icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
Základní programové prohlášení organizace Tisk článku    

Tento dokument ve formátu PDF- zde                     Informace na panelu:  Informace -  ve formátu [PDF]    Informace - formát  [obrázek -JPG]


Základní programové prohlášení 
 POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁSADY SLUŽBY  - DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)
Domova pod hradem Žampach
IČ: 00854271

Kdo jsme ? Proč tady jsme ? Pro koho tady jsme ? Co nabízíme ? 

ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ ORGANIZACE
VE SLUŽBĚ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
(dále jen "DOZP")
 

Kdo jsme ?

Domov pod hradem Žampach je zařízením sociálních služeb Pardubického kraje, poskytujícím službu – domova pro osoby se zdravotním postižením. V hlavním předmětu této služby poskytuje pobytové služby sociální péče osobám s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.

 
Proč tady jsme ?
Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě DOZP je poskytovat službu zaměřenou na podporu rozvoje schopností a nezávislosti uživatelů, podporovat je v možnostech vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb.
 
                                                                                    HLAVNÍ CÍLE ČINNOSTI ORGANIZACE

1/ podporovat uživatele služeb v dosahování co nejvyšší míry schopností vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech
2/ udržovat a rozvíjet schopnosti uživatelů služeb prostřednictvím jejich zapojení do sociálně terapeutických, vzdělávacích, pracovních, zájmových a aktivizačních činnosti v centrech domova a v běžném společenském prostředí

Dosahování hlavních cílů je zabezpečeno prostřednictvím systému plánování individuálního rozvoje uživatelů služeb, včetně systému hodnocení a stanovení odpovědnosti za řízení programů rozvoje.
Operativní cíle:
1/ Vždy za období dvou let budou alespoň 2 uživatelé služeb prakticky podpořeni v odchodu z poskytované služby DOZP v DPH Žampach do běžného způsobu života nebo alespoň do jiné nepobytové sociální služby nebo alespoň služby CHB

2/ Vždy za období dvou let bude pravidelně v průměru vždy alespoň 6 uživatelů služeb odcházet z poskytované služby DOZP do běžného způsobu života nebo do jiné nepobytové sociální služby mimo obec Žampach za účelem pracovního uplatnění

3/ Vždy za období dvou let bude pravidelně v průměru vždy alespoň 15 uživatelů služeb odcházet z poskytované služby DOZP do běžného způsobu života mimo Žampach za účelem individuálních zájmových aktivizačních činností , vč. individuálních osobních zájmových vycházek mimo DPH Žampach

Strategické rozvojové cíle a vize organizace na období:
Rozvojové cíle organizace na období 2012 – 2014:
1/ zahájení poskytování nové sociální služby „odlehčovací služba“ s kapacitou 2
2/ potvrzení kvality poskytovaných služeb úspěšným absolvováním inspekce SQSS
3/ další rozvoj kvality poskytovaných služeb - revize a zavádění vnitřních předpisů SQSS
s důrazem na individuální plánování průběhu služby uživateli

Rozvojové vize organizace na období 2014 – 2016:
1/ rozšíření kapacity sociální služby „chráněné bydlení“ o další byty
2/ další rozvoj kvality poskytovaných služeb prostřednictvím realizace investičního záměru
„Rekonstrukce a nástavba objektu U Šimona“
3/ realizace investičního záměru „Rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní“
a zahájení poskytování nových sociálních služeb „sociálně terapeutické dílny a rozšíření
odlehčovací služby“ v objektu Na Výsluní (transformace části kapacity stávajících služeb)
 Více k tomu - rozvojový plán organizace

 

 VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY
 
Pro koho tady jsme ?
 

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je určena osobám s mentálním zdravotním postižením, které jsou starší 1 roku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a potřebují pobytovou službu sociální péče; tyto osoby mohou mít k mentálnímu postižení přidružené tělesné nebo smyslové postižení s výjimkou úplné hluchoty, a to za podmínek stanovených zřizovací listinou poskytovatele. zřizovací listina - zde


Služby Domova pod hradem Žampach nejsou určeny:
· osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení;
· osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost;
· osobám s poruchami chování, které ohrožují sebe a své okolí nebo jejichž chování jinak znemožňuje soužití s ostatními uživateli sociálních služeb;
· osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb;
· osobám s chronickým duševním onemocněním;
· osobám s autismem;
· osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí

 
 
ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB
 
Co nabízíme ?
Služba domova pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách.
 
Místo poskytování sociálních služeb: 
22 míst  - Domky ve stráni Žampach - podporované bydlení:
Domky ve stráni Žampach jsou samostatným areálem  podporovaného bydlení, který je umístěn mimo domov a sdílí podmínky života obce. Ve všech směrech naplňuje představy o kvalitním životě obyvatel s mentálním postižením s podporou běžného způsobu života.
42 míst - Zámecká budova Žampach:
V zámecké budově Žampach jsou po celkové rekonstrukci a modernizaci tohoto objektu od roku 2008 poskytovány kvalitní sociální služby, vč. stravování a ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím v pěti samostatných odděleních - Podkroví, Habry, Javorka, U Patrika a Východní. Dále se v této budově nachází zázemí pro sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a zdravotní službu, vč. fyzioterapie - rehabilitace a vodoléčby. Součástí budovy je také zámecká kaple a k ní přilehlá zimní zahrada. V podkrovních prostorách kaple se nachází centrum pro muzikoterapii a smyslové vnímání (snoezelen).
zbývající místa - objekty - U Šimova, Na výsluní, byty podporovaného bydlení Žampach
Přehled objektů je k dispozici na:
 
Služba je poskytována ve formě pobytové a zahrnuje:
 
a) poskytnutí ubytování
Domov nabízí uživatelům jeho služeb ubytování v jedno-, dvou-, event. i vícelůžkových pokojích, a to dle zájmu uživatele a s přihlédnutím na hloubku a rozsah jeho postižení. V systému  podporovaného bydlení (např. Domky ve stráni, Podkroví, apod.) je v maximální míře zohledněn požadavek na soukromí, včetně samostatného sociálního příslušenství pro zde ubytované uživatele služeb. Péče o osobní věci (praní, žehlení) je zajišťována dle potřeby centrálně v domově. V  podporovaném bydlením je tato činnost i součástí podpory a péče vedoucí k samostatnosti a nezávislosti uživatelů na poskytovaných službách.
 
b) poskytnutí stravy
Strava je poskytována v plném rozsahu dle přísl. zákonů, s přihlédnutím k individuálním potřebám uživatelů služeb (diety apod.). Uživatelé jsou podporováni v samostatnosti při volbě stravy a vedeni k účasti na přípravě a podávání stravy. V systému  podporovaného bydlení je příprava stravy také součástí podpory péče vedoucí k samostatnosti a nezávislosti uživatelů na poskytovaných službách.
 
 c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně nebo poskytnutím podmínek pro osobní hygienu
Domov má stanovena pravidla zajišťující rozvoj schopností a dovedností uživatelů služeb v péči o vlastní osobu. Pomoc při osobní hygieně je poskytována v rozsahu dle charakteru postižení, individuálně a je také zaměřená na rozvoj samostatnosti a soběstačnosti v těchto oblastech. Nabídka služeb holič - kadeřník, pedikúra - manikúra je zajišťována v místě, uživatelé jsou však podporování v možnostech využívání nabídky těchto služeb z dalších běžně dostupných zdrojů.
 
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Součástí služeb Domova pod hradem Žampach je zabezpečování (zprostředkování) podmínek pro plnění povinné školní docházky a následného vzdělávání uživatelů služeb, zabezpečování (zprostředkování) možnosti pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce, dále poskytování nabídky zájmových, kulturních, sportovních a rekreačních aktivit uživatelům služeb.
 
Centrum aktivit - snoezelen je jedním ze specializovaných center Domova pod hradem Žampach. Umožňuje uživatelům služeb prožívat příjemné chvíle a soukromí v prostorách snoezelenu. Využívá se k muzikoterapii, canisterapii a logopedii.
Centru Snoezelen je věnována samostatná informace.
 
Pracovní uplatnění uživatelů služeb
Jedním ze základních poslání Domova pod hradem Žampach je podpora běžného způsobu života uživatele služeb, kam patří i podpora pro pracovní uplatnění, pokud možno na otevřeném trhu práce. Součástí služeb je pomoc při zajišťování pracovně právních záležitostí uživatelů služeb a přiměřených odměn za odvedenou práci.
Domov nabízí svým uživatelům pracovní uplatnění ve specializovaných centrech. Hlavním přínosem aktivizačních činnosti v těchto centrech je obohacování osobnosti uživatele služeb a péče domova, vyvolávání optimismu a radosti z vlastní tvůrčí činnosti, což je hybnou silou do další práce.
 
Mezi specializovaná centra aktivit domova patří např.:
 
Centrum aktivit - dílna keramická - zabývající se prací s keramickou hlínou a přírodními materiály. Dílna se nachází v nově vybudovaných a moderně vybavených prostorech domku Kolda (Domky ve stráni Žampach)
 
Centrum aktivit - dílna svíčkařská – zabývající se výrobou vonných svící, dekoračních předmětů a textilních výrobků .
 
Centrum aktivit - dílna tkalcovská – produkující zejména ručně tkané koberce, polštářky, prostírání.
 
Centrum aktivit – zahradnictví – zde je celoročně zajišťována ovocná, zeleninová a květinová produkce.
 
Centrum aktivit – chov domácích zvířat – kam patří zejm. chov koní pro potřebu hipoterapie a chov vepřů a nejrůznějšího drobného zvířectva.
 
Centrum aktivit – hipoterapie, léčebné pedagogicko psychologické a zájmové ježdění na koních je vhodnou terapií i pro uživatele služeb domova s těžším mentálním a zdravotním postižením.
 
Zájmové kluby domova
Součástí poskytované péče je širší nabídka možností kulturních, sportovních a rekreačních aktivit, které se organizují formou vhodně motivovaných dobrovolných činností s možností osobního výběru dle schopností a zájmů. Část těchto zájmových aktivit se organizuje mimo domov, vč. spolupráce s jinými zájmovými subjekty péče. Domov pod hradem Žampach nabízí uživatelům služeb zájmové a volnočasové aktivity v oblastech tělovýchovy a sportu, hudby, zpěvu a pohybu, v zájmovém vaření, ručních pracech, turistice, plavání apod. Zajišťuje také aktivity duchovního charakteru organizované v domově a mimo domov církví.
 
Při domově působí taneční soubor Ginko, navazující na canisterapii, který reprezentuje domov na veřejných vystoupeních, včetně festivalů. Sportovní klub Radost Žampach – je aktivním registrovaným klubem Českého hnutí speciálních olympiád a mimo jiné také pořadatelem Národního turnaje v přehazované v Dřevěnici u Jičína.
 
e) sociální poradenství
je poskytováno v rozsahu základního sociálního poradenství v rámci základní činnosti zařízení formou poskytování informací přispívajících k řešení nepříznivých sociálních situací všem žadatelům, a to sociálním pracovníkem zařízení; dále je sociální poradenství poskytováno uživatelům služeb formou individuální podpory a péče; záležitostmi zasahujících do práv a povinností uživatele se zabývá sociální pracovník; poradenství je prováděno standardními metodami sociální práce.
 
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
je zajišťována uplatňováním systému závazných vnitřních předpisů poskytovatele služeb, které jsou budovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb ČR, zajišťují uživatelům služeb např. podporu v uplatňování podnětů a stížností, vlastní vůle v jednání a rozhodování o osobních záležitostech a systémem vztahových pracovníků (důvěrníků), jejichž posláním je garance pečlivějšího, detailnějšího a zejména osobního přístupu při řešení osobních problémů uživatelů služeb, zajišťování věcí osobní potřeby, vyřizování podnětů a stížností apod.
 
g) zdravotní péče, vč. péče ošetřovatelské, rehabilitační a preventivní
je poskytována v rozsahu veřejného zdravotního pojištění a dle potřeby zdravotní péče buď vlastními zdravotnickými pracovníky a lékařskou službou v domovu nebo v odborných zdravotnických zařízeních
 
h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
je součástí všech oblastí poskytované podpory a péče uživatelům služeb; domov za tímto účelem využívá různých společenských kontaktů a buduje vztahy spolupráce s  organizacemi a jednotlivci z okolního společenského prostředí;
uživatelům služeb je poskytována podpora v možnostech samostatného pohybu a pobytu mimo domov a při udržování osobních kontaktů s rodinou a přáteli;
uživatelé jsou podporování a vedeni k využívání nabídky služeb, zájmových aktivit a informačních zdrojů z běžného společenského prostředí;
 
Za účelem kontaktů se společenským prostředím je také podporována široká veřejná návštěvnost areálu Domova pod hradem Žampach.
 
Přírodní a historické hodnoty místa ve prospěch sociální integrace uživatelů služeb
 
K naplňování svého základního poslání využívá Domov pod hradem Žampach také mimořádných přírodních a historických hodnot místa, neboť tyto jsou významným prostředkem rozvíjení společenských kontaktů.
 
Jednou ze základních zásad poskytované služby je pak budování domova, který zve k návštěvám a který také stojí za to být navštěvován.
 
V rámci sociálně terapeutických aktivizačních činností je uživatelům služeb poskytována nabídka aktivit spojených s podporou rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko. Především za tímto účelem domov provozuje Turistické informační centrum a Arboretum Žampach a stává se pořadatelem veřejných kulturních, sportovních a turistických akcí nadregionálního významu.
 
Turistické informační centrum a internetový klub Žampach je certifikovaným TIC Pardubického kraje zajišťuje a zprostředkovává služby spojené s turistickými cíli na Žampachu a v jeho okolí. Na zajišťování a využívání služeb tohoto centra se podílejí také uživatelé služeb Domova pod hradem Žampach.
Nabídce turistických cílů na Žampachu je věnována samostatná informace.
 
Arboretum Žampach – člen Unie botanických zahrad České republiky je v regionu Pardubického kraje vyhledávaným místem veřejných a odborných prohlídek a programů, především díky zajímavému sbírkovému fondu a informačnímu systému arboreta.
 
Údržba a provoz arboreta je součástí nabídky sociálně terapeutických, pracovních a aktivizačních činností pro uživatele služeb domova.
 
Mezi nejznámější a nejnavštěvovanější veřejné kulturní, sportovní a turistické akce patří např. Pochod přes tři hrady, Zámecká slavnost, Letní hudební festival pod hradem Žampach, Bartolomějská pouť, Vánoční koncerty a Živý Betlém nebo v Dřevěnici u Jičína pořádaný turnaj v přehazované.
 
Tyto akce jsou každoročně navštěvovány tisíci návštěvníky a tím mimo prezentace domova přispívají i k naplňování hlavních poslání a cílů domova, tj. k jejich začleňování do běžného života.
 
 
Jak je možné se stát uživatelem služeb domova ?
 
Uživatelem služeb domova se občan stane uzavřením smlouvy o poskytnutí sociální služby. Tato smlouva vychází ze zákona o sociálních službách. Aby mohl domov s občanem uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, musí občan projevit zájem o poskytování služeb a souhlas s jejich poskytováním, tj. musí podat žádost o uzavření smlouvy. Žádost je možné stáhnout z webových stránek domova (www.uspza.cz), požádat domov o její zaslání nebo přímo ji vyzvednout v domově; žádost můžete vyplnit sami nebo požádat o pomoc při jejím sepisování sociálního pracovníka.
Doručením žádosti se občan stává žadatelem o službu. Žádost je zapsána do registru žadatelů. Aby se mohl stát uživatelem služeb, tzn. občanem s uzavřenou smlouvou, musí dále splnit podmínky stanovené právními předpisy o sociálních službách a vnitřními předpisy domova.
 
Těmito podmínkami jsou zejména:
 
Občan osvědčil svůj zdravotní stav; tiskopis pro tento účel je možné získat stejným způsobem jako žádost a vyplní jej ošetřující lékař občana.  Osvědčení zdravotního stavu je nezbytnou podmínkou k hodnocení žádosti.
Občan má zájem o takové služby, které je domov schopen zajistit.
Občan je v cílové skupině domova.
Domov má volné místo a je schopen personálně a materiálně občana zajistit.
Zdravotní stav občana nevylučuje poskytnutí pobytové sociální služby (vylučující stavy vymezuje vyhláška k zákonu o sociálních službách).
 
Kdykoliv má domov volné místo, vybírá nového uživatele služeb ze všech žádostí zapsaných v registru bez ohledu na to, jak dlouho je žádost v registru (pořadníku) zařazena. Smyslem je vybrat občana, který služby domova potřebuje nejvíce nebo je nejvhodnější s ohledem na aktuální možnosti domova.
 
Splněním těchto podmínek domov nabídne občanovi, aby s ním uzavřel smlouvu o poskytnutí sociální služby. Ve smlouvě je dohodnut rozsah poskytovaných služeb, úhrada za tyto služby a pravidla vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem služby. Nedílnou součástí smlouvy jsou Pravidla pro pobyt v Domovu pod hradem Žampach, které se občan rovněž zaváže dodržovat. Smlouvu lze za podmínek, které stanoví, ukončit.
 
ZÁKLADNÍ ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
 
Pro dosahování základních cílů organizace se v Domovu pod hradem Žampach stanovují závazné postupy, a to formou vnitřních předpisů, pravidel a zásad  poskytování služby.
 
základní zásady poskytovaných služeb:
1/ vytváření podmínek uživatelům služeb pro využívání nabídky a možností okolního společenského prostředí
2/ využívání podmínek a možností domova pro ovlivňování okolního společenského prostředí ve prospěch uživatelů služeb
3/ spojování osobních potřeb a zájmů uživatelů služeb se společenskými potřebami a normami a vnitřními pravidly domova
4/ vytváření podmínek pro kontakt uživatele služeb s problémovými situacemi běžného způsobu života a poskytování systému podpory uživateli pro samostatné rozhodování a řešení těchto situací
5/ vytváření prostředí blízkého běžnému způsobu života a možností volby
6/vytváření a udržování systému pro garanci osobních práv a bezpečnosti uživatele
7/ vytváření a udržování systému náročných požadavků, podpory a rozvoje profesní odbornosti poskytovatele služeb
8/vytváření a udržování systému pro budování vztahů týmové spolupráce poskytovatelů, uživatelů a zástupců uživatelů
9/vytváření a udržování systému podporujícího službu založenou na osobních lidských vztazích, klimatu domova a rysech domácí rodinné péče

Etický kodex zaměstnance Domova pod hradem Žampach:
Etický kodex zaměstnance představuje morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči uživatelům služeb a jejich zákonným zástupcům, rodičům a osobám blízkým, vůči ostatním zaměstnancům v pracovních týmech, vůči partnerům domova, vůči veřejnosti a také vůči organizaci samotné.
Etický kodex zaměstnance domova se stejně tak vztahuje i na další osoby působící v Domovu pod hradem Žampach v mimopracovněprávním vztahu.
Etický kodex je vydáván formou závazné vnitřní směrnice domova


ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ TISKY -SLUŽBA DOZP - SKLÁDAČKY 

(tyto informační  tisky Vám poskytneme na vyžádání nebo při osobní návštěvě u nás)

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH - SKLÁDAČKA - SLUŽBA DOZP (náhled na informační tisk) INFORMACE O DOMOVU NA NOSIČÍCH - DVD - filmy  ke stažení