text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
____IMG_ IMG_5204 __IMG_49 IMG_4963 _I_MG_49 IMG_4952 _IMG_495 IMG_5084 IMG_4967 IMG_4981 __IMG_49 _IMG_520 IMG_4936 IMG_4916 _IMG_490 ___IMG_5 IMG_5196 IMG_5092 IMG_5005 zIMG_490 IMG_5138 IMG_4988 ____IMG_ IMG_5205 IMG_4957 IMG_4993 IMG_5213 IMG_5037 _IMG_502 IMG_4964 IMG_5033 _IMG_520 Herni_sy IMG_5199 __IMG_49 ___IMG_4 __IMG_49 IMG_5081 IMG_4939 IMG_5195 Herni_sy IMG_5035 IMG_5208 IMG_5104 IMG_4906 _IMG_490 zIMG_496 IMG_4920 IMG_5042 IMG_4941 ____IMG_
ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE  Tisk článku    

                                                                                                                     (příloha vnitřní směrnice č. 20)             


 

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH 

  

I./ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ETICKÉHO KODEXU ZAMĚSTNANCE

 

Etický kodex zaměstnance představuje základní obecnou normu a požadavky na osobnostní vlastnosti a chování zaměstnanců Domova pod hradem Žampach. Dodržování zásad etického chování je tak jedním ze základních předpokladů výkonu povolání  v Domovu pod hradem Žampach.

Etický kodex zaměstnance představuje současně morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči uživatelům služeb a jejich zákonným zástupcům, rodičům a osobám blízkým, vůči ostatním zaměstnancům v pracovních týmech, vůči partnerům domova, vůči veřejnosti a také vůči organizaci samotné (vůči zaměstnavateli).
Etický kodex zaměstnance domova se stejně tak vztahuje na další osoby působící v Domovu pod hradem Žampach v mimopracovněprávním vztahu.


II./ ZÁVAZEK ZAMĚSTNANCŮ VŮČI UŽIVATELŮM SLUŽEB A JEJICH ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM, RODIČŮM A OSOBÁM BLÍZKÝM

a) zaměstnanec jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva všech uživatelů služeb bez rozdílu
b) zaměstnanec pomáhá stejným úsilím a bez jakékoli formy diskriminace všem uživatelům služeb – respektuje míru jejich odlišnosti, postižení a zdůrazňuje jejich jedinečnost
c) zaměstnanec chrání a prosazuje právo uživatele na soukromí, důvěrnost sdělení – ochraňuje osobní informace
d) zaměstnanec chrání uživatele před ponižováním, zneužíváním či jakýmkoli vykořisťováním (respektuje dohodu o způsobu vzájemného oslovování)
e) zaměstnanec usiluje o to, aby uživatel využil všech svých schopností a dovedností a podporuje ho v jejich rozvíjení
f) zaměstnanec při výkonu své práce odpovídá za bezpečnost a ochranu uživatele a vystavuje ho pouze přiměřenému riziku, na který má uživatel vzhledem k rozvoji svých dovedností právo
g) zaměstnanec hledá možnosti, jak co nejvíce zapojit uživatele do procesu rozhodování o vlastní osobě a o řešení vlastních problémů s možností volby
h) zaměstnanec vytváří uživateli služeb příjemné a bezpečné prostředí, blízké prostředí domácímu
i) zaměstnanec vytváří uživateli služeb podmínky pro jeho kontakt a uplatnění v běžném společenském prostředí
j) zaměstnanec podporuje uživatele služeb v udržování kontaktů se zákonnými zástupci, rodiči a osobami jemu blízkými
k) ve vztahu k zákonným zástupcům, rodičům a osobám blízkým projevuje zaměstnanec zájem, trpělivost a zdvořilost
l) zaměstnanec nepřijímá od uživatelů služeb ani od dalších osob žádné osobní finanční a věcné dary ani žádná jiná zvýhodnění za práci, kterou vykonává
m) zaměstnanec přijímá náměty a stížností uživatelů služeb, jejich zákonných zástupců, rodičů a osob blízkých, se zájmem, trpělivostí a zdvořilostí a vždy postupuje tyto k dalšímu zpracování v souladu s pravidly domova

III./ ZÁVAZEK ZAMĚSTNANCŮ VŮČI OSTATNÍM ZAMĚSTNANCŮM V PRACOVNÍCH TÝMECH A VŮČI PARTNERŮM DOMOVA

a) zaměstnanec respektuje práci, znalosti, zkušenosti a dovednosti svých kolegů ve svém pracovním týmu, stejně tak jako respektuje práci, znalosti, zkušenosti a dovednosti svých kolegů v ostatních pracovních týmech Domova pod hradem Žampach
b) zaměstnanec respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, pracovní problémy a připomínky vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem nikdy ne za účastí a prostřednictvím uživatelů služeb či jejich příbuzných
c) zaměstnanec se zájmem spolupracuje a předává své nejlepší zkušenosti a příklady dobré praxe zástupcům partnerských organizací, dobrovolníkům, stážistům a praktikantům působících v Domovu pod hradem Žampach

IV./ ZÁVAZEK ZAMĚSTNANCŮ VŮČI VEŘEJNOSTI A VŮČI ORGANIZACI - ZAMĚSTNAVATELI


a) zaměstnanec si je vědom, že využívá veřejných prostředků nezbytných pro činnost a existenci organizace
b) zaměstnanec dbá na udržování a zvyšování prestiže svého povolání na veřejnosti a snaží se o zvyšování své odborné úrovně a kvality práce
c) zaměstnanec i v mimopracovní době vystupuje a jedná tak, aby nesnižoval důvěru organizace v očích veřejnosti a aby nebyly jeho jednáním dotčeny zájmy zaměstnavatele
d) zaměstnanec je vstřícný vůči zástupcům veřejnosti, vůči zájemcům o službu a výkon činností v domovu a v rámci svých kompetencí jim zprostředkovává přístupy k příslušným veřejným informacím o poskytované službě


   DOKUMENT - ke stažení ::    | PDF |