icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (OS) Tisk článku    


Informace veřejnosti o poskytované službě

Základní poslání organizace

pobytová služba: odlehčovací služba

   Proč tady jsme ? 

 

ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ ORGANIZACE

veřejné prohlášení a závazek

   (pobytová služba: odlehčovací služba - "OS")


info služba DOZP  ►  info služba CHB ►  info služba OS  ►  info služba PSB  ►  info služba STDinfo služba SSDD

Proč tady jsme ?   Dokument  Poslání, cíle a zásady poskytované služby - OS


                         ZVUKOVÝ ZÁZNAM: Odlečovací služba zahájena 2012 - z reportáže Českého rozhlasu Pardubice 


      Základním posláním odlehčovací služby je dočasně zastoupit osobu blízkou v péči o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.
Podporovat uživatele této služby v získávání nových sociálních kontaktů, schopností a dovedností v novém podnětném prostředí.

Kdo jsme ?                              Domov pod hradem Žampach
Žampach č.p. 1. 564 01 Žamberk
IČ: 00854271 DIČ: CZ00854271
Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje tři druhy sociálních pobytových služeb a jednu službu terénní a ambulantní. Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.


Další informace o poskytované službě:

Při realizaci  sociálních služeb Domov pod hradem Žampach vychází z platných právních předpisů ČR v oblasti sociální péče.

 
HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOST ORGANIZACE
 

Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytové služby sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením.
Odlehčovací služba zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. 


 

 
HLAVNÍ CÍLE ČINNOSTI ORGANIZACE

1/  dočasně zastoupit osobu blízkou (zejm. rodiče, sourozence, manžela) v péči o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil

2/ poskytnout uživateli pobytové odlehčovací služby při dočasném pobytu možnosti vytvoření nových sociálních kontaktů, schopností a dovedností v novém podnětném prostředí

 

Dosahování hlavních cílů je zabezpečeno prostřednictvím systému   plánování individuálního rozvoje uživatelů služeb, včetně systému  hodnocení a stanovení odpovědnosti za řízení programů rozvoje v závislosti na délce dočasného pobytu.

 
Operativní cíle:
1/ Dosáhnout důvěry jinak pečujícího člena rodiny (osoby blízké) v poskytování kvalitní zástupní pobytové péče tak, že tento bude mít zájem o tuto službu opakovaně.
2/ Dosáhnout spokojenosti uživatele s dočasně poskytnutou službou a prostředím, ve kterém tato byla poskytována tak, že tento bude mít zájem o tuto službu opakovaně.

Další rozvoj – perspektivy a vize Domova pod hradem Žampach


 

 
CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ SLUŽEB - OS
Pro koho tady jsme ?

Služba se poskytuje osobám od 3 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které jinak pečuje v jejich přirozeném sociálním prostředí osoba blízká (zejm. rodiče, sourozenec, manžel) a tato pečující osoba z důvodu odpočinku požádá o dočasné převzetí péče o tuto osobu.

   zřizovací listina - zde

Účelem není trvale převzít péči o zdravotně postiženou osobu, ale dočasně rodině v této péči vypomoci s předpokladem návratu této osoby zpět do rodiny; jedná se o krátkodobé pobyty zpravidla v délce do 3 měsíců v roce. 

 

Poznámka: Z kapacity služby se vyčleňuje 1 lůžko pro osoby (7-26 let) v cílové skupině služby, jejichž zdravotní postižení může být kombinováno s poruchami autistického spektra, a které potřebují vysokou míru kvalifikované individuální podpory během celého dne z důvodu náročného chování a nemohou využívat tuto službu za běžných podmínek.)  


SPECIALIZOVANÁ SLUŽBA PRO DĚTI A MLADÉ DOSPĚLÉ (SSDD)  - cílová skupina - více informací


 

 

POPIS SLUŽBY

  popis realizace služby - viz. registrace služby - zde  

Co nabízíme ?

Odlehčovací služba je poskytována celoročně a obsahuje tyto činnosti:

 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
     a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Více informací k popisu odlehčovací služby Domova pod hradem Žampach  

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY A POSTUPY POSKYTOVÁNÍ  SLUŽBY

 

     

Pro dosahování základních cílů organizace se v Domovu pod hradem Žampach stanovují závazné postupy, a to formou vnitřních předpisů. Tyto jsou uvedeny v soupisu vnitřních předpisů služby. Při tvorbě systému poskytování služeb se vychází z těchto základních zásad (principů).

 

 Soupis těchto vnitřních předpisů  služby.

  

Základní zásady (principy) poskytované služby:
 

1. Dodržujeme základní lidská práva a svobody našich klientů.
2. Zachováváme jejich lidskou důstojnost.
3. Ke klientovi přistupujeme vždy individuálně; poskytování služby plánujeme podle jeho potřeb a také jí s tímto přístupem poskytujeme.
4. Službu poskytuje tým profesionálních pracovníků.
5. Podporujeme klienty v rozvoji a udržování jejich samostatnosti.
6. Základním účelem sociální služby je pomoc při sociálním začleňování; proto podporujeme klienty v získávání dovedností v navazování a udržování vztahů v běžném prostředí a ve využívání veřejně dostupných služeb.
7. Spolupracujeme s dalšími subjekty a odborníky, kteří mohou být klientům pro kvalitu jejich života prospěšní.

 

 

Etický kodex zaměstnance Domova pod hradem Žampach:

Etický kodex zaměstnance představuje  morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči uživatelům služeb a jejich zákonným zástupcům, rodičům a osobám blízkým, vůči ostatním zaměstnancům v pracovních týmech, vůči partnerům domova, vůči veřejnosti a také vůči organizaci samotné.
Etický kodex zaměstnance domova se stejně tak vztahuje i na další osoby působící v Domovu pod hradem Žampach v mimopracovněprávním vztahu.


 

 
KAPACITA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB
 

Pobytová  - odlehčovací služba :    3      

 

Poznámka: Z kapacity služby se vyčleňuje 1 lůžko pro osoby (7-26 let) v cílové skupině služby, jejichž zdravotní postižení může být kombinováno s poruchami autistického spektra, a které potřebují vysokou míru kvalifikované individuální podpory během celého dne z důvodu náročného chování a nemohou využívat tuto službu za běžných podmínek.)  


Služby se poskytují  oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze  v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje

 

Místo poskytování       :    obec Žampach - Domov pod hradem Žampach

Adresa poskytovatele :    Žampach č.p. 1, 564 01 Žampach


 

 TISKOPIS ŽÁDOSTI A SMLOUVY
 

 

 ÚHRADY - CENÍK
 

 

 POSTUP ZÁJEMCE O SLUŽBU
 

 

                                    

KONTAKTY PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU


Pověření kontaktní pracovníci sociální agendy v domovu:

Radek Fišar, DiS - vedoucí úseku soc. práce

sociální pracovník 1

Přímá linka: 465 635 151

E- mail: socialni@uspza.cz

 

Mgr. Pavla Kmošková - soc. pracovník 2

Mobil č. 725 544 632
Vnitřní linka: č. 126 a přenosný tel. č. 526

E- mail: socialni2@uspza.cz 

 

Radka Gubková, DiS - soc. pracovník 3

Mobil č. 725 544 639
Vnitřní linka: č. 127 a přenosný tel. č. 527

E- mail: socialni3@uspza.cz 

Přejít na tiskopisy pro žadatele.  


Pravidla pro podávání stížností a podnětů na kvalitu služby

informace - zde
Prohlédnout prostory, ve kterých je poskytována služba chráněné bydlení:

Prohlídka pokoje pobytové odlehčovací služby - vstoupit - zde !


ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ TISKY - SLUŽBY - SKLÁDAČKA 

(tyto informační  tisky Vám poskytneme na vyžádání nebo při osobní návštěvě u nás) 

 ODLEHČOVACÍ SLUŽBA - SKLÁDAČKA (náhled na informační tisk)

INFORMACE PRO UŽIVATELE A ZÁJEMCE O ODLEHČOVACÍ SLUŽBU - SKLÁDAČKA (náhled na tisk)

DALŠÍ INFORMAČNÍ A PREZENTAČNÍ TISKOVINY - ARCHIVRegistrace poskytovatele sociálních služeb

Domov pod hradem Žampach je poskytovatelem pobytové odlehčovací služby dle zápisu v Registru poskytovatelů sociálních služeb - identifikátor služby: 6466123

druh služby - služba sociální péče:              odlehčovací služba

forma poskytováné  služby:                        pobytová