icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM /DOZP/ - POPIS SLUŽBY - více informací Tisk článku    

   Zpět na stránku základní informace o sociální službě DOZP

Co nabízíme ?


DOMOV POR OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM /DOZP/
ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB:                          popis realizace služby - viz. registrace služby - zde                                                   


Místo poskytování sociálních služeb:
Služba je poskytována v prostředí zámeckého areálu a v areálu Domků ve stráni Žampach, které naplňuje představy o kvalitním životě obyvatel s mentálním postižením s podporou běžného způsobu života. 
 
22 míst  - Domky ve stráni Žampach:
Domky ve stráni Žampach jsou samostatným organizačním celkem, který je umístěn mimo hlavní areál domova a přímo sdílí podmínky života obce.
 
42 míst - Zámecká budova Žampach:
V zámecké budově Žampach jsou po celkové rekonstrukci a modernizaci tohoto objektu od roku 2008 poskytovány kvalitní sociální služby, vč. stravování a ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím v pěti samostatných odděleních - Podkroví, Habry, Javorka, U Patrika a Východní. Dále se v této budově nachází zázemí pro sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a zdravotní službu, vč. fyzioterapie - rehabilitace a vodoléčby. Součástí budovy je také zámecká kaple a k ní přilehlá zimní zahrada. V podkrovních prostorách kaple se nachází centrum pro muzikoterapii a smyslové vnímání (snoezelen).
 
zbývající místa - objekty - U Šimova, Na výsluní, byt a garsoniéry Žampach a byt v bytovce č.p. 8 Žampach
Přehled objektů je k dispozici na:
 
Služba domova pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách:
 

a) poskytnutí ubytování
Domov nabízí uživatelům jeho služeb ubytování v jedno-, dvou-, event. i vícelůžkových pokojích, a to dle zájmu uživatele a s přihlédnutím na hloubku a rozsah jeho postižení. V systému chráněného - podporovaného bydlení (např. Domky ve stráni, Podkroví, apod.) je v maximální míře zohledněn požadavek na soukromí, včetně samostatného sociálního příslušenství pro zde ubytované uživatele služeb. Péče o osobní věci (praní, žehlení) je zajišťována dle potřeby centrálně v domově, pokud nejsou tyto činnosti součástí podpory a péče vedoucí k samostatnosti a nezávislosti uživatelů na poskytovaných službách.

 

b) poskytnutí stravy
Strava je poskytována v plném rozsahu dle přísl. zákonů, s přihlédnutím k individuálním potřebám uživatelů služeb (diety apod.). Uživatelé jsou podporováni v samostatnosti při volbě stravy a vedeni k účasti na přípravě a podávání stravy. Příprava stravy je také součástí podpory péče vedoucí k samostatnosti a nezávislosti uživatelů na poskytovaných službách.

 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně nebo poskytnutím podmínek pro osobní hygienu
Domov má stanovena pravidla zajišťující rozvoj schopností a dovedností uživatelů služeb v péči o vlastní osobu. Pomoc při osobní hygieně je poskytována v rozsahu dle charakteru postižení, individuálně a je také zaměřená na rozvoj samostatnosti a soběstačnosti v těchto oblastech. Nabídka služeb holič - kadeřník, pedikúra - manikúra je zajišťována v místě, uživatelé jsou však podporování v možnostech využívání nabídky těchto služeb z dalších běžně dostupných zdrojů.

 

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Součástí služeb Domova pod hradem Žampach je zabezpečování (zprostředkování) podmínek pro plnění povinné školní docházky a následného vzdělávání uživatelů služeb, zabezpečování (zprostředkování) možnosti pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce, dále poskytování nabídky zájmových, kulturních, sportovních a rekreačních aktivit uživatelům služeb.


Centrum aktivit - snoezelen je jedním ze specializovaných center Domova pod hradem Žampach. Umožňuje uživatelům služeb prožívat příjemné chvíle a soukromí v prostorách snoezelenu. Využívá se k muzikoterapii, canisterapii a logopedii.
Centru Snoezelen je věnována samostatná informace.

 

Pracovní uplatnění uživatelů služeb
Jedním ze základních poslání Domova pod hradem Žampach je podpora běžného způsobu života uživatele služeb, kam patří i podpora pro pracovní uplatnění, pokud možno na otevřeném trhu práce. Součástí služeb je pomoc při zajišťování pracovně právních záležitostí uživatelů služeb a přiměřených odměn za odvedenou práci.

Domov nabízí svým uživatelům pracovní uplatnění ve specializovaných centrech. Hlavním přínosem aktivizačních činnosti v těchto centrech je obohacování osobnosti uživatele služeb a péče domova, vyvolávání optimismu a radosti z vlastní tvůrčí činnosti, což je hybnou silou do další práce.

Mezi specializovaná centra aktivit domova patří např.:


Centrum aktivit - dílna keramická - zabývající se prací s keramickou hlínou a přírodními materiály. Dílna se nachází v moderně vybavených prostorech domku Kolda (Domky ve stráni)
Centrum aktivit - dílna svíčkařská – zabývající se výrobou vonných svící, dekoračních předmětů a textilních výrobků .
Centrum aktivit - dílna tkalcovská – produkující zejména ručně tkané koberce, polštářky, prostírání.
Centrum aktivit – zahradnictví – zde je celoročně zajišťována ovocná, zeleninová a květinová produkce.
Centrum aktivit – chov domácích zvířat – kam patří zejm. chov koní pro potřebu hipoterapie a chov nejrůznějšího drobného zvířectva.
Centrum aktivit – hipoterapie, léčebné pedagogicko psychologické a zájmové ježdění na koních je vhodnou terapií i pro uživatele služeb domova s těžším mentálním a zdravotním postižením.

 

Zájmové kluby domova
Součástí poskytované péče je širší nabídka možností kulturních, sportovních a rekreačních aktivit, které se organizují formou vhodně motivovaných dobrovolných činností s možností osobního výběru dle schopností a zájmů. Část těchto zájmových aktivit se organizuje mimo domov, vč. spolupráce s jinými zájmovými subjekty péče. Domov pod hradem Žampach nabízí uživatelům služeb zájmové a volnočasové aktivity v oblastech tělovýchovy a sportu, hudby, zpěvu a pohybu, v zájmovém vaření, ručních pracech, turistice, plavání apod. Zajišťuje také aktivity duchovního charakteru organizované v domově a mimo domov církví.
Při domově působí taneční soubor Ginko a hudební soubor Barbušáci, tyto soubory také reprezentují domov na veřejných vystoupeních, včetně festivalů. Sportovní klub Radost Žampach – je aktivním registrovaným klubem Českého hnutí speciálních olympiád a mimo jiné také pořadatelem Národního turnaje v přehazované v Dřevěnici u Jičína.

 
 
e) sociální poradenství
je poskytováno v rozsahu základního sociálního poradenství v rámci základní činnosti zařízení formou poskytování informací přispívajících k řešení nepříznivých sociálních situací všem žadatelům, a to sociálním pracovníkem zařízení; dále je sociální poradenství poskytováno uživatelům služeb formou individuální podpory a péče; záležitostmi zasahujících do práv a povinností uživatele se zabývá sociální pracovník; poradenství je prováděno standardními metodami sociální práce.
 
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
je zajišťována uplatňováním systému závazných vnitřních předpisů poskytovatele služeb, které jsou budovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb ČR, zajišťují uživatelům služeb např. podporu v uplatňování podnětů a stížností, vlastní vůle v jednání a rozhodování o osobních záležitostech a systémem vztahových pracovníků (důvěrníků), jejichž posláním je garance pečlivějšího, detailnějšího a zejména osobního přístupu při řešení osobních problémů uživatelů služeb, zajišťování věcí osobní potřeby, vyřizování podnětů a stížností apod.
 
g) zdravotní péče, vč. péče ošetřovatelské, rehabilitační a preventivní
je poskytována v rozsahu veřejného zdravotního pojištění a dle potřeby zdravotní péče buď vlastními zdravotnickými pracovníky a lékařskou službou v domovu nebo v odborných zdravotnických zařízeních
 
h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
je součástí všech oblastí poskytované podpory a péče uživatelům služeb; domov za tímto účelem využívá různých společenských kontaktů a buduje vztahy spolupráce s  organizacemi a jednotlivci z okolního společenského prostředí;
uživatelům služeb je poskytována podpora v možnostech samostatného pohybu a pobytu mimo domov a při udržování osobních kontaktů s rodinou a přáteli;
uživatelé jsou podporování a vedeni k využívání nabídky služeb, zájmových aktivit a informačních zdrojů z běžného společenského prostředí;
 
Za účelem kontaktů se společenským prostředím je také podporována široká veřejná návštěvnost areálu Domova pod hradem Žampach.
 
Přírodní a historické hodnoty místa ve prospěch sociální integrace uživatelů služeb
 
K naplňování svého základního poslání využívá Domov pod hradem Žampach také mimořádných přírodních a historických hodnot místa, neboť tyto jsou významným prostředkem rozvíjení společenských kontaktů.
 
Jednou ze základních zásad poskytované služby je pak budování domova, který zve k návštěvám a který také stojí za to být navštěvován.
V rámci sociálně terapeutických aktivizačních činností je uživatelům služeb poskytována nabídka aktivit spojených s podporou rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko. Především za tímto účelem domov provozuje Turistické informační centrum a Arboretum Žampach a stává se pořadatelem veřejných kulturních, sportovních a turistických akcí nadregionálního významu.
 
Turistické informační centrum a internetový klub Žampach je certifikovaným TIC Pardubického kraje zajišťuje a zprostředkovává služby spojené s turistickými cíli na Žampachu a v jeho okolí. Na zajišťování a využívání služeb tohoto centra se podílejí také uživatelé služeb Domova pod hradem Žampach.
 
Arboretum Žampach – člen Unie botanických zahrad České republiky je v regionu Pardubického kraje vyhledávaným místem veřejných a odborných prohlídek a programů, především díky zajímavému sbírkovému fondu a informačnímu systému arboreta.
Údržba a provoz arboreta je součástí nabídky sociálně terapeutických, pracovních a aktivizačních činností pro uživatele služeb domova.
 
Mezi nejznámější a nejnavštěvovanější veřejné kulturní, sportovní a turistické akce patří např. Pochod přes tři hrady, Zámecká slavnost, Letní hudební festival pod hradem Žampach, Bartolomějská pouť, Vánoční koncerty a Živý Betlém nebo v Dřevěnici u Jičína pořádaný turnaj v přehazované.
 
Tyto akce jsou každoročně navštěvovány tisíci návštěvníky a tím mimo prezentace domova přispívají i k naplňování hlavních poslání a cílů domova, tj. k jejich začleňování do běžného života.


ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ TISKY -SLUŽBA DOZP - SKLÁDAČKY 

(tyto informační  tisky Vám poskytneme na vyžádání nebo při osobní návštěvě u nás) 

 DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH - SKLÁDAČKA (náhled na informační tisk)

 DOMKY VE STRÁNI ŽAMPACH - TISK - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA (náhled na tisk)

SNOEZELEN ŽAMPACH - TISK - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA (náhled na informační tisk)

______________________

INFORMACE PRO UŽIVATELE A ZÁJEMCE O TUTO SLUŽBU DOMOVA - SKLÁDAČKA (náhled na tisk)

DALŠÍ INFORMAČNÍ A PREZENTAČNÍ TISKOVINY - ARCHIV