text1
slide1

ARCHIVNÍ INFORMACE WWW.USPZA.CZ

pro aktuální informace vstupte na www.csszampach.cz.

*SLUŽBA PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ (PSB) Tisk článku    

 


Informace veřejnosti o poskytované službě

Základní poslání organizace

 terénní služba: podpora samostatného bydlení

   Proč tady jsme ? 

     
ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ ORGANIZACE

veřejné prohlášení a závazek

 (terénní služba: podpora samostatného bydlení - "PSB")


info služba DOZPinfo služba CHB ►info služba OSinfo služba PSBinfo služba STDinfo služba SSDD info služba děti

Proč tady jsme ?  Dokument Poslání, cíle a zásady poskytované služby - PSB 


      Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě podpora samostatného bydlení je pomáhat uživatelům žít v běžném prostředí vlastní domácnosti a zvládat nároky samostatného bydlení.


Naše základní hodnoty: respekt - vstřícnost - spolupráce - profesionalita - rozvoj


Kdo jsme ?                              Domov pod hradem Žampach
Žampach č.p. 1. 564 01 Žamberk
IČ: 00854271 DIČ: CZ00854271
Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje tři druhy sociálních pobytových služeb a jednu službu terénní a ambulantní. Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.


Další informace o poskytované službě:

Při realizaci  sociálních služeb Domov pod hradem Žampach vychází z platných právních předpisů ČR v oblasti sociální péče.

 
HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOST ORGANIZACE
 

Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytové služby sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením.
Služba
podpora samostatného bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách.

 


 

 
CÍLE ČINNOSTI ORGANIZACE VE SLUŽBĚ PSB
 

Základní cíl služby:

Pomoci uživatelům služby, aby mohli žít ve vlastní funkční domácnosti a nebyli tak nuceni využít pobytové sociální služby.

 

Dílčí cíle služby:

1/ rozvoj a udržení praktických dovedností při každodenním obstarávání domácnosti,

2/ pomoc s hledáním pracovního uplatnění,

3/ podpora v účelném hospodaření domácnosti,

4/ podpora ve využívání běžně dostupných služeb včetně v jednání na úřadech,

5/ rozvoj a udržení sociálních dovedností,

6/ podpora v samostatném rozhodování,

7/ obnovení, rozvoj a udržení rodinných, popř. partnerských vztahů


 

 
CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ SLUŽEB
Pro koho tady jsme ?

Služba se poskytuje osobám od 19 let do 80 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.

Služba je poskytována na území odpovídající správnímu obvodu obce s rozšířenou působností Žamberk.

   zřizovací listina - zde

 


 

 

POPIS SLUŽBY 

   popis realizace služby - viz. registrace služby - zde   

Co nabízíme ?

Služba podpora samostatného bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Služba je poskytována ve formě terénní a zahrnuje tyto základní činnosti:

1/ pomoc při zajištění chodu domácnosti

-     uživatelům  služby  je  poskytována  pomoc  při  zajišování  chodu  domácnosti  a  to pomoc při běžném úklidu a údržby domácnosti a při údržbě domácích spotřebičů;

-     uživatelům je poskytována podpora v hospodaření s penězi, včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami spojenými s obstaráváním si věcí potřebných pro svou osobu.

2/ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

-     uživatelům je poskytována podpora při pracovním uplatnění na trhu práce;

-     uživatelé  jsou  podporováni  ve  využívání  veřejně  dostupných  nabídek  zájmových, kulturních, sportovních a rekreačních aktivit;

-     uživatelům  je  poskytována  podpora  při  obnovování  nebo  upevňování  kontaktu  s přirozeným sociálním prostředím a v oblasti partnerských vztahů.

3/ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-     uživatelům služby je poskytována podpora v možnostech samostatného pohybu a

pobytu a při udržování osobních kontaktů s rodinou a přáteli;

-     uživatelé jsou podporování a vedeni k využívání nabídky služeb, zájmových aktivit a

informačních zdrojů z běžného společenského prostředí;

4/ sociálně terapeutické činnosti

-     uživatelé jsou podporování v rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a

dovedností potřebných pro sociální začleňování;

5/ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

-     uživatelům je poskytována podpora v obstarávání si osobních záležitostí na úřadech

a v organizacích.

 

Uživatelům je poskytováno základní sociálního poradenství formou poskytování informací sociálním pracovníkem zařízení.

 

Služba je poskytována formou terénní asistence a podpory, a to v těchto dnech a časech:

 

služba od - do

pondělí

07:00 – 19:00

úterý

07:00 – 19:00

středa

07:00 – 19:00

čtvrtek

07:00 – 19:00

pátek

07:00 – 19:00

sobota

07:00 – 19:00

neděle

07:00 – 19:00

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY A POSTUPY POSKYTOVÁNÍ  SLUŽBY

     

Pro dosahování základních cílů organizace se v Domovu pod hradem Žampach stanovují závazné postupy, a to formou vnitřních předpisů. Tyto jsou uvedeny v soupisu vnitřních předpisů služby. Při tvorbě systému poskytování služeb se vychází z těchto základních zásad (principů).

 

 Soupis těchto vnitřních předpisů  služby.

  

Základní zásady (principy) poskytované služby:
 

1. Dodržujeme základní lidská práva a svobody našich klientů.
2. Zachováváme jejich lidskou důstojnost.
3. Ke klientovi přistupujeme vždy individuálně; poskytování služby plánujeme podle jeho potřeb a také jí s tímto přístupem poskytujeme.
4. Službu poskytuje tým profesionálních pracovníků.
5. Podporujeme klienty v rozvoji a udržování jejich samostatnosti.
6. Základním účelem sociální služby je pomoc při sociálním začleňování; proto podporujeme klienty v získávání dovedností v navazování a udržování vztahů v běžném prostředí a ve využívání veřejně dostupných služeb.
7. Spolupracujeme s dalšími subjekty a odborníky, kteří mohou být klientům pro kvalitu jejich života prospěšní.

 

 

Etický kodex zaměstnance Domova pod hradem Žampach:

Etický kodex zaměstnance představuje  morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči uživatelům služeb a jejich zákonným zástupcům, rodičům a osobám blízkým, vůči ostatním zaměstnancům v pracovních týmech, vůči partnerům domova, vůči veřejnosti a také vůči organizaci samotné.
Etický kodex zaměstnance domova se stejně tak vztahuje i na další osoby působící v Domovu pod hradem Žampach v mimopracovněprávním vztahu.


 

 
KAPACITA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB
 

Pobytová služba - podpora samostatného bydlení   :    14

                                                                                                
Služby se poskytují  oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze  v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje

 

Místo poskytování       :     region bývalého okresu Ústí nad Orlicí - Letohradsko, Žamberecko

Adresa poskytovatele :    Žampach č.p. 1, 564 01 Žampach

 


 

 TISKOPIS ŽÁDOSTI A SMLOUVY
 

 

 ÚHRADY - CENÍK
 

 

 POSTUP ZÁJEMCE O SLUŽBU

 

                                    

KONTAKTY PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU


Pověření kontaktní pracovníci sociální agendy domova:

úsek sociální práce

kancelář Žampach

zámecká budova | podkroví

 

 

vyřizování žádostí o službu:

Radek Fišar, DiS,

vedoucí úseku sociální práce

 přímá linka: 465 635 151

(vnitř. linka č. 116)

mobil:  725 962 363

socialni@uspza.cz

 

kancelář Žampach

budova U Šimona |přízemí

    vyřizování žádostí o službu:

Mgr. Světla Musilová

sociální pracovnice

mobil: 725 544 632

(vnitř. linka č. 126)

 

socialni2@uspza.cz

DOZP běžná

DOZP speciální

 

oblast přijetí nezl. dětí/ústavní výchova/spolupráce s OSPOD

Lenka Fišerová, DiS 

sociální pracovnice

přímá linka: 465 635 213

(vnitř. linka č. 129)

mobil: 725 962 364

socialni5@uspza.cz

DOZP běžná

Odlehčovací služba

kancelář Letohrad

budova ČD | Orlice 168

 

 

vyřizování žádostí o službu:

Radka Gubková, DiS, sociální pracovnice

 725 544 639

(vnitř. linka č. 127)

socialni3@uspza.cz

PSB, STD

Mgr. Andrea Kopecká, sociální pracovnice

702 296 099

(vnitř. linka č. 128)

socialni4@uspza.cz CHB

Přejít na tiskopisy pro žadatele.


Pravidla pro podávání stížností a podnětů na kvalitu služby

informace - zde
Prohlédnout fotografie z poskytování služby podpora samostatného bydlení:

Domácnosti služby PSB - vstoupit - zde !


ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ TISKY - SLUŽBY - SKLÁDAČKA 

(tyto informační  tisky Vám poskytneme na vyžádání nebo při osobní návštěvě u nás) 

 SLUŽBA PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ - SKLÁDAČKA (náhled na informační tisk)

INFORMACE PRO UŽIVATELE A ZÁJEMCE O SLUŽBU PSB - SKLÁDAČKA (náhled na tisk)

DALŠÍ INFORMAČNÍ A PREZENTAČNÍ TISKOVINY - ARCHIVRegistrace poskytovatele sociálních služeb

Domov pod hradem Žampach je poskytovatelem sociální služby podpora samostatného bydlení dle zápisu v Registru poskytovatelů sociálních služeb - identifikátor služby: 5189487   

druh služby - služba sociální péče:  podpora samostatného bydlení

forma poskytováné  služby:            terénní