postižení a možnosti rodinného zabezpečení ústavní péči celoroční nebo péči na přechodnou dobu nebo péči po dobu jinak vymezenou- jedná se o mentálně postižené občany, jejichž postižení může být též druhotně kombinováno jinou smyslovou nebo tělesnou vadou
2/ Poskytované služby (podpora a péče uživateli služeb) není určena:
- občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci v důsledku nedostatečné soběstačnosti pro zajišťování vlastních základních životních a občanských potřeb, a to v důsledku sociální zanedbanosti, vč. výchovné zanedbanosti z dětství- není učena občanům s psychiatrickým onemocněním- není určena občanům s psychickými poruchami, kteří ohrožují sebe a své okolí- není určena občanům se životními způsoby vedoucími ke konfliktům se společenskými normami v důsledku nepřizpůsobivého chování, alkoholismu, zneužívání návykových látek a kriminálního jednání - není určena občanům s postižením, které vyžaduje léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, vč. péče psychiatrické - není určena občanům postiženým autismem



IV. ZÁKLADNÍ ZÁSADY SLUŽBY (podpory a péče uživateli služeb)

 

1/ NEJEN ÚSTAVNÍ SLUŽBY A PÉČE

(propojování ústavního systému péče se společenským prostředím)

a)vytváření podmínek a možností pro účast uživatele na čerpání nabídky služeb subjektů běžného společenského prostředí

b) zapojování mimoústavních institucionální poskytovatelů služeb do poskytovanépéče

c) zapojování mimoústavních neinstitucionálních a neformálních subjektů do poskytované péče

 

 

 

 

2/ ŽÍT A PRACOVAT VE SPOLEČNOSTI

(vytváření podmínek pro kontakt uživatele se společenským prostředím)

a) vytváření podmínek zajišťujících uživateli možnost pracovat v mimoústavním společenském prostředí za společensky odpovídajících podmínek

b) vytváření podmínek a možností pro účast uživatele na čerpání nabídky aktivit různých subjektů běžného společenského prostředí

c) vytváření podmínek zajišťujících uživateli možnost budovat osobnostní vztahy avazbyv mimoústavním společenském prostředí

 

3/ NÁŠ DOMOV STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU

(využívání historických, kulturních a přírodních hodnot místa pro tvorbu vazeb ústavního systému péče se společenským prostředím)

a) vytváření podmínek zajišťujících rozvoj návštěvní atraktivnosti ústavního domova pro širokou veřejnost

b) vytváření podmínek pro ovlivňování veřejnosti prostředím

c) vytváření podmínek pro využívání veřejnosti ve prospěch uživatele

 

4/ SPOLEČNÉ ZÁJMY A POTŘEBY

(integrace osobních potřeb a zájmů uživatele, společenských potřeb a norem a vnitřních pravidel ústavní péče)

a) vytváření podmínek pro rozvoj osobních potřeb a zájmů uživatele

b) budování jednoty a souladu vnitřních pravidel a norem ústavní péče s běžnými společenskými konvencemi a normami

c) poskytování podpory uživateli pro získávání vlastního společenského zařazení

 

 

 

 

 

5/ PODPORA V PROBLÉMOVÝCH SITUACÍCH ŽIVOTA

(vytváření podmínek pro kontakt uživatele s problémovými situacemi běžného způsobu života a poskytování systému podpory uživateli při řešení těchto situací)

a) vytváření podmínek pro možnost kontaktu uživatele s problémovými situacemi běžného způsobu života

b) vytváření systému podpory uživateli při řešení těchto situací

c) rozvoj samostatnosti a nezávislosti uživatele na poskytovaných službáchposkytovatele

 

6/ BĚŽNÝ DOMOV

(vytváření prostředí blízkého běžnému způsobu života s možností volby)

a) realizace osobního životního prostředí uživatele dle vzorů běžného společenského prostředí

b) umožnění podílu uživatele na realizaci osobního životního prostředí

c) poskytování podpory uživateli v možnostech volby při rozhodování o osobních záležitostech

 

 

 

 

7/ SVOBODA A BEZPEČÍ

(vytváření a udržování systému pro garanci osobních práv a bezpečnosti uživatele)

a) realizace sociální a právní ochrany osobních práv uživatele v rámci ústavních a společenských vztahů

b) realizace bezpečnostních opatření pro ochranu práv uživatele v běžných arizikových situacích

c)vytváření podmínek otevřenosti společenské – veřejné kontroly garance osobních práv a bezpečnosti uživatele v rámci ústavní péče

 

 

8/ PROFESNÍ NÁROČNOST A ODBORNOST POSKYTOVATELE

(vytváření a udržování systému požadavků, podpory a rozvoje profesní odbornostiposkytovatele)

a) vytváření podmínek vysoké profesní náročnosti na výkon poskytovatele

b) poskytování podpory a rozvoje profesní odbornosti poskytovatele

c) hodnocení osobnostních a vztahových složek výkonu poskytovatele

 

9/ TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

(vytváření a udržování systému pro budování vztahů týmové spolupráce poskytovatelů, uživatelů a zástupců uživatelů)

a) vytváření podmínek pro spolupráci v týmech poskytovatele

b) vytváření podmínek pro podíl a spolupráci uživatele na stanovení hlavních oblastí úkolů a cílů poskytované podpory a péče

c) vytváření podmínek nezbytnosti podílu zákonných a jiných zástupců uživatelů na stanovení hlavních oblastí úkolů a cílů poskytované podpory a péče

 

 

 

10/ DOMOV A RODINA

(vytváření a udržování systému podporující péče založené na osobních lidských vztazích, klimatu domova a rysech domácí rodinné péče)

a) vytváření podmínek pro vznik a rozvoj osobních lidských vztahů
b) vytváření podmínek pro vznik a rozvoj rysů domácí rodinné péče

c) vytváření podmínek členění rodin

 

 


V. ZÁKLADNÍ CÍLE SLUŽBY (podpory a péče uživateli služeb)

 

 

 

 

 

Organizacese v této oblastisvé činnosti řídí dokumentem STRATEGICKÉ ROZVOJOVÉ CÍLE SLUŽBY (podpory a péče uživateli služeb). Strategické rozvojové cíle v oblasti systému poskytovaných služeb navazují na rozvojové cíle v oblasti lidských a materiálně technických zdrojů rozvoje služeb.
Strategické rozvojové cíle ústavu v oblasti materiálně technických zdrojů jsou zahrnuty do rozvojových investičních programů Pardubického kraje a postupně jsou také realizovány zásadní investiční akce spadající do jednotlivých etap modernizace Domova pod hradem Žampach.
Tato část – dokument Strategické rozvojové cíle Domova pod hradem Žampach je uveřejněn v následujícíčásti našich www stránek
 
 

 

 

 

Přehled základních cílů podpory a péče uživateli služeb:

Na uvedené základní principy služby navazují tyto základní cíle služby:

 

 

1/ NEJEN ÚSTAVNÍ SLUŽBY A PÉČE:

(propojování ústavního systému péče se společenským prostředím)

 

 

Základní cíle :

1.1. Uživatel je podporován při získávání a dalším rozvoji dosaženého stupně vzdělání v rámci různých vzdělávacích institucí nebo v rámci výchovného a vzdělávacího systému ústavu

1.2. Uživatel je podporován při využívání běžných služeb v místním společenském prostředí (komunální občanské služby místa a okolí)

1.3. Uživatel je podporován při využívání dalších neústavních, formální a neformálních subjektů podílejících se na poskytované péči

 

Rozvojové cíle a vize :

1.1. Cílem pro další rozvoj poskytované služby je rozšíření podílu externích odborných spolupracovníků na poskytované výchovné, vzdělávací a zdravotní péči

1.1.Vizí pro další rozvoj poskytované služby je realizace vzdělávání uživatelů ve školách běžného typu za  pomoci asistentů.

 

2/ ŽÍT A PRACOVAT VE SPOLEČNOSTI

(vytváření podmínek pro kontakt uživatele se společenským prostředím)

  

Základní cíle :

2.1 Uživatel je podporován při získávání odpovídajícího pracovního uplatnění v rámci různých pracovních programů mimo ústav nebo v rámci systému pracovní a pracovně rehabilitační činnost ústavu (produktivní a výchovná pracovní činnost)

2.2. Uživatel je podporován při využívání nabídky zájmové, kulturní, sportovní a rekreační činnosti v rámci  místního společenského prostředí nebov rámci nabídky systému zájmové, kulturní, sportovní a rekreační činnosti ústavu a subjektů přímo spolupracujících s ústavem nazabezpečení těchto aktivit pro uživatele

2.3. Uživatel je podporován při vytváření osobních vztahůa vazeb v rámci společenských skupin ústavu a v mimoústavním společenském prostředí

 

Rozvojové cíle a vize :

2.1. Cílem pro další rozvoj poskytované služby je:- rozšíření systému pro získávání profesních pracovních dovedností uživatelů - rozšíření smluvně spolupracujících subjektů z místního společenského prostředí podílejících se na zabezpečení nabídky zájmových, kulturních, sportovních arekreačních aktivit uživatelů

2.2. Vizí pro další rozvoj poskytované služby je rozšíření zapojení uživatelů do pracovních programů mimo ústav, vč. indiv. pracovních smluv uživatelů a realizace pracovní poměrů a dohod pro prac. činnost uživatelů v rámci domova

 

 

 

3/ NÁŠ DOMOV STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU

(využívání historických, kulturních a přírodních hodnot místa pro tvorbu vazeb ústavního systému péče se společenským prostředím)

 

Základní cíle :

3.1. Cílem službyje utváření a rozvoj všestranných společenských kontaktů získávaných v rámci návštěvnické klientely domova, zámeckého areálu a zámeckých parků ve prospěch uživatele

3.2. Cílem služby je ovlivňování veřejnosti prezentací aktivit, prostředí domova a areálu ve prospěch uživatele

3.3. Cílem služby je údržba a správa všestranných společenských kontaktů za účelem využívání těchto ve prospěch uživatele

 

Rozvojové cíle a vize :

3.1. Cílem pro další rozvoj poskytované služby je realizace projektu EU Veřejné centrum aktivit a odpočinku -„Zahrada Žampach“

3.2. Vizí pro další rozvoj poskytované služby je integrace Veřejného centra aktivit a odpočinku -„Zahrada Žampach“ v regionu Pardubického kraje a okolí

 

4/ SPOLEČNÉ ZÁJMY A POTŘEBY

(integrace osobních potřeb a zájmů uživatele, společenských potřeb a norem a vnitřních pravidel ústavní péče)

 

Základní cíle :

4.1. Uživatel je podporován v rozvoji osobních potřeb a zájmů

4.2. Cílem služby je dosažení jednoty vnitřních pravidel a norem ústavní péče s běžnými konvencemi a normami společnosti

4.3. Uživatel je podporován pro dosažení odpovídajícího společenského zařazení (statutu) ve společenských vztazích

 

Rozvojové cíle a vize :

4.1. Cílem pro další rozvoj poskytované služby je funkčníintegrace Výboru obyvatel uživatelů Domova v rámci struktury ÚSP

4.2. Vizí pro další rozvoj poskytované služby je integrace Výboru obyvatel uživatelů Domova v rámci struktury společenských vztahů místa a okolí ÚSP

 

5/ PODPORA V PROBLÉMOVÝCH SITUACÍCH ŽIVOTA

(vytváření podmínek pro kontakt uživatele s problémovými situacemi běžného způsobu života a poskytování systému podpory uživateli při řešení těchto situací)

 

Základní cíle :

5.1.Uživatel je podporován v přístupu k problémovým situacím běžného způsobu života

5.2.Uživatel je podporován v rozvoji schopností řešit problémové situace běžného života

5.3.Uživatel je podporován v rozvoji samostatnosti a nezávislosti na poskytovaných službách

 

Rozvojové cíle a vize :

5.1.Cílem pro další rozvoj poskytované služby je realizace změn vnitřních řádů a pravidel ústavní péče za účelem podpory účasti uživatele na tvorbě indiv.programů a cílů podpory a péče

5.2.Vizí pro další rozvoj poskytované služby je vytvoření poradenské a asistenční operační služby pro uživatele ÚSP nalézající se mimo ústav

 

6/ BĚŽNÝ DOMOV

(vytváření prostředí blízkého běžnému způsobu života s možností volby)

 

Základní cíle :

6.1. Uživatel je podporován v možnostižít v osobním životním prostředí realizovaném dle vzorů běžného společenského prostředí

6.2. Uživatel je podporován v možnosti spoluvytvářet a udržovatsvé osobní prostředí

6.3. Uživatel je podporován v rozvoji možností a schopností volby v rozhodování o osobních záležitostech

 

Rozvojové cíle a vize :

6.1. Cílem pro další rozvoj poskytované služby jsou úpravy životního prostředí uživatelů v rámci realizace investičního záměru jednotlivých etap Modernizace ÚSP Žampach

6.2.Vizí pro další rozvoj poskytované služby je umožnit uživatelům žít s asistenčníslužbou mimo ústav.

6.3.Vizí pro další rozvoj poskytované služby je volba uživatele v rozhodovánív situacích a podmínkách běžného životního prostředí.

 

7/ SVOBODA A BEZPEČÍ

(vytváření a udržování systému pro garanci osobních práv a bezpečnosti uživatele)

 

Základní cíle :

7.1. Cílem služby je zajištění sociální a právní ochranyosobních práv uživatele v rámciústavních a společenských vztahů

7.2. Cílem služby je zajištění bezpečnostních opatření proochranu práv uživatele v běžných arizikových situacích

7.3. Cílem služby je dosažení a údržba otevřenosti systémupodpory a péče ve vztahuke společenské – veřejné kontrole a budování aúdržba garancí osobních práv a bezpečnosti uživatele v rámci ústavní péče

 

Rozvojové cíle a vize :

7.1. Cílem pro další rozvoj poskytované služby je vytvoření funkčního systému „vztahových osob“ uživatelů

7.2. Vizí pro další rozvoj poskytované služby je rozvoj funkčního systému „vztahových osob“ uživatelů s vyšším zapojením subjektů z prostředí mimo ústav

 

8/ PROFESNÍ NÁROČNOST A ODBORNOST POSKYTOVATELE

(vytváření a udržování systému požadavků, podpory a rozvoje profesní odbornostiposkytovatele)

 

Základní cíle :

8.1. Cílem rozvoje personální struktury systému je vytváření a údržba podmínek vysoké profesní náročnosti na výkon poskytovatelů za účelem dosažení vysokékvality poskytovanépodpory a péče uživateli

8.2 Cílem rozvoje personální struktury systému je dosažení a údržba profesní odbornosti poskytovatelů za účelem dosažení vysoké kvality poskytované podpory a péče uživateli

8.3. Cílem rozvoje personální struktury systému je dosažení vysoké kvality osobnostních a vztahových složek výkonu poskytovatelů

 

Rozvojové cíle a vize :

8.1. Cílem pro další rozvoj poskytované služby je dosažení vyššího stupně profesní odbornosti zaměstnanců poskytujících odbornou péči a dosažení vyšší podílu specialistů na poskytované odborné péči

8.1. Vizí pro další rozvoj poskytované služby je integrace služeb specialistů v systému poskytované podpory a péče, vč. poradenství a asistence uživatelům

 

9/ TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

(vytváření a udržování systému pro budování vztahů týmové spolupráce poskytovatelů, uživatelů a zástupců uživatelů)

 

Základní cíle :

9.1. Cílem rozvoje personální struktury systému je vytváření a údržba vztahů týmové spolupráce poskytovatelů

9.2. Cílem poskytovatele je dosažení a rozvoj podílu a spolupráce uživatele na stanovení a tvorbě hlavních oblastí úkolů a cílů poskytované podpory a péče

9.3.Cílem poskytovatele je dosažení a rozvoj podílu a spolupráce zákonných a jiných zástupců uživatelů nastanovení hlavních oblastí úkolů a cílů poskytované podpory a péče

 

Rozvojové cíle a vize :

9.1. Cílem pro další rozvoj poskytované služby je vytvoření funkčního systému individ. plánování služby uživateli, vč. konstrukce dohod a smluv o tomto

9.2.Vizí pro další rozvoj poskytované služby je rozšíření účasti dalších subjektů z prostředí mimo ústav individ. plánování služby uživateli, vč. konstrukce dohod a smluv o tomto

 

10/ DOMOV A RODINA

(vytváření a udržování systému podporující péče založené na osobních lidských vztazích, klimatu domova a rysech domácí rodinné péče)

 

Základní cíle :

10.1. Cílem služby je vznik a rozvoj osobních lidských vztahů a vazeb poskytovatelůa uživatelů

10.2. Cílem služby je vznik a rozvoj rysů domácí rodinné péče

10.3. Cílem služby je dosažení strukturálního členění celků systému na principu rodin

 

Rozvojové cíle a vize :

10.1. Cílem pro další rozvoj poskytované služby je realizace funkčního systému založeného v členění na principu rodin na základě uskutečněných etap Modernizace Domova pod hradem Žampach

10.2. Vizí pro další rozvoj poskytované služby je realizace tohoto systému v podmínkáchmimo ústav.

 


VI. ZÁKLADNÍ POSTUPY PODPORY A PÉČE

 

Pro dosahování základních cílů organizace se v Domovu pod hradem Žampach dále stanovují závazné postupy, a to formou vnitřních předpisů, předpisů a metodik poskytování služby – seznam těchto předpisů a jejich příloh tvoří samostatnou přílohu programového dokumentu.

 

SOUPIS PLATNÝCH PŘEDPISŮ (aktualizace 1.12.2006)

 

čís.

 

Název předpisu

0bsah předpisu

Počet příloh

Standard

/zásadní

 

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

1

1

 

Poslání, cíle a zásady poskytované služby

Definice a uveřejnění poslání, cílů a zásad poskytované sociální služby a okruhu osob, kterým je určena.

 

1a/ano

2

 

Pravidla pro uplatňování vůle uživatelů

Tato pravidla stanovují platné postupy a zásady pro zajištění možností uživatele uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí, uplatňovat právo volby při řešení nepříznivé situace

 

1b/ano

3

 

Základní pracovní postupyposkytování služby

Tato pravidla stanovují základní postupy poskytování služby uživateli a vedení agend této služby (žadatelská, nástupní, úhrad, správy majetkových hodnot uživatelů, výstupní, dědického řízení, osobních spisů a dokumentace služby, aj.)

 

1c/ano

4

 

Pravidla pro ochranu uživatelů před předsudky a negativním hodnocením

Tato pravidla stanovují klasifikaci předsudků a negativního hodnocení uživatelů okolím v domovu a mimo domov (veřejností) a postupy a opatření podporujícíochranu uživatele před těmito jevy.

 

1d/ne

 

 

OCHRANA PRÁV OSOB

2

5

 

Pravidla pro předcházení situacím spojených s porušováním zákl. lidských práv a svobod

Tato pravidla stanovují platné postupy a zásady pro zajištěnípředcházení situacím v nichž by mohlo dojít v souvislosti s poskytováním služby kporušování zákl. lidských práv a svobod a postupy pro porušení

 

2a/ano

6

 

Závazný pokynpro použití opatření omezujících pohyb osob

Tento dokument stanovuje v souladu se zákonem závazné pokyny týkající se opatření omezujících pohyb osob, jímž je poskytována sociální služba v Domovu pod hradem Žampach

 

(2a/ano)

7

 

Pravidla vymezující situace možného střetu zájmů a řešení těchto situací

Tato pravidla vymezujísituace, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů se zájmy osob, kterým se sociální služba poskytuje a pravidla pro řešení těchto situací

 

2b/ano

8

 

Pravidla pro přijímání darů

Tato pravidla stanovují závazné postupy pro přijímaní, evidenci a výkaznictví darů

 

2c/ne

9

 

Pravidla pro ochranu osobního majetku a soukromí uživatelů

Tato pravidla stanovují platné postupy a zásady pro ochranu osobního (věcného a finančního)majetku uživatelů a soukromí uživatelů.

 

(2)

 

 

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

3

10

 

Pravidla pro informování zájemce o službě a srozumitelnosti informací

Tato pravidla stanovují postupy informování zájemců o sociální službě, informování a možnostech a podmínkách poskytované služby a pravidla srozumitelnosti informací

 

3a/ano

11

 

Pravidla pro jednání se zájemcem o službu

Tato pravidla stanovují postupy pro jednání se zájemcem o sociální službu se zaměřením na jeho požadavky, očekávání a osobní cíle

 

3b/ano

12

 

Pravidla pro odmítnutí zájemce o sociální službu

Tato pravidla stanovují postupy a podmínky pro odmítnutí zájemce o sociální službu

 

3c/ne

 

 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

4

13

 

Pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby

Tato pravidla stanovují postupy a pro uzavírání smlouvy a okruh osob, kterým je služba určena.

___

Dále pravidlo srozumitelnosti obsahu smlouvy.

__

Dále pravidlozapracování osobních cílů v této smlouvě.

 

4a/ano

__
4b/ne

__
4c/ne

 

 

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

5

14

 

Pravidla pro plánování služby uživateli

Tato pravidla stanovují platné postupy a zásady pro sestavování, hodnocení a upravování individuálníchplánů služby pro naplňování osobních cílů uživatele, vč. stanovení odpovědnosti za plánování a průběh služby pro jednotlivé uživatele (a dle druhu a poslání sociální služby).

___

Plánování je prováděno společně s uživatelem dle jeho osobních cílů a možností.

___

Průběžné hodnocení je prováděno společně s uživatelem -naplnění jeho osobních cílů.

___

Pro plánování a hodnocení je pro každého uživatele určen zvl. zaměstnanec

___

Je zajištěn sytém získávání a předávání informací mezi zaměstnanci o poskytování služby uživateli.

 

5a/ano





___
5b/ano

__
5c/ano

__
5d/ano

__
5e/ne

 

 

DOKUMENTACE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

6

15

 

Pravidla pro osobní dokumentaci

Tato pravidla stanovují způsob zpracování, vedení a evidenci dokumentace o uživateli, včetně pravidel pro nahlížení do dokumentace.

___

Pravidla pro možnost vedení anonymní evidence.

___

Stanovení doby pro uchování dokumentace po ukončení poskytování služby.

 

6a/ano


__
6b/ne

__
6c/ne

 

 

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

7

16

 

Pravidla pro realizaci podnětů a stížností uživatelů

Tato pravidla stanoví srozumitelně uživateli platné postupy v Domovu pod hradem Žampach podporující uživatele a jejich zástupce v možnostech realizace vlastních podnětů a stížnosti k obsahu, kvalitě a způsobu poskytované služby.

___

Zajištění informování uživatelů o možnosti stížností – jak, komu, možnost zastoupení a srozumění zaměstnanců s tímto.

____

Pravidla pro evidenci stížností a vyřizování v písemné formě ve stanovené lhůtě.

____

Informování o možnosti obrátit s nespokojeností na vyřízenístížnosti – žádosti o prošetření - na nadřízený orgán nebo instituci sledující dodržování lidských práv

 

7a/ano




___
7b/ano


___
7c/ne

___
7d/ne

 

 

NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ S.SLUŽ. NA DALŠÍ DOSTUP. ZDROJE

8

17

 

Pravidla pro vytváření příležitosti využívat běžné veřejné služby

Tato pravidla stanovují postupy pro zpřístupňování a využívání běžně dostupných veřejných služeb uživatelem.

___

Pravidla a postupy pro zajišťování spolupráce a zprostředkování služeb s jinými právnickými a fyzickými osobami a podporu kontaktů a vztahů uživatelů s těmito.

 

8a/ano


___
8b,c,d/ne

18

 

Pravidla pro samostatný pobyt a vycházkyuživatelů mimo areál Domova pod hradem Žampach

Tato pravidla stanoví platné postupy umožňující uživatelům samostatný pobyt a vycházky mimo areál ústavu v rámci obce Žampach a mimo obec Žampach, včetně samostatných návštěv rodiny, přátela využívání individuálních a hromadných dopravních prostředků.

 

(8)

 

 

PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

9

19

 

Pravidla pro personální a organizační strukturu služby

Vnitřní předpisy stanovující organizační strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady zaměstnanců v přiměřeností ke druhu poskytované sociální služby, její kapacitě a počtu a potřebám osob, kterým je služba poskytována.

___

Stanovení oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců dle organizační struktury.

____

Vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou v pracovně právním vztahu s poskytovatelem.

____

Vnitřní pravidla pro působení osob, které nejsou v pracovně právním vztahu s poskytovatelem při poskytování sociální služby.

 

9a/ano






___
9b/ne


___
9c/ne



___
9d/ne

 

 

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

10

20

 

Pravidla pro profesní rozvoj zaměstanců

Vnitřní předpis pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace.

____

Písemný program dalšího vzdělávání zaměstnanců.

____

Písemná pravidla - systém výměny informací mezi zaměstnanci o poskytované sociální službě.

____

Písemná pravidla - systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců.

____

Zajištění podporu pro zaměstnance nezávislým kvalifikovaným odborníkem (supervisor).

 

10a/ne




___
10b/ne

___
10c/ne

___
10d/ne

___
10e/ne

 

 

MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST POSKYTOVANÉ SOC. SLUŽBY

11

21

 

Pravidla místní a časové dostupnosti služby

Určení místa a doby poskytování sociální služby podle druhu sociální služby, okruhu osob, kterým je poskytována, a podle jejich potřeb.

 

11/ne

 

 

INFORMOVANOST O POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

12

22

 

Pravidla informovanosti o poskytované službě

Soubor informací o poskytované sociální službě, a to ve formě srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena.

 

12/ne

 

 

PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY

13

23

 

Pravidla pro prostředí a podmínky služby

Pravidla pro zajištění, rozvoj a údržbu materiálních, technických a hygienických podmínek sociální služby individuálně určených potřebám osob.

___

Zajištění individuálnosti, důstojnosti těchto podmínek (principu domácího – neinstitucionálního prostředí)

 

13a/ne


___
13b/ne

 

 

NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE

14

24

 

Pravidla pro nouzové a havarijní situace

Tato pravidla stanovují klasifikaci nouzových a havarijních situací při poskytování služby a postupy pro řešení těchto situací.

____

Pravidla pro prokazatelné seznamování zaměstnanců a uživatelů s postupem pro nouzové a havarijní situace a vytváření podmínek, aby zaměstnanci a osoby byli schopni stanovené postupy použít

____

Pravidla pro vedení dokumentace o průběhu a řešení nouzových a havarijních situací.

 

14a/ne


___
14b/ne

___
14c/ne

 

 

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY

15

25

 

Postupy pro zajištění zvyšování kvality služeb

Postupy pro průběžně kontrolování a hodnocení způsobu poskytovaní sociální služby na soulad s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob.

____

Písemná vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociální služby.

____

Postupy na zapojování do hodnocení poskytované sociální služby zaměstnanců a dalších zainteresované fyzické a právnické osoby.

_____

Postupy na využívání podnětů ze stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby.

 

15a/ne



___
15b/ne


___
15c/ne



___
15d/ne

 


 

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB