text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_4376 IMG_4331 IMG_4272 IMG_7567 IMG_4394 IMG_4308 IMG_4299 IMG_7458 IMG_4325 IMG_4366 IMG_4359 IMG_4314 IMG_7585 IMG_7547 IMG_4269 IMG_4399 IMG_4302 IMG_4307 __202012 IMG_4291 IMG_4387 IMG_4290 IMG_4332 IMG_4401 IMG_4284 IMG_4279 IMG_7518 IMG_4316 IMG_4392 IMG_7549 ___20201 IMG_4377 IMG_7263 IMG_4389 IMG_4301 IMG_4311 IMG_7557 IMG_4323 IMG_4296 IMG_4388 IMG_4317 IMG_7604 IMG_4318 IMG_4357 IMG_7564 IMG_4304 IMG_7331 IMG_4367 IMG_4281 IMG_4333
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách Tisk článku    

ZNĚNÍ VYHLÁŠKY - Sb. - soubor ke stažení [PDF]                                                                
Exportováno z právního informačního systému CODEXIS® dne 6.6.2014 !! znění není aktualizováno po tomto datu !!


 505/2006 Sb.

 VYHLÁŠKA

 Ministerstva práce a sociálních věcí

 ze dne 15. listopadu 2006,

 kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007 Sb., č. 239/2009 Sb., č. 162/2010 Sb., č. 391/2011 Sb. a č. 389/2013 Sb.

 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 

 

 ČÁST PRVNÍ

Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

 

 

 § 1

 

 (1) Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby se pro účely stanovení stupně závislosti hodnotí podle aktivit, které jsou pro jednotlivé základní životní potřeby vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 

 (2) Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk fyzické osoby.

 

 (3) Při hodnocení schopnosti osoby zvládat základní životní potřeby se hodnotí

 a) tělesné struktury a

 b) tělesné funkce duševní, mentální, smyslové, oběhové, dechové, hematologické, imunologické, endokrinologické, metabolické, zažívací, vylučovací, neuromuskuloskeletální, včetně hrubé a jemné motoriky, a funkce hlasu, řeči a kůže,

a to ve vztahu k rozsahu a tíži poruchy funkčních schopností.

 

 (4) Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se považuje stav, kdy porucha funkčních schopností dosahuje úrovně úplné poruchy nebo poruchy těžké, kdy i přes využívání zachovaných potenciálů a kompetencí fyzické osoby a využívání běžně dostupných pomůcek, prostředků, předmětů denní potřeby nebo vybavení domácnosti, veřejných prostor nebo s využitím zdravotnického prostředku nelze zvládnout životní potřebu v přijatelném standardu. Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se považuje rovněž stav, kdy režim nařízený odborným lékařem poskytujícím specializované zdravotnické služby neumožňuje provádění základní životní potřeby v přijatelném standardu.

 

 

 § 2

 

 (1) Při hodnocení schopnosti osoby zvládat základní životní potřeby se posuzuje, zda z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je rozsah duševních, mentálních, tělesných a smyslových funkčních schopností dostatečný k pravidelnému zvládání základní životní potřeby a zda je fyzická osoba schopna rozpoznat, provést a zkontrolovat správnost zvládnutí základní životní potřeby. Přitom se přihlíží k tomu, zda dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav trvale ovlivňuje funkční schopnosti, k výsledku rehabilitace a k adaptaci na zdravotní postižení.

 

 (2) U osob, u nichž průběžně dochází ke zhoršování a zlepšování zdravotního stavu, trvá sledované období rozhodné pro posouzení závislosti zpravidla jeden rok; funkční schopnost zvládat základní životní potřebu se v takovém případě stanoví tak, aby odpovídala převažujícímu rozsahu schopnosti ve sledovaném období.

 

 

§ 2a

 

 Pokud osoba není schopna z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zvládat alespoň jednu z aktivit, která je pro schopnost zvládat základní životní potřebu vymezena v příloze č. 1 k této vyhlášce, není schopna základní životní potřebu zvládat, a to bez ohledu na příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

 

 

 § 2b

 

 Pokud osoba do 18 let věku nemá z důvodu nízkého věku a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje ještě vyvinutou schopnost zvládat některou ze základních životních potřeb nebo některou aktivitu, které jsou vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce, není pro účely posuzování stupně závislosti považována za osobu, která je neschopna základní životní potřebu zvládat. To neplatí, pokud osoba z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při zvládání základní životní potřeby nebo některé aktivity, které jsou vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce, vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

 

 

 § 2c

 

 Při hodnocení základních životních potřeb pro účely stanovení stupně závislosti se základní životní potřeby, u nichž bylo zjištěno, že je osoba z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat, sčítají.

 

 

 ČÁST DRUHÁ

Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb a maximální výše úhrad za poskytování některých sociálních služeb

 

 

 § 3

 

Základní sociální poradenství

 

 Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů:

 a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,

 b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,

 c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,

 d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

 

 

 § 4

 

Odborné sociální poradenství

 

 Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

zprostředkování navazujících služeb,

 b) sociálně terapeutické činnosti:

poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí,

 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

 

 

 § 5

 

Osobní asistence

 

 (1) Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 b) pomoc při osobní hygieně:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

 2. pomoc při použití WC,

 c) pomoc při zajištění stravy:

 pomoc při přípravě jídla a pití,

 d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,

 2. nákupy a běžné pochůzky,

 e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

 g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence činí 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

 

 § 6

 

Pečovatelská služba

 

 (1) Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,

 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

 3. pomoc při použití WC,

 c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

 2. dovoz nebo donáška jídla,

 3. pomoc při přípravě jídla a pití,

 4. příprava a podání jídla a pití; tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,

 d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. běžný úklid a údržba domácnosti,

 2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,

 3. donáška vody,

 4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,

 5. běžné nákupy a pochůzky,

 6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,

 7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

 8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,

 2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

 

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí

 a) 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), písm. c) bodech 3 a 4, písm. d) bodech 1 až 5 a písm. e); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,

 b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 1

 1. 170 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,

 2. 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

 c) 30 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 2,

 d) 115 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. d) bodě 6,

 e) 70 Kč za kilogram prádla za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d) bodech 7 a 8.

 

 

 § 7

 

Tísňová péče

 

 (1) Základní činnosti při poskytování tísňové péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci:

 1. poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace,

 2. v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku zdravotnické záchranné služby, policie nebo hasičů,

 b) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

 d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování tísňové péče se rovná skutečným nákladům na provoz technických komunikačních prostředků.

 

 

 § 8

 

Průvodcovské a předčitatelské služby

 

 (1) Základní činnosti při poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět,

 2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

 b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

 2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

 3. předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informace osobám s poruchami komunikace.

 

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb činí 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

 

 § 9

 

Podpora samostatného bydlení

 

 (1) Základní činnosti při poskytování podpory samostatného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,

 2. podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti,

 3. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,

 4. pomoc se zajištěním stravy,

 5. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,

 6. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,

 b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. podpora při zvládání výchovy dětí v rodině,

 2. pracovně výchovná činnost s dětmi,

 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 4. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 5. podpora v oblasti partnerských vztahů,

 6. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

 c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět,

 2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

 3. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

 d) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování podpory samostatného bydlení činí 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

 

 § 10

 

Odlehčovací služby

 

 (1) Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

 3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

 b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

 3. pomoc při použití WC,

 c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

 2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

 d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:

 1. ubytování,

 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

 h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 2. podpora při zajištění chodu domácnosti.

 

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb činí

 a) 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), b), písm. c) bodě 2, písm. e) až h); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,

 b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 1

 1. 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,

 2. 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

 c) 210 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

 

 

 § 11

 

Centra denních služeb

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

 3. pomoc při použití WC,

 b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

 2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

 c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

 d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 e) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb činí

 a) 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), písm. b) bodě 2 a písm. c) až f); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,

 b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b) bodě 1

 1. 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,

 2. 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

 

 

 § 12

 

Denní stacionáře

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,

 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

 b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

 2. pomoc při použití WC,

 c) poskytnutí stravy:

zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

 d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost,

 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích činí

 a) 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a d) až g); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,

 b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c)

 1. 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,

 2. 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

 

 

 § 13

 

Týdenní stacionáře

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) poskytnutí ubytování:

 1. ubytování,

 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

 b) poskytnutí stravy:

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

 c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

 3. pomoc při použití WC,

 d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

 e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost,

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 4. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

 f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 g) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích činí

 a) 210 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

 b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)

 1. 170 Kč denně za celodenní stravu,

 2. 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

 

 

 § 14

 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) poskytnutí ubytování:

 1. ubytování,

 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

 b) poskytnutí stravy:

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

 c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

 d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

 3. pomoc při použití WC,

 e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost,

 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

 4. volnočasové a zájmové aktivity,

 f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 g) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením činí

 a) 210 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

 b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)

 1. 170 Kč denně za celodenní stravu,

 2. 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

 

 

 § 15

 

Domovy pro seniory

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) poskytnutí ubytování:

 1. ubytování,

 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

 b) poskytnutí stravy:

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

 c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

 4. pomoc při podávání jídla a pití,

 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

 d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

 3. pomoc při použití WC,

 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 g) aktivizační činnosti:

 1. volnočasové a zájmové aktivity,

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory činí

 a) 210 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

 b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)

 1. 170 Kč denně za celodenní stravu,

 2. 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

 

 

 § 16

 

Domovy se zvláštním režimem

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním režimem se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) poskytnutí ubytování:

 1. ubytování,

 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

 b) poskytnutí stravy:

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

 c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

 3. pomoc při použití WC,

 d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

 4. pomoc při podávání jídla a pití,

 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 g) aktivizační činnosti:

 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním režimem činí

 a) 210 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

 b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)

 1. 170 Kč denně za celodenní stravu,

 2. 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

 

 

 § 17

 

Chráněné bydlení

 

 (1) Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 1. pomoc s přípravou stravy,

 2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

 b) poskytnutí ubytování:

 1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,

 2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

 c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,

 2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,

 3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,

 d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

 4. podpora v oblasti partnerských vztahů,

 5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

 2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

 3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC.

 

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování chráněného bydlení činí

 a) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. a)

 1. 170 Kč denně za celodenní stravu,

 2. 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

 b) 210 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

c) 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. c) až h); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

 

 § 18

 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) poskytnutí ubytování:

 1. ubytování,

 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

 b) poskytnutí stravy:

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

 c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

 3. pomoc při použití WC,

 d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

 3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 4. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 g) aktivizační činnosti:

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče činí

 a) 210 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

 b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)

 1. 170 Kč denně za celodenní stravu,

 2. 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

 

 

 § 19

 

Raná péče

 

 Základní činnosti při poskytování rané péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním,

 2. specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám,

 3. podpora a posilování rodičovských kompetencí,

 4. upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny,

 5. vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury,

 6. nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte,

 7. instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální,

 b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

 c) sociálně terapeutické činnosti:

 1. psychosociální podpora formou naslouchání,

 2. podpora výměny zkušeností,

 3. pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny,

 d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů,

 2. doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte.

 

 

 § 20

 

Telefonická krizová pomoc

 

 Základní činnosti při poskytování telefonické krizové pomoci se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) telefonická krizová pomoc:

krizová práce s osobou spočívající v jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu osoby s pracovištěm telefonické krizové intervence,

 b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 

 

 § 21

 

Tlumočnické služby

 

 Základní činnosti při poskytování tlumočnických služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené,

 2. tlumočení pomocí Lormovy dotekové abecedy, popřípadě znakování ruku v ruce, nebo obdobných metod pro osoby s kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením,

 b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 

 

 § 22

 

Azylové domy

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v azylových domech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,

 2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

 tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,

 b) poskytnutí ubytování:

 1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,

 2. umožnění celkové hygieny těla,

 3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,

 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

 

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v azylových domech činí

 a) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. a) bodě 2

 1. 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,

 2. 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

 b) za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b) celkem

 1. 130 Kč denně, nebo

 2. jde-li o rodinu s nezletilými dětmi 100 Kč denně za dospělou osobu a 70 Kč denně za dítě,

 včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

 

 

 § 23

 

Domy na půl cesty

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domech na půl cesty se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) poskytnutí ubytování:

 1. ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,

 2. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,

 b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

 c) sociálně terapeutické činnosti:

 1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 2. aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce,

 d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

 2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domech na půl cesty činí za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) 130 Kč denně celkem, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

 

 

 § 24

 

Kontaktní centra

 

 Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v kontaktních centrech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) sociálně terapeutické činnosti:

 1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 2. poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod,

 b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,

 2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla.

 

 

 § 25

 

Krizová pomoc

 

 Základní činnosti při poskytování krizové pomoci se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:

 1. ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,

 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

 b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

 c) sociálně terapeutické činnosti:

krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu,

 d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 

 

 § 25a

 

Intervenční centra

 

 Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v intervenčních centrech se poskytují v rozsahu těchto úkonů:

 a) sociálně terapeutické činnosti:

 krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování  vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu,

 b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

 c) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:

 1. ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,

 2. vytvoření podmínek pro praní, drobné opravy a žehlení osobního, popřípadě ložního prádla a ošacení,

 d) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:

 1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, nebo

 2. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy.

 

 

 § 26

 

Nízkoprahová denní centra

 

 Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových denních centrech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. umožnění celkové hygieny těla,

 2. pomoc při osobní hygieně,

 b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 1. vytvoření podmínek pro přípravu stravy,

 2. poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování;

 tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,

 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 

 

 § 27

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

 

 Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

 2. pracovně výchovná činnost s dětmi,

 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

 b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

 c) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 

 

 § 28

 

Noclehárny

 

 Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v noclehárnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,

 2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,

 b) poskytnutí přenocování:

 1. přenocování,

 2. úklid, výměna ložního prádla.

 

 

 § 29

 

Služby následné péče

 

 (1) Základní činnosti při poskytování služeb následné péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:

 1. ubytování,

  2. zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,

 3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,

 e) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:

 1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy, nebo

 2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

 

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování následné péče činí

 a) 180 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

 b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. e) bodě 2

 1. 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,

 2. 75 Kč za oběd,

 včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

 

 

 § 30

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

 Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost s dětmi,

 2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,

 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,

 4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,

 5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

 b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

 c) sociálně terapeutické činnosti:

 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 

 

 § 31

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 

 Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity,

 b) sociálně terapeutické činnosti:

 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 

 

 § 32

 

 Sociálně terapeutické dílny

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,

 b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

 2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

 c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 1. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

 2. nácvik přesunu na vozík a z vozíku,

 d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:

 1. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

 

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách činí za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b) bodě 1

 1. 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,

 2. 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

 

 

 § 33

 

Terapeutické komunity

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v terapeutických komunitách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) poskytnutí stravy:

 1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,

 2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

 b) poskytnutí ubytování:

 1. ubytování,

 2. zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,

 3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,

 c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

 d) sociálně terapeutické činnosti:

 1. pracovní terapie a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 2. výchovné, vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity,

 e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v terapeutických komunitách činí

 a) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. a) bodě 2

 1. 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,

 2. 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

 b) 180 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

 

 

 § 34

 

 Terénní programy

 

 Základní činnosti při poskytování terénních programů se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

 b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,

 4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.

 

 

 § 35

 

Sociální rehabilitace

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,

 2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování,

 3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,

 4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,

 5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,

 b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

 2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,

 3. nácvik chování v různých společenských situacích,

 4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,

 c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,

 2. informační servis a zprostředkovávání služeb,

 e) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:

 1. ubytování,

 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

 f) poskytnutí stravy, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:

 1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietní stravy, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

 2. pomoc při podávání jídla a pití,

 g) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

 3. pomoc při použití WC.

 

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb činí

 a) 210 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. e), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

 b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. f) bodě 1

 1. 170 Kč za celodenní stravu,

 2. 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

 c) 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. g); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

 

 ČÁST TŘETÍ

Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových sociálních služeb

 

 

 § 36

 

 Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže

 a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

 b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo

 c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.

 

 

 ČÁST ČTVRTÁ

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

 

 

 § 37

 

 (1) Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se skládá z obecné a zvláštní části.

 

 (2) Obecná část kurzu obsahuje tyto tematické okruhy:

 a) úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb,

 b) základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace,

 c) úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie,

 d) základy ochrany zdraví,

 e) etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost,

 f) základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě,

 g) sociálně právní minimum,

 h) metody sociální práce.

 

 (3) Zvláštní část kurzu obsahuje tyto tematické okruhy:

 a) základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění,

 b) aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času,

 c) prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,

 d) základy výuky péče o domácnost,

 e) odborná praxe,

 f) krizová intervence,

 g) úvod do problematiky zdravotního postižení,

 h) zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany.

 

 (4) Minimální rozsah kurzu je celkem 150 výukových hodin, přičemž zvláštní část kurzu činí minimálně 80 výukových hodin.

 

 (5) Počet výukových hodin jednotlivých tematických okruhů zvláštní části kurzu se stanoví s přihlédnutím k odbornému zaměření účastníků kurzu, jejich pracovnímu zařazení a druhu sociální služby, kterou poskytují.

 

 

 § 37a

 

 Absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oborech vzdělání uvedených v příloze č. 4 k této vyhlášce.

 

 

 ČÁST PÁTÁ

Hodnocení plnění standardů kvality sociálních služeb a informace o výsledku provedené inspekce

 

 

 § 38

 

 (1) Plnění standardů kvality sociálních služeb se hodnotí podle stupně splnění jednotlivých kritérií systémem bodového hodnocení, přičemž se za každé kritérium započtou

 a) 3 body, jestliže kritérium je splněno výborně,

 b) 2 body, jestliže kritérium je splněno dobře,

 c) 1 bod, jestliže kritérium je splněno částečně, nebo

 d) 0 bodů, jestliže kritérium není splněno.

 

 (2) Standardy kvality sociálních služeb jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

 

 (3) zrušen

 

 

§ 38a

 

Informace o výsledku provedené inspekce obsahuje:

a) datum zahájení a ukončení inspekce v místě poskytování sociální služby,

b) název a adresu kontrolního orgánu,

c) předmět provedené inspekce,

d) hodnocení plnění povinností poskytovatele sociálních služeb a standardů kvality sociálních služeb,

e) seznam zjištěných nedostatků, ke kterým byla uložena opatření k jejich odstranění, a datum, kdy tato opatření byla splněna.

 

 

 ČÁST ŠESTÁ

Náležitosti průkazu zaměstnance obce a zaměstnance kraje oprávněného k výkonu činností sociální práce

 

 

 § 39

 

 Průkaz zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako sociální pracovník a zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu jako sociální pracovník, kterým se prokazuje při vstupu do obydlí za účelem vykonávání činností sociální práce, obsahuje tyto náležitosti:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a titul zaměstnance,

c) fotografii zaměstnance,

d) označení "sociální pracovník",

d) označení příslušného úřadu, který průkaz vydal, otisk úředního razítka a podpis vedoucího zaměstnance,

e) dobu platnosti průkazu.

 

 

 ČÁST SEDMÁ

Přechodné ustanovení

 

 

 § 40

 

 Za kvalifikační kurz podle § 37 se považuje i kurz uskutečněný přede dnem 1. ledna 2007 vzdělávací institucí akreditovanou podle předpisů o zaměstnanosti 1), pokud obsah a rozsah tohoto kurzu byl srovnatelný s kvalifikačním kurzem podle § 37, a akreditovaný kvalifikační kurz v oboru všeobecný sanitář podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 2) uskutečněný přede dnem 1. ledna 2007.

 

 ------------------------------------------------------------------

 1) § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2005 Sb.

 Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.

 2) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

 

 

 ČÁST OSMÁ

Účinnost

 

 

 § 41

 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

 

Ministr:

RNDr. Nečas v. r.

 

 

------------------------------------------------------------------

 

Příloha č. 1

Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby

 

 a) Mobilita:

 

 Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.

 

 b) Orientace:

 

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.

 

 c) Komunikace:

 

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

 

 d) Stravování:

 

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.

 

 e) Oblékání a obouvání:

 

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

 

 f) Tělesná hygiena:

 

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

 

 g) Výkon fyziologické potřeby:

 

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

 

 h) Péče o zdraví:

 

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.

 

 i) Osobní aktivity:

 

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

 

 j) Péče o domácnost:

 

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.

 

 

------------------------------------------------------------------

 

Příloha č. 2

Obsah standardů kvality sociálních služeb

 

 

 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

 

+-------------------------------------------------------------------------------+

| Kritérium                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady     |

|    poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu |

|    se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních          |

|    služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami           |

|    osob, kterým je sociální služba poskytována; podle tohoto poslání, cílů    |

|    a zásad poskytovatel postupuje;                                            |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| b) Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje                 |

|    sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své              |

|    nepříznivé sociální situace;                                               |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| c) Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující             |

|    řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje;           |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| d) Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před    |

|    předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku    |

|    poskytování sociální služby.                                               |

+-------------------------------------------------------------------------------+

 

 

 2. Ochrana práv osob

 

 

+-------------------------------------------------------------------------------+

| Kritérium                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro                    |

|    předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním              |

|    sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod   |

|    osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde; podle těchto  |

|    pravidel poskytovatel postupuje;                                           |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých            |

|    vymezuje situace, kdy by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob,   |

|    kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto        |

|    situací; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;                     |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání          |

|    darů; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.                        |

+-------------------------------------------------------------------------------+

 

 

 3. Jednání se zájemcem o sociální službu

 

+-------------------------------------------------------------------------------+

| Kritérium                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých         |

|    informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o               |

|    možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle těchto          |

|    pravidel poskytovatel postupuje;                                           |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho                 |

|    požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho               |

|    možnostem a schopnostem bylo možné realizovat                              |

|    prostřednictvím sociální služby;                                           |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při         |

|    odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákonem;          |

|    podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.                              |

+-------------------------------------------------------------------------------+

 

 

 4. Smlouva o poskytování sociální služby

 

+-------------------------------------------------------------------------------+

| Kritérium                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání          |

|    smlouvy o poskytování sociální služby s ohledem na druh                    |

|    poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena; podle          |

|    těchto pravidel poskytovatel postupuje;                                    |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| b) Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby           |

|    postupuje tak, aby osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy;                  |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| c) Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování                 |

|    sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech,             |

|    schopnostech a přání osoby.                                                |

+-------------------------------------------------------------------------------+

 

 

 5. Individuální plánování průběhu sociální služby

 

+-------------------------------------------------------------------------------+

| Kritérium                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla podle druhu a          |

|    poslání sociální služby, kterými se řídí plánování a způsob                |

|    přehodnocování procesu poskytování služby; podle těchto pravidel           |

|    poskytovatel postupuje;                                                    |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| b) Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování                  |

|    sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby;                 |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| c) Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou                  |

|    naplňovány její osobní cíle;                                               |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| d) Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) pro každou                |

|    osobu určeného zaměstnance;                                                |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| e) Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání              |

|    potřebných informací mezi zaměstnanci o průběhu poskytování sociální       |

|    služby jednotlivým osobám.                                                 |

+-------------------------------------------------------------------------------+

 

Plnění kritérií uvedených v písmenech d) a e) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance

 

 

 6. Dokumentace o poskytování sociální služby

 

+-------------------------------------------------------------------------------+

| Kritérium                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro                    |

|    zpracování, vedení a evidenci dokumentace o osobách, kterým je sociální    |

|    služba poskytována, včetně pravidel pro nahlížení do dokumentace;          |

|    podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;                              |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| b) Poskytovatel vede anonymní evidenci jednotlivých osob v případech,         |

|    kdy to vyžaduje charakter sociální služby nebo na žádost osoby;            |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| c) Poskytovatel má stanovenu dobu pro uchování dokumentace o osobě            |

|    po ukončení poskytování sociální služby.                                   |

+-------------------------------------------------------------------------------+

 

 

 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

 

+-------------------------------------------------------------------------------+

| Kritérium                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro podávání a         |

|    vyřizování stížností osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální      |

|    služby, a to ve formě srozumitelné osobám; podle těchto pravidel           |

|    poskytovatel postupuje;                                                    |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| b) Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost, jakou              |

|    formou stížnost podat, na koho je možno se obracet, kdo bude stížnost      |

|    vyřizovat a jakým způsobem a o možnosti zvolit si zástupce pro podání      |

|    a vyřizování stížnosti; s těmito postupy jsou rovněž prokazatelně          |

|    seznámeni zaměstnanci poskytovatele;                                       |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| c) Poskytovatel stížnosti eviduje a vyřizuje je písemně v přiměřené           |

|    lhůtě;                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| d) Poskytovatel informuje osoby o možnosti obrátit se v případě               |

|    nespokojenosti s vyřízením stížnosti na nadřízený orgán                    |

|    poskytovatele nebo na instituci sledující dodržování lidských práv         |

|    s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.                 |

+-------------------------------------------------------------------------------+

 

 

 8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

 

+-------------------------------------------------------------------------------+

| Kritérium                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| a) Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří           |

|    příležitosti, aby osoba mohla takové služby využívat;                      |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| b) Poskytovatel zprostředkovává osobě služby jiných fyzických a               |

|    právnických osob podle jejích individuálně určených potřeb;                |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| c) Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích s přirozeným          |

|    sociálním prostředím; v případě konfliktu osoby v těchto vztazích          |

|    poskytovatel zachovává neutrální postoj.                                   |

+-------------------------------------------------------------------------------+

 

 

 9. Personální a organizační zajištění sociální služby

 

+-------------------------------------------------------------------------------+

| Kritérium                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| a) Poskytovatel má písemně stanovenu strukturu a počet pracovních míst,       |

|    pracovní profily, kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady          |

|    zaměstnanců uvedených v § 115 zákona o sociálních službách; organizační    |

|    struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené druhu poskytované sociální    |

|    služby, její kapacitě a počtu a potřebám osob, kterým je poskytována;      |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| b) Poskytovatel má písemně zpracovánu vnitřní organizační strukturu, ve       |

|    které jsou stanovena oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců;      |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání a        |

|    zaškolování nových zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou v pracovně   |

|    právním vztahu s poskytovatelem; podle těchto pravidel poskytovatel        |

|    postupuje;                                                                 |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| d) Poskytovatel, pro kterého vykonávají činnost fyzické osoby, které nejsou   |

|    s poskytovatelem v pracovně právním vztahu, má písemně zpracována vnitřní  |

|    pravidla pro působení těchto osob při poskytování sociální služby;         |

|    podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.                              |

+-------------------------------------------------------------------------------+

 

Plnění kritérií uvedených v písmenech a) až d) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance

 

 

 10. Profesní rozvoj zaměstnanců

 

+-------------------------------------------------------------------------------+

| Kritérium                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| a) Poskytovatel má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení          |

|    zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování          |

|    osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace; podle tohoto |

|    postupu poskytovatel postupuje;                                            |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| b) Poskytovatel má písemně zpracován program dalšího vzdělávání               |

|    zaměstnanců; podle tohoto programu poskytovatel postupuje;                 |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| c) Poskytovatel má písemně zpracován systém výměny informací mezi             |

|    zaměstnanci o poskytované sociální službě; podle tohoto systému            |

|    poskytovatel postupuje;                                                    |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| d) Poskytovatel má písemně zpracován systém finančního a morálního            |

|    oceňování zaměstnanců; podle tohoto systému poskytovatel postupuje;        |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| e) Poskytovatel zajišťuje pro zaměstnance, kteří vykonávají přímou práci s    |

|    osobami, kterým je poskytována sociální služba, podporu nezávislého        |

|    kvalifikovaného odborníka.                                                 |

+-------------------------------------------------------------------------------+

 

Plnění kritérií uvedených v písmenech c) a d) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance; kritéria uvedená v písmenech a) a b) se na tohoto poskytovatele vztahují přiměřeně.

 

 

11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby

 

+-------------------------------------------------------------------------------+

| Kritérium                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| Poskytovatel určuje místo a dobu poskytování sociální služby podle            |

| druhu sociální služby, okruhu osob, kterým je poskytována, a podle            |

| jejich potřeb.                                                                |

+-------------------------------------------------------------------------------+

 

 

 12. Informovanost o poskytované sociální službě

 

+-------------------------------------------------------------------------------+

| Kritérium                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| Poskytovatel má zpracován soubor informací o poskytované sociální             |

| službě, a to ve formě srozumitelné okruhu osob, kterým je                     |

| služba určena.                                                                |

+-------------------------------------------------------------------------------+

 

 

 13. Prostředí a podmínky

 

+-------------------------------------------------------------------------------+

| Kritérium                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| a) Poskytovatel zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky         |

|    přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu        |

|    osob a individuálně určeným potřebám osob;                                 |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| b) Poskytovatel poskytuje pobytové nebo ambulantní sociální služby v          |

|    takovém prostředí, které je důstojné a odpovídá okruhu osob a jejich       |

|    individuálně určeným potřebám.                                             |

+-------------------------------------------------------------------------------+

 

Plnění kritéria uvedeného v písmenu b) se nehodnotí u poskytovatele, který neposkytuje sociální služby v zařízení sociálních služeb.

 

 

 14. Nouzové a havarijní situace

 

+-------------------------------------------------------------------------------+

| Kritérium                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| a) Poskytovatel má písemně definovány nouzové a havarijní situace, které      |

|    mohou nastat v souvislosti s poskytováním sociální služby, a postup při    |

|    jejich řešení;                                                             |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| b) Poskytovatel prokazatelně seznámí zaměstnance a osoby, kterým              |

|    poskytuje sociální službu, s postupem při nouzových a havarijních          |

|    situacích a vytváří podmínky, aby zaměstnanci a osoby byli schopni         |

|    stanovené postupy použít;                                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| c) Poskytovatel vede dokumentaci o průběhu a řešení nouzových a               |

|    havarijních situací.                                                       |

+-------------------------------------------------------------------------------+

 

Plnění kritéria uvedeného v písmenu b) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance.

 

 

 15. Zvyšování kvality sociální služby

 

+-------------------------------------------------------------------------------+

| Kritérium                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| a) Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob                  |

|    poskytovaní sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíly a       |

|    zásadami sociální služby a osobními cíly jednotlivých osob;                |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zjišťování         |

|    spokojenosti osob se způsobem poskytování sociální služby; podle těchto    |

|    pravidel poskytovatel postupuje;                                           |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| c) Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby také        |

|    zaměstnance a další zainteresované fyzické a právnické osoby;              |

+-------------------------------------------------------------------------------+

| d) Poskytovatel využívá stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální |

|    služby jako podnět pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby.         |

+-------------------------------------------------------------------------------+

 

 

------------------------------------------------------------------

 

Příloha č. 3

Vzor zvláštního oprávnění zaměstnance obce a zaměstnance kraje

 

zrušena

 

 

------------------------------------------------------------------

 

Příloha č. 4

Obory vzdělání, při jejichž absolvování se nevyžaduje absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách

 

+-------------------------------+--------------+----------------+

| Název oboru vzdělání          | Kód oboru    | Předchozí kód  |

|                               | vzdělání     | oboru vzdělání |

+-------------------------------+--------------+----------------+

| Sociální péče - pečovatelská  | 75-41-M/003  |   75-46-6/01   |

| činnost                       |              |                |

+-------------------------------+--------------+----------------+

| Sociální péče - sociální      | 75-41 -M/005 |   75-46-6/03   |

| činnost pro etnické skupiny   |              |                |

+-------------------------------+--------------+----------------+

| Sociální činnost - sociální   | 75-41-M/008  |   76-52-6/01   |

| pečovatelství                 |              |                |

+-------------------------------+--------------+----------------+

| Sociální činnost - sociální   | 75-41-M/009  |   76-52-6/02   |

| vychovatelství                |              |                |

+-------------------------------+--------------+----------------+

| Sociální činnost v prostředí  | 75-41-M/010  |   75-97-6      |

| etnických minorit             |              |                |

+-------------------------------+--------------+----------------+

| Výchovná a humanitární        | 75-41-M/012  |   76-45-6/01   |

| činnost - sociálně            |              |                |

| výchovná činnost              |              |                |

+-------------------------------+--------------+----------------+

| Vychovatelství                | 75-31-M/002  |   76-41-6      |

+-------------------------------+--------------+----------------+

| Předškolní a mimoškolní       | 75-31-M/005  |   76-50-6      |

| pedagogika                    |              |                |

+-------------------------------+--------------+----------------+

| Vychovatelství pro ústavy     | 75-31-L/501  |   76-51-6      |

| sociální péče                 |              |                |

+-------------------------------+--------------+----------------+

| Rodinná škola - sociální      | 78-41-M/003  |   63-44-6/01   |

| služby                        |              |                |

+-------------------------------+--------------+----------------+

| Charitativní služby           | 69-55-J/001  |   63-67-3      |

+-------------------------------+--------------+----------------+

| Práce ve zdravotnických       | 69-55-E/005  |   55-91-2/02   |

| a sociálních zařízeních -     |              |                |

| pečovatelské práce            |              |                |

+-------------------------------+--------------+----------------+

| Sociální činnost v prostředí  | 75-41-J/002  |   75-97-3      |

| etnických minorit             |              |                |

+-------------------------------+--------------+----------------+

 

 

 

 

******************************************************************

 

 


 

Příloha č. 2 k vyhlášce

Obsah standardů kvality sociálních služeb

 

1. Cíle a způsoby poskytovánísociálních služeb

 

Kritérium

 

a)Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována;

 

 

b)Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace;

 

 

c)Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupyzaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje;

 

d)Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.

 

 

2.Ochrana práv osob

 

Kritérium

 

a)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, a pro postup, pokud k  porušenítěchto práv osob dojde; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;

 

 

b)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;

 

 

c)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání darů; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

 

3. Jednání se zájemcem o sociální službu

 

Kritérium

 

a)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytovánísociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;

 

 

b)Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby;

 

 

c)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

 

 

 

4. Smlouva o poskytování sociální služby

 

Kritérium

 

a)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby s ohledem na druh poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;

 

 

b)Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy;

 

 

c)Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby;

 

 

5. Individuální plánování průběhu sociální služby

 

Kritérium

 

a)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla podle druhu a poslání sociální služby, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby;; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;

 

 

b)Poskytovatelplánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby;

 

 

c)Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její osobní cíle;

 

 

d)Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) pro každou osobu určeného zaměstnance;

 

 

e)Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných informací mezi zaměstnanci o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým osobám;

 

 

Plnění kritérií uvedených v písmenech d) a e) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance.

6. Dokumentace o poskytování sociální služby

Kritérium

 

a)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace o osobách, kterým je sociální služba poskytována, včetně pravidel pro nahlížení do dokumentace; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;

 

 

b)Poskytovatel vede anonymní evidenci jednotlivých osob v případech, kdy to vyžaduje charakter sociální služby nebo na žádost osoby;

 

 

c)Poskytovatel má stanovenu dobu pro uchování dokumentace o osobě po ukončení poskytování sociální služby.

 

 

 

7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Kritérium

 

a)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, a to ve formě srozumitelnéosobám; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;

 

 

b)Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost, jakou formou stížnost podat, na koho je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat a jakým způsobem a o možnosti zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti; s těmito postupy jsou rovněž prokazatelně seznámeni zaměstnanci poskytovatele;

 

 

c)Poskytovatel stížnostieviduje a vyřizuje je písemně v přiměřené lhůtě;

 

 

d)Poskytovatel informuje osobyo možnosti obrátit se v případěnespokojenosti s vyřízením stížnosti na nadřízený orgán poskytovatele nebo na instituci sledující dodržování lidských práv s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.

 

 

 


8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

Kritérium

 

a)Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné službya vytváří příležitosti, aby osoba mohla takové služby využívat;

 

b)Poskytovatel spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami, které osoba označí, v zájmu dosahování jejích osobních cílů;

 

 

c)Poskytovatel zprostředkovává osobě služby jiných fyzických a právnických osob podle jejích individuálně určených potřeb;

 

 

d)Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím.

 

 

 

9. Personální a organizační zajištění sociální služby

 

Kritérium

 

a)Poskytovatel má písemně stanovenu strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady zaměstnanců; organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené druhu poskytované sociální služby, její kapacitě apočtu a potřebám osob, kterým je poskytována;

 

 

b)Poskytovatel má písemně zpracovánu vnitřní organizační strukturu, ve které jsou stanovena oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců;

 

 

c)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou v pracovně právním vztahu s poskytovatelem;

 

 

d)Poskytovatel, pro kterého vykonávají činnost fyzické osoby, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu, má písemně zpracována vnitřní pravidla pro působení těchto osob při poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

 

 

Plnění kritérií uvedených v písmenech a) až d) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance.

 

10. Profesní rozvoj zaměstnanců

Kritérium

 

a) Poskytovatel má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace;

 

 

b) Poskytovatel má písemně zpracován program dalšího vzdělávání zaměstnanců;

 

 

c)Poskytovatel má písemně zpracován systém výměny informací mezi zaměstnanci o poskytované sociální službě;

 

 

d)Poskytovatel má písemně zpracován systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců;

 

 

e) Poskytovatel zajišťuje pro zaměstnance podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka.

 

 

Plnění kritérií uvedených v písmenech c) a d) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance; kritéria uvedená v písmenech a) a b) se na tohoto poskytovatele vztahují přiměřeně.

 

11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby

 

Kritérium

 

Poskytovatel určuje místo a dobu poskytování sociální služby podle druhu sociální služby, okruhu osob, kterým je poskytována, a podle jejich potřeb.

 

 

 

12. Informovanost o poskytované sociální službě

 

Kritérium

 

Poskytovatel má zpracován soubor informací o poskytované sociální službě, a to veformě srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena.

 

 

 

 

13. Prostředí a podmínky

Kritérium

 

a)Poskytovatel zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a individuálně určeným potřebám osob;

 

 

b)Poskytovatel poskytuje pobytové nebo ambulantní sociální služby v takovém prostředí, které je důstojné a odpovídá okruhu osob a jejich individuálně určeným potřebám.

 

 

Plnění kritéria uvedeného v písmenu b) se nehodnotí u poskytovatele, který neposkytuje sociální služby v zařízení sociálních služeb.

 

14. Nouzové a havarijní situace

 

Kritérium

 

a)Poskytovatel má písemně definovány nouzové a havarijní situace, které mohou nastat v souvislosti s poskytováním sociální služby, a postup při jejich řešení;

 

 

b)Poskytovatel prokazatelně seznámí zaměstnance a osoby, kterým poskytuje sociální službu, s postupem při nouzových a havarijních situacích a vytváří podmínky, aby zaměstnanci a osoby byli schopni stanovené postupy použít;

 

 

c)Poskytovatel vede dokumentaci o průběhu a řešení nouzových a havarijních situací.

 

 

Plnění kritéria uvedeného v písmenu b) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance.

 

15. Zvyšování kvality sociální služby

 

Kritérium

 

a)Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytovaní sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob;

 

 

b)Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociální služby;

 

 

c)Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby také zaměstnance a další zainteresované fyzické a právnické osoby;

 

 

d)Poskytovatel využívá stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jako podnět pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby.