icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
VNITŘNÍ PRAVIDLA A METODIKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Tisk článku    

Zpět na právní předpisy pro  sociální službu


STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 


 

VNITŘNÍ PRAVIDLA A METODIKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY V ORGANIZACI  (VNITŘNÍ PŘEDPISY SLUŽBY)
(PRAVIDLA A POSTUPY POSKYTOVÁNÍ PODPORY A PÉČE)
v Domovu pod hradem Žampach

 

Pro dosahování základních cílů organizace se v Domovu pod hradem Žampach stanovují závazné postupy,

 

a to formou vnitřních předpisů, pravidel a metodik poskytování služby.

 SOUPIS PLATNÝCH PŘEDPISŮ (hlavní oblasti)

 (poznámka: tyto vnitřní předpisy se dále člení dle druhu poskytované služby)

čís.

 

Název předpisu

0bsah předpisu

Počet příloh

 

Standard

 

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

1

1

 

Poslání, cíle a zásady poskytované služby

Definice a uveřejnění poslání, cílů a zásad poskytované sociální služby a okruhu osob, kterým je určena.

 

1a

2

 

Pravidla pro uplatňování vůle uživatelů

Tato pravidla stanovují platné postupy a zásady pro zajištění možností uživatele uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí, uplatňovat právo volby při řešení nepříznivé situace

 

1b

3

 

Základní pracovní postupy poskytování služby

Tato pravidla stanovují základní postupy poskytování služby uživateli a vedení agend této služby (nástupní, úhrad, výstupní, dědického řízení, osobních spisů a dokumentace služby, aj.)

 

1c

4

 

Pravidla pro ochranu uživatelů před předsudky a negativním hodnocením

Tato pravidla stanovují klasifikaci předsudků a negativního hodnocení uživatelů okolím v domovu a mimo domov (veřejností) a postupy a opatření podporujícíochranu uživatele před těmito jevy.

 

1d

 

OCHRANA PRÁV OSOB

2

5

 

Pravidla pro předcházení situacím spojených s porušováním zákl. lidských práv a svobod

Tato pravidla stanovují platné postupy a zásady pro zajištěnípředcházení situacím v nichž by mohlo dojít v souvislosti s poskytováním služby kporušování zákl. lidských práv a svobod a postupy pro porušení

 

2a

6

 

Závazný pokyn pro použití opatření omezujících pohyb osob

Tento dokument stanovuje v souladu se zákonem závazné pokyny týkající se opatření omezujících pohyb osob, jímž je poskytována sociální služba v Domovu pod hradem Žampach

 

(2a)

7

 

Pravidla vymezující situace možného střetu zájmů a řešení těchto situací

Tato pravidla vymezujísituace, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů se zájmy osob, kterým se sociální služba poskytuje a pravidla pro řešení těchto situací

 

2b

8

 

Pravidla pro přijímání darů

Tato pravidla stanovují závazné postupy pro přijímaní, evidenci a výkaznictví darů

 

2c

9

 

Pravidla pro ochranu osobního majetku uživatelů

Tato pravidla stanovují platné postupy a zásady pro ochranu osobního (věcného a finančního) majetku uživatelů uživatelů. Agenda správy majetkových hodnot uživatelů.

 

(2)

 

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

3

10

 

Pravidla pro informování zájemce o službě a srozumitelnosti informací

Tato pravidla stanovují postupy informování zájemců o sociální službě, informování a možnostech a podmínkách poskytované služby a pravidla srozumitelnosti informací

 

3a

11

 

Pravidla pro jednání se zájemcem o službu

Tato pravidla stanovují postupy pro jednání se zájemcem o sociální službu se zaměřením na jeho požadavky, očekávání a osobní cíle

 

3b

12

 

Pravidla pro odmítnutí zájemce o sociální službu

Tato pravidla stanovují postupy a podmínky pro odmítnutí zájemce o sociální službu. Agenda žadatelská.

 

3c

 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

4

13

 

Pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby

Tato pravidla stanovují postupy a pro uzavírání smlouvy a okruh osob, kterým je služba určena.
___
Dále pravidlo srozumitelnosti obsahu smlouvy.
__
Dále pravidlozapracování osobních cílů v této smlouvě.

 

4a

__
4b

__
4c

 

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

5

14

 

Pravidla pro plánování služby uživateli

Tato pravidla stanovují platné postupy a zásady pro sestavování, hodnocení a upravování individuálníchplánů služby pro naplňování osobních cílů uživatele, vč. stanovení odpovědnosti za plánování a průběh služby pro jednotlivé uživatele (a dle druhu a poslání sociální služby).
___
Plánování je prováděno společně s uživatelem dle jeho osobních cílů a možností.
___
Průběžné hodnocení je prováděno společně s uživatelem -naplnění jeho osobních cílů.
___
Pro plánování a hodnocení je pro každého uživatele určen zvl. zaměstnanec
___
Je zajištěn sytém získávání a předávání informací mezi zaměstnanci o poskytování služby uživateli.

 

5a

___
5b

__
5c

__
5d

__
5e

 

DOKUMENTACE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

6

15

 

Pravidla pro osobní dokumentaci

Tato pravidla stanovují způsob zpracování, vedení a evidenci dokumentace o uživateli, včetně pravidel pro nahlížení do dokumentace.
___
Pravidla pro možnost vedení anonymní evidence.
___
Stanovení doby pro uchování dokumentace po ukončení poskytování služby.

 

6a


__
6b

__
6c

 

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

7

16

 

Pravidla pro realizaci podnětů a stížností uživatelů

Tato pravidla stanoví srozumitelně uživateli platné postupy v Domovu pod hradem Žampach podporující uživatele a jejich zástupce v možnostech realizace vlastních podnětů a stížnosti k obsahu, kvalitě a způsobu poskytované služby.
___
Zajištění informování uživatelů o možnosti stížností – jak, komu, možnost zastoupení a srozumění zaměstnanců s tímto.
____
Pravidla pro evidenci stížností a vyřizování v písemné formě ve stanovené lhůtě.
____
Informování o možnosti obrátit s nespokojeností na vyřízenístížnosti – žádosti o prošetření - na nadřízený orgán nebo instituci sledující dodržování lidských práv

 

 

7a
 

 


___
7b

 

___
7c

 

___
7d

 

NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ S.SLUŽ. NA DALŠÍ DOSTUP. ZDROJE

8

17

 

Pravidla pro vytváření příležitosti využívat běžné veřejné služby

Tato pravidla stanovují postupy pro zpřístupňování a využívání běžně dostupných veřejných služeb uživatelem.
___
Pravidla a postupy pro zajišťování spolupráce a zprostředkování služeb s jinými právnickými a fyzickými osobami a podporu kontaktů a vztahů uživatelů s těmito.

 

8a


___
8b,c,d

18

 

Pravidla pro samostatný pobyt a vycházkyuživatelů mimo areál Domova pod hradem Žampach

Tato pravidla stanoví platné postupy umožňující uživatelům samostatný pobyt a vycházky mimo areál domova v rámci obce Žampach a mimo obec Žampach, včetně samostatných návštěv rodiny, přátela využívání individuálních a hromadných dopravních prostředků.

 

(8)

 

PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

9

19

 

Pravidla pro personální a organizační strukturu služby

Vnitřní předpisy stanovující organizační strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady zaměstnanců v přiměřeností ke druhu poskytované sociální služby, její kapacitě a počtu a potřebám osob, kterým je služba poskytována.
___
Stanovení oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců dle organizační struktury.
____
Vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou v pracovně právním vztahu s poskytovatelem.
____
Vnitřní pravidla pro působení osob, které nejsou v pracovně právním vztahu s poskytovatelem při poskytování sociální služby.

 

9a


___
9b


___
9c___
9d

 

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

10

20

 

Pravidla pro profesní rozvoj zaměstanců

Vnitřní předpis pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace.
____
Písemný program dalšího vzdělávání zaměstnanců.
____
Písemná pravidla - systém výměny informací mezi zaměstnanci o poskytované sociální službě.
____
Písemná pravidla - systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců.
____
Zajištění podporu pro zaměstnance nezávislým kvalifikovaným odborníkem (supervisor).

 

10a
___
10b

 

___
10c

 

___
10d

 

___
10e

 

MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST POSKYTOVANÉ SOC. SLUŽBY

11

21

 

Pravidla místní a časové dostupnosti služby

Určení místa a doby poskytování sociální služby podle druhu sociální služby, okruhu osob, kterým je poskytována, a podle jejich potřeb.

 

11/ne

 

INFORMOVANOST O POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

12

22

 

Pravidla informovanosti o poskytované službě

Soubor informací o poskytované sociální službě, a to ve formě srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena.

 

12

 

PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY

13

23

 

Pravidla pro prostředí a podmínky služby

Pravidla pro zajištění, rozvoj a údržbu materiálních, technických a hygienických podmínek sociální služby individuálně určených potřebám osob.
___
Zajištění individuálnosti, důstojnosti těchto podmínek (principu domácího – neinstitucionálního prostředí)

 

13a


___
13b

 

NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE

14

24

 

Pravidla pro nouzové a havarijní situace

Tato pravidla stanovují klasifikaci nouzových a havarijních situací při poskytování služby a postupy pro řešení těchto situací.
____
Pravidla pro prokazatelné seznamování zaměstnanců a uživatelů s postupem pro nouzové a havarijní situace a vytváření podmínek, aby zaměstnanci a osoby byli schopni stanovené postupy použít
____
Pravidla pro vedení dokumentace o průběhu a řešení nouzových a havarijních situací.

 

14a

 


___
14b

 

___
14c

 

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY

15

25

 

Postupy pro zajištění zvyšování kvality služeb

Postupy pro průběžně kontrolování a hodnocení způsobu poskytovaní sociální služby na soulad s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob.
____
Písemná vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociální služby.
____
Postupy na zapojování do hodnocení poskytované sociální služby zaměstnanců a dalších zainteresované fyzické a právnické osoby.
_____
Postupy na využívání podnětů ze stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby.

 

15a___
15b


___
15c___
15d