text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
114706.j 20200729 20200729 20200722 _2020072 20200722 _2020072 114702.j 20200729 _2020072 _2020072 z2020072 20200729 20200729 _2020072 114715.j 20200722 20200722 20200722 20200722 _2020072 20200722 114601.j 20200722
ARCHIV ZPRÁV: Výroční zpráva 2005 (1.část) Tisk článku    


 
Dokument ke stažení [PDF]
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
 
rok: 2005

Název, sídlo a identifikační číslo organizace:

 

Název:  Ústav sociální péče Žampach      příspěvková organizaceSídlo: č.p. 1, Žampach, 564 01 ŽamberkIČO: 00854271

 Kontaktní spojení a informace :

Tel.: 465 618 184, 465 618 134GSM : 603 878 659Ředitel: 603 878 659Fax: 465 618 137, server fax: 465 618 010E-mail: uspza@ uspza.cz
SMS server: 605 244 309
internet: www.uspza.czStat. zást.: PaedDr. Luděk Grätz – ředitel ÚSP

Zřizovatel:Pardubický krajKomenského náměstí č.p. 125, Pardubice, PSČ 532 11

V Žampachu dne: 05.03.2006

Příloha zprávy o činnosti a hospodaření za r.2005:Výběr z fotodokumentace ÚSP Žampach (7 stran)

OBSAH

 

 

I. SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY

1. Uživatelé a zaměstnanci ústavu1.1 Počet uživatelů služeb ke dni 31.12. - z toho muži a ženy (chlapci a dívky), průměrný věk,rozdělení podle věkových skupin 1.2 Zaměstnanci - celkový počet (přepočtený k 31.12), členění podle povolání (hospodářsko správní, zdravotničtí, vychovatelé, sociální, manuálně pracující), pracující na směny1.3 Přehled návštěv, praxí, dobrovolníků a asistentů

2. Péče a služby2.1 Standardy kvality péče   2.1.1 Poslání organizace   2.1.2 Principy a cíle služby   2.1.3 Metodiky poskytované služby   2.1.4 Podněty a stížnosti uživatelů služby   2.1.5 Důvěrníci – vztahoví pracovníci v systému poskytované služby2.2 Modernizace ÚSP - investiční záměry2.3 Úroveň bydlení - počet lůžek na pokojích, vybavenost pokojů a společných prostor, po zahájení provozu Domků ve stráni Žampach, chráněné bydlení2.4 Stravování uživatel - počet odebraných jídel, z toho strava normální a diabetická za měsíc2.5 Pracovní činnost (pracovně-výchovná) - formy a zaměření v ústavu i mimo něj, průměrný počet uživatelů služeb2.6 Výchova a vzdělávání - formy a zaměření v ústavu i mimo něj, průměrný počet uživatelů služeb, vzdělávání pedagogických pracovníků - zaměření, formy, počet2.7 Využití volného času - zájmová a kulturní činnost2.8 Další specifické formy sociální péče, služeb a aktivit ústavu


II. ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE

1. Zdravotní péče1.1 Ambulantní péče - formy, rozsah, využití odborných a ústavních lékařů, počet uživatelů služeb využívajících jednotlivé zdravotní služby1.2 Hospitalizace klientů ústavu ve zdravotnických zařízení - počet, průměrná délka pobytu1.3 Hygienický standard - způsob a kvalita dozoru, úklid aj1.4 Vzdělávání zdravotnických pracovníků - zaměření, formy, počet

2. Rehabilitace2.1 Zaměření a využití jednotlivých forem rehabilitace


III. HOSPODAŘENÍ

1. Výnosy1.1 Příspěvek na provoz – přehled za období 5let1.2 Vyhodnocení průběhu a úrovně příjmů z vlastní činnosti organizace v souladu s rozpočtovou skladbou (nedaňové příjmy)1.3 Rozbor příjmů plynoucích z prodeje investičního majetku ( kapit. příjmy)1.4 Komentář a vyčíslení příjmů z mimorozpočtových zdrojů - např. dotace na opravy a údržbu, převody z fondu organizace včetně zapojení těchto prostředků ve výdajové části rozpočtu1.5 Přijaté dary a přehled dárců

2. Náklady2.1 Struktura nákladů a výnosů, vč. stručného komentáře ( třída 5 a 6) podle v úvahu přicházejících pod seskupení položek rozpočtové skladby ( porovnání výše výdajů s předchozím rokem), včetně vyčíslení a využití mimorozpočtových prostředků z příjmové části rozpočtu.U pod seskupení 521 včetně dodržení limitů - prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci, počtu zaměstnanců2.2 Vyčíslení a zhotovení celkových finančních nákladů vynaložených na zahraniční pracovní cesty, příp. další zahraniční aktivity2.3 Vyčíslení nákladů na nájemné2.4 Investiční majetek – přehled pořízených investic2.5 Informace o event. čerpání finanční podpory z prostředků fondů EU – SROP


IV. KONTROLNÍ ČINNOST

1. Vnitřní kontrolní systém- interní audit2. Kontroly jiných kontrolních orgánů3. Opatření přijatá k výsledkům kontroly


Základní informace o organizaci

 

Hlavní účel a předmět činnosti organizace:Příspěvková organizace Pardubického kraje Ústav sociální péče Žampach je ústavem sociální péče, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou celoroční ústavní sociální péči především pro mentálně postiženou mládež ve věku odtří do dvaceti šesti let, výjimečně i déle, jakož i pro klienty, kteří jsou postižení též tělesnou nebo smyslovou vadou. Zároveň je i ústavem sociální péče pro dospělé klienty ve věku od dvaceti šesti let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.V případě volné kapacity lze poskytovat pobyt i na přechodnou dobu.

Rozpis hlavního předmětu činnosti:Poskytování komplexní a nedělitelné celoroční ústavní sociální péče, především pro mentálně postiženou mládež ve věku od tří do dvaceti šesti let, výjimečně i déle, jakož i pro klienty, kteří jsou postižení též tělesnou nebo smyslovou vadou, výkon ústavní nebo ochranné výchovy mentálně postižené mládeže, a poskytování sociální péče pro dospělé klienty ve věku od dvaceti šesti let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, jakož i pro klienty postižené mentálním postižením lehčího stupně, avšak jen tehdy, potřebují-li nezbytně ústavní péči, kde je jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto rovněž:- ubytování, stravování a komplexní sociální péče pro umístěné uživatele služeb- zajištění výchovně vzdělávacího procesu a pracovně rehabilitační činnosti uživatelů dle jejich schopností s přihlédnutím k fyzické vyspělosti a mentální úrovni- úschova cenných věcí a finančních prostředků uživatelů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu- poskytování osobního vybavení, drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb uživatelům- zajištění kulturně - zájmové činnosti uživatelů v zájmu rozvoje jejich schopností, estetického cítění a zapojení do společenského života- zajištění zdravotní péče pro uživatele s akutním nebo chronickým onemocněním- zajištění výchovné a poradenské péče v rodinných, manželských, partnerských i jiných mezilidských vztazích se zaměřením na manželství ohrožená rozvratem, na úpravu vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí, na péči rodičů o děti zdravotně postižené a na mezigenerační vztahy v rodinách, a to prostřednictvím začleněné Manželské a rodinné poradny v Ústí nad Orlicí, která nemá právní subjektivitu a která je organizační složkou příspěvkové organizace Pardubického kraje Ústavu sociální péče Žampach- výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního

Doplňková činnost organizace:Organizace nevykonává žádnou doplňkovou činnost.

Pomocné hospodářství a ústavní (dílenská) výroba:Organizace zřizuje a provozuje Pomocné hospodářství a ústavní (dílenskou) výrobu. Ta to netvoří předmět doplňkové činnosti organizace ani vedlejší (hospodářské) činnosti organizace, slouží k rozvíjení dobrovolné výchovné a pracovní a produktivní činnosti uživatelů služeb v smyslu platných předpisů sociální péče.

I. Sociální péče a služby

1. Uživatelé služeb a zaměstnanci ústavu1.1 Počet uživatelů služeb ke dni 31.12. 2005, z toho muži a ženy ( chlapci a dívky), průměrný věk, rozdělení podle věkových skupin
Ústav sociální péče Žampach má kapacitu 119 lůžek a je zařízením pro celoroční pobyty. Je však připraven v rámci volné kapacity poskytovat i přechodné pobyty. K 31.12.2005 ÚSP poskytoval péči 5 ženám a 114 chlapcům a mužům převážně z Pardubického kraje a Královéhradeckého kraje.
Od roku 1998 ÚSP Žampach poskytuje péči i ženám a dívkám.

Struktura uživatelů dle věku:

Věk

Počet uživatelů

0-6 let

0

7-12 let

5

13-18 let

10

19-26 let

11

27 a více

93


Věkový průměr (v letech)

36,68


Věk nejmladšího uživatele

9 let

Věk nejstaršího uživatele

79 let


Uživatelé dle délky pobytu v ÚSP

Počet uživatelů

Méně než 10 let

26

10 až 20 let

49

Více než 20 let

44

Průměrná délka pobytu (v letech)

19,33

Nejdéle v ÚSP Žampach let

46


PŘEHLED O VYUŽITÍ LŮŽKOVÉ KAPACITY (průměrný počet uživatel služeb v roce)*

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

119,26(100,22%)

120,7377(101,46 %)

121,4963(102,9 %)

122,8619(103,25 %)

120,9962(101,68%)

118,8462(99,87 %)

118,5848(99,65 %)

*Nevyužití lůžkové kapacity je dáno průběhem správního řízení o přijetí uchazeče. Překročení lůžkové kapacity vyplývá z realizovaných přechodných pobytů uživatelů.

1.2 Zaměstnanci - celkový počet (přepočtený k 31.12.2005), členění podle povolání (hospodářsko správní, zdravotničtí, vychovatelé, sociální, manuálně pracující) a pracující na směny

Celkový počet – fyzický k 31.12.2005

81

Celkový počet – přepočtený k 31.12.2005

76,38

V přímé péči pracuje celkem: 51 zaměstnanců, z toho 27 zaměstnanců pracuje v třísměnném provozu a 29 zaměstnanců pracuje ve dvousměnném provozu.

SYSTEMATIZACE PRACOVNÍCH MÍST, KATEGORIZACE A LIMITY ZAMĚSTNANCŮ V ÚSP, PLÁN, SKUTEČNOST

Období: r. 2005

POMĚR UŽIVATELŮ NA 1 PRACOVNÍKA V PŘÍMÉ PÉČI  (bez funkč. zaměst.)

1,75: 1

PŘÍMÁ PÉČE

51,0

Ozn. prac.režimu:

PLÁN

SKUT k 31.12

Tj %

 

 

ZDRAV. PRAC:

8

Z toho:

 

 

 

 

 

 

J

funkč. ZP (ved. zdr. péče)

1

1

6

 

 

87,5

 

 

 

T

všeobecná sestra

6

 

 

 

D

odbor. ZP (fyzioterapeut)

1

 

 

PEDAG. PRAC.

11,25

Z toho:

 

 

 

 

 

 

J

funkč.VP (ved.vých.péče)

3

3

8

0,25

100,0

 

 

 

D

vychovatel

8

 

 

 

J

odbor. VP (logop.)

0,25

 

 

 

D

ošetř. PV

0

0

 

 

 

PRAC. OBSLUŽ. A ZVP

31,75

PRAC. SOC. PÉČE  z toho:

 

 

 

 

 

 

D

PSP – VP

0

1

13

21,53

111,9

 

 

 

D

PSP – ZVP a PV

7

 

 

 

T

PSP - ZVP

24,75

NEPŘÍMÁ PÉČE

20,5

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTR. PR. (hospd. sprv. a provoz. tech.)

7

Z toho:

 

 

 

 

 

 

J

statut.zást. org.

1

1

5

1

100,0

 

 

vč. SOCIÁLNÍ PRACOVNICE a MZDOVÉ ÚČTÁRNY ÚSP

J

THP (EK,SP,ÚČ,TECH)

5

 

 

 

J

skladní

1

 

 

PR.POMOC PROVOZ(zaměst.přev.man.prac.)

13,5

Z toho:

 

 

 

 

 

 

J

Prádelna šijovna

4

3,8

2

0,4

7

97,7

 

 

 

J

údržba,řidič,topič

2

 

 

 

J

Úklid

0,5

 

 

 

D

stravovací provoz

7

 

 

 

 

Ostatní

 

MRP Ústí n.Or.

2,5

DELIM. PRACOVIŠTĚ

2,5

Z toho:

 

 

 

 

 

 

J

Odborný pracovník MRP

1,5

1,4

1

96

 

 

 

J

Sociální pracovnice MRP

1

NEZAŘ(rezerva)

0

brig.výpomoc (nemoc,dovol.)

 

 

0

0

 

CELKEM

74

limit zřizovatele

 

 

74

76,38

103,2

-jednosměnný režim 40,00označení „J“-dvousměnný režim 38,75označení „D“-třísměnný režim 37,50označení „T“


Struktura zaměstnanců dle věku:

Věk

Počet

20 a méně let

1

21-35 let

17

36-45 let

31

46-55 let

22

55 a více

10


Věkový průměr

41,0

Věk nejmladšího zaměstnance

20

Věk nejstaršího zaměstnance

65


Zaměstnanci dle délky prac. poměru v ÚSP Žampach:

Hodnota

Méně než 10 let

48

10 – 20 let

27

Více než 20 let

6

Průměrná délka

7,9

Nejdéle v prac. poměru let

29

1.3 Přehled návštěv, praxí, dobrovolníků a asistentů

druh

počet skupin

počet účastníků

dobrovolníci

9

9

asistenti

4

4

praktikanti

12

12

exkurse

10

816

dohled orgánu péče o dítě

2

3

ostatní návštěvy

3

50

monitorovaná účast akce SROP

6

1737


 


 

 


 

 

2. Péče a služby

 

2.1 Standardy kvality péčeV roce 2004 se začaly v ÚSP Žampach naplňovat tzv. Standardy kvality sociálních služeb. V rámci těchto bylo stanoveno Základní programové prohlášení – poslání principy a cíle Ústavu sociální péče Žampach.

2.1.1 PosláníZákladním posláním organizace je:
1/ PODPORA A ROZVOJ SCHOPNOSTÍ A NEZÁVISLOSTI UŽIVATELE SLUŽEB(poskytování podpory a péče pro rozvoj schopností uživatele směřujících ke snižování stupně závislosti uživatele na nezbytnosti plného ústavního zaopatření)

2/ PODPORA BĚŽNÉHO ZPŮSOBU ŽIVOTAUŽIVATELE SLUŽEB(poskytování podpory uživateli v možnosti vést běžný způsob života)

3/ OCHRANA PRÁV UŽIVATELE SLUŽEB(poskytování podpory a péče pro ochranu práv uživatele v rámci ústavního zaopatření a v dalších rizikových oblastech života uživatele)

4/ PODPORAMOŽNOSTI VOLBY PRO UŽIVATELE SLUŽEB(poskytování podpory uživateli v jeho možnostech volby a rozhodování o osobních záležitostech)

Základním posláním Ústavu sociální péče Žampach je poskytovat službu zaměřenou na podporu rozvoje schopností uživatele za účelem snižování stupně jeho závislosti na plném ústavním zaopatření, poskytovat službu spočívající v podpoře a ochraně práv uživatele v rámci ústavního zaopatření a v dalších rizikových oblastech života uživatele a  poskytovat podporu uživateli v jeho možnostech vést běžný způsob života. Podporování uživatele v jeho možnostech volby při rozhodování o osobních záležitostech.

Ústav sociální péče Žampach – Domov pod hradem Žampach je ústavem sociální péče, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti, jakožto příspěvková organizace Pardubického kraje, systém celoroční ústavní sociální péče pro mentálně postiženou mládež ve věku odtří do dvaceti šesti let a pro dospělé občany, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Dále je pro uživatele zajišťován pobyt na přechodnou dobu a také zvláštní podpora a péče v systému chráněného bydlení.

2.1.2 Principy a cíle služby

 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY SLUŽBY (podpory a péče uživateli služeb)

1/ NEJEN ÚSTAVNÍ SLUŽBY A PÉČE(propojování ústavního systému péče se společenským prostředím)

2/ ŽÍT A PRACOVAT VE SPOLEČNOSTI(vytváření podmínek pro kontakt uživatele se společenským prostředím) v mimoústavním společenském prostředí

3/ NÁŠ DOMOV STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU(využívání historických, kulturních a přírodních hodnot místa pro tvorbu vazeb ústavního systému péče se společenským prostředím)

4/ SPOLEČNÉ ZÁJMY A POTŘEBY(integrace osobních potřeb a zájmů uživatele, společenských potřeb a norem a vnitřních pravidel ústavní péče)

5/ PODPORA V PROBLÉMOVÝCH SITUACÍCH ŽIVOTA(vytváření podmínek pro kontakt uživatele s problémovými situacemi běžného způsobu života a poskytování systému podpory uživateli při řešení těchto situací)

6/ BĚŽNÝ DOMOV(vytváření prostředí blízkého běžnému způsobu života s možností volby)

7/ SVOBODA A BEZPEČÍ(vytváření a udržování systému pro garanci osobních práv a bezpečnosti uživatele)

8/ PROFESNÍ NÁROČNOST A ODBORNOST POSKYTOVATELE(vytváření a udržování systému požadavků, podpory a rozvoje profesní odbornostiposkytovatele)

9/ TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE(vytváření a udržování systému pro budování vztahů týmové spolupráce poskytovatelů, uživatelů a zástupců uživatelů)

10/ DOMOV A RODINA(vytváření a udržování systému podporující péče založené na osobníchlidských vztazích, klimatu domova a rysech domácí rodinné péče)

 


ZÁKLADNÍ A ROZVOJOVÉ CÍLE
jsou vymezeny v dokumentu Základní programové prohlášení ÚSP Žampach a jsou publikovány na veřejných www stránkách: www.uspza.cz.

 

Pro zajištění rozvoje v dosahování základních cílů služby jsou v organizaci dále návazně zpracovány tyto dokumenty požadované zřizovatelem zvlášť:- Systém řízeného zvyšování kvality péče na období- Strategické cíle organizace na období

 

2.1.3 Metodiky poskytované službyPro dosahování základních cílů organizace se v Ústavu sociální péče Žampach dálestanovují závazné postupy, a to formou metodik poskytování služby.

 

Soupis metodik a jejich příprava a realizace v roce 2005 :1) Pravidla pro samostatný pobyt a vycházkyuživatelů mimo areál ÚSP Žampach- počet příloh: 3 realizováno 13.9.2004

2) Pravidla pro realizaci podnětů a stížností uživatelů ÚSP- počet příloh: 2 realizováno 20.2.2005

3) Pravidla pro ochranu uživatelů před předsudky a negativním hodnocenímbude realizováno v 2006

4) Pravidla pro ochranu uživatelů před bezpečnostními rizikybude realizováno v 2006

5) Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situacíbude realizováno v 2006

6) Pravidla pro ochranu osobního majetku a soukromí uživatelů v ÚSPbude realizováno v 2006

7) Pravidla pro plánování služby uživateli v ÚSPbude realizováno v 2006

8) Pravidla pro uplatňování vůle uživatelů v ÚSPbude realizováno v 2006

9) Závazný pokyn pro použití opatření omezujících pohyb osob v ÚSP Žampachrealizováno v 1.8.2005

2.1.4 Podněty a stížnosti

 

Metodika zabývající se systémem podávání podnětů a stížností ze strany uživatelů služeb ÚSP a jejich zástupců nabyla účinnosti 15.2.2005 (evidence, způsob podání, řešení, vyrozumění a event. odvolání proti řešení). V souvislosti s tímto se začaly konat pravidelné schůzky vedení ÚSP s uživateli služeb ÚSP, na kterých byly projednávány a řešeny podněty uživatelů služeb na způsobposkytované služby (zejm. v oblasti stravování a samostatných vycházek).

Přehled podnětů a stížností podaných do ÚSP Žampach v roce 2005, jejich řešení

Podnět / Stížnost

Celkem

Opodstatněných a způsob vyřešení

Neopodstatněných

podnět

2

Projednáno s podávajícím podnětů, řešeno dohodou

stížnost

3

1 (osobně projednáno se stěžovatelem, řešeno omluvou a sjednáním nápravy)

2 (stížnost byla podána bez bližší specifikace a znalosti potřebných souvislostí stěžovatele)

 

2.1.5 Důvěrníci – vztahoví pracovníci

V souvislosti s vytvářením a udržováním systému pro garanci osobních práv a bezpečnostiuživatele byl v roce 2004 v ÚSP Žampach zaveden a rozvinut funkční systém důvěrníků garantující uživatelům podpory a péče v Ústavu sociální péče na Žampachu pečlivější, detailnější a zejména osobní přístup při řešení jejich osobních problémů, zajišťování věcí osobní potřeby, vyřizování podnětů a stížností apod. Tento systém byl během roku 2005 několikrát aktualizován (v souvislosti s pohybem uživatelů služeb – stěhování do domků chráněného bydlení apod.) tak, aby plně vyhovoval svému poslání.

2.2 Modernizace ÚSP – investiční záměry
Na základě vyhodnocení analýzy základních oblastí (zdrojů) kvality služby jsou stanoveny v organizaci priority strategického rozvoje kvality
- Priority strategického rozvoje v oblasti prostorových a materiálně technických zdrojů.

Pro zajištění rozvoje a zvyšování kvality poskytované péče v Ústavu sociální péče Žampach na období roků 2005 – 2008 a další roky je nezbytné realizovat investice v oblasti prostorových a materiálně technických zdrojů ústavu.

Tyto investice zahrnují opatření pro minimalizaci „restriktivních opatření“ v ÚSP, vč. potřeby používání klecových síťových lůžek v ÚSP.

Tyto investice je nezbytné realizovat v jednotlivých etapách členěných dle funkčních a stavebně technických celků a priorit.

Základní podmínky pro realizaci hlavních opatření jsou specifikovány v příslušných investičních záměrech, jako přímé investice Pardubického kraje

ÚSP Žampach zpracoval v roce 2005 kompletní souhrn investičních potřeb pro zařazení do Programu údržby a rozvoje nemovitého majetku Pardubického kraje.

Základní členěnítěchto investic dle priorit

 

Priorita - číslo

Název priority

2.2.1

PRIORITA: 1

ÚSP Žampach, Modernizace a půdní vestavba hlavní budovy 1.část: Modernizace západního křídla hlavní zámecké budovy ÚSP2.část: Modernizace středního (severního) a východního křídla.hlavní zámecké budovy ÚSP

2.2.2

PRIORITA: 2

ÚSP Žampach, Modernizace a půdní vestavba objektu tzv. „Důchod“

2.2.3

PRIORITA: 3

ÚSP Žampach, Modernizace objektu tzv. „Pavilon“

2.2.4

PRIORITA: 4

ÚSP Žampach, Veřejné centrum aktivit a odpočinku – Zahrada Žampach - hospodářská farma se ZOO koutkem, jezírkem a jízdárnou

2.2.5

PRIORITA: 5

ÚSP Žampach, Veřejné centrum aktivit a odpočinku – Zahrada Žampachparkový areál aktivit

2.2.6

PRIORITA: 6

ÚSP Žampach, rekonstrukce opěrné zdi horního zámeckého parku,úpravy v zámeckých parcích a rekonstrukce komunikací v areálu ústavu

2.2.7

PRIORITA: 7

ÚSP Žampach, rekonstrukce a opravy budovy a areálu pomocného hospodářství

2.2.8

PRIORITA: 8

ÚSP Žampach, rekonstrukce a opravy hospodářské budovy s modernizací prádelenského provozu ÚSP

2.2.9

PRIORITA: 9

ÚSP Žampach, pořízení 2 bytů chráněného bydlení mimo ústav (ve městě)

2.2.10

dokončeno

Investice již dokončená: „Domky Ve stráni - chráněné bydlení pro uživatele služeb ÚSP Žampach“

V listopadu 2005 byla dokončena I. etapa modernizace „Domky Ve stráni - chráněné bydlení pro uživatele služeb ÚSP Žampach“ (4 domky s kapacitou 22 lůžek, 2 x dílenská činnost a 1x vzdělávací činnost).

Celkové náklady stavby činily 28,996 mil.Kč a neinvestiční příspěvek na pořízení vnitřního vybavení nových domků chráněného bydlení v ÚSP Žampach 2.900,-tis Kč.

Ve čtyřech nových samostatných objektech typu rodinných domků mimo stávající areál, vznikly byty určené pro uživatele schopné samostatnějšího života s asistentskou pomocí a aktivitami organizovanými zejména mimo ústav.

ZÁKLADNÍ DATA STAVBY - FINANCE:

 

v tis.

Pozemky, geologický průzkum, mapové podklady, aj.:

100,00

Projekty:

705,00

Stavební část celkem:

27.965,00

z toho: inženýrské sítě

7.947,00

z ho: vlastní stavba

20.018,00

Stavební dozor:

226,00

Vnitřní vybavení celkem

2.900,00

Dále darem od Isolit-Bravo, spol. s r. o – vnitřní vybavení elektro.

187,00

Celkové náklady realizace

31.896,00

 

ZÁKLADNÍ DATA STAVBY – FINANČNÍ ZDROJE

 

v tis.

Investor – Pardubický kraj

18.671,00

MPSV ČR účelová dotace

13.000,00

ÚSP Žampach

225,00

Celkem – finanční zdroje

31.896,00

2.3 Úroveň bydlení, počty lůžek na pokojích, vybavenost pokojů a společných prostor po zahájení provozu Domků ve stráni Žampach, chráněného bydlení

V roce 2005 byla realizována výstavba čtyř domků chráněného bydlení, jejichž provoz byl slavnostně zahájen dne 28. listopadu 2005. Díky tomu došlo k významným změnám v rozmístění lůžkové kapacity a počtech lůžek na odděleních a také k výraznému zkvalitnění poskytované péče a služeb právě v oblasti chráněného bydlení.

Přehled rozmístění lůžkové kapacity a počty lůžek dle oddělení ( rekapitulace )

Stávající stav :

Oddělení

Celkem lůžek

Ložnice č.

Počet lůžek v ložnici

Umístění

Výchovná oddělení

I.

10

1

10

Hl. budova

II.

9

1

4

Hl. budova

 

 

2

5

III.

13

1

4

Samostatná budova – „důchod“

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

2

Výchovná oddělení se zvýšenou zdravotní péčí

IV., VI., VII.

14

1

7

Hl. budova

 

 

2

4

 

 

3

3

V.

15

1

15

Hl. budova

Výchovná oddělení

VIII., IX.

26

1

3

Samostatná budova – „pavilon“

 

 

2

3

 

 

3

3

 

 

4

4

 

 

5

3

 

 

6

2

 

 

7

2

 

 

8

2

 

 

9

2

 

 

10

2

Chráněné bydlení

X.

11

1

3

Chráněné bydlení – byty v areálu ÚSP

 

 

2

3

 

 

3

2

 

 

4

2

 

 

5

1

Chráněné bydlení

XI.

 

 

 

 

ADAM

6

1

2

Domky ve stráni - ADAM

 

 

2

1

 

 

3

1

 

 

4

1

 

 

5

1

KOLDA

5

1

1

Domky ve stráni - KOLDA

 

 

2

2

 

 

3

2

JOHANA

4

1

1

Domky ve stráni - JOHANA

 

 

2

1

 

 

3

2

VÍTEK

6

1

2

Domky ve stráni - VÍTEK

 

 

2

2

 

 

3

1

 

 

4

1

CELKEM

119

41

119

 

Cílový stav

Oddělení

Celkem lůžek

Ložnice č.

Počet lůžek v ložnici

Umístění

Výchovná oddělení

Podkroví

13

1

1

Hl. budova

 

 

2

2

 

 

3

2

 

 

4

2

 

 

5

2

 

 

6

2

 

 

7

2

Výchovná oddělení se zvýšenou zdravotní péčí

Východní

6

1

2

Hl. budova

 

 

2

3

 

 

3

1

Javorka

11

1

3

Hl. budova

 

 

2

3

 

 

3

3

 

 

4

2

U Patrika

4

1

1

Hl. budova

 

 

2

1

 

 

3

1

 

 

4

1

Habry

8

1

2

Hl. budova

 

 

2

2

 

 

3

2

 

 

4

2

Výchovná oddělení

 

Důchod

12

1

4

Samostatná budova – „důchod“

 

 

2

4

 

 

3

2

 

 

4

2

Pavilon

31

1

3

Samostatná budova – „pavilon“

 

 

2

2

 

 

3

2

 

 

4

2

 

 

5

2

 

 

6

2

 

 

7

2

 

 

8

2

 

 

9

2

 

 

10

2

 

 

11

2

 

 

12

2

 

 

13

2

 

 

14

2

 

 

15

2

Chráněné bydlení

Byty

12

1

3

Chráněné bydlení – byty v areálu ÚSP

 

 

2

3

 

 

3

2

 

 

4

2

 

 

5

2

XI.

ADAM

6

1

2

Domky ve stráni - ADAM

 

 

2

1

 

 

3

1

 

 

4

1

 

 

5

1

KOLDA

5

1

1

Domky ve stráni - KOLDA

 

 

2

2

 

 

3

2

JOHANA

5

1

1

Domky ve stráni - JOHANA

 

 

2

2

 

 

3

2

VÍTEK

6

1

2

Domky ve stráni - VÍTEK

 

 

2

2

 

 

3

1

 

 

4

1

CELKEM

119

61

119

 

[pokračování  zprávy - 2. část]