Restaurátorský průzkum omítkových vrstev v interiéru zámku - I. etapa

Zpět na hlavní článek - zámecká budova                                                         Celý dokument - ke stažení jako soubor [PDF]  1MB 


Orientační restaurátorský průzkum omítkových eventuálně barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu

pro I. etapu stavebních prací.
______________________________________________________

Šárka a Petr Bergerovi
 akad. mal. a restaurátoři
2006
( v ý b ě r     z    d o k u m e n t a c e )


Na přání zástupců Národního památkového ústavu v Pardubicích a Pardubického kraje byl proveden orientační sondážní průzkum omítkových a barevných vrstev v části interiéru zámku Žampach. Restaurátorský průzkum sloužil pro identifikaci či vyloučení eventuální dobové barevné vrstvy podstávající omítkou a odpadávajícími nátěry, v prostorách, kde průzkum dříve nebyl prováděn, a tvoří podkladový materiál pro stavební úpravy interiérů v daných místech.

 

PŘÍZEMÍ

 

Průzkum byl prováděn v místnostech S121- S151 v místech, kde to bylo umožněno vzhledem k probíhajícímu provozu ÚSP. Některé prostory nebylo možno za současných podmínek prozkoumat (např. S131 s lednicemi aj.). Nad rámec smlouvy byl proveden průzkum v místnosti S151.

Výsledky orientačního páskového sondážního průzkumu přízemí lze rozdělit do tří skupin:

1/ Sondy ve většině prostor odhalují souvrství hlinek a vápenných nátěrů, vyrovnávací omítku (dvojího druhu - měkkou vápennou, či tvrdou cementovou) o různé síle na cihle či kameni bez nálezů, s výjimkou místnosti S147, kde byla objevena pekovaná omítka bez významnější barevné výzdoby (sonda S 147/7).

2/ V místnosti 150 byly při stejné skladbě omítkových vrstev nalezeny zbytky zuhelnatělé vrstvy na kamenném zdivu. Svědčí to o požáru, který tyto prostory v minulosti zachvátil (sondy S 150/1, 150/2a a S150/3)

3/ Místnosti, které pravděpodobně tvořily vstupní prostor (S 134a, S136, S137 a S 138). Zde byla nalezena následující skladba:
Pod různým počtem světlých vápenných a hlinkových nátěrů se nachází jednoduchá barevná výzdoba v hnědých, okrových a světle modrých plochách. Tato výzdoba je v sondách zachována fragmentárně a není příliš soudržná, v kusech se olupuje spolu se spodními nátěry. V některých částech místností se nedochovala.

V místnosti S134a se v některých sondách pod touto vrstvou a 0,5 cm vysokým vyrovnávacím štukem nachází černošedá jednolitá vrstva (sondy S134/1,2,3). Tato vrstva nejeví znaky výtvarného zpracování a nelze vyloučit, že jde opět o pozůstatek lokálního požáru (?).
V sondážním průzkumu na stropech byly objeveny pouze bílé vápenné nátěry na měkké štukové omítce, pod kterou je všude rákosové podbití.
ZÁVĚR:
S výjimkou prostor S 134 - S 138 nebyly v sondách nalezeny známky barevné výzdoby. V uvedených prostorách se nacházejí pod současnou výmalbou více, či méně zachovaná barevná výzdoba. Malířské zpracování nebylo v sondách zjištěno, zdá se, že jde nejspíš o barevné dekorativní pojednání ploch se zvýrazněním architektonických prvků (klenby, hrany stěn, výklenky) Z rozsahu současného limitovaného průzkumu je však obtížné stanovit, ze kdy tato výzdoba přesně pochází, jak je zachovalá a kvalitní- a tedy pro objekt důležitá. (Předpokládáme, že by se mohlo jednat o přelom 18.- 19.stol.)

I. PATRO:

Zde byl průzkum prováděn v místnostech a chodbách S 229 - S 240 a na schodišti S 228=S 133.

Zde je možno rozdělit nálezy do dvou skupin:
1/ Sondy v místnostech S 230, S 231, S 233, S 234, S 235, S 239, S 240 odhalily podobnou skladbu omítkových a nátěrových vrstev, a to: pod souvrstvím různých nevýznamných hlinkových a vápenných nátěrů se nalézá různě hrubá omítka buď vápenného charakteru s úlomky vápna (S 231/2, S 239/1, S 240/1 a další), nebo omítka velmi tvrdá cementová (S 231/1, S 234 a další), přičemž se oba typy omítek nacházely i v jedné místnosti současně.
V sondážním průzkumu na stropech byly objeveny pouze bílé vápenné nátěry na měkké štukové omítce, pod kterou je všude rákosové podbití.

2/ Na chodbě S 229 a S 232 se v sondách pod novodobými nátěry nachází 1-2 vrstvy barevné (červená a fialová) s náznakem jednoduchých dekorativních prvků (S 232/12 a další). Tato vrstva se zdá být identická s výmalbou v přízemí, ale chybí zde její systém. Jde v podstatě o barevné plochy bez výtvarného obsahu. V sondě S 229/3 byla pod touto barevnou vrstvou identifikována starší zeď. Znamená to, že barevná vrstva pochází až z doby po stavební úpravě tohoto prostoru. Identická barva (červená a fialová) byla nalezená i na rámování vnitřního okna schodiště.

 

 

 

 

ZÁVĚR:

Závěrem je možno konstatovat, že v provedených sondách v prvním patře nebyla objevena žádná významnější starší omítková ani barevná vrstva.

 
 

V Písečné dne 22.11..2006 Šárka a Petr Bergerovi ak. mal.

 


 

 


Zpět na hlavní článek - zámecká budova                                                         Celý dokument - ke stažení jako soubor [PDF]  1MB 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 20. 4. 2021, 11:37