text1
slide1

ARCHIVNÍ INFORMACE WWW.USPZA.CZ

pro aktuální informace vstupte na www.csszampach.cz.

*VNITŘNÍ PRAVIDLA A METODIKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Tisk článku    

Zpět na právní předpisy pro  sociální službu


STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 


 

VNITŘNÍ PRAVIDLA A METODIKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY V ORGANIZACI  (VNITŘNÍ PŘEDPISY SLUŽBY)
(PRAVIDLA A POSTUPY POSKYTOVÁNÍ PODPORY A PÉČE)
v Domovu pod hradem Žampach

 

Pro dosahování základních cílů organizace se v Domovu pod hradem Žampach stanovují závazné postupy,

 

a to formou vnitřních předpisů, pravidel a metodik poskytování služby.

 SOUPIS PLATNÝCH PŘEDPISŮ (hlavní oblasti)

 (poznámka: tyto vnitřní předpisy se dále člení dle druhu poskytované služby)

čís.

 

Název předpisu

0bsah předpisu

Počet příloh

 

Standard

 

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

1

1

 

Poslání, cíle a zásady poskytované služby

Definice a uveřejnění poslání, cílů a zásad poskytované sociální služby a okruhu osob, kterým je určena.

 

1a

2

 

Pravidla pro uplatňování vůle uživatelů

Tato pravidla stanovují platné postupy a zásady pro zajištění možností uživatele uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí, uplatňovat právo volby při řešení nepříznivé situace

 

1b

3

 

Základní pracovní postupy poskytování služby

Tato pravidla stanovují základní postupy poskytování služby uživateli a vedení agend této služby (nástupní, úhrad, výstupní, dědického řízení, osobních spisů a dokumentace služby, aj.)

 

1c

4

 

Pravidla pro ochranu uživatelů před předsudky a negativním hodnocením

Tato pravidla stanovují klasifikaci předsudků a negativního hodnocení uživatelů okolím v domovu a mimo domov (veřejností) a postupy a opatření podporujícíochranu uživatele před těmito jevy.

 

1d

 

OCHRANA PRÁV OSOB

2

5

 

Pravidla pro předcházení situacím spojených s porušováním zákl. lidských práv a svobod

Tato pravidla stanovují platné postupy a zásady pro zajištěnípředcházení situacím v nichž by mohlo dojít v souvislosti s poskytováním služby kporušování zákl. lidských práv a svobod a postupy pro porušení

 

2a

6

 

Závazný pokyn pro použití opatření omezujících pohyb osob

Tento dokument stanovuje v souladu se zákonem závazné pokyny týkající se opatření omezujících pohyb osob, jímž je poskytována sociální služba v Domovu pod hradem Žampach

 

(2a)

7

 

Pravidla vymezující situace možného střetu zájmů a řešení těchto situací

Tato pravidla vymezujísituace, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů se zájmy osob, kterým se sociální služba poskytuje a pravidla pro řešení těchto situací

 

2b

8

 

Pravidla pro přijímání darů

Tato pravidla stanovují závazné postupy pro přijímaní, evidenci a výkaznictví darů

 

2c

9

 

Pravidla pro ochranu osobního majetku uživatelů

Tato pravidla stanovují platné postupy a zásady pro ochranu osobního (věcného a finančního) majetku uživatelů uživatelů. Agenda správy majetkových hodnot uživatelů.

 

(2)

 

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

3

10

 

Pravidla pro informování zájemce o službě a srozumitelnosti informací

Tato pravidla stanovují postupy informování zájemců o sociální službě, informování a možnostech a podmínkách poskytované služby a pravidla srozumitelnosti informací

 

3a

11

 

Pravidla pro jednání se zájemcem o službu

Tato pravidla stanovují postupy pro jednání se zájemcem o sociální službu se zaměřením na jeho požadavky, očekávání a osobní cíle

 

3b

12

 

Pravidla pro odmítnutí zájemce o sociální službu

Tato pravidla stanovují postupy a podmínky pro odmítnutí zájemce o sociální službu. Agenda žadatelská.

 

3c

 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

4

13

 

Pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby

Tato pravidla stanovují postupy a pro uzavírání smlouvy a okruh osob, kterým je služba určena.
___
Dále pravidlo srozumitelnosti obsahu smlouvy.
__
Dále pravidlozapracování osobních cílů v této smlouvě.

 

4a

__
4b

__
4c

 

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

5

14

 

Pravidla pro plánování služby uživateli

Tato pravidla stanovují platné postupy a zásady pro sestavování, hodnocení a upravování individuálníchplánů služby pro naplňování osobních cílů uživatele, vč. stanovení odpovědnosti za plánování a průběh služby pro jednotlivé uživatele (a dle druhu a poslání sociální služby).
___
Plánování je prováděno společně s uživatelem dle jeho osobních cílů a možností.
___
Průběžné hodnocení je prováděno společně s uživatelem -naplnění jeho osobních cílů.
___
Pro plánování a hodnocení je pro každého uživatele určen zvl. zaměstnanec
___
Je zajištěn sytém získávání a předávání informací mezi zaměstnanci o poskytování služby uživateli.

 

5a

___
5b

__
5c

__
5d

__
5e

 

DOKUMENTACE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

6

15

 

Pravidla pro osobní dokumentaci

Tato pravidla stanovují způsob zpracování, vedení a evidenci dokumentace o uživateli, včetně pravidel pro nahlížení do dokumentace.
___
Pravidla pro možnost vedení anonymní evidence.
___
Stanovení doby pro uchování dokumentace po ukončení poskytování služby.

 

6a


__
6b

__
6c

 

ST͎NOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

7

16

 

Pravidla pro realizaci podnětů a stížností uživatelů

Tato pravidla stanoví srozumitelně uživateli platné postupy v Domovu pod hradem Žampach podporující uživatele a jejich zástupce v možnostech realizace vlastních podnětů a stížnosti k obsahu, kvalitě a způsobu poskytované služby.
___
Zajištění informování uživatelů o možnosti stížností – jak, komu, možnost zastoupení a srozumění zaměstnanců s tímto.
____
Pravidla pro evidenci stížností a vyřizování v písemné formě ve stanovené lhůtě.
____
Informování o možnosti obrátit s nespokojeností na vyřízenístížnosti – žádosti o prošetření - na nadřízený orgán nebo instituci sledující dodržování lidských práv

 

 

7a
 

 


___
7b

 

___
7c

 

___
7d

 

NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ S.SLUŽ. NA DALŠÍ DOSTUP. ZDROJE

8

17

 

Pravidla pro vytváření příležitosti využívat běžné veřejné služby

Tato pravidla stanovují postupy pro zpřístupňování a využívání běžně dostupných veřejných služeb uživatelem.
___
Pravidla a postupy pro zajišování spolupráce a zprostředkování služeb s jinými právnickými a fyzickými osobami a podporu kontaktů a vztahů uživatelů s těmito.

 

8a


___
8b,c,d

18

 

Pravidla pro samostatný pobyt a vycházkyuživatelů mimo areál Domova pod hradem Žampach

Tato pravidla stanoví platné postupy umožňující uživatelům samostatný pobyt a vycházky mimo areál domova v rámci obce Žampach a mimo obec Žampach, včetně samostatných návštěv rodiny, přátela využívání individuálních a hromadných dopravních prostředků.

 

(8)

 

PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

9

19

 

Pravidla pro personální a organizační strukturu služby

Vnitřní předpisy stanovující organizační strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady zaměstnanců v přiměřeností ke druhu poskytované sociální služby, její kapacitě a počtu a potřebám osob, kterým je služba poskytována.
___
Stanovení oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců dle organizační struktury.
____
Vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou v pracovně právním vztahu s poskytovatelem.
____
Vnitřní pravidla pro působení osob, které nejsou v pracovně právním vztahu s poskytovatelem při poskytování sociální služby.

 

9a


___
9b


___
9c___
9d

 

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

10

20

 

Pravidla pro profesní rozvoj zaměstanců

Vnitřní předpis pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace.
____
Písemný program dalšího vzdělávání zaměstnanců.
____
Písemná pravidla - systém výměny informací mezi zaměstnanci o poskytované sociální službě.
____
Písemná pravidla - systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců.
____
Zajištění podporu pro zaměstnance nezávislým kvalifikovaným odborníkem (supervisor).

 

10a
___
10b

 

___
10c

 

___
10d

 

___
10e

 

MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST POSKYTOVANÉ SOC. SLUŽBY

11

21

 

Pravidla místní a časové dostupnosti služby

Určení místa a doby poskytování sociální služby podle druhu sociální služby, okruhu osob, kterým je poskytována, a podle jejich potřeb.

 

11/ne

 

INFORMOVANOST O POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

12

22

 

Pravidla informovanosti o poskytované službě

Soubor informací o poskytované sociální službě, a to ve formě srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena.

 

12

 

PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY

13

23

 

Pravidla pro prostředí a podmínky služby

Pravidla pro zajištění, rozvoj a údržbu materiálních, technických a hygienických podmínek sociální služby individuálně určených potřebám osob.
___
Zajištění individuálnosti, důstojnosti těchto podmínek (principu domácího – neinstitucionálního prostředí)

 

13a


___
13b

 

NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE

14

24

 

Pravidla pro nouzové a havarijní situace

Tato pravidla stanovují klasifikaci nouzových a havarijních situací při poskytování služby a postupy pro řešení těchto situací.
____
Pravidla pro prokazatelné seznamování zaměstnanců a uživatelů s postupem pro nouzové a havarijní situace a vytváření podmínek, aby zaměstnanci a osoby byli schopni stanovené postupy použít
____
Pravidla pro vedení dokumentace o průběhu a řešení nouzových a havarijních situací.

 

14a

 


___
14b

 

___
14c

 

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY

15

25

 

Postupy pro zajištění zvyšování kvality služeb

Postupy pro průběžně kontrolování a hodnocení způsobu poskytovaní sociální služby na soulad s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob.
____
Písemná vnitřní pravidla pro zjišování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociální služby.
____
Postupy na zapojování do hodnocení poskytované sociální služby zaměstnanců a dalších zainteresované fyzické a právnické osoby.
_____
Postupy na využívání podnětů ze stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby.

 

15a___
15b


___
15c___
15d