text1
slide1

ARCHIVNÍ INFORMACE WWW.USPZA.CZ

pro aktuální informace vstupte na www.csszampach.cz.

*Strategické rozvojové cíle organizace, služby Tisk článku    


Strategické rozvojové cíle organizace jsou popsány v Transformačním plánu Domova pod hradem Žampach, který naplňuje Strategii zřizovatele v oblasti transformace organizací zajišujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji.

Více informací:  www.uspza.cz/transformace

 

DOKUMENTY K TRANSFORMACI:

Dokument  Transformační plán DPH Žampach - znění k 1.9. 2018

Dokument  Podklady pro aktualizaci Transformačního plánu a strategie organizace z 17.6. 2020

 

 

 

                                                                                

Více informací:  www.uspza.cz/transformace ZÁKLADNÍ ROZVOJOVÉ CÍLE ORGANIZACE                                                                                               
Další rozvoj – perspektivy a vize Domova pod hradem Žampach                                                        

Domov pod hradem Žampach je zařízení s téměř 50 letou zkušeností s poskytováním sociálních služeb. V roce 2008 byla dokončena  zásadní rekonstrukce hlavní zámecké budovy a provedeny navazující změny v systému a kvalitě poskytovaných služeb. Další rozvoj, perspektivy a vize pak zahrnují investiční záměry spojené s transformací a další humanizaci poskytovaných služeb, včetně změn ve struktuře cílové skupiny uživatelů a změn v druzích nabízených služeb. Větší část kapacit těchto služeb bude umístěna mimo Žampach a integrovány do běžného společenského prostředí.

 

 

 

 

 ARCHIVNÍ DOKUMENTACE:


:: Z dokumentace stavby - Modernizace a půdní vestavba hlavní zámecké budovy - 2006 - 2008 ::

:: Z dokumentace dalších investičních záměrů ::                                                     


STRATEGICKÉ, ROZVOJOVÉ CÍLE DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH
(Rozvojový plán organizace na období roku 2011 a dále)

!! archivní dokumenty !!:

výběr z dokumentu

Základní zaměření a změny ve strategii dalšího rozvoje organizace (rozvojový plán) po roce 2011:

Aktualizace strategických rozvojových cílů Domova pod hradem Žampach a navazující změny pořadí a obsahu priorit investičních potřeb by měly zajistit připravenost domova na očekávané změny vyplývající z účinnosti zákona č. 108/2006 o sociálních službách a vládní politiky podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb v ČR (usnesení vlády č. 127/2007). Domov pod hradem Žampach ve svých investičních potřebách proto zvyšuje priority záměrů zahrnující nezbytné investice pro realizaci transformace a humanizace poskytovaných služeb.
Obsah investičních záměrů umožňuje provádět změny ve struktuře cílové skupiny uživatelů služeb a změny druhu poskytované služby postupně v závislosti na vývoji reálné poptávky po nových druzích služeb.

Předpokládá se, že v současné době poskytované pobytové služby Domovem pod hradem Žampach budou tak postupně doplněny, rozšířeny nebo transformovány (v závislosti na poptávce) o kapacity služeb ambulantních s registrací některých nových (nepobytových) typů služeb, a to:
§ 51 – chráněné bydlení
§ 67 – sociálně terapeutické dílny
§ 44 – odlehčovací služby
Pro tuto potřebu slouží zejména základní priority zařazené v investičních potřebách domova, která představují tzv. následnou etapu celkové modernizace Domova pod hradem Žampach:

INVESTIČNÍ ZÁMĚR
a) Pořízení (rekonstrukce) 4 bytových jednotek (chráněný byt vždy pro dvojici osob) mimo obec Žampach (v lokalitě okolních měst)
b) Pořízení (rekonstrukce) 1 místa pro trvalou prezentaci a prodej („obchůdek“) produktů dílenských center Domova pod hradem Žampach a pracovní uplatnění uživatelů bytových jednotek mimo obec Žampach (v lokalitě okolního města)

INVESTIČNÍ ZÁMĚR
Rekonstrukce stávajícího objektu Na Vysluní („důchod“) v areálu Domova pod hradem Žampach pro potřebu transformace části kapacity pobytových služeb domova na služby ambulantní s využitím rekonstruovaných prostorů samostatného objektu pro nové typy služeb - sociálně terapeutické dílny, odlehčovací služby a centrum denních služeb.

INVESTIČNÍ ZÁMĚR
Modernizace a nástavba objektu U Šimona ("pavilon") Tato investice řeší nezbytnou úpravu vnitřních a vnějších dispozic budovy směřujících ke zkvalitnění podmínek a zvýšení standardu zde poskytovaných pobytových služeb. Modernizace zahrnuje vybudování sedlové střechy s půdní vestavbou. Součástí objektu bude bezbariérový přístup do podlaží a terasy a další řešení určené především pro těžce postižené uživatele služeb a imobilní obyvatele.


Souhrn investičních potřeb - dle priorit rozvojového plánu Domova pod hradem Žampach: !! archivní dokumenty !!

č.poř.
priorita
Akce DPH Žampach v PUR majetku Pardubického kraje - r. 2011
1
1
Pořadí 1 - priorita 1:  Více z projektové studie "U Šimona" - vstoupit - zde
DPH Žampach, rekonstrukce a nástavba objektu U Šimona (tzv."Pavilon")
2
1
Pořadí 2 - priorita 1: Více z projektové studie "Na výsluní" - vstoupit - zde
DPH Žampach , rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní (tzv."Důchod")
3
2
Pořadí 3 - priorita 2:
DPH Žampac, pořízení 4 bytů chráněného bydlení mimo DPH(ve městě) + pořízení prodej.místa,
VARIANTNĚ: vše jako pronájem dlouhodobý (s možností pozdějšího odkupu dle nutnosti)
4
2
Pořadí 4 - priorita 2:
DPH Žampach, Zateplovací systémy budov a energet.úsporné technologie
5
3
Pořadí 5 - priorita 3: Více z projektové dokumentace - vstoupit zde
DPH Žampach, Veřejné centrum aktivit a odpočinku "Zahrada Žampach"
6
3
Pořadí 6 - priorita 3:
DPH Žampach, rekonstrukce a opravy hospodářské budovy s modernizací prádel.provozu.
7
3
Pořadí 7 - priorita 3:
DPH Žampach, rekonstrukce a opravy budovy a areálu pomocného hospodářství
8
H
Pořadí 8 - priorita H: Výběr z projektové dokumentace - vstoupit zde
DPH Žampach, rekonstrukce opěrné zdi zámeckého parku a komunikací areálu DPH Žampach
9
3
Pořadí 9 - priorita 3: Více z projektové studie "rekonstrukce v kapli" - vstoupit - zde
DPH Žampach, zámecká kaple sv. Bartoloměje - restaurování hlavního oltáře
10
2
Pořadí 10 - priorita 2:
DPH Žampach, Nákup / pořízení pozemku v lokalitě u Domků PB , obec Žampach
11
3
Pořadí 11 - priorita 3: Více z projektové studie "rekonstrukce v kapli" - vstoupit - zde
DPH Žampach, zámecká kaple sv. Bartoloměje - zadní vchod a obnova kruchty
 
Legenda: R - rozestavěné; H - havárie; 1, 2, 3 - naléhavost
 

 

 MODERNIZACE A PŮDNÍ VESTAVBA HLAVNÍ ZÁMECKÉ BUDOVY

investiční záměr realizovaný v letech 2006 - 2008
 1.část: Modernizace západního křídla hlavní zámecké budovy
             2.část: Modernizace středního (severního) a východního křídla hlavní zámecké budovy


Výběr ze základní výkresové dokumentace - půdorysy a pohledy.  Více z projektove dokumentace akce  [odkazy na soubory PDF]


Základní údaje o investičním záměru     

Cílem investičního záměru není zvýšení lůžkové kapacity ústavu, nýbrž zajištění nezbytných podmínek pro dosažení nezbytného rozvoje kvality poskytovaných služeb. Současně jsou tímto zajištěny nezbytná opatření pro odstranění dokumentovaných havarijních stavů na hlavní zámecké budově, které ohrožují bezpečnost uživatelů a poskytovatelů služeb, omezují provoz ústavu a s odkladem realizace rekonstrukce budovy způsobují druhotné materiální škody.

Dosažení potřebných standardů je řešeno těmito hlavními směry úprav:1. Půdní vestavba na hlavní budově, kde bude umístěno 13 uživatelů služeb v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním hygienickým zařízením. Půdní vestavba bude tvořit samostatný funkční celek - rodinu - s potřebným zázemím. Maximální počet lůžek na ložnici 2. (Oddělení "PODKROVÍ")
 

2. Modernizací stávajících dvou podlaží hlavní budovy bude podstatně změněno funkční uspořádání ústavu tak, že v přízemí bude zrušeno dosavadní centrální stravování (velké společné jídelny) a bude zde nově vytvořen mimo jiné rehabilitační provoz. Ve 2.n.p. budou vytvořena celkem čtyři samostatná, ucelená, specializovaná oddělení především pro klienty těžce postižené, se zvýšenou zdravotní péčí. I zde je pamatováno na co největší soukromí a komfort. Maximální počet lůžek na ložnici výchovného oddělení je 2. Maximální počet lůžek na oddělení se zvýšenou zdravotní péčí je 3 (i zde jsou však zastoupeny pokoje dvojlůžkové a jednolůžkový). Na tomto podlaží vznikne dále specializované oddělení se zvýšenou individuální péčí pro uživatele služeb vyžadující tuto specializovanou odbornou péči. Maximální počet lůžek na ložnicích tohoto oddělení je 1. Toto oddělení slouží k vyloučení využívání tzv. síových lůžek a k minimalizaci  opatření omezujících pohyb osob při poskytování sociální služby v ÚSP Žampach (ve smyslu §89 Zákona č.108/2006Sb. o sociálních službách).

 

Ve 2. nadzemním podlaží, které dnes slouží především pro ubytování, dojde k poměrně velkým stavebním úpravám a dispozičním změnám. Vznikne zde:- ucelené a samostatné specializované oddělení se zvýšenou zdravotní péčí pro těžce postižené klienty („JAVORKA“). Oddělení bude mítkapacitu 11. Ubytováni budou ve čtyřech ložnicích s kapacitou 2 až 3 lůžka. K dispozici pro oddělení bude denní místnost s jídelnou, hygienické zařízení (s koupelnou a WC) a dále hygienické zařízení pro personál.- ucelené a samostatné specializované oddělení se zvýšenou zdravotnípéčí pro těžce postižené klienty („U PATRIKA“). Oddělení bude mít kapacitu 4 klienty. Ubytováni budou ve čtyřech jednolůžkových ložnicích. K dispozici pro oddělení bude denní místnost sjídelnou, hygienické zařízení (s koupelnou a s WC).- samostatné oddělení se zvýšenou zdravotní péčí pro nejmenší klienty, většinou imobilní a těžce postižené („VÝCHODN͓). Ubytováni budou ve třech ložnicích s kapacitou 1 až 3 lůžka, s oddělenou částí pro denní místnost, s potřebným hygienickým zázemím.- ucelené a samostatné specializované oddělení výchovné („HABRY“). Oddělení bude mít kapacitu 8 klientů, ubytovaných ve čtyřech dvoulůžkových ložnicích. Ložnice jsou vybaveny předsíňkami s úložnými prostorami a hygienickými buňkami (sprcha nebo vana a WC). K dispozici pro oddělení bude denní místnost s kuchyňským koutem, a dále hygienické zařízení pro personál.

Předpokládaný časový plán stavby: - územní rozhodnutí bylo vydáno 17.10. 2003- stavební povolení bylo vydáno 11. 4. 2005- uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem díla 09/2006- předání staveniště zhotoviteli 10/2006- zahájení realizace stavby 10/2006- ukončení realizace stavby a podpis protokolu o předání a převzetí díla 02/2008- uvedení stavby do trvalého užívání 06/2008 - závěrečné hodnocení akce 09/2008