text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
114706.j 20200729 20200729 20200722 _2020072 20200722 _2020072 114702.j 20200729 _2020072 _2020072 z2020072 20200729 20200729 _2020072 114715.j 20200722 20200722 20200722 20200722 _2020072 20200722 114601.j 20200722
PRAVIDLA PRO POBYT (DOMÁCÍ ŘÁD) po 1.1.2007 - služba DOZP Tisk článku    

Dokument jako soubor ke stažení  -  [soubor PDF ]Pravidla pro pobyt v Domově pod hradem Žampach

- služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

(domácí řád)

Poslední aktualizace s účinnosti od: 01.01.2007Obsah pravidel pro pobyt v Domově pod hradem Žampach :

  1 Obecná ustanovení
  2 Ubytování
  3 Stravování
  4 Hygiena
  5 Úschova cenných a jiných věcí
  6 Zdravotní a ošetřovatelská péče
  7 Dobrovolná pracovní a pracovně výchovná činnost a produktivní práce
  8 Vycházky mimo areál Domova pod hradem Žampach
  9 Pobyt uživatelů mimo Domov pod hradem Žampach
10 Návštěvy
11 Doba klidu
12 Poštovní zásilky
13 Škody
14 Podněty a stížnosti
15 Výbor a schůzky obyvatel
16 Opatření při porušování pravidel pobytu a možnosti vypovězení smlouvy a poskytnutí sociální služby
17 Závěrečná ustanovení
18 Rozsah platnosti 

1 Obecná ustanovení
1. Tento dokument stanovuje základní pravidla pobytu osob, kterým Domov pod hradem Žampach (dále jen „Domov“) poskytuje sociální služby (dále jen „uživatel“) a dále pro zaměstnance Domova při poskytování služeb, podpory a péče v rámci naplňování základního poslání, principů a cílů organizace.
2. Tato pravidla jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí sociální služby (dále jen „smlouva“).
3. Pravidla vycházejí z principů zachování lidské důstojnosti a samostatnosti uživatelů sociálních služeb, z respektu k jejich názorům a rozhodnutím a kladou důraz na dodržování základních lidských práv a svobod, ostatních práv podle platného právního řádu České republiky a mezinárodních dokumentů, kterými je Česká republika vázána. Při ochraně práv a svobod uživatele Domov chrání práva a svobody všech uživatelů.
4. Cílem poskytovaných služeb je podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů a zajištění možného soukromí, na základě individuálních potřeb uživatelů. Smyslem poskytovaných sociálních služeb je rovněž přiblížit uživatele sociálnímu začlenění a předcházet jeho sociálnímu vyloučení.
5. Uživatel nesmí narušovat výkon práv plynoucích ze smlouvy ostatních uživatelů.

2 Ubytování
1. Uživatel se po svém příchodu do Domova ubytuje v pokoji. Při ubytování uživatele se přihlíží k jeho zdravotnímu stavu, hloubce a rozsahu postižení.
2. Věci, které si s sebou uživatel do Domova přinese, i věci, které mu byly Domovem poskytnuty, jsou označené osobním číslem a uloženy na místa k tomu určená (skříň, noční stolek, apod.). Osobním číslem se označují také věci zakoupené, darované nebo poskytnuté uživateli během pobytu v Domově (šatstvo, obuv, prádlo). Soupis osobních věcí a veškerých cenností se provádí za účasti svědků a je řádně evidován v příslušné dokumentaci (elektronický databázový systém „KID“, tj. Kompletní informace domova).
3. V Domově není dovoleno přechovávat nebezpečné předměty, zbraně, chemikálie, věci hygienicky závadné nebo vzbuzující odpor, věci v nadměrném množství.
4. Pro uživatele platí zákaz manipulace s otevřeným ohněm, zapalování svíček na pokojích i ve společných prostorách.
5. V celém areálu Domova platí s ohledem na požární bezpečnost zákaz kouření mimo vyhrazené prostory .
6. Vlastní elektrické spotřebiče uživatel používá pouze se souhlasem odpovědného pracovníka.
7. Uživatel je povinen hradit telekomunikační poplatky za ty přístroje, které jsou v jeho osobním užívání.
8. Věci poskytnuté uživatelům Domovem zůstávají majetkem Domova. Uživatelé jsou povinni s nimi zacházet šetrně, hospodárně a dbát na to, aby na věci nevznikla škoda, a při ukončení platnosti smlouvy je vrátit ve stavu, který odpovídá délce jejich užívání.
9. Uživatele lze v průběhu pobytu přemístit na jiný pokoj (jiné oddělení) pouze s jeho souhlasem a souhlasem zákonného zástupce a v souladu se smlouvou. O přemístění uživatele rozhoduje vedoucí oddělení. Návrh na přemístění může podat jak ošetřující personál, tak sám uživatel.

3 Stravování
1. Domov poskytuje celodenní stravování, rozsah odebírané stravy je stanoven smlouvou . Strava v Domově je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu obyvatel. O dietním stravování rozhoduje lékař. Nedodržováním dietního stravování porušuje uživatel léčebný režim nařízený lékařem.
2. Čas podávání stravy v Domově se řídí příslušnými harmonogramy oddělení.
3. Potraviny mohou uživatelé ukládat jen na místa k tomu určená.
4. V Domově je zřízena stravovací komise jejímiž členy mohou být i uživatelé Domova. Ve své činnosti se komise zaměřuje na vhodnost a kvalitu stravy pro uživatele Domova a na úroveň jejich stravování. Ve věci stravování se uživatelé obracejí především na tuto komisi. Komise se podílí na tvorbě jídelního lístku, který je zpravidla tvořen na jeden týden.
5. Domov pod hradem umožňuje uživatelům individuální volbu z nabídky druhu jídla.
6. Uživatel má právo stravu neodebrat, dle vnitřních pravidel pro odhlašování stravy nebrání-li tomu zdravotní důvody a doporučení lékaře.

4 Hygiena
1. V Domově pečují uživatelé o osobní hygienu, o čistotu šatstva, prádla, obuvi a pořádek ve svém pokoji, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav a rozsah mentálního postižení.
2. Uživatelé dodržují zásady osobní hygieny. Koupání se provádí dle potřeby, nejméně však 2x týdně, aby to vyhovovalo jejich potřebám. Koupání za dohledu službukonajících pracovníků se provádí při zhoršeném zdravotním stavu uživatelů, nebo v případě, že potřebují při osobní hygieně pomoc druhé osoby.
3. K dodržování osobní hygieny patří holení, stříhání a úprava vlasů, pedikúra.
4. Osobní prádlo si uživatelé vyměňují dle potřeby. Uživatel má možnost odevzdat znečištěné prádlo ihned k vyprání. Praní a žehlení prádla zajišťuje prádelna domova. Praní a sušení prádla na pokojích je zakázáno s výjimkou oddělení, kde je toto součástí výchovné péče ( např. chráněné bydlení ). Vyprané prádlo je vydáváno uživatelům po vyprání a vyžehlení.
5. V případě, kdy uživatel nedodržuje základní hygienické zvyklosti a tím ohrožuje zdraví své i ostatních (např. skladuje shnilé a plesnivé potraviny, znepříjemňuje zápachem ze skříně, nebo osobních věcí apod.) je povinen umožnit personálu oddělení provést za přítomnosti dalšího pověřeného zaměstnance potřebná opatření (úklid, dezinfekce, vyprání oblečení apod.).

5 Správa majetkových hodnot uživatele
1. Při nástupu nebo také v průběhu pobytu v Domově může uživatel (zákonný zástupce) požádat o převzetí movitých majetkových hodnot uživatele (zejména hotové finanční prostředky, vkladní knížky nebo cenné věci) do správy nebo úschovy Domova.
2. Vztah mezi Domovem a uživatelem ve věcech podle odstavce 1 je založen příkazní smlouvou podle občanského zákoníku. Uzavření příkazní smlouvy Domov navrhuje při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby.
3. Hrozí-li nebezpečí zničení, ztráty nebo vzniku škody věcí uvedených v odstavci 1, které má uživatel u sebe, převezme pověřený zaměstnanec se souhlasem uživatele či zákonného zástupce (případně na jeho žádost např. při hospitalizaci), tyto věci do úschovy Domova. Uživatelé mají možnost uložit své peníze na depozitní účet z něhož mají možnost výběru. Při převzetí věcí se postupuje obdobně podle odstavce 1. Není-li uživatel schopen souhlas vyslovit nebo doklady podepsat, převezme jeho věci do úschovy pověřený zaměstnanec za účasti dvou svědků (zaměstnanců Domova), kteří příslušné doklady podepíší.
4. Domov neodpovídá za majetkové hodnoty uživatele, které nepřevzal do správy nebo úschovy podle předchozích odstavců.

6 Zdravotní a ošetřovatelská péče
1. Domov poskytuje uživatelům nezbytnou zdravotní péči na základě ordinace lékaře, ošetřovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření hlásí uživatel zdravotnímu personálu.
2. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby, hlásí uživatel ihned zdravotnímu personálu.
3. Uživatelé jsou povinni podrobit se vstupní lékařské prohlídce, preventivním prohlídkám, povinnému očkování dle vyhlášky č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 478/2002 Sb.), vyšetření a ošetření v době nemoci nebo úrazu, dodržovat léčebný režim, příkazy lékařů a zdravotnických pracovníků a užívat předepsané léky. Léky podává uživatelům zdravotnický personál.
4. Uživatel, u něhož je podezření na infekční onemocnění, bude na základě rozhodnutí lékaře přeložen na infekční oddělení nemocnice.

7 Dobrovolná pracovní a pracovně výchovná činnost a produktivní pracovní činnost
1. Dle svých schopností a rozsahu postižení se uživatel zapojuje do drobných domácích činností např. pomoc při denním úklidu svých pokojů ( např. větrání přikrývek a polštářů, stlaní postelí a utírání prachu ), popřípadě také v jiných společných místnostech a při jiných činnostech ve prospěch ostatních uživatelů.
2. Rozsah a obsah pracovních činností, které může uživatel vykonávat je vymezen a upřesňován při sestavování a hodnocení individuálního rozvojového – výchovného plánu uživatele.
3. V případě výkonu produktivních prací uživatelů v provozech Domova pod hradem Žampach zajišťuje Domov uživateli pracovně právní náležitosti výkonu těchto prací.
4. Domov umožňuje a podporuje pracovní uplatnění uživatelů služeb v běžné společnosti (mimo areál domova).

8 Vycházky mimo areál Domova
1. Vycházky mimo areál Domova jsou řešeny příslušným vnitřním předpisem (metodikou), a to : Pravidla pro samostatný pobyt a vycházky uživatelů mimo areál Domova pod hradem Žampach. Účelem pravidel je umožnit uživatelům samostatný pobyt a vycházky mimo areál domova v rámci obce Žampach a mimo obec Žampach, včetně samostatných návštěv rodiny, přátel, vč. samostatného využívání individuálních a hromadných dopravních prostředků.
2. Odpovědný pracovník Domova zváží po dohodě s uživatelem vhodnost vycházky, jestliže by bylo ohroženo jeho zdraví nebo bezpečnost, například při nepříznivém počasí, náledí apod. Při nařízení karantény orgánem ochrany veřejného zdraví se zakazuje vzájemné navštěvování a musí se dodržet zákaz vycházek i návštěv a omezit vzájemné návštěvy v rámci Domova. Písemný zákaz bude vždy uveřejněn na hlavních dveřích a uživatelé domova o něm budou vhodnou formou informováni.

9 Pobyt uživatelů mimo Domov
1. V případě přání uživatele, jeho zákonného zástupce nebo osob blízkých může uživatel pobývat mimo Domov za předpokladu, že je to jeho svobodná vůle.
2. Pravidla oznamování a podmínky pobytu uživatelů mimo domov jsou upravena zvláštním vnitřním předpisem Domova.
3. Oznámení se eviduje v elektronické tzv. „Knize odchodů a příchodů“. Za evidenci zodpovídá službukonající pracovník zdravotního úseku.

10 Návštěvy
1. Uživatelé mohou přijímat návštěvy v denní době neomezeně. Jen při mimořádných událostech mohou být návštěvy omezeny nebo zakázány, a to na podkladě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví.
2. Uživatelé přijímají návštěvy v prostorách Domova. Návštěvy se vždy ohlásí u službukonajícího pracovníka oddělení.
3. Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v Domově. Musí také respektovat soukromí spolubydlících uživatelů, k případným návštěvám ve večerních hodinách využívají společné prostory. V Domově lze návštěvám poskytnout ubytování jen po předchozím vyjednání a v závislosti na provozních možnostech Domova.

11 Doba klidu v Domově
1. Doba nočního klidu je stanovena od 22.00 do 6.00 hodin.
2. V době nočního klidu nesmí být uživatelé rušeni s výjimkou nutnosti podávání léků nebo poskytnutí nutné ošetřovatelské nebo zdravotní péče.

12 Poštovní zásilky
1. Obyčejné poštovní zásilky předává doručovatelka do kanceláře Domova a sociální pracovník nebo účetní je neprodleně uživatelům předá.
2. Doporučené zásilky a balíky předává doručovatelka přímo uživateli dle pravidel České pošty.
3. Peněžní zásilky (poštovní poukázky) - doručovatelka vyplatí peníze přímo uživateli dle pravidel České pošty.

13 Škody
1. Uživatel odpovídá za škodu jím způsobenou Domovu pod hradem Žampach v rozsahu, který stanoví občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
2. Uživatel odpovídá za škodu způsobenou jinému uživateli.
3. Způsobí-li škodu více uživatelů, odpovídají za ni podle své účasti.
4. O míře zavinění a možné náhradě škody rozhodne komise sestavená dle návrhu ředitele Domova (škodní komise), a to ve shodě s platnými obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy Domova.

14 Podněty a stížnosti
1. Pravidla pro podávání podnětů a stížností jsou řešeny příslušným vnitřním předpisem (metodikou).
Podněty a stížnosti uživatelů, zákonných zástupců a osob blízkých na kvalitu, způsob poskytování sociálních služeb nebo na jednání zaměstnanců Domova, mohou být předneseny v libovolné formě kterémukoli ze zaměstnanců Domova a tento je vždy povinen zajistit postoupení podnětu a stížnosti pracovníkovi pověřenému vedením agendy podnětů a stížností v Domovu pod hradem Žampach.
Odpovědným zpracovatelem podnětů a stížností je sociální pracovník. Domov vede elektronickou knihu stížností, ve které eviduje podněty a stížnosti v rozsahu stanoveném zvláštním vnitřním předpisem Domova. Pokud uživatel s vyřízením stížnosti nebude spokojen, má možnost obrátit se na zřizovatele Domova, kterým je Pardubický kraj.
V případě nespokojenosti se uživatel může obrátit na instituce, které se zabývají ochranou lidských práv a svobod, např. :

Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39
602 00 B r n o

Český helsinský výbor
Jelení 5
118 00 P r a h a - 1

2. Vedoucí pracovníci pravidelně informují uživatele o možnostech a způsobech podávání podnětů a stížností. Pověření pracovníci – důvěrníci – uživatelů služeb jsou povinni zajistit zprostředkování podávání podnětů a stížností uživatelům služeb.
3. Vedení Domova pravidelně kontroluje a vyhodnocuje podněty a stížností, vč. uveřejňování statistiky těchto v rámci výročních zpráv.

15 Výbor a schůzky obyvatel
1. Výbor obyvatel Domova je neinstitucionálním sborem uživatelů služeb Domova pod hradem Žampach jehož smyslem je poskytování podpory uživatelům při vyjadřování vlastních názorů a potřeb v podmínkách domova pro zdravotně postižené občany, a to ve vztahu k vedení Domova.
2. K ustanovení výboru obyvatel dochází na základě schopností a přání uživatelů služeb, a členy tohoto výboru jsou delegovaní zástupci ze schůzek obyvatel příslušných oddělení. Při jednáních na schůzkách obyvatel a výboru obyvatel je uživatelům poskytována komunikační podpora prostřednictvím vztahových osob – důvěrníků.
3. Funkční období ani počet členů výboru obyvatel není přesněji vymezen.
4. Schůzky obyvatel svolává a organizuje v pravidelných intervalech vedoucí příslušných oddělení. Schůzky výboru obyvatel svolává a organizuje vedoucí výchovného úseku domova v kanceláři ředitele Domova.
5. Výbor obyvatel zastupuje uživatele v jednání s vedením Domova, nadřízenými orgány v otázkách, které se týkají všech uživatelů nebo skupiny uživatelů.
6. Výbor obyvatel plní zejména tyto úkoly:
a. výchovně působí na uživatele, aby jejich chování a jednání, vzájemné vztahy i vztah k zaměstnancům Domova byly co nejlepší, aby uživatelé dodržovali Pravidla pobytu a podle možností a schopností se podíleli na plnění daných úkolů.
b. iniciativně spolupracuje s vedením Domova při organizování kulturní, zájmové a dobrovolné pracovní činnosti.
c. podílí se na činnosti stravovací komise Domova a tím také na zabezpečení vhodného stravování uživatelů a kulturního stolování.
7. Při plnění svých úkolů spolupracuje výbor obyvatel s vedením Domova.

16 Opatření při porušování pravidel pobytu v Domově a možnosti vypovězení Smlouvy a poskytnutí sociální služby
1. Uživatel a jeho zákonný zástupce jsou obeznámeni s těmito Pravidly pobytu v Domově před podpisem Smlouvy o poskytnutí sociální služby. Svým podpisem pak stvrzuje, že porušování těchto pravidel může být důvodem k vypovězení Smlouvy o poskytnutí sociální služby.
2. Uživatel je povinen dodržovat tato Pravidla pobytu v Domově pod hradem Žampach.
3. Jestliže uživatel hrubým způsobem, opakovaně nebo soustavně porušuje Pravidla pobytu a ani za použití opatření zvýšené individuální výchovné péče a podpory uživateli služeb není docíleno nápravy, je uživatel a zákonný zástupce písemně upozorněn na možnost vypovězení Smlouvy o poskytnutí sociální služby ze strany Domova v případě, že během následujících 6 měsíců od tohoto upozornění dojde k následnému porušení Pravidel pobytu. Upozornění musí obsahovat výčet konkrétních porušení (záznamy poskytovatele) a přehled opatření zvýšené individuální výchovné péče a podpory uživateli služeb za kterých nebylo docíleno nápravy.
4. Vypovězení Smlouvy o poskytnutí sociální služby ze strany Domova z důvodu následného porušování Pravidel pobytu musí obsahovat výčet konkrétních následných porušení (záznamy poskytovatele) a přehled opatření zvýšené individuální výchovné péče a podpory uživateli služeb, za kterých nebylo docíleno nápravy.
5. Při vypovězení Smlouvy o poskytnutí služby a ukončení pobytu v Domovu pod hradem Žampach je pak postupováno v souladu se smlouvou a obecně závaznými platnými právními předpisy.

17 Závěrečná ustanovení
Uživatel služeb je s těmito pravidly seznámen před uzavřením smlouvy a dále průběžně a opakovaně v rámci poskytování individuální výchovné péče a podpory v Domovu pod hradem Žampach.

18 Rozsah platnosti pravidel
1. Tato pravidla jsou účinná pro uživatele služeb od 1.1.2007 s výjimkou ustanovení vztahujících se k uzavřené Smlouvě. Tato ustanovení nabývají účinnosti pro uživatele dnem účinnosti uzavření smlouvy.
2. Pravidla pozbývají pro uživatele účinnosti dnem pozbytí platnosti smlouvy.
Pravidla schválil: PaedDr.Luděk Grätz, ředitel domova
Dne: 30.12.2006

DOLOŽKA:
Uživatel a zákonný zástupce uživatele byli s těmito pravidly seznámeni:
datum podpis uživatele                   datum podpis zákonného zástupce