text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
11312571 14399852 19528289 55713694
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY (STD)  Tisk článku    

 


Informace veřejnosti o poskytované službě

                   Základní poslání organizace

 ambulantní služba: sociálně terapeutické dílny

                                                            Proč tady jsme ? 

      
ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ ORGANIZACE

veřejné prohlášení a závazek

 (služba sociální prevence, ambulantní:

sociálně terapeutické dílny - "STD")


info služba DOZPinfo služba CHB ►info služba OSinfo služba PSBinfo služba STDinfo služba SSDD info služba děti

Proč tady jsme ?   Dokument Poslání, cíle a zásady poskytované služby - STD 


     Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora v získání, udržení a rozvoji pracovních návyků a sociálních dovedností osoby se zdravotním postižením jako předpokladů pro zvýšení šance na její uplatnění se na trhu práce a zvýšení soběstačnosti v běžném životě.


Naše základní hodnoty: respekt - vstřícnost - spolupráce - profesionalita - rozvoj


Kdo jsme ?                              Domov pod hradem Žampach
Žampach č.p. 1. 564 01 Žamberk
IČ: 00854271 DIČ: CZ00854271
Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje tři druhy sociálních pobytových služeb a jednu službu terénní a ambulantní. Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.


Další informace o poskytované službě:

Při realizaci  sociálních služeb Domov pod hradem Žampach vychází z platných právních předpisů ČR v oblasti sociální péče.

 
HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOST ORGANIZACE
 

Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytové služby sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením.
Služba
sociálně terapeutická dílna zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách.

 


 

 
CÍLE ČINNOSTI ORGANIZACE VE SLUŽBĚ STD
 

Základní cíl služby STD:

Cílem služby sociálně terapeutické dílny je zdokonalit schopnosti, dovednosti a pracovní návyky uživatele.

 

Dílčí cíle služby STD:

  1. 1/ obnovit, rozvinout, posílit sociální a pracovní dovednosti a návyky
  2. 2/ usnadnit adaptaci klientů služby na nároky spojené se zaměstnáním
  3. 3/ umožnit klientům strukturovat a naplnit den smysluplnou činností
  4. 4/ umožnit klientům navazování mezilidských kontaktů
  5.  
  6. Uživatel je tak připravován na možný přechod do sociální služby sociální rehabilitace, do systému pracovní rehabilitace, případně na trh práce.

 

 
CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ SLUŽEB
Pro koho tady jsme ?

Služba se poskytuje osobám od 19 let do 64 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.

Služba je určena osobám, které mají předpoklady pro vykonávání pracovní činnosti.

   zřizovací listina - zde

 


 

Dokument Nabídka sociální služby STD - letáček        

POPIS SLUŽBY 

   popis realizace služby - viz. registrace služby - zde   

Co nabízíme ?

Služba sociálně terapeutické dílny zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Služba je poskytována ve formě terénní a zahrnuje tyto základní činnosti:

1) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,
2) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
 3) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
 nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
nácvik přesunu na vozík a z vozíku,
 4) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,
pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

 

Uživatelům je poskytováno základní sociálního poradenství formou poskytování informací sociálním pracovníkem zařízení.

Služba je poskytována formou ambulantní, a to v těchto dnech a časech:

 

služba od - do

pondělí

08:30 – 14:30

úterý

08:30 – 14:30

středa

08:30 – 14:30

čtvrtek

08:30 – 14:30

pátek

08:30 – 14:30

sobota

 

neděle

 

 

Místa a zaměření pracovní činnosti ve službě STD

centrum

Centrum farmářských činností Žampach

  Pomocné hospodářství (zahradnictví a chov domácích zvířat)

  Péče o parky

adresa

Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk

centrum

Centrum denních aktivit U Šimona Žampach

  Centrum rozvoje dovedností (praktické dovednosti)

  Textilní dílna

  Keramická dílna

  Výtvarná dílna

adresa

Žampach č.p. 9, 564 01 Žamberk

centrum

 

Obchůdek „Z pod hradu Žampach“ Letohrad

          Dílenské činnosti a prodej výrobků v obchodě

 

adresa

Tyršova č.p. 353, 561 51 Letohrad

centrum

 

Centrum rozvoje sociálních dovedností Letohrad

           Rozvoj sociálních dovedností

 

adresa

Orlice č.p. 168, 561 51 Letohrad

                  Fotografie z těchto míst - zde.


ZÁKLADNÍ ZÁSADY A POSTUPY POSKYTOVÁNÍ  SLUŽBY

     

Pro dosahování základních cílů organizace se v Domovu pod hradem Žampach stanovují závazné postupy, a to formou vnitřních předpisů. Tyto jsou uvedeny v soupisu vnitřních předpisů služby. Při tvorbě systému poskytování služeb se vychází z těchto základních zásad (principů).

 

 Soupis těchto vnitřních předpisů  služby.

  

Základní zásady (principy) poskytované služby:
 

1. Dodržujeme základní lidská práva a svobody našich klientů.
2. Zachováváme jejich lidskou důstojnost.
3. Ke klientovi přistupujeme vždy individuálně; poskytování služby plánujeme podle jeho potřeb a také jí s tímto přístupem poskytujeme.
4. Službu poskytuje tým profesionálních pracovníků.
5. Podporujeme klienty v rozvoji a udržování jejich samostatnosti.
6. Základním účelem sociální služby je pomoc při sociálním začleňování; proto podporujeme klienty v získávání dovedností v navazování a udržování vztahů v běžném prostředí a ve využívání veřejně dostupných služeb.
7. Spolupracujeme s dalšími subjekty a odborníky, kteří mohou být klientům pro kvalitu jejich života prospěšní.

 

 

Etický kodex zaměstnance Domova pod hradem Žampach:

Etický kodex zaměstnance představuje  morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči uživatelům služeb a jejich zákonným zástupcům, rodičům a osobám blízkým, vůči ostatním zaměstnancům v pracovních týmech, vůči partnerům domova, vůči veřejnosti a také vůči organizaci samotné.
Etický kodex zaměstnance domova se stejně tak vztahuje i na další osoby působící v Domovu pod hradem Žampach v mimopracovněprávním vztahu.


 

 
KAPACITA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB
 

Ambulantní služba - sociálně terapeutické dílna   :    4    (okamžitá kapacita dle jednotlivých center)


Služby se poskytují  oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze  v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje

 

Místo poskytování       :     Dílna Letohrad, Tyršova 353 a dílny a centra v areálu Domova pod hradem Žampach

Adresa poskytovatele :    Žampach č.p. 1, 564 01 Žampach

 


 

 TISKOPIS ŽÁDOSTI A SMLOUVY
 

 

 ÚHRADY - CENÍK
 

 

 POSTUP ZÁJEMCE O SLUŽBU

 

                                    

KONTAKTY PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU


Pověření kontaktní pracovníci sociální agendy domova:

úsek sociální práce

kancelář Žampach

zámecká budova | podkroví

 

 

vyřizování žádostí o službu:

Radek Fišar, DiS,

vedoucí úseku sociální práce

 přímá linka: 465 635 151

(vnitř. linka č. 116)

mobil:  725 962 363

socialni@uspza.cz

 

kancelář Žampach

budova U Šimona |přízemí

    vyřizování žádostí o službu:

Mgr. Světla Musilová

sociální pracovnice

mobil: 725 544 632

(vnitř. linka č. 126)

 

socialni2@uspza.cz

DOZP běžná

DOZP speciální

 

oblast přijetí nezl. dětí/ústavní výchova/spolupráce s OSPOD

Lenka Fišerová, DiS 

sociální pracovnice

přímá linka: 465 635 213

(vnitř. linka č. 129)

mobil: 725 962 364

socialni5@uspza.cz

DOZP běžná

Odlehčovací služba

kancelář Letohrad

budova ČD | Orlice 168

 

 

vyřizování žádostí o službu:

Radka Gubková, DiS, sociální pracovnice

 725 544 639

(vnitř. linka č. 127)

socialni3@uspza.cz

PSB, STD

Mgr. Andrea Kopecká, sociální pracovnice

702 296 099

(vnitř. linka č. 128)

socialni4@uspza.cz CHB

Přejít na tiskopisy pro žadatele.


Pravidla pro podávání stížností a podnětů na kvalitu služby

informace - zde
Prohlédnout fotografie z poskytování služby podpora samostatného bydlení:

Centra a činnosti služby STD - vstoupit - zde !


ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ TISKY - SLUŽBY - SKLÁDAČKA 

(tyto informační  tisky Vám poskytneme na vyžádání nebo při osobní návštěvě u nás) 

 SLUŽBA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA - SKLÁDAČKA (náhled na informační tisk)

INFORMACE PRO UŽIVATELE A ZÁJEMCE O SLUŽBU STD - LETÁČEK (náhled na tisk)

DALŠÍ INFORMAČNÍ A PREZENTAČNÍ TISKOVINY - ARCHIVRegistrace poskytovatele sociálních služeb

Domov pod hradem Žampach je poskytovatelem sociální služby sociálně terapeutická dílna dle zápisu v Registru poskytovatelů sociálních služeb - identifikátor služby:  9645565  

druh služby -  služba sociální prevence:  sociálmě terapeutická dílna

forma poskytované  služby: ambulantní