SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (CHB) a DOZP - komunitní domácnosti (dospělí)

 


Informace veřejnosti o poskytované službě

Základní poslání organizace

pobytová služba: chráněné bydlení

DOZP - komunitní domácnosti (dospělí)

Proč tady jsme ?

ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ ORGANIZACE

veřejné prohlášení a závazek

 (pobytová služba: chráněné bydlení - "CHB"

a "DOZP - KOMUNITNÍ DOMÁCNOSTI - dospělí")


info služba DOZP  ►  info služba CHB ►  info služba OS  ►  info služba PSB  ►  info služba STDinfo služba SSDD

Proč tady jsme ? 

 Dokument  Poslání, cíle a zásady poskytované služby - CHB  Dokument Poslání, cíle a zásady poskyt. služby - DOZP - KOMUNITNÍ (dospělí) 


      Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě chráněné bydlení a ve službě DOZP - komunitní domácnosti (dospělí), je umožnit uživatelům žít v prostředí a způsobem, které jsou velmi podobné životu lidí v běžné domácnosti.
     Podporovat uživatele této služby v  získávání a upevňování schopností a dovedností vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech.  
      Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.

Naše základní hodnoty: vstřícnost - spolupráce - profesionalita


Kdo jsme ?                              Domov pod hradem Žampach
Žampach č.p. 1. 564 01 Žamberk
                        IČ: 00854271 DIČ: CZ00854271                               
Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje tři druhy sociálních pobytových služeb a jednu službu terénní a ambulantní. Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.


Další informace o poskytované službě:

Při realizaci  sociálních služeb Domov pod hradem Žampach vychází z platných právních předpisů ČR v oblasti sociální péče.

 
HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOST ORGANIZACE
 

Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytové služby sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením.
Služba chráněné bydlení a služba DOZP - komunitní domácnosti zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách.

 


 

 
CÍLE ČINNOSTI ORGANIZACE VE SLUŽBĚ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
a DOZP - komunitní domácnosti (dospělí)

 

Strategický cíl:

Vstřícná, individuální služba s důrazem na samostatnost uživatele

 

Hlavní cíle:

 • (vycházejí z aktuálních osobních cílů uživatelů služeb)

 

 1. 1/ uživatelé jsou v minimální míře závislí na poskytované službě (služba vede klienty k osamostatňování a snižování závislosti na službě)
  • měřitelnost: naplňování osobních cílů, výkazy služby - ve většině oblastí podpory nedochází k navyšování míry podpory (výjimku tvoří oblasti, kde se stav uživatele zhorší nebo tam, kde je třeba intenzivní podpory pro rozvoj samostatnosti), přechod uživatelů do služby s nižší mírou podpory
 2. 2/uživatelé mají navázány vztahy ve svém přirozeném prostředí a umí si tyto vazby udržet
  • měřitelnost: denní záznamy - uživatelé s potřebou podpory této oblasti jsou podporováni v udržení kontaktů s rodinou a jsou seznamováni s možnostmi navázání vztahů v přirozeném prostředí (v případě potřeby je jim poskytnuta podpora) 
 3. 3/uživatelé tráví volný čas podle svých možností a představ
  • měřitelnost: denní záznamy - uživatelé s potřebou podpory této oblasti jsou seznamováni s možnostmi využití volnočasových aktivit v běžné komunitě (v případě potřeby je jim poskytnuta podpora)  
 4. 4/uživatelé jsou zaměstnání na chráněném nebo volném trhu práce
  • měřitelnost: zachování nebo zvýšení poměru zaměstnaných uživatelů
  • cíl č. 4 pro službu DOZP - komunitní domácnosti (dospělí):
  • 4/uživatelé jsou zaměstnáni na chráněném nebo volném trhu práce

        nebo se účastní pracovních aktivit v komunitě

   měřitelnost: zachování nebo zvýšení poměru zaměstnaných uživatelů
  • měřitelnost: zachování nebo zvýšení poměru uživatelů s pracovními aktivitami v komunitě
  •  

 

 
CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ SLUŽEB
Pro koho tady jsme ?

       Služba se poskytuje osobám od 19 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.

   zřizovací listina - zde

 


 

 
 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY A POSTUPY POSKYTOVÁNÍ  SLUŽBY

 

     

Pro dosahování základních cílů organizace se v Domovu pod hradem Žampach stanovují závazné postupy, a to formou vnitřních předpisů. Tyto jsou uvedeny v soupisu vnitřních předpisů služby. Při tvorbě systému poskytování služeb se vychází z těchto základních zásad (principů).

 

 

Základní zásady (principy) poskytované služby:
 

1. Dodržujeme základní lidská práva a svobody našich klientů.
2. Zachováváme jejich lidskou důstojnost.
3. Ke klientovi přistupujeme vždy individuálně; poskytování služby plánujeme podle jeho potřeb a také jí s tímto přístupem poskytujeme.
4. Službu poskytuje tým profesionálních pracovníků.
5. Podporujeme klienty v rozvoji a udržování jejich samostatnosti.
6. Základním účelem sociální služby je pomoc při sociálním začleňování; proto podporujeme klienty v získávání dovedností v navazování a udržování vztahů v běžném prostředí a ve využívání veřejně dostupných služeb.

7. Podmínky poskytování služby neobsahují žádné prvky ústavní péče.
8. Služba má plně komunitní charakter – je poskytována mimo areál sídla poskytovatele v domácnostech v běžné zástavbě obcí a to tak, aby domácnosti nebyly vyloučeny ze vzájemných vztahů s ostatními obyvateli obce.

9. Spolupracujeme s dalšími subjekty a odborníky, kteří mohou být klientům pro kvalitu jejich života prospěšní.

 

 

Etický kodex zaměstnance Domova pod hradem Žampach:

Etický kodex zaměstnance představuje  morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči uživatelům služeb a jejich zákonným zástupcům, rodičům a osobám blízkým, vůči ostatním zaměstnancům v pracovních týmech, vůči partnerům domova, vůči veřejnosti a také vůči organizaci samotné.
Etický kodex zaměstnance domova se stejně tak vztahuje i na další osoby působící v Domovu pod hradem Žampach v mimopracovněprávním vztahu. 

POPIS SLUŽBY 

   popis realizace služby - viz. registrace služby - zde   

Co nabízíme ?

Služba chráněné bydlení a služba DOZP - komunitní domácnosti (dospělí) zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Služba je poskytována ve formě pobytové a zahrnuje:

 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
h/ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (doplněno od 1.4. 2014)

Více informací k popisu služby chráněné bydlení Domova pod hradem Žampach

 

 

 
KAPACITA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB
 

Pobytová služba - chráněné bydlení:    15         

(DOZP - komunitnbí domácnosti mimo Žampach) - dospělí: 6

                                                                        
Služby se poskytují  oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze  v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.

 

Místo poskytování: 

město Letohrad,

město Žamberk,

obec Nekoř

Adresa poskytovatele:

Žampach č.p. 1, 564 01 Žampach


Přehled kapacit služby chráněné bydlení dle adres:

Byt č.8, kapacita 3 (Komenského 42, 561 51 Letohrad)
Byt č.104, kapacita 2 (Komenského 42, 561 51 Letohrad (zrušeno k 30.9. 2019 - převod do služby PSB)
Byt č.1, kapacita 1 (Tyršova 353, 561 51 Letohrad)
Byt č.2, kapacita 2 (Tyršova 353, 561 51 Letohrad)

Byt č.3, kapacita 1 (Tyršova 353, 561 51 Letohrad)

Byt č.1, kapacita 1 (Jilemnického 81, 561 51 Letohrad)    (zrušeno k 1.5. 2020 - převod do služby PSB)
Byt č.1, kapacita 2 (Českých bratří 162, 564 01 Žamberk) (zrušeno k 1.5. 2020)
Byt č.2, kapacita 2 (Českých bratří 162, 564 01 Žamberk) (zrušeno k 1.5. 2020)

Byt č.3, kapacita 2 (Českých bratří 162, 564 01 Žamberk) (zrušeno k 1.5. 2020)

Byt č.1, kapacita 2 (Nekoř 29, 561 63 Nekoř)

Domácnost 1, kapacita 2 (Domek U Biatlonu č.p. 1025, Nad Bažantnicí, 561 51 Letohrad)  

Domácnost 2, kapacita 4 (Domek U Biatlonu č.p. 1025, Nad Bažantnicí, 561 51 Letohrad)

Zrušeno k 1.1. 2021 (převod do služby PSB):

Byt kapacita 2 (Kunčice 8, 561 51 Letohrad)

Byt kapacita 2 (Jilemnického 296, Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí)

Byt kapacita 2 (Náměstí Gen. Knopa 831, 564 01 Žamberk)

Byt kapacita 2 (Tyršova 283, 564 01 Žamberk)

Připravujeme od cca 07/2021:

Byt č. 835/4, kapacita 3 (Hausenská 835, 561 51 Letohrad)

Služba DOZP - komunitní domácnosti - dospělí:

Domácnost 1, kapacita 2 (Domek U Obory č.p. 989, Nad Bažantnicí, 561 51 Letohrad)  

Domácnost 2, kapacita 4 (Domek U Obory č.p. 989, Nad Bažantnicí, 561 51 Letohrad)  


Telefony - GSM byty chráněné bydlení a domácnosti DOZP - komunitní: 

Letohrad Domek U Biatlonu, Nad Bažantnicí: 702 261 662 - domácnosti uživatelů, 702 261 692 - služba na domku

Letohrad Domek U Obory, Nad Bažantnicí: 702 261 623 - domácnosti uživatelů, 702 261 653 - služba na domku

Letohrad Komenského č.p. 42: 702 177 614 byt 2.patro 104, 702 177 615 byt 3.patro 8
Letohrad Tyršova č.p. 353: 702 177 621 byt 2.patro 2+1, 702 177 622 byt 3.patro 1+1, 725 962 347  byt 3.patro 1+kk

Další telefonní čísla do bytů: (od 1.5. 2020)

 725 962 363 byt Kunčice 8, 561 51 Letohrad, 725 962 364 byt Jilemnického 296, Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí,

725 962 365  byt Náměstí Gen. Knopa 831, 564 01 Žamberk

Nekoř č.p. 29: 725 548 856 byt 1. NP 1+1

 

 

 TISKOPIS ŽÁDOSTI A SMLOUVY
 

 

 ÚHRADY - CENÍK
 

 

 POSTUP ZÁJEMCE O SLUŽBU
 

 

                                    

KONTAKTY PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU


Pověření kontaktní pracovníci sociální agendy domova:

úsek sociální práce

kancelář Žampach

zámecká budova | podkroví

 

 

vyřizování žádostí o službu:

Radek Fišar, DiS,

vedoucí úseku sociální práce

 přímá linka: 465 635 151

(vnitř. linka č. 116)

mobil:  725 962 363

socialni@uspza.cz

DOZP, OS

Mgr. Světla Musilová

sociální pracovnice

přímá linka: 465 635 213

(vnitř. linka č. 126)

mobil: 725 544 632

socialni2@uspza.cz  

kancelář Letohrad

budova ČD | Orlice 168

 

 

vyřizování žádostí o službu:

Radka Gubková, DiS, sociální pracovnice

 725 544 639

(vnitř. linka č. 127)

socialni3@uspza.cz

CHB, PSB, STD

Mgr. Andrea Kopecká, sociální pracovnice

702 296 099

(vnitř. linka č. 128)

socialni4@uspza.cz  

Přejít na tiskopisy pro žadatele


Pravidla pro podávání stížností a podnětů na kvalitu služby

informace - zde
Prohlédnout prostory, ve kterých je poskytována služba chráněné bydlení:

Prohlídka bytů služby CHB ve městě Letohrad, Žamberk a obec Nekoř - vstoupit - zde !


ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ TISKY - SLUŽBY - SKLÁDAČKA 

(tyto informační  tisky Vám poskytneme na vyžádání nebo při osobní návštěvě u nás) 

 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ - SKLÁDAČKA (náhled na informační tisk)

INFORMACE PRO UŽIVATELE A ZÁJEMCE O SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ - SKLÁDAČKA (náhled na tisk)

DALŠÍ INFORMAČNÍ A PREZENTAČNÍ TISKOVINY - ARCHIVRegistrace poskytovatele sociálních služeb

Domov pod hradem Žampach je poskytovatelem sociální služby chráněné bydlení dle zápisu v Registru poskytovatelů sociálních služeb - identifikátor služby: 2207058

druh služby - služba sociální péče:              chráněné bydlení

forma poskytováné  služby:                        pobytová

Více o registraci Domova pod hradem Žampach - poskytovatele sociálních služebZpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 19. 4. 2021, 05:16