text1
slide1

ARCHIVNÍ INFORMACE WWW.USPZA.CZ

pro aktuální informace vstupte na www.csszampach.cz.

*DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM /DOZP/ - POPIS SLUŽBY - více informací Tisk článku    

   Zpět na stránku základní informace o sociální službě DOZP

Co nabízíme ?


DOMOV POR OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM /DOZP/
ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB:  
Dokument Popis realizace služby - DOZP                                                                      


Místo poskytování sociálních služeb:
Služba je poskytována v prostředí zámeckého areálu a v areálu Domků ve stráni Žampach, které naplňuje představy o kvalitním životě obyvatel s mentálním postižením s podporou běžného způsobu života. 
 
6 (2+4) míst - Domek ul. U Obory č.p. 989 Nad Bažantnicí - Letohrad:
 
22 míst  - Domky ve stráni Žampach:
Domky ve stráni Žampach jsou samostatným organizačním celkem, který je umístěn mimo hlavní areál domova a přímo sdílí podmínky života obce.
 
42 míst - Zámecká budova Žampach:
V zámecké budově Žampach jsou po celkové rekonstrukci a modernizaci tohoto objektu od roku 2008 poskytovány kvalitní sociální služby, vč. stravování a ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím v pěti samostatných odděleních - Podkroví, Habry, Javorka, U Patrika a Východní. Dále se v této budově nachází zázemí pro sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a zdravotní službu, vč. fyzioterapie - rehabilitace a vodoléčby. Součástí budovy je také zámecká kaple a k ní přilehlá zimní zahrada. V podkrovních prostorách kaple se nachází centrum pro muzikoterapii a smyslové vnímání (snoezelen).
 
zbývající místa - objekty - U Šimova, Na výsluní, byt a garsoniéry Žampach a byt v bytovce č.p. 8 Žampach
Přehled objektů je k dispozici na:
 
Služba domova pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách:
 

a) poskytnutí ubytování
Domov nabízí uživatelům jeho služeb ubytování v jedno-, dvou-, event. i vícelůžkových pokojích, a to dle zájmu uživatele a s přihlédnutím na hloubku a rozsah jeho postižení. V systému chráněného - podporovaného bydlení (např. Domky ve stráni, Podkroví, apod.) je v maximální míře zohledněn požadavek na soukromí, včetně samostatného sociálního příslušenství pro zde ubytované uživatele služeb. Péče o osobní věci (praní, žehlení) je zajišována dle potřeby centrálně v domově, pokud nejsou tyto činnosti součástí podpory a péče vedoucí k samostatnosti a nezávislosti uživatelů na poskytovaných službách.

 

b) poskytnutí stravy
Strava je poskytována v plném rozsahu dle přísl. zákonů, s přihlédnutím k individuálním potřebám uživatelů služeb (diety apod.). Uživatelé jsou podporováni v samostatnosti při volbě stravy a vedeni k účasti na přípravě a podávání stravy. Příprava stravy je také součástí podpory péče vedoucí k samostatnosti a nezávislosti uživatelů na poskytovaných službách.

 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně nebo poskytnutím podmínek pro osobní hygienu
Domov má stanovena pravidla zajišující rozvoj schopností a dovedností uživatelů služeb v péči o vlastní osobu. Pomoc při osobní hygieně je poskytována v rozsahu dle charakteru postižení, individuálně a je také zaměřená na rozvoj samostatnosti a soběstačnosti v těchto oblastech. Nabídka služeb holič - kadeřník, pedikúra - manikúra je zajišována v místě, uživatelé jsou však podporování v možnostech využívání nabídky těchto služeb z dalších běžně dostupných zdrojů.

 

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Součástí služeb Domova pod hradem Žampach je zabezpečování (zprostředkování) podmínek pro plnění povinné školní docházky a následného vzdělávání uživatelů služeb, zabezpečování (zprostředkování) možnosti pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce, dále poskytování nabídky zájmových, kulturních, sportovních a rekreačních aktivit uživatelům služeb.


Centrum aktivit - snoezelen je jedním ze specializovaných center Domova pod hradem Žampach. Umožňuje uživatelům služeb prožívat příjemné chvíle a soukromí v prostorách snoezelenu. Využívá se k muzikoterapii, canisterapii a logopedii.
Centru Snoezelen je věnována samostatná informace.

 

Pracovní uplatnění uživatelů služeb
Jedním ze základních poslání Domova pod hradem Žampach je podpora běžného způsobu života uživatele služeb, kam patří i podpora pro pracovní uplatnění, pokud možno na otevřeném trhu práce. Součástí služeb je pomoc při zajišování pracovně právních záležitostí uživatelů služeb a přiměřených odměn za odvedenou práci.

Domov nabízí svým uživatelům pracovní uplatnění ve specializovaných centrech. Hlavním přínosem aktivizačních činnosti v těchto centrech je obohacování osobnosti uživatele služeb a péče domova, vyvolávání optimismu a radosti z vlastní tvůrčí činnosti, což je hybnou silou do další práce.

Mezi specializovaná centra aktivit domova patří např.:


Centrum aktivit - dílna keramická - zabývající se prací s keramickou hlínou a přírodními materiály. Dílna se nachází v moderně vybavených prostorech domku Kolda (Domky ve stráni)
Centrum aktivit - dílna svíčkařská – zabývající se výrobou vonných svící, dekoračních předmětů a textilních výrobků .
Centrum aktivit - dílna tkalcovská – produkující zejména ručně tkané koberce, polštářky, prostírání.
Centrum aktivit – zahradnictví – zde je celoročně zajišována ovocná, zeleninová a květinová produkce.
Centrum aktivit – chov domácích zvířat – kam patří zejm. chov koní pro potřebu hipoterapie a chov nejrůznějšího drobného zvířectva.
Centrum aktivit – hipoterapie, léčebné pedagogicko psychologické a zájmové ježdění na koních je vhodnou terapií i pro uživatele služeb domova s t잚ím mentálním a zdravotním postižením.

 

Zájmové kluby domova
Součástí poskytované péče je širší nabídka možností kulturních, sportovních a rekreačních aktivit, které se organizují formou vhodně motivovaných dobrovolných činností s možností osobního výběru dle schopností a zájmů. Část těchto zájmových aktivit se organizuje mimo domov, vč. spolupráce s jinými zájmovými subjekty péče. Domov pod hradem Žampach nabízí uživatelům služeb zájmové a volnočasové aktivity v oblastech tělovýchovy a sportu, hudby, zpěvu a pohybu, v zájmovém vaření, ručních pracech, turistice, plavání apod. Zajišuje také aktivity duchovního charakteru organizované v domově a mimo domov církví.
Při domově působí taneční soubor Ginko a hudební soubor Barbušáci, tyto soubory také reprezentují domov na veřejných vystoupeních, včetně festivalů. Sportovní klub Radost Žampach – je aktivním registrovaným klubem Českého hnutí speciálních olympiád a mimo jiné také pořadatelem Národního turnaje v přehazované v Dřevěnici u Jičína.

 
 
e) sociální poradenství
je poskytováno v rozsahu základního sociálního poradenství v rámci základní činnosti zařízení formou poskytování informací přispívajících k řešení nepříznivých sociálních situací všem žadatelům, a to sociálním pracovníkem zařízení; dále je sociální poradenství poskytováno uživatelům služeb formou individuální podpory a péče; záležitostmi zasahujících do práv a povinností uživatele se zabývá sociální pracovník; poradenství je prováděno standardními metodami sociální práce.
 
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
je zajišována uplatňováním systému závazných vnitřních předpisů poskytovatele služeb, které jsou budovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb ČR, zajišují uživatelům služeb např. podporu v uplatňování podnětů a stížností, vlastní vůle v jednání a rozhodování o osobních záležitostech a systémem vztahových pracovníků (důvěrníků), jejichž posláním je garance pečlivějšího, detailnějšího a zejména osobního přístupu při řešení osobních problémů uživatelů služeb, zajišování věcí osobní potřeby, vyřizování podnětů a stížností apod.
 
g) zdravotní péče, vč. péče ošetřovatelské, rehabilitační a preventivní
je poskytována v rozsahu veřejného zdravotního pojištění a dle potřeby zdravotní péče buď vlastními zdravotnickými pracovníky a lékařskou službou v domovu nebo v odborných zdravotnických zařízeních
 
h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
je součástí všech oblastí poskytované podpory a péče uživatelům služeb; domov za tímto účelem využívá různých společenských kontaktů a buduje vztahy spolupráce s  organizacemi a jednotlivci z okolního společenského prostředí;
uživatelům služeb je poskytována podpora v možnostech samostatného pohybu a pobytu mimo domov a při udržování osobních kontaktů s rodinou a přáteli;
uživatelé jsou podporování a vedeni k využívání nabídky služeb, zájmových aktivit a informačních zdrojů z běžného společenského prostředí;
 
Za účelem kontaktů se společenským prostředím je také podporována široká veřejná návštěvnost areálu Domova pod hradem Žampach.
 
Přírodní a historické hodnoty místa ve prospěch sociální integrace uživatelů služeb
 
K naplňování svého základního poslání využívá Domov pod hradem Žampach také mimořádných přírodních a historických hodnot místa, nebo tyto jsou významným prostředkem rozvíjení společenských kontaktů.
 
Jednou ze základních zásad poskytované služby je pak budování domova, který zve k návštěvám a který také stojí za to být navštěvován.
V rámci sociálně terapeutických aktivizačních činností je uživatelům služeb poskytována nabídka aktivit spojených s podporou rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko. Především za tímto účelem domov provozuje Turistické informační centrum a Arboretum Žampach a stává se pořadatelem veřejných kulturních, sportovních a turistických akcí nadregionálního významu.
 
Turistické informační centrum a internetový klub Žampach je certifikovaným TIC Pardubického kraje zajišuje a zprostředkovává služby spojené s turistickými cíli na Žampachu a v jeho okolí. Na zajišování a využívání služeb tohoto centra se podílejí také uživatelé služeb Domova pod hradem Žampach.
 
Arboretum Žampach – člen Unie botanických zahrad České republiky je v regionu Pardubického kraje vyhledávaným místem veřejných a odborných prohlídek a programů, především díky zajímavému sbírkovému fondu a informačnímu systému arboreta.
Údržba a provoz arboreta je součástí nabídky sociálně terapeutických, pracovních a aktivizačních činností pro uživatele služeb domova.
 
Mezi nejznámější a nejnavštěvovanější veřejné kulturní, sportovní a turistické akce patří např. Pochod přes tři hrady, Zámecká slavnost, Letní hudební festival pod hradem Žampach, Bartolomějská pou, Vánoční koncerty a Živý Betlém nebo v Dřevěnici u Jičína pořádaný turnaj v přehazované.
 
Tyto akce jsou každoročně navštěvovány tisíci návštěvníky a tím mimo prezentace domova přispívají i k naplňování hlavních poslání a cílů domova, tj. k jejich začleňování do běžného života.


ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ TISKY -SLUŽBA DOZP - SKLÁDAČKY 

(tyto informační  tisky Vám poskytneme na vyžádání nebo při osobní návštěvě u nás) 

 DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH - SKLÁDAČKA (náhled na informační tisk)

 DOMKY VE STRÁNI ŽAMPACH - TISK - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA (náhled na tisk)

SNOEZELEN ŽAMPACH - TISK - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA (náhled na informační tisk)

______________________

INFORMACE PRO UŽIVATELE A ZÁJEMCE O TUTO SLUŽBU DOMOVA - SKLÁDAČKA (náhled na tisk)

DALŠÍ INFORMAČNÍ A PREZENTAČNÍ TISKOVINY - ARCHIV