text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
____IMG_ IMG_5204 __IMG_49 IMG_4963 _I_MG_49 IMG_4952 _IMG_495 IMG_5084 IMG_4967 IMG_4981 __IMG_49 _IMG_520 IMG_4936 IMG_4916 _IMG_490 ___IMG_5 IMG_5196 IMG_5092 IMG_5005 zIMG_490 IMG_5138 IMG_4988 ____IMG_ IMG_5205 IMG_4957 IMG_4993 IMG_5213 IMG_5037 _IMG_502 IMG_4964 IMG_5033 _IMG_520 Herni_sy IMG_5199 __IMG_49 ___IMG_4 __IMG_49 IMG_5081 IMG_4939 IMG_5195 Herni_sy IMG_5035 IMG_5208 IMG_5104 IMG_4906 _IMG_490 zIMG_496 IMG_4920 IMG_5042 IMG_4941 ____IMG_
Organizační řád Tisk článku    

O R G A N I Z A Č N Í   Ř Á D
Domova pod hradem Žampach

 
Organizační řád Domova pod hradem Žampach stanoví zásady činnosti a řízení domova, vzájemné vztahy jednotlivých úseků, organizační strukturu domova, rozsah pravomocí, povinností a odpovědností vedoucích pracovníků.

  

Část I .

Základní ustanovení

 

Článek 1

Domova pod hradem Žampach (dále Domov) je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, jejíž zřizovací listinu schválilo svým usnesením číslo Z/355/08 dne 19.6. 2008 Zastupitelstvo Pardubického kraje.

 

Článek 2

Domov poskytuje služby sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením.


Domov poskytuje tyto registrované služby:

1/ službu domov pro osoby se zdravotním postižením  - identifikátor služby: 4482938

    (služba registrována s účinností od 1.1.2007)

2/ službu chráněné bydlení  - identifikátor služby: 2207058 

    (služba registrována s účinností  od 1.1.2011)

3/ odlehčovací službu - identifikátor služby: 6466123 )

    (služba registrována s účinností  od 11.4.2012)

4/ službu podpora samostatného bydlení - identifikátor služby: 5189487 

    (služba registrována s účinností  od 1.1.2015)

5/ sociálně terapeutické dílny - identifikátor služby: 9645565 

    (služba registrována s účinností  od 1.10.2016)

 

 

Při poskytování těchto služeb zabezpečuje Domov základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách o sociálních službách a blíže vymezené zápisem v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Domov poskytuje a zprostředkovává služby zaměřené  na podporu rozvoje schopností a nezávislosti uživatelů, na podporu jejich  možností vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech. Poskytuje uživatelům pomoc při ochraně a uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů . Základním posláním

Domova ve službě chráněné bydlení je navíc umožnit uživatelům žít v prostředí a způsobem, které jsou velmi podobné životu lidí v běžné domácnosti. Služby zahrnutí nabídku sociálně terapeutických, vzdělávacích, pracovních, zájmových a aktivizačních činnosti ve vlastních centrech a v běžném společenském prostředí.

Základním posláním odlehčovací služby je dočasně zastoupit osobu blízkou v péči o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil.

Základním posláním Domova pod hradem Žampach v terénní službě podpora samostatného bydlení je pomáhat uživatelům žít v běžném prostředí vlastní domácnosti a zvládat nároky samostatného bydlení.

Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora v získání, udržení a rozvoji pracovních návyků a sociálních dovedností osoby se zdravotním postižením jako předpokladů pro zvýšení šance na její uplatnění se na trhu práce a zvýšení soběstačnosti v běžném životě.

 

Článek 3

 Domov zajišťuje rozvoj materiálně-technické základny, investiční výstavbu, péči o základní majetek – jeho rekonstrukci, modernizaci a údržbu. Zabezpečuje celkovou ochranu svěřeného majetku .

 

Část II.

Řízení

 

Článek 4

Ředitel

 

1. V čele organizace je ředitel jmenovaný Radou Pardubického kraje. Jako statutární orgán je oprávněn jednat jménem této organizace a při jednáních ji zastupovat.

2. Ředitel je oprávněn zmocnit další zaměstnance jednat jménem organizace.

3. Ředitel jmenuje svého zástupce a vedoucí jednotlivých úseků, vymezí jejich pravomoc a působnost. Pokud některé funkce nejsou obsazeny a ředitel neurčil odpovědného pracovníka, zabezpečuje tyto funkce sám.

4. Ředitel je nadřízený všem zaměstnancům Domova, řídí provoz a činnost Domova a odpovídá za ně.

5. Ředitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Je povinen zajistit zaměstnancům seznámení s předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajistit dodržování předpisů o požární ochraně a jejich znalost kontrolovat, zajistit úkoly související s opatřeními při mimořádných situacích, s ochranou utajovaných skutečností a se zabezpečením ochrany obyvatelstva.

6. Ředitel odpovídá za vlastní hospodářskou a komerční činnost Domova.

 

Článek 5

Postavení vedoucích pracovníků

Práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích pracovníků :

1. Vymezit práva, povinnosti a odpovědnost podřízených pracovníků a vyjádřit je v popisech pracovních míst .

2. V rozsahu své působnosti stanovit konkrétní úkoly a přijímat opatření k jejich plnění.

3. Zajišťovat řádné a hospodárné vynakládání svěřených finančních i materiálních prostředků.

4. Kontrolovat dodržování právních předpisů v oboru své působnosti a interních předpisů.

5. Pečovat o zvyšování odborné úrovně podřízených pracovníků.

6. Vést podřízené pracovníky k dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně.

 7. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.

8. V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv forma diskriminace (viz  antidiskriminační  zák. č. 198/2009 Sb.)

 

Článek 6

Zastupování

1. Ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje jím jmenovaný zástupce.

2. Ředitel a jeho zástupce jsou povinni se vzájemně informovat o skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný chod a činnost ústavu.

3. Vedoucí jednotlivých úseků určí se souhlasem ředitele svého zástupce a vymezí rozsah zastupovaných činností.

4. Zastupovaný a zástupce jsou povinni se při předávání funkce vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce. Zastupovaný si může vyhradit právo rozhodnout o zvlášť důležitých otázkách, případně pozastavit i výkon rozhodnutí svého zástupce.

5. O předání funkcí na delší období se provede písemný zápis. Má-li předávací proces návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se současně mimořádná inventarizace svěřeného majetku.

Část III.

Organizační struktura

 

Článek 7

Organizační členění

 Domov se člení podle pracovních činností na úseky:

I.  servisní provozy

II. provozy přímé péče

III. oddělení interního auditu a ochrany osobních údajů

 

Základními organizačními útvary v organizaci jsou:

1) útvar technických a hospodářských služeb

2) útvar zdravotních služeb, stravování a úklidu

3) útvar přímé sociální péče

Vedoucí těchto organizačních útvarů ustanovuje ředitel organizace jmenováním.

 

Článek 8

Vymezení náplně činnosti úseku sociální práce

- Zajišťuje  agendy sociální práce v zařízení sociálních služeb dle jednotlivých druhů poskytovaných služeb

- jednání se zájemcem o službu, sociální šetření, individuální plánování služby uživateli,

- činnosti v oblast sociálně právní ochrany dětí,

- nároky uživatelů služeb ze sociálních systémů,

- podílení se na zvyšování kvality služeb v souladu se SQSS a transformačním plánem zařízení,

- základní sociální poradenství;

- zajišťování souvisejících sociálně právních agend;

- řešení soc. právních problémů uživatelů, podpora v oblasti financí, zaměstnávání,

- podílení se na zvyšování kvality služeb v souladu se SQSS a transformačním plánem zařízení,

- plní úkoly vyplývající z majetkoprávní oblasti pobytu klientů v zařízení, administrativně je zpracovává.
-  zajišťuje sepsání a včasné doručení podkladů a žádostí o přiznání důchodu, průkaz mimořádných výhod, občanského průkazu, cestovního pasu a dalších.
- zastupuje domov při soudních jednáních v opatrovnických záležitostech, dále v jednáních o svéprávnosti, zpracovává podklady soudu . informace o výkonu opatrovnické funkce
- v případě úmrtí klienta zajišťuje jeho pohřeb a pozůstalost.
- Zajišťuje agendu depozitních prostředků a majetku uživatelů svěřených do správy a úschovy domovu

 

Článek 9

Vymezení náplně činnosti úseku technické, hospodářské a administrativní služby

- Hospodaří s finančními zdroji co nejefektivněji v souladu s posláním a oprávněnými zájmy organizace a příslušnými předpisy.

- Vede složité účetní agendy včetně agendy mzdové.

- Sleduje vývoj nákladů a výdajů, předkládá návrhy opatření k hospodárnému využití svěřených finančních prostředků, provádí dílčí ekonomické rozbory.

- Vytváří personální a materiální podmínky k zajištění požadované péče o klienty.

 -Spravuje svěřený majetek, vede jeho evidenci a provádí pravidelnou inventarizaci hodnoty zásob, porovnává je s účetními doklady a provádí vyčíslování případných rozdílů.
-Zpracovává hospodářské podklady pro zřizovatele.

-Zajišťuje spisovou agendu a archivování písemností.

-Provádí nákup a distribuci materiálu a zodpovídá za jejich správné skladování.
-Zajišťuje komplexní provoz a provádí údržbu zařízení celého Domova včetně parku a dále provádí méně náročné opravy v oborech elektro, strojním, stavebním, truhlářském, malířském a dalších.
-Provádí obsluhu kotelen a sleduje jejich provoz.
-Zodpovídá za provoz a údržbu čistírny odpadních vod.
-Zajišťuje provoz a údržbu motorových vozidel a prostředků zahradní techniky.
-Zajišťuje komplexní péči o prádlo a oděvy, vč.OOPP


 Článek 10
Vymezení náplně činnosti úseku zdravotní, stravovací služby, úklidu a služeb prádelny

1.Poskytuje základní ošetřovatelské práce a činnosti zdravotní odborné péče.
2.Poskytuje pomocné práce při vyšetřování a testování zdravotního stavu klientů, při provádění léčebných, ošetřovatelských a dalších úkonů.
3.Zajišťuje odborná specializovaná vyšetření.
4.Poskytuje rehabilitační péči.
5.Podílí se na ergoterapeutické péči zajišťováním výchovné části denního programu klientů.
6.Zodpovídá za bezpečné a nezávadné uložení léků, za vedení předepsané dokumentace.
7.Stanovuje hygienické a protiepidemiologické režimy a kontroluje jejich dodržování.
8.Komplexně zabezpečuje celodenní stravování klientů domova a stravování zaměstnanců. Provádí kalkulaci a normování stravy dle stravovacích jednotek stanovených pro klienty zřizovatelem.
9.Zajišťuje výrobu nejsložitějších dietních jídel v rozsahu dietního režimu, výrobu všech druhů teplých a studených jídel.
10. Zodpovídá za dodržování správné manipulace se stravou, za přípravu a výdej stravy včetně speciálních diet.

11. Zodpovídá za výkon úklidových a prádelenských služeb v rozsahu dle provozních potřeb, v souladu s příslušnými hygienickými předpisy


  Článek 11
Vymezení náplně činnosti  provozů přímé péče

- zabezpečují výkon činností jednotlivých sociálních služeb v souladu ve standardy kvality těchto služeb

-  činnosti jsou zaměřeny na rozvoj a udržování schopností uživatelů služeb vést běžný způsob života, a to prostřednictvím jejich zapojení do sociálně terapeutických, vzdělávacích, pracovních, zájmových a aktivizačních činnosti v centrech domova a v běžném společenském prostředí.

- zabezpečují péči o uspokojování duševních a  materiálních  potřeb uživatelů

 

Článek 12

Vymezení náplně činnosti  oddělení interního auditu

a ochrany osobních údajů

- K zabezpečení činností organizace vyplývajících ze zákona o finanční kontrole se je v organizaci zřízeno oddělení interního auditu, pověřený zaměstnanec při výkonu činností interního auditora (interní auditor) je podřízen výhradně jen řediteli organizace a vykonává povinnosti v kontrolní činnosti v souladu s pověřením a příslušnými předpisy.

- K zabezpečení činností organizace vyplývajících z obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů (GDRR) 2016/679 a zákona ČR o ochraně osobních údajů  je v organizaci zřízena funkce „referent  pro ochranu osobních údajů“; pověřený zaměstnanec při výkonu těchto činností  je podřízen výhradně jen řediteli organizace a vykonává povinnosti v souladu s pověřením a příslušnými předpisy.

 

 Část IV.

Vztah Domova k Pardubickému kraji

 

  Článek 13

        Vztah Domova k Pardubickému kraji jako zřizovateli je dán zřizovací listinou, základními ustanoveními tohoto organizačního řádu a platnými právními předpisy.
       V pravomoci a působnosti Pardubického kraje zůstává činnost vyhrazená jeho orgánům ve smyslu platných právních předpisů, zejména :

- Odborné řízení, kontrolní a metodická činnost včetně dodržování zásad hospodárnosti při vynakládání finančních prostředků a při hospodaření s materiálně technickými prostředky. 
 

Část V.
 Závěrečná ustanovení

 Článek 14


Organizační řád je základní organizační normou závaznou pro všechny zaměstnance domova. Jeho nedílnou součástí je schéma organizační struktury, které tvoří přílohu organizačního řádu.


Na základě tohoto organizačního řádu zpracovává organizace navazující vnitřní předpisy upřesňující provoz a organizaci domova, které se stávají, spolu s popisem pracovních míst zaměstnanců domova, také součástí tohoto organizačního řádu. Vnitřní předpisy schvaluje a vyhlašuje ředitel domova s výjimkou takových vnitřních předpisů, které ze zákona schvaluje nebo vyhlašuje zřizovatel domova.
Tento Organizační řád nabývá účinnosti dnem 1.5.2018 a v plném rozsahu ruší a nahrazuje Organizační řád vydaný Pardubickým krajem účinný dnem 1.7. 2003 a Organizační řád Domova pod hradem Žampach ze dne 27.11.2008, 29.12. 2009,  01.04.2012, 1.1. 2015 a 1.11. 2017.

 
V Žampachu dne: 01.5.2018                                                               schválil: ředitel domova 

 jako dokument PDF