icon_white_edit
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide
Změny v systému poskytovaných služeb po 1.1.2007 Tisk článku    

Domov pod hradem Žampach Žamapach, č.p.1 
564 01 Žampach


Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Účinnost 01.01. 2007                                  
Zásadním způsobem mění podmínky poskytování sociálních služeb a jejich financování. Základními principy tohoto zákona jsou na straně poskytovatele licence k poskytování sociálních služeb, na straně uživatele služeb svobodný výběr služby a dohoda.

Systém: Sociální služby bude možné poskytovat pouze na základě registrace, tj. oprávnění k poskytování sociálních služeb. O registraci bude rozhodovat příslušný krajský úřad; v případě Domova pod hradem  Žampach to bude Krajský úřad Pardubického kraje. Ten také povede registr poskytovatelů sociálních služeb. Registr bude mj. obsahovat informace o výsledcích provedených inspekcí u poskytovatele. Poskytovatel sociálních služeb si určí, které sociální služby bude poskytovat, jakému okruhu občanů budou tyto služby určeny a jakou kapacitu pro svou činnost má. Na základě těchto a dalších náležitostí vydá krajský úřad rozhodnutí o registraci a zapíše poskytovatele do registru poskytovatelů sociálních služeb. Registr pomůže orientovat se zájemci o sociální službu v tom, který poskytovatel je dobrý, který špatný, zda si dané zařízení vybrat nebo nevybrat. Od vydání rozhodnutí je jím poskytovatel vázán a podmínky registrace budou vymáhány pomocí inspekce poskytování sociálních služeb; v případě Domova pod hradem Žampach provádět MPSV. Předmětem takové inspekce bude mj. kvalita poskytovaných sociálních služeb. Ta se bude hodnotit pomocí standardů kvality sociálních služeb; standardy jsou „laťkou“ , ke které by měl poskytovatel v úrovni služeb směřovat.
Vztah: Základní změnou, kterou tento zákon přináší, je změna formy vztahu mezi uživatelem sociálních služeb (klientem) a poskytovatelem sociálních služeb (nyní ústavem). Doposud přijetí klienta k pobytu, jeho přemístění nebo ukončení pobytu a stanovení úhrady za pobyt jsou prováděny formou rozhodnutí orgánu zřizovatele (Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí) ve správním řízení.

Smlouva: Zákon o sociálních službách upravuje vztah mezi uživatelem a poskytovatelem sociálních služeb pomocí smlouvy o poskytnutí sociální služby. Základním obsahem této smlouvy bude dohodnutý rozsah poskytovaných služeb sociální péče a úhrada za tyto služby.

Příspěvek na péči: Zákon o sociálních službách dále zavádí novou finanční pomoci občanům zdravotně postiženým – příspěvek na péči. Příspěvek bude vyplácen ve čtyřech variantách a to podle míry závislosti postižené osoby na pomoci jiné osoby. V souvislosti se zavedením příspěvku na péči se zrušuje dávka dosud vyplácená z důvodu bezmocnosti k důchodu – zvýšení důchodu pro bezmocnost.

Přechodné období: Po přechodnou dobu i po dni účinnosti zákona o sociálních službách zůstanou v platnosti stávající rozhodnutí o přijetí do zařízení sociální péče a úhradě za ni vydané Krajským úřadem Pardubického kraje a postupně budou tyto nahrazovány již zmíněnými smlouvami o poskytnutí sociální služby.