icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
SLUŽBA PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ (PSB) Tisk článku    

 


Informace veřejnosti o poskytované službě

Základní poslání organizace

 terénní služba: podpora samostatného bydlení

   Proč tady jsme ? 

     
ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ ORGANIZACE

veřejné prohlášení a závazek

 (terénní služba: podpora samostatného bydlení - "PSB")


info služba DOZP  ►  info služba CHB ►  info služba OS  ►  info služba PSB  ►  info služba STDinfo služba SSDD

Proč tady jsme ?  Dokument Poslání, cíle a zásady poskytované služby - PSB 


      Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě podpora samostatného bydlení je pomáhat uživatelům žít v běžném prostředí vlastní domácnosti a zvládat nároky samostatného bydlení.


Kdo jsme ?                              Domov pod hradem Žampach
Žampach č.p. 1. 564 01 Žamberk
IČ: 00854271 DIČ: CZ00854271
Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje tři druhy sociálních pobytových služeb a jednu službu terénní a ambulantní. Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.


Další informace o poskytované službě:

Při realizaci  sociálních služeb Domov pod hradem Žampach vychází z platných právních předpisů ČR v oblasti sociální péče.

 
HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOST ORGANIZACE
 

Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytové služby sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením.
Služba
podpora samostatného bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách.

 


 

 
CÍLE ČINNOSTI ORGANIZACE VE SLUŽBĚ PSB
 

Základní cíl služby:

Pomoci uživatelům služby, aby mohli žít ve vlastní funkční domácnosti a nebyli tak nuceni využít pobytové sociální služby.

 

Dílčí cíle služby:

1/ rozvoj a udržení praktických dovedností při každodenním obstarávání domácnosti,

2/ pomoc s hledáním pracovního uplatnění,

3/ podpora v účelném hospodaření domácnosti,

4/ podpora ve využívání běžně dostupných služeb včetně v jednání na úřadech,

5/ rozvoj a udržení sociálních dovedností,

6/ podpora v samostatném rozhodování,

7/ obnovení, rozvoj a udržení rodinných, popř. partnerských vztahů


 

 
CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ SLUŽEB
Pro koho tady jsme ?

Služba se poskytuje osobám od 19 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.

   zřizovací listina - zde

 


 

 

POPIS SLUŽBY 

   popis realizace služby - viz. registrace služby - zde   

Co nabízíme ?

Služba podpora samostatného bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Služba je poskytována ve formě terénní a zahrnuje tyto základní činnosti:

1/ pomoc při zajištění chodu domácnosti

-     uživatelům  služby  je  poskytována  pomoc  při  zajišťování  chodu  domácnosti  a  to pomoc při běžném úklidu a údržby domácnosti a při údržbě domácích spotřebičů;

-     uživatelům je poskytována podpora v hospodaření s penězi, včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami spojenými s obstaráváním si věcí potřebných pro svou osobu.

2/ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

-     uživatelům je poskytována podpora při pracovním uplatnění na trhu práce;

-     uživatelé  jsou  podporováni  ve  využívání  veřejně  dostupných  nabídek  zájmových, kulturních, sportovních a rekreačních aktivit;

-     uživatelům  je  poskytována  podpora  při  obnovování  nebo  upevňování  kontaktu  s přirozeným sociálním prostředím a v oblasti partnerských vztahů.

3/ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-     uživatelům služby je poskytována podpora v možnostech samostatného pohybu a

pobytu a při udržování osobních kontaktů s rodinou a přáteli;

-     uživatelé jsou podporování a vedeni k využívání nabídky služeb, zájmových aktivit a

informačních zdrojů z běžného společenského prostředí;

4/ sociálně terapeutické činnosti

-     uživatelé jsou podporování v rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a

dovedností potřebných pro sociální začleňování;

5/ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

-     uživatelům je poskytována podpora v obstarávání si osobních záležitostí na úřadech

a v organizacích.

 

Uživatelům je poskytováno základní sociálního poradenství formou poskytování informací sociálním pracovníkem zařízení.

 

Služba je poskytována formou terénní asistence a podpory, a to v těchto dnech a časech:

 

služba od - do

pondělí

07:00 – 19:00

úterý

07:00 – 19:00

středa

07:00 – 19:00

čtvrtek

07:00 – 19:00

pátek

07:00 – 19:00

sobota

07:00 – 19:00

neděle

07:00 – 19:00

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY A POSTUPY POSKYTOVÁNÍ  SLUŽBY

     

Pro dosahování základních cílů organizace se v Domovu pod hradem Žampach stanovují závazné postupy, a to formou vnitřních předpisů. Tyto jsou uvedeny v soupisu vnitřních předpisů služby. Při tvorbě systému poskytování služeb se vychází z těchto základních zásad (principů).

 

 Soupis těchto vnitřních předpisů  služby.

  

Základní zásady (principy) poskytované služby:
 

1. Dodržujeme základní lidská práva a svobody našich klientů.
2. Zachováváme jejich lidskou důstojnost.
3. Ke klientovi přistupujeme vždy individuálně; poskytování služby plánujeme podle jeho potřeb a také jí s tímto přístupem poskytujeme.
4. Službu poskytuje tým profesionálních pracovníků.
5. Podporujeme klienty v rozvoji a udržování jejich samostatnosti.
6. Základním účelem sociální služby je pomoc při sociálním začleňování; proto podporujeme klienty v získávání dovedností v navazování a udržování vztahů v běžném prostředí a ve využívání veřejně dostupných služeb.
7. Spolupracujeme s dalšími subjekty a odborníky, kteří mohou být klientům pro kvalitu jejich života prospěšní.

 

 

Etický kodex zaměstnance Domova pod hradem Žampach:

Etický kodex zaměstnance představuje  morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči uživatelům služeb a jejich zákonným zástupcům, rodičům a osobám blízkým, vůči ostatním zaměstnancům v pracovních týmech, vůči partnerům domova, vůči veřejnosti a také vůči organizaci samotné.
Etický kodex zaměstnance domova se stejně tak vztahuje i na další osoby působící v Domovu pod hradem Žampach v mimopracovněprávním vztahu.


 

 
KAPACITA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB
 

Pobytová služba - podpora samostatného bydlení   :    4         Aktuálně volných míst: 2


Služby se poskytují  oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze  v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje

 

Místo poskytování       :     region bývalého okresu Ústí nad Orlicí - Letohradsko, Žamberecko

Adresa poskytovatele :    Žampach č.p. 1, 564 01 Žampach

 


 

 TISKOPIS ŽÁDOSTI A SMLOUVY
 

 

 ÚHRADY - CENÍK
 

 

 POSTUP ZÁJEMCE O SLUŽBU

 

                                    

KONTAKTY PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU


Pověření kontaktní pracovníci sociální agendy v domovu:

Radek Fišar, DiS - vedoucí úseku soc. práce

sociální pracovník 1

Přímá linka: 465 635 151

E- mail: socialni@uspza.cz

 

Mgr. Pavla Kmošková - soc. pracovnice 2
Vnitřní linka: č. 126 a přenosný tel. č. 526

Mobil č. 725 544 632

E- mail: socialni2@uspza.cz 

 

Radka Gubková, DiS - soc. pracovnice 3
Vnitřní linka: č. 127 a přenosný tel. č. 527

Mobil č. 725 544 639

E- mail: socialni3@uspza.cz 

Přejít na tiskopisy pro žadatele.  


Pravidla pro podávání stížností a podnětů na kvalitu služby

informace - zde
Prohlédnout fotografie z poskytování služby podpora samostatného bydlení:

Domácnosti služby PSB - vstoupit - zde !


ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ TISKY - SLUŽBY - SKLÁDAČKA 

(tyto informační  tisky Vám poskytneme na vyžádání nebo při osobní návštěvě u nás) 

 SLUŽBA PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ - SKLÁDAČKA (náhled na informační tisk)

INFORMACE PRO UŽIVATELE A ZÁJEMCE O SLUŽBU PSB - SKLÁDAČKA (náhled na tisk)

DALŠÍ INFORMAČNÍ A PREZENTAČNÍ TISKOVINY - ARCHIVRegistrace poskytovatele sociálních služeb

Domov pod hradem Žampach je poskytovatelem sociální služby podpora samostatného bydlení dle zápisu v Registru poskytovatelů sociálních služeb - identifikátor služby: 5189487   

druh služby - služba sociální péče:  podpora samostatného bydlení

forma poskytováné  služby:            terénní