text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
114706.j 20200729 20200729 20200722 _2020072 20200722 _2020072 114702.j 20200729 _2020072 _2020072 z2020072 20200729 20200729 _2020072 114715.j 20200722 20200722 20200722 20200722 _2020072 20200722 114601.j 20200722
Dodatky zřizovací listiny Tisk článku    

Dodatky zřizovací listiny zapracované v plném znění ZL. Dodatek číslo: - - - 1    Základní - plné znění  zřizovací listinyV Pardubicích dne 18. 12. 2006                                                                                             

 

Dodatek č. 4 zřizovací listinypříspěvkové organizace Pardubického kraje

Ústav sociální péče Žampach

se sídlem Žampach č. p. 1, 564 01Žamberk

IČ 00854271

 

Dodatek č. 4 zřizovací listiny

příspěvkové organizace Pardubického kraje

Ústav sociální péče Žampach byl schválen usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje Z/202/06

ze dne 14. 12. 2006 a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007.


Podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává Zastupitelstvo Pardubického kraje tento dodatek zřizovací listiny, která byla schválena Usnesením Z/148/03 ze dne 17. 4. 2003 a mění se takto:

 

1.

Článek II nově zní:

Název, sídlo a identifikační číslo organizace

Název: Domov pod hradem Žampach

Sídlo:   Žampach č.p. 1, 564 01 Žampach

IČ:       00854271

 

2.

Článek III nově zní:

Právní postavení organizace

Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje vystupující v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.Právní forma:Příspěvková organizace Součásti organizace: organizace se nečlení na jednotky, které by vystupovaly v právních vztazích vlastním jménem

 

3.

Článek IV nově zní:

Hlavní účel a předmět činnosti organizace

Hlavní účel

Domov pod hradem Žampach je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. domov pro osoby se zdravotním postižením, které zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezené pobytové služby sociální péče podle zákona o sociálních službách pro osoby s mentálním postižením; podrobné určení okruhu osob, pro který Domov pod hradem Žampach sociální služby zajišťuje, je vymezeno v hlavním předmětu činnosti.

Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.

Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesňujerozsahposkytování pobytových služeb sociální péče.

 

Hlavní předmět činnosti

Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytové služby sociální péče osobám s mentálním postižením,

·které jsou starší jednoho roku věku

·které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

·které mají k mentálnímu postižení přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadu s výjimkou úplné hluchoty, které potřebují pobytové služby sociální péče (dále jen „uživatelé sociálních služeb“).

 

Služby Domova pod hradem Žampach nejsou určeny

·osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení

·osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost

·osobám s poruchami chování, které ohrožují sebe a své okolí nebo jejichž chování jinak znemožňuje soužití s ostatními uživateli sociálních služeb

·osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociální služeb.

 

 

Domov pod hradem Žampach je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby sociální péče podle zákona o sociálních službách. Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytovou službu sociální péče domov pro osoby se zdravotním postižením.

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách; těmito činnostmi jsou:

·poskytnutí ubytování

·poskytnutí stravy

·pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

·pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

·výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

·zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

·sociálně terapeutické činnosti

·pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

·sociální poradenství v rozsahu základního sociálního poradenství.

 

 

Domov pod hradem Žampach dále poskytuje:

·pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením ošetřovatelskou a rehabilitační zdravotní péči pro pojištěnce-uživatele sociálních služeb za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem,

·ústavní výchovu nezletilým dětem, které patří do okruhu osob, pro který Domov pod hradem Žampach zajišťuje sociální služby.

 

Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány ve shodě se standardy kvality sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu.

Domov pod hradem Žampach dále zajišťuje:

·výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov pod hradem Žampach,

.umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením,

.plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.

 

Doplňková činnost

Příspěvková organizace Pardubického kraje Domov pod hradem Žampach v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vykonává v rámci podpory sociální integrace uživatelů sociálních služeb tuto doplňkovou činnost:

a) provozování místního Informačního centra s  přístupem veřejnosti k internetu(prodej upomínkových předmětů a drobného občerstvení, poskytování služeb – kopírování, telefonní a faxovací služby, průvodcovská činnost – místní Arboretum a místní památky, pořádání kulturně společenských akcí)

b) prodej výrobkůz vlastních dílen a produktů z pomocného hospodářství

c) prodej stravy pro cizí strávníky

d) provozování údržby veřejné zeleně a prostranství.

Tyto činnosti provádí Domov pod hradem Žampach na základě zvláštního oprávnění.

 

4.

V článku V,

Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem organizace,

se ve odstavci 1 a 3 vypouští dosavadní text „Ústav sociální péče“ a nahrazuje se textem „Domov pod hradem“.

 

V článku V, Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem organizace,

se v odstavci 2 vypouští dosavadní text „a zdravotnictví“.

 

5.

Článek VI nově zní:

Vymezení majetku organizace

Příspěvkové organizaci Pardubického kraje Domov pod hradem Žampach se k zajištění činností vymezených touto zřizovací listinou předává do správy veškerý movitý a nemovitý majetek včetně práv a jiných majetkových hodnot ve vlastnictví Pardubického kraje, se kterými byla k 31. 12. 2002 v rozsahu uvedeném v účetní rozvaze vyhotovené k  témuž datu, příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ústav sociální péče Žampach, která přešla pod zřizovatelskou funkci Pardubického kraje podle zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práva závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákonač. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve zněnípozdějších předpisů.

 

6.

V článku VII,

Vymezení majetkových práv a povinností organizace,

se v celém jeho rozsahu vypouští dosavadní text „Ústav sociální péče“ a nahrazuje se textem „Domov pod hradem“.

 

 

7.

V článku VIII,

Finanční hospodaření organizace,

se v celém jeho rozsahu vypouští dosavadní text „Ústav sociální péče“ a nahrazuje se textem „Domov pod hradem“.

 

8.

V článku IX,

Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena,

se vypouští dosavadní text „Ústav sociální péče“ a nahrazuje se textem „Domov pod hradem“.

 

9.

Článek X odst. 1,

Přechodná a závěrečná ustanovení, nově zní:

Zřizovací listina příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov pod hradem Žampach nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2003 a v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu Okresního úřadu Ústí nad Orlicí ze dne 10. 11. 1992 (včetně dodatku č.1 č.j.: P/01039/1999, účinného od 1. 1. 2000 a dodatku č. 2 č.j.: P/50102/2001 účinného od 30. 12. 2002 ) na jejímž základě byla státní příspěvková organizace Ústav sociální péče Žampach oprávněna do 31. 12. 2002 hospodařit s majetkem, právy a jinými majetkovými hodnotami státu, které k 1. 1. 2003 přešly podle zákona č. 290/2002 Sb., na Pardubický kraj. Příspěvková organizace Pardubického kraje Domov pod hradem Žampach zůstává nositelem závazků včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů.

 

10.

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pardubického kraje Ústav sociální péče Žampach byl schválen usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje Z/202/06 ze dne 14. 12. 2006 a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007.

 

Dodatek č. 4 zřizovací listiny je sepsán v osmi vyhotoveních, která mají stejnou platnost a z nichž šest je určeno pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace.

  

Ing. Michal Rabashejtman Pardubického kraje

 

 


V Pardubicích dne 24. 6. 2003

Dodatek č. 3 zřizovací listiny  

Příspěvkové organizace Pardubického krajeÚstav sociální péče Žampach

se sídlem Žampach č. 1, 564 01 Žamberk

IČ 00854271

 

Podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává Zastupitelstvo Pardubického kraje tento dodatek zřizovací listiny, která byla schválena usnesením číslo Z/178/03 ze dne 24. 6. 2003 a mění se takto:

 

1.

 

V článku IV,

Hlavní účel a předmět činnosti organizace se v části

Hlavní předmět činnosti vypouští následující text:

Zajištění výchovné a poradenské péče v rodinných, manželských, partnerských i jiných mezilidských vztazích se zaměřením na manželství ohrožená rozvratem, na úpravu vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí, na péči rodičů o děti zdravotně postižené a na mezigenerační vztahy v rodinách, a to prostřednictvím začleněné Manželské a rodinné poradny v Ústí nad Orlicí, která nemá právní subjektivitu a která je organizační složkou příspěvkové organizace Pardubického kraje Ústavu sociální péče Žampach.

 

2.

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pardubického kraje Ústav sociální péče Žampach byl schválen usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006.

 

Ing. Michal Rabashejtman Pardubického kraje

 


 V Pardubicích dne 16. 6. 2005

 

Dodatek č. 2 zřizovací listiny

příspěvkové organizace Pardubického kraje

Ústav sociální péče Žampachse sídlem Žampach 1, 564 01 Žamberk

IČ 854 271

 

Podle ustanovení § 35odst. 2písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení§ 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlechúzemních rozpočtů,vezněnípozdějších předpisů, vydává Zastupitelstvo Pardubického kraje tento dodatek zřizovací listiny, která byla schválena usnesením číslo Z/178/03 ze dne 24. 6. 2003 a mění se takto:

 

1.

V článku VII,

Vymezení majetkových práv a povinností organizace,

se v bodě č. 7 vypouští druhá věta: „Při stavební investiční činnosti se PO řídí platnými právními předpisy.“ a na její místo se vkládá nová věta, která zní: „Při stavební investiční činnosti se PO řídí platnými právními předpisy a vnitřními předpisy Pardubického kraje v rozsahu, v jakém se PO týkají.“

 

 

 

V článku VII,

Vymezení majetkových práv a povinností organizace,

se v bodě č. 9 vypouští dosavadní text: „PO udržuje svěřený majetek v provozuschopném stavu a za tímto účelem provádí jeho údržbu a opravy. PO může provádět bez souhlasu zřizovatele opravy a údržbu svěřeného majetku, pokud výše nákladů v jednotlivém případě nepřesahuje 2.000.000 Kč.“ a nahrazuje se textem: „PO udržuje svěřený majetek v provozuschopném stavu a za tímto účelem provádí jeho údržbu a opravy, a to v souladu s platnými právními předpisy a s vnitřními předpisy Pardubického kraje v rozsahu, v jakém se PO týkají.“

 

 

 

V článku VII,

Vymezení majetkových práv a povinností organizace,

 

se v bodě č. 18 vypouští dosavadní text: „PO je oprávněna zastupovat zřizovatele v územních, stavebních a obdobných řízeních, kdy je zřizovatel účastníkem řízení z titulu vlastnictví sousední nemovitosti.“ a nahrazuje se textem: „PO je oprávněna zastupovat zřizovatele v územních, stavebních a obdobných řízeních týkajících se správy svěřeného majetku nebo majetku pořizovaného do vlastnictví Pardubického kraje. V těchto případech je PO povinna postupovat v souladu s platnými právními předpisy a s vnitřními předpisy Pardubického kraje v rozsahu, v jakém se PO týkají.“

2.

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pardubického kraje Ústav sociální péče Žampach byl schválen usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje Z/65/05 ze dne 16. 6. 2005 a nabývá účinnosti dnem 16. 6. 2005.

 

Dodatek č. 2 zřizovací listiny je sepsán v osmi vyhotoveních, která mají stejnou platnosta z nichž šest je určeno pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace.

Ing. Michal Rabashejtman Pardubického kraje


V Pardubicích dne 1. 4. 2005

 Dodatek č. 1 zřizovací listiny

příspěvkové organizace Pardubického kraje

Ústav sociální péče Žampach

se sídlem Žampach čp. 1, 564 01 Žamberk

IČ 00854271

 

 

 

Podle ustanovení § 35odst. 2písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení§ 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlechúzemních rozpočtů,vezněnípozdějších předpisů, vydává Zastupitelstvo Pardubického kraje tento dodatek zřizovací listiny, která byla schválena usnesením číslo Z/148/03 ze dne 17. 4. 2003 a mění se takto:

 

 

 

1.

V článku V – Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem organizace

 

 

Znění odstavce 2 se mění a nový text zní :Prostřednictvím ředitele organizace zajišťuje ředitel Krajského úřadu Pardubického krajea vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje.realizaci rozhodnutí a záměrů Rady Pardubického kraje a Zastupitelstva Pardubického kraje, které se týkají této organizace.

2.

V článku VIII – Finanční hospodaření organizace

 

Původní znění odstavce 4 se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se textem tohoto znění:Doplňková činnost PO nesmí narušovat plnění hlavní činnosti a nesmí být ztrátová. Zisk z doplňkové činnosti může PO využívat jen k financování své hlavní činnosti. Použití zisku z doplňkové činnosti k jinému účelu je možné jen se souhlasem zřizovatele.


Původní znění odstavce 6 se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se textem tohoto znění:

Výnosy z pronájmu svěřeného nemovitého a movitého majetku jsou výnosem organizace. Výnosy z úplatně převedeného přebytečného movitého majetku při dodržení postupu stanoveného zřizovací listinou jsou výnosem organizace, pokud Rada Pardubického kraje nerozhodne jinak.

 

Z odstavce 8 se vypouští druhá věta a text nově zní:

Zřizování, tvorba a čerpání peněžních fondů PO se řídí rozpočtovými pravidly. Fond kulturních a sociálních potřeb tvoří a používá organizace v souladu se samostatnou právní úpravou.

 

 

3.

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají nadále v platnosti.

 

Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pardubického kraje Ústav sociální péče Žampach byl schválen usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje Z/36/05 ze dne 17. 3. 2005 a nabývá účinnosti dnem 17. 3. 2005.

Dodatek č. 1 zřizovací listiny je sepsán v osmi vyhotoveních, která mají stejnou platnost a z nichž šest je určeno pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace.

Ing. Michal Rabashejtman Pardubického kraje