text1
slide1

ARCHIVNÍ INFORMACE WWW.USPZA.CZ

pro aktuální informace vstupte na www.csszampach.cz.

Z archivu - základní všeobecné informace Tisk článku    

 

Z archivu - základní všeobecné informace

 o Domovu pod hradem Žampach

 


DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH - SKLÁDAČKA (náhled na informační tisk) 


 

Areál Domova je situován do zámeckého sídla, pocházejícího z poloviny 17. stol. Nad zámkem se na charakteristickém homolovitém kopci nalézají

zbytky gotického hradu Žampach. Tuto místní krajinnou dominantu převzal Domov pod hradem za svůj symbol a umístil jej do svého znaku a vlajky. Viz. loga - znaky Domova pod hradem Žampach. 

 

Domov využívá mimořádných historických a přírodních hodnot místa pro tvorbu sociálního zařízení s moderními podmínkami a systémem ústavní sociální péče s širokými vazbami na okolní společenské prostředí.

Základní informace - poskytované služby

Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje poskytující komplexní ústavní sociální péči mentálně postiženým dětem, mládeži a dospělým občanům (chlapcům a dívkám) formou trvalého celoročního zaopatření. Součástí poskytovaných služeb je péče výchovná, vzdělávací, zdravotní, včetně rehabilitace, pracovní terapie, zájmová, kulturní, sportovní a rekreační činnost. Domov dále zajišťuje krátkodobé zájmové a sociální přechodné pobyty, informační a poradenskou činnost.

                                                                  Společná fotografie zaměstnanců a obyvatel domova, r. 1997 - 30 let existence ústavu

 


Pří realizaci ústavních sociálních služeb domov vychází z platných právních předpisů z oblasti sociální péče a navazuje širší spolupráci s dalšími veřejnými a soukromými subjekty péče a pomoci mentálně postiženým. Blíže k těmto na stránách  Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - v části sociální služby.   Dále k tomu  viz.  Základní zákonné normy v oblasti sociální péče.

Další informace o poskytovaných službách, výši úhrad a dalších možnostech péče v Domovu pod hradem na Žampachu lze získat na dalších místech našich stránek, na uvedené kontaktní adrese nebo přímo v našem zařízení.

Součástí náplně Domova je také správa památkových hodnot spojených s historií zámeckého areálu.

„Bolest se vždy neztotožňuje s neštěstím,
štěstí s radostí.
Kdo žije plně,
na toho se usmívá oboje.“
Wilhem von Humboldt

Život v Domově pod hradem
Domov poskytuje péči mentálně postiženým dětem, mládeži a dospělým občanům v trvalém celoročním pobytu. Je domovem pro téměř 120 chlapců a dívek. Zařízení navíc také navštěvují mentálně postižení chlapci a děvčata z rodin, kteří zde nalézají své přátele a přitažlivou činnost.

V systému péče jsou zahrnuty denní aktivity v oblastech vzdělávání a výchovy, rehabilitace, zdravotní péče, hipoterapie a pracovní terapie. Dále je v rámci specializovaných centrech zajišťována také pestrá nabídka zájmových, rekreačních a sportovních činností. Rozšiřována je nabídka aktivit realizovaných mimo domov na Žampachu a aktivity ve spolupráci s jinými subjekty péče. Takto jsou řešeny zejména oblasti vzdělávání, zájmové, sportovní, rekreační činnosti a také pracovní uplatnění chlapců a dívek. Záměrem Domova je vybudovat systém poskytující náležitý standard ubytování, členěný dle schopnosti obyvatel, vždy se zachováním vysokého stupně soukromí a pocitu domova. Nedílnou součástí jsou místa v bytech tzv. chráněného bydlení s asistenční péči.

 


 

 

 

 

 

 

Domov pod hradem Žampach nabízí všem zájemcům konkrétní programy spolupráce a podpory rozvoje péče o mentálně postižené obyvatele na Žampachu. Budování zařízení pro ústavní sociální péči, které dává svým obyvatelům zázemí domova, není jen záležitostí materiálních podmínek, ale závisí ještě více na vztazích obyvatel domova a lidí, kteří se rozhodli profesně a osobně spojit svůj život s tímto prostředím, a také lidí z okolní společnosti, kteří nacházejí svou cestu k mentálně postiženým spoluobčanům. Proto každá, byť drobná pomoc má velký význam pro vytváření vzájemných vztahů, bez kterých by Domov nikdy nemohl být domovem. Děkujeme všem, kteří pomáhají.

 

„Svět - byť podivný je dosti dobrý pro tebe i pro mne“.Roland Leonhard

 

 

 

 


Aktivity Domova pod hradem Žampach

Součástí denních aktivit obyvatel Domova je vzdělávání, včetně školní výuky. Žáci navštěvují vyučování jednak ve třídách zřízených při Domovu a také dojíždějí za vzděláváním do škol v okolních městech.

Součástí zdravotní péče je rehabilitace. V denním programu je zastoupena také hippoterapie a zájmové ježdění na koních. Domov má vlastní stáje pro chov koní. 

Nejdůležitější součástí života obyvatel Domova je pracovní činnost, neboť smysluplná užitečná práce je tou nejlepší terapií pro každého člověka. Domov si v tomto směru postupně vybudoval velmi dobré zázemí.

 

Pracovní aktivity jsou organizovány jednak v činnostech mimo Domov a dále v rámci Domova. V Domovu se realizují vlastní drobné výrobní programy, a to v pomocném hospodářství - zahradě, sklenících a při chovu vepřů.

 

 

Dále ve vlastní montážní dílně, kde je úspěšně rozvíjen program výroby dekorativních svíček. V okolí je také velmi oblíbena keramika z keramické dílny Domova a také ručně tkané koberce z tkalcovské dílny a výrobky z proutí.  

Podstatná část pracovní činnosti obyvatel je spojena s údržbou zámeckého areálu a zámeckých parků.

 

 

 


 

 

 

Na pracovní činnost obyvatel pak navazují aktivity zájmové, rekreační a sportovní. Jejich nabídka je velmi pestrá a většinou spojena s činnostmi mimo Domov. Některé rekreační a sportovní aktivity obyvatel se také konají v zahraničí. 
Domov je pořadatelem několika významných akcí regionálního a národního významu. Na sportovním poli, v rámci Hnutí speciálních olympiád ČR, pořádá Domov tradičně Národní turnaj (se zahraniční účastí) v přehazované ve známém sportovním areálu TJ Dřevěnice u Jičína.  

       

 


Reprezentanti sportovního klubu Radost při Domovu se účastní většiny sportovních soutěží v letních a zimních sportech v rámci Hnutí speciálních olympiád ČR.

Také některé kulturní akce pořádané Domovem jsou tradičně hojně navštěvovány veřejností. Známé jsou např. koncerty konané v zámecké kapli, živý betlém, letní hudební festival  a zámecká slavnost v měsíci červnu. Vzniká tak bezprostřední spojení života obyvatel Domova s jeho okolím.

 


       

Prezentaci Domova a jeho obyvatel na veřejnosti jsou věnovány také různé výstavní a prodejní akce. Informace o těchto aktivitách lze získat v Domovu nebo na dalších místech našich www stránek.