SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (CHB)

 


Informace veřejnosti o poskytované službě

Základní poslání organizace

pobytová služba: chráněné bydlení

Proč tady jsme ?

ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ ORGANIZACE

veřejné prohlášení a závazek

 (pobytová služba: chráněné bydlení - "CHB")


info služba DOZP  ►  info služba CHB ►  info služba OS  ►  info služba PSB  ►  info služba STDinfo služba SSDD

Proč tady jsme ?  Dokument  Poslání, cíle a zásady poskytované služby - CHB


      Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě chráněné bydlení je umožnit uživatelům žít v prostředí a způsobem, které jsou velmi podobné životu lidí v běžné domácnosti.
     Podporovat uživatele této služby v  získávání a upevňování schopností a dovedností vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech.  
      Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.

Kdo jsme ?                              Domov pod hradem Žampach
Žampach č.p. 1. 564 01 Žamberk
                        IČ: 00854271 DIČ: CZ00854271                               
Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje tři druhy sociálních pobytových služeb a jednu službu terénní a ambulantní. Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.


Další informace o poskytované službě:

Při realizaci  sociálních služeb Domov pod hradem Žampach vychází z platných právních předpisů ČR v oblasti sociální péče.

 
HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOST ORGANIZACE
 

Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytové služby sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením.
Služba chráněné bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách.

 


 

 
CÍLE ČINNOSTI ORGANIZACE VE SLUŽBĚ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

 

Strategický cíl:

Vstřícná, individuální služba s důrazem na samostatnost uživatele

 

Hlavní cíle:

 • (vycházejí z aktuálních osobních cílů uživatelů služeb)

 

 1. 1/ uživatelé jsou v minimální míře závislí na poskytované službě (služba vede klienty k osamostatňování a snižování závislosti na službě)
  • měřitelnost: naplňování osobních cílů, výkazy služby - ve většině oblastí podpory nedochází k navyšování míry podpory (výjimku tvoří oblasti, kde se stav uživatele zhorší nebo tam, kde je třeba intenzivní podpory pro rozvoj samostatnosti), přechod uživatelů do služby s nižší mírou podpory
 2. 2/uživatelé mají navázány vztahy ve svém přirozeném prostředí a umí si tyto vazby udržet
  • měřitelnost: denní záznamy - uživatelé s potřebou podpory této oblasti jsou podporováni v udržení kontaktů s rodinou a jsou seznamováni s možnostmi navázání vztahů v přirozeném prostředí (v případě potřeby je jim poskytnuta podpora) 
 3. 3/uživatelé tráví volný čas podle svých možností a představ
  • měřitelnost: denní záznamy - uživatelé s potřebou podpory této oblasti jsou seznamováni s možnostmi využití volnočasových aktivit v běžné komunitě (v případě potřeby je jim poskytnuta podpora)  
 4. 4/uživatelé jsou zaměstnání na chráněném nebo volném trhu práce
  • měřitelnost: zachování nebo zvýšení poměru zaměstnaných uživatelů
  •  

 

 
CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ SLUŽEB
Pro koho tady jsme ?

       Služba se poskytuje osobám od 19 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.

   zřizovací listina - zde

 


 

 
 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY A POSTUPY POSKYTOVÁNÍ  SLUŽBY

 

     

Pro dosahování základních cílů organizace se v Domovu pod hradem Žampach stanovují závazné postupy, a to formou vnitřních předpisů. Tyto jsou uvedeny v soupisu vnitřních předpisů služby. Při tvorbě systému poskytování služeb se vychází z těchto základních zásad (principů).

 

 

Základní zásady (principy) poskytované služby:
 

1. Dodržujeme základní lidská práva a svobody našich klientů.
2. Zachováváme jejich lidskou důstojnost.
3. Ke klientovi přistupujeme vždy individuálně; poskytování služby plánujeme podle jeho potřeb a také jí s tímto přístupem poskytujeme.
4. Službu poskytuje tým profesionálních pracovníků.
5. Podporujeme klienty v rozvoji a udržování jejich samostatnosti.
6. Základním účelem sociální služby je pomoc při sociálním začleňování; proto podporujeme klienty v získávání dovedností v navazování a udržování vztahů v běžném prostředí a ve využívání veřejně dostupných služeb.

7. Podmínky poskytování služby neobsahují žádné prvky ústavní péče.
8. Služba má plně komunitní charakter – je poskytována mimo areál sídla poskytovatele v domácnostech v běžné zástavbě obcí a to tak, aby domácnosti nebyly vyloučeny ze vzájemných vztahů s ostatními obyvateli obce.

9. Spolupracujeme s dalšími subjekty a odborníky, kteří mohou být klientům pro kvalitu jejich života prospěšní.

 

 

Etický kodex zaměstnance Domova pod hradem Žampach:

Etický kodex zaměstnance představuje  morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči uživatelům služeb a jejich zákonným zástupcům, rodičům a osobám blízkým, vůči ostatním zaměstnancům v pracovních týmech, vůči partnerům domova, vůči veřejnosti a také vůči organizaci samotné.
Etický kodex zaměstnance domova se stejně tak vztahuje i na další osoby působící v Domovu pod hradem Žampach v mimopracovněprávním vztahu. 

POPIS SLUŽBY 

   popis realizace služby - viz. registrace služby - zde   

Co nabízíme ?

Služba chráněné bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Služba je poskytována ve formě pobytové a zahrnuje:

 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
h/ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (doplněno od 1.4. 2014)

Více informací k popisu služby chráněné bydlení Domova pod hradem Žampach

 

 

 
KAPACITA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB
 

Pobytová služba - chráněné bydlení:    24            

                                                                 (změna od 10/2019)
Služby se poskytují  oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze  v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.

 

Místo poskytování: 

město Letohrad, bytový dům, Komenského ul., č.p. 42, Tyršova ul., č.p. 353

                                               a Jilemnického ul. č.p. 81 (od 04/2018)

město Žamberk, bytový dům, ul. Českých bratří, č.p. 162 

obec Nekoř, bytový dům, Nekoř č.p. 29  (od 04/2018) 

Adresa poskytovatele:

Žampach č.p. 1, 564 01 Žampach


Přehled kapacit služby chráněné bydlení dle adres:

Byt č.8, kapacita 3 (Komenského 42, 561 51 Letohrad)
Byt č.104, kapacita 2 (Komenského 42, 561 51 Letohrad (zrušeno k 30.9. 2019)
Byt č.1, kapacita 2 (Tyršova 353, 561 51 Letohrad)
Byt č.2, kapacita 3 (Tyršova 353, 561 51 Letohrad)

Byt č.1, kapacita 1 (Jilemnického 81, 561 51 Letohrad)    
Byt č.3, kapacita 1 (Tyršova 353, 561 51 Letohrad)
Byt č.1, kapacita 2 (Českých bratří 162, 564 01 Žamberk)
Byt č.2, kapacita 2 (Českých bratří 162, 564 01 Žamberk)

Byt č.3, kapacita 2 (Českých bratří 162, 564 01 Žamberk)

Byt č.1, kapacita 2 (Nekoř 29, 561 63 Nekoř)

od 10/2019:

Domácnost 1, kapacita 2 (Domek U Biatlonu č.p. 1025, Nad Bažantnicí, 561 51 Letohrad)  

Domácnost 2, kapacita 4 (Domek U Biatlonu č.p. 1025, Nad Bažantnicí, 561 51 Letohrad)  


Telefony - GSM byty chráněné bydlení: 

Letohrad Domek U Biatlonu, Nad Bažantnicí: 702 261 662 - domácnosti uživatelů, 702 261 692 - služba na domku

Letohrad Komenského č.p. 42: 702 177 614 byt 2.patro 104, 702 177 615 byt 3.patro 8
Letohrad Tyršova č.p. 353: 702 177 621 byt 2.patro 2+1, 702 177 622 byt 3.patro 1+1, 725 962 347  byt 3.patro 1+kk

Letohrad Jilemnického č.p. 81: 725 548 860 byt 1. NP 1+1

Žamberk Českých bratří č.p. 162: 725 962 363 byt č.3 2+kk, 725 962 364  byt č.2 1+kk, 725 962 365  byt č.1 1+kk 

Nekoř č.p. 29: 725 548 856 byt 1. NP 1+1

 

 

 TISKOPIS ŽÁDOSTI A SMLOUVY
 

 

 ÚHRADY - CENÍK
 

 

 POSTUP ZÁJEMCE O SLUŽBU
 

 

                                    

KONTAKTY PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

 Pověření kontaktní pracovníci sociální agendy domova:

Radek Fišar, DiS - vedoucí úseku soc. práce

sociální pracovník 1

Přímá linka: 465 635 151

E- mail: socialni@uspza.cz

 

Mgr. Pavla Slezáková - soc. pracovnice 2
Mobil č. 725 544 632

Vnitřní linka: č. 126 a přenosný tel. č. 526

E- mail: socialni2@uspza.cz 

 

Radka Gubková, DiS - soc. pracovnice 3
Mobil č. 725 544 639

Vnitřní linka: č. 127 a přenosný tel. č. 527

E- mail: socialni3@uspza.cz 

Přejít na tiskopisy pro žadatele.  


Pravidla pro podávání stížností a podnětů na kvalitu služby

informace - zde
Prohlédnout prostory, ve kterých je poskytována služba chráněné bydlení:

Prohlídka bytů služby CHB ve městě Letohrad, Žamberk a obec Nekoř - vstoupit - zde !


ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ TISKY - SLUŽBY - SKLÁDAČKA 

(tyto informační  tisky Vám poskytneme na vyžádání nebo při osobní návštěvě u nás) 

 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ - SKLÁDAČKA (náhled na informační tisk)

INFORMACE PRO UŽIVATELE A ZÁJEMCE O SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ - SKLÁDAČKA (náhled na tisk)

DALŠÍ INFORMAČNÍ A PREZENTAČNÍ TISKOVINY - ARCHIVRegistrace poskytovatele sociálních služeb

Domov pod hradem Žampach je poskytovatelem sociální služby chráněné bydlení dle zápisu v Registru poskytovatelů sociálních služeb - identifikátor služby: 2207058

druh služby - služba sociální péče:              chráněné bydlení

forma poskytováné  služby:                        pobytová

Více o registraci Domova pod hradem Žampach - poskytovatele sociálních služebZpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 08. 12. 2019, 09:11