text1
slide1

ARCHIVNÍ INFORMACE WWW.USPZA.CZ

pro aktuální informace vstupte na www.csszampach.cz.

*Základní programové prohlášení organizace Tisk článku    

Tento dokument ve formátu PDF- zde                     Informace na panelu:  Informace -  ve formátu [PDF]    Informace - formát  [obrázek -JPG]


Základní programové prohlášení 
 POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁSADY SLUŽBY  - DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)
Domova pod hradem Žampach
IČ: 00854271

Kdo jsme ? Proč tady jsme ? Pro koho tady jsme ? Co nabízíme ? 

ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ ORGANIZACE
VE SLUŽBĚ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
(dále jen "DOZP")
 

Kdo jsme ?

Domov pod hradem Žampach je zařízením sociálních služeb Pardubického kraje, poskytujícím službu – domova pro osoby se zdravotním postižením. V hlavním předmětu této služby poskytuje pobytové služby sociální péče osobám s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.

 
Proč tady jsme ?
Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě DOZP je poskytovat službu zaměřenou na podporu rozvoje schopností a nezávislosti uživatelů, podporovat je v možnostech vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.
 
                                                                                    HLAVNÍ CÍLE ČINNOSTI ORGANIZACE

1/ podporovat uživatele služeb v dosahování co nejvyšší míry schopností vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech
2/ udržovat a rozvíjet schopnosti uživatelů služeb prostřednictvím jejich zapojení do sociálně terapeutických, vzdělávacích, pracovních, zájmových a aktivizačních činnosti v centrech domova a v běžném společenském prostředí

Dosahování hlavních cílů je zabezpečeno prostřednictvím systému plánování individuálního rozvoje uživatelů služeb, včetně systému hodnocení a stanovení odpovědnosti za řízení programů rozvoje.
Operativní cíle:
1/ Vždy za období dvou let budou alespoň 2 uživatelé služeb prakticky podpořeni v odchodu z poskytované služby DOZP v DPH Žampach do běžného způsobu života nebo alespoň do jiné nepobytové sociální služby nebo alespoň služby CHB

2/ Vždy za období dvou let bude pravidelně v průměru vždy alespoň 6 uživatelů služeb odcházet z poskytované služby DOZP do běžného způsobu života nebo do jiné nepobytové sociální služby mimo obec Žampach za účelem pracovního uplatnění

3/ Vždy za období dvou let bude pravidelně v průměru vždy alespoň 15 uživatelů služeb odcházet z poskytované služby DOZP do běžného způsobu života mimo Žampach za účelem individuálních zájmových aktivizačních činností , vč. individuálních osobních zájmových vycházek mimo DPH Žampach

Strategické rozvojové cíle a vize organizace na období:
Rozvojové cíle organizace na období 2012 – 2014:
1/ zahájení poskytování nové sociální služby „odlehčovací služba“ s kapacitou 2
2/ potvrzení kvality poskytovaných služeb úspěšným absolvováním inspekce SQSS
3/ další rozvoj kvality poskytovaných služeb - revize a zavádění vnitřních předpisů SQSS
s důrazem na individuální plánování průběhu služby uživateli

Rozvojové vize organizace na období 2014 – 2016:
1/ rozšíření kapacity sociální služby „chráněné bydlení“ o další byty
2/ další rozvoj kvality poskytovaných služeb prostřednictvím realizace investičního záměru
„Rekonstrukce a nástavba objektu U Šimona“
3/ realizace investičního záměru „Rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní“
a zahájení poskytování nových sociálních služeb „sociálně terapeutické dílny a rozšíření
odlehčovací služby“ v objektu Na Výsluní (transformace části kapacity stávajících služeb)
 Více k tomu - rozvojový plán organizace

 

 VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY
 
Pro koho tady jsme ?
 

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je určena osobám s mentálním zdravotním postižením, které jsou starší 1 roku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a potřebují pobytovou službu sociální péče; tyto osoby mohou mít k mentálnímu postižení přidružené tělesné nebo smyslové postižení s výjimkou úplné hluchoty, a to za podmínek stanovených zřizovací listinou poskytovatele. zřizovací listina - zde


Služby Domova pod hradem Žampach nejsou určeny:
ˇ osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení;
ˇ osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost;
ˇ osobám s poruchami chování, které ohrožují sebe a své okolí nebo jejichž chování jinak znemožňuje soužití s ostatními uživateli sociálních služeb;
ˇ osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb;
ˇ osobám s chronickým duševním onemocněním;
ˇ osobám s autismem;
ˇ osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí

 
 
ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB
 
Co nabízíme ?
Služba domova pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách.
 
Místo poskytování sociálních služeb: 
22 míst  - Domky ve stráni Žampach - podporované bydlení:
Domky ve stráni Žampach jsou samostatným areálem  podporovaného bydlení, který je umístěn mimo domov a sdílí podmínky života obce. Ve všech směrech naplňuje představy o kvalitním životě obyvatel s mentálním postižením s podporou běžného způsobu života.
42 míst - Zámecká budova Žampach:
V zámecké budově Žampach jsou po celkové rekonstrukci a modernizaci tohoto objektu od roku 2008 poskytovány kvalitní sociální služby, vč. stravování a ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím v pěti samostatných odděleních - Podkroví, Habry, Javorka, U Patrika a Východní. Dále se v této budově nachází zázemí pro sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a zdravotní službu, vč. fyzioterapie - rehabilitace a vodoléčby. Součástí budovy je také zámecká kaple a k ní přilehlá zimní zahrada. V podkrovních prostorách kaple se nachází centrum pro muzikoterapii a smyslové vnímání (snoezelen).
zbývající místa - objekty - U Šimova, Na výsluní, byty podporovaného bydlení Žampach
Přehled objektů je k dispozici na:
 
Služba je poskytována ve formě pobytové a zahrnuje:
 
a) poskytnutí ubytování
Domov nabízí uživatelům jeho služeb ubytování v jedno-, dvou-, event. i vícelůžkových pokojích, a to dle zájmu uživatele a s přihlédnutím na hloubku a rozsah jeho postižení. V systému  podporovaného bydlení (např. Domky ve stráni, Podkroví, apod.) je v maximální míře zohledněn požadavek na soukromí, včetně samostatného sociálního příslušenství pro zde ubytované uživatele služeb. Péče o osobní věci (praní, žehlení) je zajišována dle potřeby centrálně v domově. V  podporovaném bydlením je tato činnost i součástí podpory a péče vedoucí k samostatnosti a nezávislosti uživatelů na poskytovaných službách.
 
b) poskytnutí stravy
Strava je poskytována v plném rozsahu dle přísl. zákonů, s přihlédnutím k individuálním potřebám uživatelů služeb (diety apod.). Uživatelé jsou podporováni v samostatnosti při volbě stravy a vedeni k účasti na přípravě a podávání stravy. V systému  podporovaného bydlení je příprava stravy také součástí podpory péče vedoucí k samostatnosti a nezávislosti uživatelů na poskytovaných službách.
 
 c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně nebo poskytnutím podmínek pro osobní hygienu
Domov má stanovena pravidla zajišující rozvoj schopností a dovedností uživatelů služeb v péči o vlastní osobu. Pomoc při osobní hygieně je poskytována v rozsahu dle charakteru postižení, individuálně a je také zaměřená na rozvoj samostatnosti a soběstačnosti v těchto oblastech. Nabídka služeb holič - kadeřník, pedikúra - manikúra je zajišována v místě, uživatelé jsou však podporování v možnostech využívání nabídky těchto služeb z dalších běžně dostupných zdrojů.
 
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Součástí služeb Domova pod hradem Žampach je zabezpečování (zprostředkování) podmínek pro plnění povinné školní docházky a následného vzdělávání uživatelů služeb, zabezpečování (zprostředkování) možnosti pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce, dále poskytování nabídky zájmových, kulturních, sportovních a rekreačních aktivit uživatelům služeb.
 
Centrum aktivit - snoezelen je jedním ze specializovaných center Domova pod hradem Žampach. Umožňuje uživatelům služeb prožívat příjemné chvíle a soukromí v prostorách snoezelenu. Využívá se k muzikoterapii, canisterapii a logopedii.
Centru Snoezelen je věnována samostatná informace.
 
Pracovní uplatnění uživatelů služeb
Jedním ze základních poslání Domova pod hradem Žampach je podpora běžného způsobu života uživatele služeb, kam patří i podpora pro pracovní uplatnění, pokud možno na otevřeném trhu práce. Součástí služeb je pomoc při zajišování pracovně právních záležitostí uživatelů služeb a přiměřených odměn za odvedenou práci.
Domov nabízí svým uživatelům pracovní uplatnění ve specializovaných centrech. Hlavním přínosem aktivizačních činnosti v těchto centrech je obohacování osobnosti uživatele služeb a péče domova, vyvolávání optimismu a radosti z vlastní tvůrčí činnosti, což je hybnou silou do další práce.
 
Mezi specializovaná centra aktivit domova patří např.:
 
Centrum aktivit - dílna keramická - zabývající se prací s keramickou hlínou a přírodními materiály. Dílna se nachází v nově vybudovaných a moderně vybavených prostorech domku Kolda (Domky ve stráni Žampach)
 
Centrum aktivit - dílna svíčkařská – zabývající se výrobou vonných svící, dekoračních předmětů a textilních výrobků .
 
Centrum aktivit - dílna tkalcovská – produkující zejména ručně tkané koberce, polštářky, prostírání.
 
Centrum aktivit – zahradnictví – zde je celoročně zajišována ovocná, zeleninová a květinová produkce.
 
Centrum aktivit – chov domácích zvířat – kam patří zejm. chov koní pro potřebu hipoterapie a chov vepřů a nejrůznějšího drobného zvířectva.
 
Centrum aktivit – hipoterapie, léčebné pedagogicko psychologické a zájmové ježdění na koních je vhodnou terapií i pro uživatele služeb domova s t잚ím mentálním a zdravotním postižením.
 
Zájmové kluby domova
Součástí poskytované péče je širší nabídka možností kulturních, sportovních a rekreačních aktivit, které se organizují formou vhodně motivovaných dobrovolných činností s možností osobního výběru dle schopností a zájmů. Část těchto zájmových aktivit se organizuje mimo domov, vč. spolupráce s jinými zájmovými subjekty péče. Domov pod hradem Žampach nabízí uživatelům služeb zájmové a volnočasové aktivity v oblastech tělovýchovy a sportu, hudby, zpěvu a pohybu, v zájmovém vaření, ručních pracech, turistice, plavání apod. Zajišuje také aktivity duchovního charakteru organizované v domově a mimo domov církví.
 
Při domově působí taneční soubor Ginko, navazující na canisterapii, který reprezentuje domov na veřejných vystoupeních, včetně festivalů. Sportovní klub Radost Žampach – je aktivním registrovaným klubem Českého hnutí speciálních olympiád a mimo jiné také pořadatelem Národního turnaje v přehazované v Dřevěnici u Jičína.
 
e) sociální poradenství
je poskytováno v rozsahu základního sociálního poradenství v rámci základní činnosti zařízení formou poskytování informací přispívajících k řešení nepříznivých sociálních situací všem žadatelům, a to sociálním pracovníkem zařízení; dále je sociální poradenství poskytováno uživatelům služeb formou individuální podpory a péče; záležitostmi zasahujících do práv a povinností uživatele se zabývá sociální pracovník; poradenství je prováděno standardními metodami sociální práce.
 
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
je zajišována uplatňováním systému závazných vnitřních předpisů poskytovatele služeb, které jsou budovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb ČR, zajišují uživatelům služeb např. podporu v uplatňování podnětů a stížností, vlastní vůle v jednání a rozhodování o osobních záležitostech a systémem vztahových pracovníků (důvěrníků), jejichž posláním je garance pečlivějšího, detailnějšího a zejména osobního přístupu při řešení osobních problémů uživatelů služeb, zajišování věcí osobní potřeby, vyřizování podnětů a stížností apod.
 
g) zdravotní péče, vč. péče ošetřovatelské, rehabilitační a preventivní
je poskytována v rozsahu veřejného zdravotního pojištění a dle potřeby zdravotní péče buď vlastními zdravotnickými pracovníky a lékařskou službou v domovu nebo v odborných zdravotnických zařízeních
 
h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
je součástí všech oblastí poskytované podpory a péče uživatelům služeb; domov za tímto účelem využívá různých společenských kontaktů a buduje vztahy spolupráce s  organizacemi a jednotlivci z okolního společenského prostředí;
uživatelům služeb je poskytována podpora v možnostech samostatného pohybu a pobytu mimo domov a při udržování osobních kontaktů s rodinou a přáteli;
uživatelé jsou podporování a vedeni k využívání nabídky služeb, zájmových aktivit a informačních zdrojů z běžného společenského prostředí;
 
Za účelem kontaktů se společenským prostředím je také podporována široká veřejná návštěvnost areálu Domova pod hradem Žampach.
 
Přírodní a historické hodnoty místa ve prospěch sociální integrace uživatelů služeb
 
K naplňování svého základního poslání využívá Domov pod hradem Žampach také mimořádných přírodních a historických hodnot místa, nebo tyto jsou významným prostředkem rozvíjení společenských kontaktů.
 
Jednou ze základních zásad poskytované služby je pak budování domova, který zve k návštěvám a který také stojí za to být navštěvován.
 
V rámci sociálně terapeutických aktivizačních činností je uživatelům služeb poskytována nabídka aktivit spojených s podporou rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko. Především za tímto účelem domov provozuje Turistické informační centrum a Arboretum Žampach a stává se pořadatelem veřejných kulturních, sportovních a turistických akcí nadregionálního významu.
 
Turistické informační centrum a internetový klub Žampach je certifikovaným TIC Pardubického kraje zajišuje a zprostředkovává služby spojené s turistickými cíli na Žampachu a v jeho okolí. Na zajišování a využívání služeb tohoto centra se podílejí také uživatelé služeb Domova pod hradem Žampach.
Nabídce turistických cílů na Žampachu je věnována samostatná informace.
 
Arboretum Žampach – člen Unie botanických zahrad České republiky je v regionu Pardubického kraje vyhledávaným místem veřejných a odborných prohlídek a programů, především díky zajímavému sbírkovému fondu a informačnímu systému arboreta.
 
Údržba a provoz arboreta je součástí nabídky sociálně terapeutických, pracovních a aktivizačních činností pro uživatele služeb domova.
 
Mezi nejznámější a nejnavštěvovanější veřejné kulturní, sportovní a turistické akce patří např. Pochod přes tři hrady, Zámecká slavnost, Letní hudební festival pod hradem Žampach, Bartolomějská pou, Vánoční koncerty a Živý Betlém nebo v Dřevěnici u Jičína pořádaný turnaj v přehazované.
 
Tyto akce jsou každoročně navštěvovány tisíci návštěvníky a tím mimo prezentace domova přispívají i k naplňování hlavních poslání a cílů domova, tj. k jejich začleňování do běžného života.
 
 
Jak je možné se stát uživatelem služeb domova ?
 
Uživatelem služeb domova se občan stane uzavřením smlouvy o poskytnutí sociální služby. Tato smlouva vychází ze zákona o sociálních službách. Aby mohl domov s občanem uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, musí občan projevit zájem o poskytování služeb a souhlas s jejich poskytováním, tj. musí podat žádost o uzavření smlouvy. Žádost je možné stáhnout z webových stránek domova (www.uspza.cz), požádat domov o její zaslání nebo přímo ji vyzvednout v domově; žádost můžete vyplnit sami nebo požádat o pomoc při jejím sepisování sociálního pracovníka.
Doručením žádosti se občan stává žadatelem o službu. Žádost je zapsána do registru žadatelů. Aby se mohl stát uživatelem služeb, tzn. občanem s uzavřenou smlouvou, musí dále splnit podmínky stanovené právními předpisy o sociálních službách a vnitřními předpisy domova.
 
Těmito podmínkami jsou zejména:
 
Občan osvědčil svůj zdravotní stav; tiskopis pro tento účel je možné získat stejným způsobem jako žádost a vyplní jej ošetřující lékař občana.  Osvědčení zdravotního stavu je nezbytnou podmínkou k hodnocení žádosti.
Občan má zájem o takové služby, které je domov schopen zajistit.
Občan je v cílové skupině domova.
Domov má volné místo a je schopen personálně a materiálně občana zajistit.
Zdravotní stav občana nevylučuje poskytnutí pobytové sociální služby (vylučující stavy vymezuje vyhláška k zákonu o sociálních službách).
 
Kdykoliv má domov volné místo, vybírá nového uživatele služeb ze všech žádostí zapsaných v registru bez ohledu na to, jak dlouho je žádost v registru (pořadníku) zařazena. Smyslem je vybrat občana, který služby domova potřebuje nejvíce nebo je nejvhodnější s ohledem na aktuální možnosti domova.
 
Splněním těchto podmínek domov nabídne občanovi, aby s ním uzavřel smlouvu o poskytnutí sociální služby. Ve smlouvě je dohodnut rozsah poskytovaných služeb, úhrada za tyto služby a pravidla vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem služby. Nedílnou součástí smlouvy jsou Pravidla pro pobyt v Domovu pod hradem Žampach, které se občan rovněž zaváže dodržovat. Smlouvu lze za podmínek, které stanoví, ukončit.
 
ZÁKLADNÍ ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
 
Pro dosahování základních cílů organizace se v Domovu pod hradem Žampach stanovují závazné postupy, a to formou vnitřních předpisů, pravidel a zásad  poskytování služby.
 
základní zásady poskytovaných služeb:
1/ vytváření podmínek uživatelům služeb pro využívání nabídky a možností okolního společenského prostředí
2/ využívání podmínek a možností domova pro ovlivňování okolního společenského prostředí ve prospěch uživatelů služeb
3/ spojování osobních potřeb a zájmů uživatelů služeb se společenskými potřebami a normami a vnitřními pravidly domova
4/ vytváření podmínek pro kontakt uživatele služeb s problémovými situacemi běžného způsobu života a poskytování systému podpory uživateli pro samostatné rozhodování a řešení těchto situací
5/ vytváření prostředí blízkého běžnému způsobu života a možností volby
6/vytváření a udržování systému pro garanci osobních práv a bezpečnosti uživatele
7/ vytváření a udržování systému náročných požadavků, podpory a rozvoje profesní odbornosti poskytovatele služeb
8/vytváření a udržování systému pro budování vztahů týmové spolupráce poskytovatelů, uživatelů a zástupců uživatelů
9/vytváření a udržování systému podporujícího službu založenou na osobních lidských vztazích, klimatu domova a rysech domácí rodinné péče

Etický kodex zaměstnance Domova pod hradem Žampach:
Etický kodex zaměstnance představuje morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči uživatelům služeb a jejich zákonným zástupcům, rodičům a osobám blízkým, vůči ostatním zaměstnancům v pracovních týmech, vůči partnerům domova, vůči veřejnosti a také vůči organizaci samotné.
Etický kodex zaměstnance domova se stejně tak vztahuje i na další osoby působící v Domovu pod hradem Žampach v mimopracovněprávním vztahu.
Etický kodex je vydáván formou závazné vnitřní směrnice domova


ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ TISKY -SLUŽBA DOZP - SKLÁDAČKY 

(tyto informační  tisky Vám poskytneme na vyžádání nebo při osobní návštěvě u nás)

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH - SKLÁDAČKA - SLUŽBA DOZP (náhled na informační tisk) INFORMACE O DOMOVU NA NOSIČÍCH - DVD - filmy  ke stažení