text1
slide1

ARCHIVNÍ INFORMACE WWW.USPZA.CZ

pro aktuální informace vstupte na www.csszampach.cz.

*ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (OS) Tisk článku    


Informace veřejnosti o poskytované službě

Základní poslání organizace

pobytová služba: odlehčovací služba

   Proč tady jsme ? 

 

ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ ORGANIZACE

veřejné prohlášení a závazek

   (pobytová služba: odlehčovací služba - "OS")

přejít na informace "OS - KOMUNITNÍ DOMÁCNOST - děti" - zde


info služba DOZPinfo služba CHB ►info služba OSinfo služba PSBinfo služba STDinfo služba SSDD info služba děti

Proč tady jsme ?   Dokument  Poslání, cíle a zásady poskytované služby - OS


                         ZVUKOVÝ ZÁZNAM: Odlečovací služba zahájena 2012 - z reportáže Českého rozhlasu Pardubice 


      Základním posláním odlehčovací služby je dočasně zastoupit osobu blízkou v péči o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.
Podporovat uživatele této služby v získávání nových sociálních kontaktů, schopností a dovedností v novém podnětném prostředí.

Naše základní hodnoty: respekt - vstřícnost - spolupráce - profesionalita - rozvoj


Kdo jsme ?                              Domov pod hradem Žampach
Žampach č.p. 1. 564 01 Žamberk
IČ: 00854271 DIČ: CZ00854271
Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje tři druhy sociálních pobytových služeb a jednu službu terénní a ambulantní. Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.


Další informace o poskytované službě:

Při realizaci  sociálních služeb Domov pod hradem Žampach vychází z platných právních předpisů ČR v oblasti sociální péče.

 
HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOST ORGANIZACE
 

Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytové služby sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením.
Odlehčovací služba zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. 


 

 
HLAVNÍ CÍLE ČINNOSTI ORGANIZACE

1/  dočasně zastoupit osobu blízkou (zejm. rodiče, sourozence, manžela) v péči o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil

2/ poskytnout uživateli pobytové odlehčovací služby při dočasném pobytu možnosti vytvoření nových sociálních kontaktů, schopností a dovedností v novém podnětném prostředí

 

Dosahování hlavních cílů je zabezpečeno prostřednictvím systému   plánování individuálního rozvoje uživatelů služeb, včetně systému  hodnocení a stanovení odpovědnosti za řízení programů rozvoje v závislosti na délce dočasného pobytu.

 
Operativní cíle:
1/ Dosáhnout důvěry jinak pečujícího člena rodiny (osoby blízké) v poskytování kvalitní zástupní pobytové péče tak, že tento bude mít zájem o tuto službu opakovaně.
2/ Dosáhnout spokojenosti uživatele s dočasně poskytnutou službou a prostředím, ve kterém tato byla poskytována tak, že tento bude mít zájem o tuto službu opakovaně.

Další rozvoj – perspektivy a vize Domova pod hradem Žampach


 

 
CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ SLUŽEB - OS
Pro koho tady jsme ?

Služba se poskytuje osobám od 6 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které jinak pečuje v jejich přirozeném sociálním prostředí osoba blízká (zejm. rodiče, sourozenec, manžel) a tato pečující osoba z důvodu odpočinku požádá o dočasné převzetí péče o tuto osobu.

   zřizovací listina - zde

Účelem není trvale převzít péči o zdravotně postiženou osobu, ale dočasně rodině v této péči vypomoci s předpokladem návratu této osoby zpět do rodiny; jedná se o krátkodobé pobyty zpravidla v délce do 3 měsíců v roce. 

 

Poznámka: Z kapacity služby se vyčleňuje 1 lůžko pro osoby (7-26 let) v cílové skupině služby, jejichž zdravotní postižení může být kombinováno s poruchami autistického spektra, a které potřebují vysokou míru kvalifikované individuální podpory během celého dne z důvodu náročného chování a nemohou využívat tuto službu za běžných podmínek.)  

Dále kapacita služby poskytované v RD na adrese Českých bratří 224, Žamberk v počtu 1 lůžko pro dětskou  domácnost pro osoby v cílové skupině služby ve věku od 6 do 19 let, které tzv. specializovanou službu nepotřebují. 


SPECIALIZOVANÁ SLUŽBA PRO DĚTI A MLADÉ DOSPĚLÉ (SSDD)  - cílová skupina - více informací


 

 

POPIS SLUŽBY

 Dokument Popis realizace služby - OS

 

Co nabízíme ?

Odlehčovací služba je poskytována celoročně a obsahuje tyto činnosti:

 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
     a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Více informací k popisu odlehčovací služby Domova pod hradem Žampach  

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY A POSTUPY POSKYTOVÁNÍ  SLUŽBY

 

     

Pro dosahování základních cílů organizace se v Domovu pod hradem Žampach stanovují závazné postupy, a to formou vnitřních předpisů. Tyto jsou uvedeny v soupisu vnitřních předpisů služby. Při tvorbě systému poskytování služeb se vychází z těchto základních zásad (principů).

 

 Soupis těchto vnitřních předpisů  služby.

  

Základní zásady (principy) poskytované služby:
 

1. Dodržujeme základní lidská práva a svobody našich klientů.
2. Zachováváme jejich lidskou důstojnost.
3. Ke klientovi přistupujeme vždy individuálně; poskytování služby plánujeme podle jeho potřeb a také jí s tímto přístupem poskytujeme.
4. Službu poskytuje tým profesionálních pracovníků.
5. Podporujeme klienty v rozvoji a udržování jejich samostatnosti.
6. Základním účelem sociální služby je pomoc při sociálním začleňování; proto podporujeme klienty v získávání dovedností v navazování a udržování vztahů v běžném prostředí a ve využívání veřejně dostupných služeb.
7. Spolupracujeme s dalšími subjekty a odborníky, kteří mohou být klientům pro kvalitu jejich života prospěšní.

 

 

Etický kodex zaměstnance Domova pod hradem Žampach:

Etický kodex zaměstnance představuje  morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči uživatelům služeb a jejich zákonným zástupcům, rodičům a osobám blízkým, vůči ostatním zaměstnancům v pracovních týmech, vůči partnerům domova, vůči veřejnosti a také vůči organizaci samotné.
Etický kodex zaměstnance domova se stejně tak vztahuje i na další osoby působící v Domovu pod hradem Žampach v mimopracovněprávním vztahu.


 

 
KAPACITA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB
 

Pobytová  - odlehčovací služba :    4     

 

Poznámka: Z kapacity služby se vyčleňuje 1 lůžko pro osoby (7-26 let) v cílové skupině služby OS, jejichž zdravotní postižení může být kombinováno s poruchami autistického spektra, a které potřebují vysokou míru kvalifikované individuální podpory během celého dne z důvodu náročného chování a nemohou využívat tuto službu za běžných podmínek.)  

Dále se z kapacity služby se vyčleňuje 1 lůžko pro nezletilé děti (ve věku 6-19 let) v cílové skupině služby OS - domek Žamberk.


Služby se poskytují  oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze  v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje

 

Místo poskytování       :   3 místa - obec Žampach - Domov pod hradem Žampach

                                          1 místo - město Žamberk (děti)

Adresa poskytovatele :    Žampach č.p. 1, 564 01 Žampach


 

 TISKOPIS ŽÁDOSTI A SMLOUVY
 

 

 ÚHRADY - CENÍK
 

 

 POSTUP ZÁJEMCE O SLUŽBU
 

 

                                    

KONTAKTY PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU


Pověření kontaktní pracovníci sociální agendy domova:

úsek sociální práce

kancelář Žampach

zámecká budova | podkroví

 

 

vyřizování žádostí o službu:

Radek Fišar, DiS,

vedoucí úseku sociální práce

 přímá linka: 465 635 151

(vnitř. linka č. 116)

mobil:  725 962 363

socialni@uspza.cz

 

kancelář Žampach

budova U Šimona |přízemí

    vyřizování žádostí o službu:

Mgr. Světla Musilová

sociální pracovnice

mobil: 725 544 632

(vnitř. linka č. 126)

 

socialni2@uspza.cz

DOZP běžná

DOZP speciální

 

oblast přijetí nezl. dětí/ústavní výchova/spolupráce s OSPOD

Lenka Fišerová, DiS 

sociální pracovnice

přímá linka: 465 635 213

(vnitř. linka č. 129)

mobil: 725 962 364

socialni5@uspza.cz

DOZP běžná

Odlehčovací služba

kancelář Letohrad

budova ČD | Orlice 168

 

 

vyřizování žádostí o službu:

Radka Gubková, DiS, sociální pracovnice

 725 544 639

(vnitř. linka č. 127)

socialni3@uspza.cz

PSB, STD

Mgr. Andrea Kopecká, sociální pracovnice

702 296 099

(vnitř. linka č. 128)

socialni4@uspza.cz CHB

Přejít na tiskopisy pro žadatele.


Pravidla pro podávání stížností a podnětů na kvalitu služby

informace - zde
Prohlédnout prostory, ve kterých je poskytována služba chráněné bydlení:

Prohlídka pokoje pobytové odlehčovací služby - vstoupit - zde !


ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ TISKY - SLUŽBY - SKLÁDAČKA 

(tyto informační  tisky Vám poskytneme na vyžádání nebo při osobní návštěvě u nás) 

 ODLEHČOVACÍ SLUŽBA - SKLÁDAČKA (náhled na informační tisk)

INFORMACE PRO UŽIVATELE A ZÁJEMCE O ODLEHČOVACÍ SLUŽBU - SKLÁDAČKA (náhled na tisk)

DALŠÍ INFORMAČNÍ A PREZENTAČNÍ TISKOVINY - ARCHIVRegistrace poskytovatele sociálních služeb

Domov pod hradem Žampach je poskytovatelem pobytové odlehčovací služby dle zápisu v Registru poskytovatelů sociálních služeb - identifikátor služby: 6466123

druh služby - služba sociální péče:              odlehčovací služba

forma poskytováné  služby:                        pobytová