STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách - znění vyhlášky


Vnitřní předpisy a metodiky poskytování služby v Domovu pod hradem Žampach  - po 1.1.2007


                                                                                                                                                  Standardy kvality na www MPSV ČR
Domov pod hradem Žampach zaměřuje svou činnost k naplňování těchto standardů kvality sociálních služeb:

(obsah standardů kvality sociálních služeb dle vyhlášky, kterou provádí zákon o sociálních službách)

1. Cíle a způsoby poskytovánísociálních služeb

Kritérium

 

a)Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována;

 

b)Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace;

 

c)Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje;

 

d)Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.

 

2.Ochrana práv osob

Kritérium

 

a)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, a pro postup, pokud k  porušenítěchto práv osob dojde; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;

 

b)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;

 

c)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání darů; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

 

3. Jednání se zájemcem o sociální službu

Kritérium

 

a)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytovánísociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;

 

b)Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby;

 

c)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

 

4. Smlouva o poskytování sociální služby

Kritérium

 

a)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby s ohledem na druh poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;

 

b)Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy;

 

c)Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby;

 

5. Individuální plánování průběhu sociální služby

Kritérium

 

a)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla podle druhu a poslání sociální služby, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby;; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;

 

b)Poskytovatelplánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby;

 

c)Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její osobní cíle;

 

d)Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) pro každou osobu určeného zaměstnance;

 

e)Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných informací mezi zaměstnanci o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým osobám;

 

Plnění kritérií uvedených v písmenech d) a e) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance.

6. Dokumentace o poskytování sociální služby

Kritérium

 

a)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace o osobách, kterým je sociální služba poskytována, včetně pravidel pro nahlížení do dokumentace; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;

 

b)Poskytovatel vede anonymní evidenci jednotlivých osob v případech, kdy to vyžaduje charakter sociální služby nebo na žádost osoby;

 

c)Poskytovatel má stanovenu dobu pro uchování dokumentace o osobě po ukončení poskytování sociální služby.

 

7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Kritérium

 

a)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, a to ve formě srozumitelnéosobám; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;

 

b)Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost, jakou formou stížnost podat, na koho je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat a jakým způsobem a o možnosti zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti; s těmito postupy jsou rovněž prokazatelně seznámeni zaměstnanci poskytovatele;

 

c)Poskytovatel stížnostieviduje a vyřizuje je písemně v přiměřené lhůtě;

 

d)Poskytovatel informuje osobyo možnosti obrátit se v případěnespokojenosti s vyřízením stížnosti na nadřízený orgán poskytovatele nebo na instituci sledující dodržování lidských práv s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.

 


8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

Kritérium

 

a)Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné službya vytváří příležitosti, aby osoba mohla takové služby využívat;

 

b)Poskytovatel spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami, které osoba označí, v zájmu dosahování jejích osobních cílů;

 

c)Poskytovatel zprostředkovává osobě služby jiných fyzických a právnických osob podle jejích individuálně určených potřeb;

 

d)Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím.

 

9. Personální a organizační zajištění sociální služby

Kritérium

 

a)Poskytovatel má písemně stanovenu strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady zaměstnanců; organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené druhu poskytované sociální služby, její kapacitě apočtu a potřebám osob, kterým je poskytována;

 

b)Poskytovatel má písemně zpracovánu vnitřní organizační strukturu, ve které jsou stanovena oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců;

 

c)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou v pracovně právním vztahu s poskytovatelem;

 

d)Poskytovatel, pro kterého vykonávají činnost fyzické osoby, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu, má písemně zpracována vnitřní pravidla pro působení těchto osob při poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

 

Plnění kritérií uvedených v písmenech a) až d) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance.

10. Profesní rozvoj zaměstnanců

Kritérium

 

a) Poskytovatel má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace;

 

b) Poskytovatel má písemně zpracován program dalšího vzdělávání zaměstnanců;

 

c)Poskytovatel má písemně zpracován systém výměny informací mezi zaměstnanci o poskytované sociální službě;

 

d)Poskytovatel má písemně zpracován systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců;

 

e) Poskytovatel zajišťuje pro zaměstnance podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka.

 

Plnění kritérií uvedených v písmenech c) a d) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance; kritéria uvedená v písmenech a) a b) se na tohoto poskytovatele vztahují přiměřeně.

11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby

Kritérium

 

Poskytovatel určuje místo a dobu poskytování sociální služby podle druhu sociální služby, okruhu osob, kterým je poskytována, a podle jejich potřeb.

 

12. Informovanost o poskytované sociální službě

Kritérium

 

Poskytovatel má zpracován soubor informací o poskytované sociální službě, a to veformě srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena.

 

13. Prostředí a podmínky

Kritérium

 

a)Poskytovatel zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a individuálně určeným potřebám osob;

 

b)Poskytovatel poskytuje pobytové nebo ambulantní sociální služby v takovém prostředí, které je důstojné a odpovídá okruhu osob a jejich individuálně určeným potřebám.

 

Plnění kritéria uvedeného v písmenu b) se nehodnotí u poskytovatele, který neposkytuje sociální služby v zařízení sociálních služeb.

14. Nouzové a havarijní situace

Kritérium

 

a)Poskytovatel má písemně definovány nouzové a havarijní situace, které mohou nastat v souvislosti s poskytováním sociální služby, a postup při jejich řešení;

 

b)Poskytovatel prokazatelně seznámí zaměstnance a osoby, kterým poskytuje sociální službu, s postupem při nouzových a havarijních situacích a vytváří podmínky, aby zaměstnanci a osoby byli schopni stanovené postupy použít;

 

c)Poskytovatel vede dokumentaci o průběhu a řešení nouzových a havarijních situací.

 

Plnění kritéria uvedeného v písmenu b) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance.

15. Zvyšování kvality sociální služby

Kritérium

 

a)Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytovaní sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob;

 

b)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociální služby;

 

c)Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby také zaměstnance a další zainteresované fyzické a právnické osoby;

 

d)Poskytovatel využívá stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jako podnět pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby.

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 20. 4. 2021, 13:15