icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE  Tisk článku    

                                                                                                                     (příloha vnitřní směrnice č. 20)             


 

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH 

  

I./ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ETICKÉHO KODEXU ZAMĚSTNANCE

 

Etický kodex zaměstnance představuje základní obecnou normu a požadavky na osobnostní vlastnosti a chování zaměstnanců Domova pod hradem Žampach. Dodržování zásad etického chování je tak jedním ze základních předpokladů výkonu povolání  v Domovu pod hradem Žampach.

Etický kodex zaměstnance představuje současně morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči uživatelům služeb a jejich zákonným zástupcům, rodičům a osobám blízkým, vůči ostatním zaměstnancům v pracovních týmech, vůči partnerům domova, vůči veřejnosti a také vůči organizaci samotné (vůči zaměstnavateli).
Etický kodex zaměstnance domova se stejně tak vztahuje na další osoby působící v Domovu pod hradem Žampach v mimopracovněprávním vztahu.


II./ ZÁVAZEK ZAMĚSTNANCŮ VŮČI UŽIVATELŮM SLUŽEB A JEJICH ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM, RODIČŮM A OSOBÁM BLÍZKÝM

a) zaměstnanec jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva všech uživatelů služeb bez rozdílu
b) zaměstnanec pomáhá stejným úsilím a bez jakékoli formy diskriminace všem uživatelům služeb – respektuje míru jejich odlišnosti, postižení a zdůrazňuje jejich jedinečnost
c) zaměstnanec chrání a prosazuje právo uživatele na soukromí, důvěrnost sdělení – ochraňuje osobní informace
d) zaměstnanec chrání uživatele před ponižováním, zneužíváním či jakýmkoli vykořisťováním (respektuje dohodu o způsobu vzájemného oslovování)
e) zaměstnanec usiluje o to, aby uživatel využil všech svých schopností a dovedností a podporuje ho v jejich rozvíjení
f) zaměstnanec při výkonu své práce odpovídá za bezpečnost a ochranu uživatele a vystavuje ho pouze přiměřenému riziku, na který má uživatel vzhledem k rozvoji svých dovedností právo
g) zaměstnanec hledá možnosti, jak co nejvíce zapojit uživatele do procesu rozhodování o vlastní osobě a o řešení vlastních problémů s možností volby
h) zaměstnanec vytváří uživateli služeb příjemné a bezpečné prostředí, blízké prostředí domácímu
i) zaměstnanec vytváří uživateli služeb podmínky pro jeho kontakt a uplatnění v běžném společenském prostředí
j) zaměstnanec podporuje uživatele služeb v udržování kontaktů se zákonnými zástupci, rodiči a osobami jemu blízkými
k) ve vztahu k zákonným zástupcům, rodičům a osobám blízkým projevuje zaměstnanec zájem, trpělivost a zdvořilost
l) zaměstnanec nepřijímá od uživatelů služeb ani od dalších osob žádné osobní finanční a věcné dary ani žádná jiná zvýhodnění za práci, kterou vykonává
m) zaměstnanec přijímá náměty a stížností uživatelů služeb, jejich zákonných zástupců, rodičů a osob blízkých, se zájmem, trpělivostí a zdvořilostí a vždy postupuje tyto k dalšímu zpracování v souladu s pravidly domova

III./ ZÁVAZEK ZAMĚSTNANCŮ VŮČI OSTATNÍM ZAMĚSTNANCŮM V PRACOVNÍCH TÝMECH A VŮČI PARTNERŮM DOMOVA

a) zaměstnanec respektuje práci, znalosti, zkušenosti a dovednosti svých kolegů ve svém pracovním týmu, stejně tak jako respektuje práci, znalosti, zkušenosti a dovednosti svých kolegů v ostatních pracovních týmech Domova pod hradem Žampach
b) zaměstnanec respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, pracovní problémy a připomínky vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem nikdy ne za účastí a prostřednictvím uživatelů služeb či jejich příbuzných
c) zaměstnanec se zájmem spolupracuje a předává své nejlepší zkušenosti a příklady dobré praxe zástupcům partnerských organizací, dobrovolníkům, stážistům a praktikantům působících v Domovu pod hradem Žampach

IV./ ZÁVAZEK ZAMĚSTNANCŮ VŮČI VEŘEJNOSTI A VŮČI ORGANIZACI - ZAMĚSTNAVATELI


a) zaměstnanec si je vědom, že využívá veřejných prostředků nezbytných pro činnost a existenci organizace
b) zaměstnanec dbá na udržování a zvyšování prestiže svého povolání na veřejnosti a snaží se o zvyšování své odborné úrovně a kvality práce
c) zaměstnanec i v mimopracovní době vystupuje a jedná tak, aby nesnižoval důvěru organizace v očích veřejnosti a aby nebyly jeho jednáním dotčeny zájmy zaměstnavatele
d) zaměstnanec je vstřícný vůči zástupcům veřejnosti, vůči zájemcům o službu a výkon činností v domovu a v rámci svých kompetencí jim zprostředkovává přístupy k příslušným veřejným informacím o poskytované službě


   DOKUMENT - ke stažení ::    | PDF |