text1
slide1

ARCHIVNÍ INFORMACE WWW.USPZA.CZ

pro aktuální informace vstupte na www.csszampach.cz.

Partneři Tisk článku    

::  Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky :: 

::  Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR  ::
::  České hnutí speciálních olympiád ČR (ČHSO) ::

::  Unie botanických zahrad ČR (UBZ ČR) ::
::  Asociace sportu pro všechny TJ Spartak OEZ Letohrad ::
::  Odbor KČT TJ Sopotnice ::

::  Místní akční skupina Orlicko ::

::  UNIVERZITY A DALŠÍ PARTNEŘÍ ::


 Asociace poskytovatelů sociálních služeb

České republiky

Domov pod hradem Žampach je zakládajícím členem APSS ČR

      Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR  je největším profesním sdružením sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice. Asociace je nezávislé sdružení právnických a fyzických osob, registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, sledující jako základní cíl rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb. Svoji činnost vyvíjí především tím, že:

- zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí, zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifikovanou oponenturou a iniciací a podporou žádoucí právní regulace sociálních služeb,
- zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti poskytovatelů sociálních služeb a předávání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností svým členům,
- reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů u veřejnosti v tuzemsku i zahraničí,
- vyvíjí studijní, dokumentační, informační, vzdělávací a expertní činnost.

Sídlo:
Prezident: Ing. Jiří Horecký, B.A.(Hons)
Kotnovská 137
390 01 Tábor
tel.: +420 381 213 332
mail: prezident@apsscr.cz
Přechod na internetové stránky asociace:
http://www.apsscr.cz/
Domov pod hradem Žampach je jedním ze zakládajících členů této asociace.

TÝDNY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR a dny otevřeních dveří: 

Etický kodex poskytovatelů sociálních služeb České republiky:

(dokument schválený valnou hromadou  APSS ČR v Praze dne 24.4.2007) 

I. Základní ustanovení
1. Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech členů Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky /dále jen „Asociace“/ a informovat veřejnost o chování, které je oprávněna očekávat.
2. Základním cílem Asociace je pomáhat rozvoji a zvyšování úrovně sociálních služeb poskytovaných jejími členy.
3. Členové Asociace dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů, řídí se zákony tohoto státu a závaznými předpisy, platnými pro výkon jejich povolání.
II. Etické zásady ve vztahu k uživatelům
1. Člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb (dále jen „člen Asociace“) respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci a náboženské či politickém přesvědčení.
2. Člen Asociace jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých uživatelů.
3. Člen Asociace jedná tak, aby nezneužíval svou moc vůči uživatelům.
4. Člen Asociace dbá, aby služby, které poskytuje, měly profesionální úroveň.
III. Etické zásady ve vztahu k APSS ČR a k ostatním členům
1. Člen Asociace se v situaci střetu zájmů Asociace se svými soukromými zájmy vzdá uplatnění svých členských práv při hlasování a rozhodování v orgánech Asociace.
2. Základem vztahů mezi pracovníky je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování.
3. Člen Asociace respektuje znalosti a zkušenosti ostatních členů.
4. Člen Asociace vyhledává a rozšiřuje spolupráci s ostatními členy.
5. Člen Asociace respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti ostatních členů. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě vhodným způsobem.
6. Člen Asociace dbá na udržení a zvyšování odborné a společenské prestiže sociálních služeb 

IV. Závěr
Etický kodex jako součást Stanov Asociace je pro každého člena Asociace závazný.

___________

Z jednání valné hromady APSS ČR, která schválila  etický kodex


E.D.E. - The European Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly a.b.I.

(Zkratka: E.D.E.). evropská asociace ředitelů zařízení sociální péče

http://www.ede-eu.org

11. Evropský kongres E.D.E.  24. - 26. září 2009  -  Luxemburg                         program jednání

Titul kongresu "TIME OUT" (přestávka)  jako potřeba zastavit dělání toho, co jsme byli vždy zvyklí dělat......   Foto 1   foto 2 [nahoru]

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením

v České republice, o.s.
Okresní  organizace Ústí nad Orlicí   (OO SPMP)

se sídlem okresního výboru -  Žampach

 WWW stránky OO SPMP Ústí nad Orlicí: http://www.spmp-usti-nad-orlici.estranky.cz/  

 Foto archiv OO SPMP Ústí nad Orlicí: http://spmp-usti-nad-orlici.rajce.idnes.cz/

 WWW stránky SPMP ústředí organizace: http://www.spmpcr.cz/ 

     Sdružení jako celorepubliková organizace vzniklo roku 1969 z iniciativy rodičů a patří mezi nejstarší dobrovolné organizace v ČR. Jeho cílem je pomoc mentálně postiženým žijících v domácí i ústavní péči zlepšovat jejich život, usnadňovat vzájemnou komunikaci. Ve sdružení pracují jeho členové především dobrovolně.
V roce 2007 byl původní název Sdružení pro pomoc mentálně postiženým změněn na název Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s
Na Žampachu má sídlo okresní výbor této organizace (OV SPMP):
IČO : 61238961
č. účtu 132 045 6319 / 0800
Kontaktní údaje:
OO SPMP Ústí nad Orlicí
předsedkyně organizace
Menzlová Miroslava
Žampach č.p. 3
564 01 Žamberk
E- mail: mirka.menzlova@seznam.cz
Tel.: (+420) 607 265 804 

 

České hnutí speciálních olympiád

České republiky

 

Domov pod hradem Žampach je zakládajícím členem ČHSO ČR

České hnutí speciálních olympiád (ČHSO) je oficiálním akreditovaným národním programem Special Olympics Inc. ČHSO v souladu s cíli a pravidly SO organizuje akce speciálních olympiád v České republice a zajišťuje zapojení ČR do mezinárodních programů SO. ČHSO k 1. 5. 2004 sdružuje 151 sportovních klubů SO v celé ČR a do jeho programu pravidelného sportování je v těchto klubech zapojeno přes 2800 sportovců s mentálním postižením.

Posláním ČHSO je v souladu s mezinárodním programem Speciálních olympiád (SO)zejména poskytovat příležitost celoročního sportovního tréninku a sportovních soutěží v různých sportech olympijského typu pro lidi s mentálním postižením ve věku osmi let a výše, dávat jim soustavnou příležitost rozvíjet tělesnou zdatnost, osvědčovat odvahu a odhodlání, prožívat radost, sdílet a rozvíjet dovednosti a přátelství se svými rodinami, ostatními sportovci Speciálních olympiád a celým společenstvím.  

SO hry nechtějí být hrami pouze pro sportovně zdatné jedince, na druhé straně však nechtějí tyto sportovce z her vylučovat. Proto pojem kvalifikace či výběru dostává v SO poněkud jinou náplň než obvykle. Jde o to, rozdělit závodníky do skupin na základě přibližně stejných pohybových dovedností, aby každý měl stejnou šanci uspět. V každé takovéto skupině může být nanejvýš 8 závodníků. K důležité zásadě her patří i to, že odměňováni jsou všichni účastníci. Pro slavnostní vyhlašování výsledků je připraveno 8 stupňů vítězů, závodníci na 1. až 3. místě jsou odměněni medailemi, na 4. až 8. místě stužkou. Respektování těchto principů přispívá k tomu, že SO hry jsou hrami pohody, radosti a dobré nálady, hrami, na kterých vládne zdravý duch sportovního zápolení, kde však neúspěch nevede ke smutku a traumatům, neboť radost z účasti je právě tak velká jako radost z vítězství. 

Kontakt:
České hnutí speciálních olympiád
Říční 6, 118 00 Praha 1
tel./fax: +420 257 313 008
č. účtu: 5125330006/4000 Bawag Bank CZ a.s., Praha 1
email: office@specialolympics.cz
Více k ČHSO na oficiálních stránkách hnutí: 
http://www.specialolympics.cz
ZVUKUKOVÝ ZÁZNAM :  znělka ČHSO pro ceremoniel (1 sekvence délka záznamu 18 vteřin) [mp3] 296 kB  znělka ČHSO  jako soubor  [wav] 3 MB
ZVUKUKOVÝ ZÁZNAM :  znělka ČHSO pro ceremoniel (10 sekvencí - 3 min) [mp3] 3 MB    Logo ČHSO 2014 |  CDR |

UNIE BOTANICKÝCH ZAHRAD

České republiky

Arboretum Žampach

Domova pod hradem Žampach 

je řádným členem UBZ ČR

Unie Botanických zahrad České republiky je občanské sdružení osob a institucí, reprezentujících botanické zahrady, arboreta a významné botanické sbírky v ČR.   WWW stránky UBZ ČR - zde.

ASPV
Asociace sportu pro všechny
TJ Spartak OEZ Letohrad

Asociace sportu pro všechny (ASPV)  TJ Spartak OEZ Letohrad.
ASPV je nástupcem Základní a rekreační tělesné výchovy. Vždycky patřila v tělovýchovné jednotě k nejrozsáhlejším složkám.

Významný partner Domova pod hradem Žampach. Přímo se podílí na zabezpečování vybraných aktivit pro obyvatele domova cca od rok 1992. 
Více k Asociaci sportu pro všechny TJ Spartak OEZ Letohrad: http://www.tj-spartakletohrad.cz/tj-spartakletohrad_cz_01.aspx 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Tělovýchovné jednoty
Sopotnice

Odbor KČT TJ Sopotnice patří mezi malé odbory oblasti Pardubický kraj: http://www.kct-sopotnice.com/
Členové odboru se věnují pěší turistice, cykloturistice, částečně i vysokohorské turistice (VHT) a turistice na lyžích. Odbor je pořadatelem několika tradičních akcí pro veřejnost, mezi nimiž značné obliby získal pochod Přes tři hrady.
Mezi KTČ TJ Sopotnice a Domovem pod hradem Žampach je uzavřena smlouva o partnerství jejímž předmětem je již od roku 2002 spolupráce na pořadatelství tradičního dálkového pochodu (DP) a cyklistické jízdy (CJ) Přes tři hrady.
Více k této akci  - na našich www stránkách - akce.

 

    Domov pod hradem Žampach získal v 11/2012 statut přidruženého a následně i řádného člena Místní akční skupiny ORLICKO. (MAS ORLICKO)

    Prezentační WEB: https://www.masproorlicko.cz/

[nahoru]


 

 

UNIVERZITY
smlouvy o spolupráci

2020

Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce   http://www.uhk.cz/
Rokitanského 62
smlouva o zajištění odborné praxe studentů Ústavu sociální práce Univerity Hradec Králové

Univerzita Palackého v Olomouci   http://www.upol.cz/
Veřejná vysoká škola
Fakulta tělesné kultury UP, Katedra aplikovaných pohybových aktivit  http://www.apa.upol.cz
třída Míru 115, 771 11 Olomouc
rámcová smlouva o spolupráci    označení pracoviště - zde     Fotodokumentace ze spolupráce - zde


[nahoru]

 

 

DALŠÍ PARTNEŘI
smlouvy o spolupráci

2010
Šťastný domov
Občanské sdružení, Kaplanová Iva
Arteterapeutické dílny: 561 84 Líšnice čp.82
Zooterapie: Stateček U DUBU 561 84 Líšnice čp.205
zaměstnávání obyvatel Domova pod hradem Žampach na chráněném pracovišti       Z fotodokumentace pracovního uplatnění - zde


CSS Bystré      DNR Svitavy      Domov U Sudánky Anenská Studánka

 [nahoru]