text1

Editace
Vyhledávací formulář
Mapa webu
Úvodní stránka
 .: Úvod :: PRIVATE :: Virtuální prohlídky :: Letecké prohlídky :: Web kamera :: Kontakty :.
IMG_4649 IMG_4659 ___IMG_4 IMG_4636 _IMG_461 IMG_4599 IMG_4595 IMG_4211 IMG-2020 __IMG_46 IMG_4642 IMG_4647 IMG_4686 20210115 _z202012 IMG_4609 IMG_4591 _IMG_466 ____2020 IMG_4593 __IMG_46 IMG_4626 ___20201 IMG_4657 IMG-2020 IMG-2020 IMG_4635 IMG_4668 ___IMG_4 IMG_4670 IMG_4600 _z202012 IMG_4644 IMG_4633 IMG_4618 _2020120 IMG_4661 IMG_4631 IMG-2020 zIMG_459 20201231 IMG_4210
Provozní dokumentace Tisk článku    
logo dchb

 Základní provozní dokumentace a informace pro uživatele služeb

Domky ve stráni Žampach

SLUŽBA: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP)

T e n t o   č l á n e k   n e n í   a k t u a l i z o v a n ý   (archivní znění)


Domov pod hradem Žampach je poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v Registru poskytovatelů sociálních služeb pod identifikátorem služby: 4482938  Více o registraci poskytovatele sociálních služeb .


DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH - SKLÁDAČKA (náhled na informační tisk)VÍCE INFORMACÍ O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY (PŘIJETÍ DO DOMOVA)

lze získat přímo v domovu:
Kontaktní pracovník:
Radek Fišar, DiS - vedoucí úseku sociální práce v domovu
Přímá linka: 465 635 151

E- mail: socialni@uspza.czVNITŘNÍ PRAVIDLA - PŘEDPISY - TISKOPISY platné v Domovu pod hradem Žampach:

Přehled úhrad v Domovu pod hradem Žampach - tabulka - aktuální sazby úhrad - stav po     1.1.2007 - tabulka úhrad - zde.

INFORMACE K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO DOMOVA (K UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ  SLUŽBY - tiskopis ke stažení) - zde.

PRAVIDLA POBYTU  (DOMÁCÍ ŘÁD)  Domova pod hradem Žampach (dokument ke stažení) - stav po 1.1.2007 - zde.ZÁKONY - VYHLÁŠKY - PRAVNÍ PŘEDPISY:

Při realizaci  sociálních služeb Domov pod hradem Žampach vychází z platných právních předpisů z oblasti sociální péče. Více k těmto na stránkách  Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - v části sociální služby.
Platné zákonné normy a vyhlášky s účinností od 1.1. 2007 zásadním způsobem mění podmínky sociálního zabezpečení v ČR:
           Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ze dne 14.3.2006     
                                                 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách, ze dne 29.11.2006
                                                 Další informace: výklad - průvodce zákonem o sociálních službách   
           Zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ze dne 14.3.2006 
Domov pod hradem Žampach realizuje systém poskytovaných služeb v návaznosti na tyto nové podmínky.


Od 1.1.2007 je agenda týkající se žádostí o přijetí a pořadníku čekatelů na přijetí do domova vedena přímo v Domovu pod hradem Žampach. Více k poskytovaným službám v Domovu pod hradem Žampach - ZMĚNY od 1.1.2007.STANDARDY KVALITY POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

:: Vnitřní předpisy a metodiky poskytování služby - po 1.1.2007 ::Sociálně právní zabezpečení obyvatel chráněného bydlení v Domovu pod hradem Žampach v právní úpravě PŘED 1.1.2007.Obsah dokumentu: verze dokumentu: č.1-11/2005  
(kliknutím na odkaz "zde" přejdete na příslušnou část tohoto dokumentu)


1.   Základní poslání, principy a cíle  - Domků ve stráni Žampach /zde/

1.1 Poslání

1.2 Základní principy a cíle podpory a péče

2.   Organizační, personální a materiálně-technické zabezpečení provozu oddělení chráněného bydlení v Domově pod hradem na Žampachu /zde/

2.1 Poslání, cíle a zásady podpory v chráněném bydlení

2.1.1 Poslání

2.1.2 Cíle

2.1.3 Zásady podpory

2.2 Cílová skupina

2.2.1 Komu je určena podpora v chráněném bydlení ?

2.2.2 Komu podpora v chráněném bydlení určena není ?

2.3 Oblast organizační a personální

2.3.1 Kolektiv lidí zabezpečující chráněné bydlení

2.3.2 Pracovní náplň zaměstnance provozu chráněného bydlení

2.3.3 Odborná způsobilost personálu

2.4  Prostorové uspořádání chráněného bydlení

2.4.1 Chráněné domy – Domky ve stráni

2.4.2 Chráněné byty uvnitř areálu 

3.   Sociálně právní zabezpečení obyvatel chráněného bydlení v Domovu pod hradem Žampach /zde/ 

3.1.1 Rozsah služeb

3.1.2 Úhrada

3.1.3 Práva

3.2  Postupy

3.2.1 Řízení o přijetí

3.2.2 Pobyt mimo ústav

3.2.3 Přemístění obyvatele

3.2.4 Ukončení pobytu

3.2.5 Správa majetkových hodnot obyvatele

Seznam příloh:

1. Pravidla pro pobyt v chráněném bydlení  /zde/
2. Domácí řád Domků ve stráni Žampach, chráněné bydlení  /zde/

3. Struktura chráněného bydlení v Domovu pod hradem Žampach /zde/

4. Dokumentace (fotodokumentace a z projektové dokumentace - dispozice a situace - půdorys, dokumentace stavby  část 1  - část 2 - část 3)

 

1. ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ, PRINCIPY A CÍLE - DOMKY VE STRÁNI ŽAMPACH

     CELÝ DOKUMENT - ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ, POSLÁNÍ, PRINCIPY a CÍLE - přejít zde


1.1 POSLÁNÍ

 

Základním posláním Domova pod hradem Žampach je poskytovat službu zaměřenou na podporu rozvoje schopností uživatele za účelem snižování stupně jeho závislosti na úplném ústavním zaopatření, poskytovat službu spočívající v podpoře a ochraně práv obyvatele v rámci ústavního zaopatření a v dalších rizikových oblastech jeho života a poskytovat podporu v jeho možnostech vést běžný způsob života.

Domov pod hradem Žampach zajišťuje v hlavním předmětu činnosti systém celoroční ústavní sociální péče pro mentálně postiženou mládež ve věku od tří do dvaceti šesti let a pro dospělé občany. Dále pro uživatele zajišťuje pobyt na přechodnou dobu a zvláštní podporu a péči v systému chráněného bydlení.

Programové prohlášení organizace definuje poslání, principy a cíle poskytované služby. Zahrnuje rozvojové cíle služby do r. 2007 a dále představy o dalším rozvoji poskytovaných služeb do r. 2014, tzv. rozvojové vize.

Oblasti zahrnující služby Domova pod hradem Žampach:

* Zdravotní péči
* Rehabilitaci a preventivní péči
* Ubytování a stravování* Osobní hygienu* Osobní stravování* Osobní vybavení* Sociálně právní ochranu, vč. úschovy a správy cenných věcí a finančních prostředků obyvatel* Výchovu a vzdělávání, vč. předškolní výchovy, povinné školní docházky a navazujícího vzdělávání* Pracovní a pracovně rehabilitační prvky* Zájmové, kulturní sportovní a rekreační aktivity* Poradenskou a asistenční podporu uživatele

 

1.2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE PODPORY A PÉČE

1. Propojování ústavního systému péče se společenským prostředím2. Vytváření podmínek pro kontakt uživatele se společenským prostředím3. Využívání historických, kulturních a přírodních hodnot místa pro tvorbu vazeb ústavního systému péče se společenským prostředím4. Integrace osobních potřeb a zájmů uživatele, společenských potřeb a norem a vnitřních pravidel ústavní péče5.Vytváření podmínek pro kontakt uživatele s problémovými situacemi běžného způsobu života a poskytování systému podpory uživateli při řešení těchto situací6. Vytváření prostředí blízkého běžnému způsobu života7. Vytváření a udržování systému pro garanci osobních práv a bezpečnosti uživatele8. Vytváření a udržování systému požadavků, podpory a rozvoje profesní odbornosti poskytovatele9. Vytváření a udržování systému pro budování vztahů týmové spolupráce poskytovatelů, uživatelů a zástupců uživatelů10.Vytváření a udržování systému podporující péče založené na osobních lidských vztazích, klimatu domova a rysech domácí rodinné péče

 

2. KOMPLEXNÍ ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ  A MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ PROVOZU ODDĚLENÍ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V DOMOVĚ POD HRADEM NA ŽAMPACHU

2.1 Poslání, cíle a zásady podpory v chráněném bydlení
2.1.1 Poslání

Oddělení chráněného bydlení:

 

* Je určeno lidem se všemi stupni mentálního postižení, tedy i lidem s postižením těžkým, lidem kteří nemohou v důsledku svého postižení žít v běžné společnosti.* Vychází z myšlenky, že potřeby člověka s mentálním postižením lze nejlépe naplnit v jeho přirozeném prostředí a v tomto prostředí jsou mu i poskytovány nutné sociální služby.* Tento způsob posiluje přirozené sociální vazby (například  s rodiči, sousedy, přáteli), vytváří se přirozená síť podpory (sousedská výpomoc, pomoc v rámci širší rodiny apod.). *Obyvatelé chráněného bydlení jsou vedeni a motivováni k maximální samostatnosti, více rozhodují o věcech, které se jich týkají, je respektována jejich dospělá role.*Zajišťuje obyvatelům aktivnídohled a pomoc při získávání dovedností k co nejsamostatnějšímu životu.*Nabízí nový a moderní styl života lidí s mentálním postižením.

2.1.2 Cíle

* Vytvoření co nejpodnětnějšího prostředí a maximální rozvíjení individuálních schopností obyvatel.* Podpora obyvatel v oblasti adaptačních dovedností (osobní péče, komunikace, vedení domácnosti, používání veřejných míst a služeb, práce a volnočasové aktivity atd.).* Přiblížení se běžnému životu srovnatelné populace.* Respektování práv a povinností obyvatel.* Týmová odborná práce lidí založená na partnerství mezi zaměstnanci a obyvateli chráněného bydlení.* Individuální přístup ke všem obyvatelům ze strany zaměstnanců.* Změna postojů okolí vůči lidem s postižením.* Vytvoření přátelského, rodinného prostředí.

2.1.3 Zásady podpory

Chráněné bydlení je alternativou klasické ústavní péče. Není separované od obce. Provoz domácnosti je zajištěn samotnými uživateli a určeným okruhem asistentů – pracovníků sociální péče a vychovatelů. Služby jsou poskytovány v rámci domácnosti a splňují podmínky pro trvalé bydlení. Byt je spravován poskytovatelem (ÚSP Žampach).

Podpora není péče.* Asistence a pomoc je poskytována dle individuální potřeby.* Tento typ sociální služby je schopen reagovat i na potřeby lidí s těžkým postižením. Vždy záleží na konkrétních okolnostech a situaci potencionálního klienta.* Chráněné bydlení je jedna z možností, jak lidem s mentálním postižením umožnit žít běžným způsobem života jako ostatní vrstevníci.* Vhodným způsobem vést obyvatele tak, aby s minimální podporou mohli žít relativně samostatný plnohodnotný život, prozatím v podmínkách Domova pod hradem.* Pracovníci dohlíží na plnění individuálních výchovných plánů jednotlivých obyvatel.* Pracovníci chráněného bydleníjsou v jedné osobě partnery obyvatel, jejich kamarády a učiteli zároveň.* Zaměstnanci navzájem spolupracují, účastní se společných supervizí a porad.* Zaměstnanci využívají pracovní dobu k aktivní spolupráci s obyvateli.

 

O službě existuje jednoznačná a srozumitelná písemná smlouva ("výchovná, motivační  dohoda") mezi poskytovatelem (zástupcem poskytovatele) služby a obyvatelem, příp. jeho zákonným zástupcem.

* Smlouva ("výchovná, motivační  dohoda") má písemnou podobu.*Smlouva ("výchovná, motivační  dohoda") jednoznačně vymezuje obsah, podmínky, časové hledisko poskytování služby, práva a povinnosti obyvatele a poskytovatele, dále postupy při nedodržování smluvních podmínek a následném přestěhování zpět do prostor ústavu.* Smlouva ("výchovná, motivační  dohoda") o službě je uzavřena s každým obyvatelem nastupujícím do chráněného bydlení a je-li třeba, i s jeho zákonným zástupcem. * Je dbáno na to, aby obyvatell před podpisem smlouvy v maximálně možné míře smlouvě rozuměl. * Všechny zúčastněné strany obdrží originál smlouvy.

2.2 CÍLOVÁ SKUPINA

 

2.2.1 Komu je určena podpora v chráněném bydlení ?
*občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci v důsledku nedostatečné soběstačnosti pro zajišťování vlastních základních životních a občanských potřeb, a to v důsledku postižení rozumových schopností, za předpokladu, že tyto potřeby nejsou jinak zabezpečeny

* mládeži s mentálním postižením ve věku od tří do dvaceti šesti let a dospělým mentálně postiženým občanům, kteří potřebují s ohledem na své postižení a možnosti rodinného zabezpečení ústavní péči celoroční nebo na přechodnou dobu nebo občanům s mentálním postižením, jejichž postižení může být též druhotně kombinováno jinou smyslovou nebo tělesnou vadou

2.2.2 Komu podpora v chráněném bydlení určena není ?

* občanům nacházejícím se v nepříznivé životní situaci v důsledku nedostatečné soběstačnosti pro zajišťování vlastních základních životních a občanských potřeb, a to v důsledku sociální zanedbanosti, vč. výchovné zanedbanosti z dětství

* občanům s psychiatrickým onemocněním

* občanům s psychickými poruchami, kteří ohrožují sebe a své okolí

* občanům se životními způsoby vedoucími ke konfliktům se společenskými normami v důsledku nepřizpůsobivého chování, alkoholismu, zneužívání návykových látek a kriminálního jednání

* občanům s postižením, které vyžaduje léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, vč. péče psychiatrické

* občanům postiženým autismem

2.3 Oblast organizační a personální

Provoz chráněného bydlení (chráněných domů i bytů) je celoroční, nepřetržitý, zajištěn tzv. asistovanou péčí.

2.3.1 Kolektiv lidí zabezpečující provoz chráněného bydlení

 

Pracovníci oddělení chráněného bydlení se střídají ve dvojsměnném provozu v počtu :

1 pracovník pro Domky ve stráni

1 pracovník pro byty chráněného bydlení situované v areálu ústavu
Rozpis směn služeb:
* PO – PÁ
ranní směna 6:30 – 14:45 hod. (6:30–13:00hod.)odpolední směna 13:00 – 21:00 hod.

* SO, NE a svátky
celodenní směna (7:00 – 19:00 hod)

* Noční provoz je zabezpečen pohotovostí pracovníků sociální péče .

* V případě dovolených, nemoci apod. vypomáhají ostatní zaměstnanci .

 

Další odborná péče (lékařská, logopedická, vzdělávání, terapie atd.) je zajišťována odbornými pracovníky.

2.3.2 Pracovní náplň zaměstnance provozu chráněného bydlení

Na základě individuálních plánů pomáhá vytvářet, obnovovat a udržovat u obyvatel :

 

* Osobní péči (hygienické a stravovací návyky, oblékání a úprava zevnějšku)

 

* Komunikaci (dorozumění se s lidmi, tj. rozumět jim a vyjádřit se tak, aby to i oni pochopili)

* Vedení domácnosti (příprava stravy, úklidové práce, nakupování, hospodaření s penězi, bezpečné zacházení s elektřinou, domácími spotřebiči a nástroji, praní, žehlení, drobná údržba šatstva, organizace života v čase – denní, týdenní a měsíční plány)

 

* Používání veřejných míst a služeb (používání hromadné dopravy, základní znalost dopravních předpisů, návštěva kulturních akcí, využívání služeb - obchod, pošta, restaurace, knihovna atd.)

 

* Volnočasové aktivity (zajmové činnosti pro volný čas)

 

* Pracovní dovednosti

 

* Vzdělávání

 

* Poznání vlastní hodnoty osobnosti - respektování osobního teritoria uživatele druhými (klepání, čekání na svolení ke vstupu, uzamykání osobních věcí včetně umísťování nábytku atd.)

 

* Začlenění do sítě rodinných a přátelských vztahů

 

* Znalosti práv a povinností uživatele chráněného bydlení!!!

 

* Kontrolují plnění povinností obyvatel (docházka do zaměstnání, center, plnění školní docházky atd.)

2.3.3 Odborná způsobilost personálu

Pracovníci chráněného bydlení jsou kvalifikovanými pracovníky mnohdy s dlouholetými zkušenostmi v péči o obyvatele s mentálním postižením.

 

* Pracovníci se pravidelně scházejí na poradách a supervizích.

 

* Vzájemně spolupracují s ostatními zaměstnanci, se kterými přicházejí obyvatelé chráněných bytů do kontaktu (pracovníci center, škol, zaměstnavatelé…)

 

* Spolupracují s rodinami uživatelů služeb.

 

* Účastní se pravidelných sezeních s obyvateli (náměty, stížnosti…).

Etický kodex pracovníků chráněného bydlení (požadavky):

- Respektování obyvatele jako rovnocenného partnera- Ochrana důstojnosti a práv obyvatele, včetně práva na soukromí, důvěrnost a sebeurčení- Upřednostňování týmové spolupráce- Respektování znalostí a zkušeností kolegů a ostatních odborníků- Zodpovědnost za vlastní celoživotní vzdělávání
- důstojnost - tolerance - volba – podpora - samostatnost - partnerství

2.4 prostorové uspořádání chráněného bydlení

Chráněné bydlení je součástí Domova pod hradem Žampach.

Chráněné bydlení je určeno 34 obyvatelům (6 ženám a 28 mužům) kceloročnímu pobytu), z čehož jsou:

 

* 4 domy mimo areál : 22 lůžek

* 4 byty CHB uvnitř areálu : 12 lůžek

 

2.4.1 Domky ve stráni Žampach, chráněné bydlení

 

 

Obytné domy byly projektovány, budovány a zařízeny na principech vzorů běžného domácího prostředí. Zahrnují prostory pro bydlení, domácí práce a trávení volného času. Dispozice domů jsou uzpůsobeny také imobilním uživatelům a pro párové bydlení. V domcích jsou navíc umístěna samostatná centra pro pracovní činnost a vzdělávání uživatelů služeb.

 

ADAM - dvoupodlažní dům pro 6 mužů. V přízemí je kompletně vybavený bezbarierový byt pro dva uživatele s možností párového bydlení, zázemí pro personál, nachází se zde i obývací místnost s kuchyňským koutem a jídelnou pro všechny obyvatele domu a WC. V patře jsou 4 jednolůžkové pokoje, koupelna, WC.

 

KOLDA - třípodlažní dům pro 5 mužů. V prvním patře je hlavní vchod, kuchyň, obývací místnost s jídelnou, místnost pro domácí práce a WC. Ve druhém patře se nachází 2 dvoulůžkové a 1 jednolůžkový pokoj, koupelna a WC.V přízemí je umístěno centrum pro pracovní činnost - chráněné dílny.

 

JOHANA - třípodlažní dům, je určen5 ženám. V prvním patře se nachází obývací místnost s jídelnou, místnost pro domácí práce a WC. Ve druhém patře jsou 2 dvoulůžkové a 1 jednolůžkový pokoj, koupelna a WC. V přízemí je umístěno centrum pro vzdělávání.

 

VÍTEK - třípodlažní dům pro 6 mužů. V prvním patře je kuchyň, obývací místnost s jídelnou, místnost pro domácí práce a WC. Ve druhém patře jsou umístěny 2 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový.

V přízemí je kompletně vybavený bezbariérový byt pro dva uživatele s možností párového bydlení.

 

 

2.4.2 Chráněné byty uvnitř areálu

Jedná se o 4 byty uvnitř areálu  s celkovou kapacitou 12 osob.

 

* 3 byty – pro 2 osoby* 1 byt – pro 6 os. (2 ložnice)

 

Každý byt má samostatný vchod, vlastní sociální zařízení a kuchyňku s jídelním koutem.

Byty jsou vybaveny standardnímnábytkem a elektrospotřebiči.

 

 

 

3.   Sociálně právní zabezpečení obyvatel chráněného bydlení v Domovu pod hradem Žampach 

3.1.1 rozsah služeb

 

Podle zákona o sociální zabezpečení se v rámci sociální péče poskytuje ústavní sociální péče, kterou zajišťují ústavy sociální péče. Občanům s mentálním postižením se poskytuje zejména:

* bydlení * zaopatření * zdravotní péče * rehabilitace * kulturní a rekreační péče * výchovná péče * dospělým též přiměřené pracovní uplatnění * mládeži a dětem vzdělání a osobní vybavení

 

Domov pod hradem Žampach poskytuje služby formou formou celoročního pobytu. Umožňuje se též pobyt přechodný a výměnný a to v délce nejvýše 3 měsíců.

3.1.2 Úhrada   Více o úhradách po 1.1.2007

 

Za pobyt v domovu hradí občané náklady za

* stravu,

* bydlení (vč. nezbytných služeb)

Po úhradě nákladů za pobyt musí občanovi, který má vlastní příjem (zejména důchod), zůstat minimální zůstatek, který je stanoven právním předpisem.

 

Úhrada je stanovena v rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje, po 1.1.2007 též smlouvou s uživatelem na základě podkladů zpracovaných domovem. Při jejich tvorbě domov vychází ze sazeb určených příslušnými vyhláškami a z vnitřních předpisů.

Úhrada za

* stravu je různá podle věkových kategorií,

* bydlení se snižuje s počtem obyvatel na pokoji,

* nezbytnou péči je jednotná.

Děti hradí pouze část za stravu, přičemž rodič hradí tuto část sníženou o přídavek na dítě.

 

Pobývá-li obyvatel mimo domov, jedná-li se o pobyt předem oznámený a byla-li úhrada již zaplacena, domov vrátí občanovi poměrnou část úhrady.

 

Více o úhradách po 1.1.2007
3.1.3 Práva uživatelů služeb

 

Obyvatel domova může být zbaven způsobilosti k právním úkonům, ale tím automaticky není zbaven osobní svobody a ostatních lidských práv a svobod. Práva a svobody občanů zdravotně postižených jsou zaručeny stejně jako pro ostatní občany Listinou základních práv a svobod.

 

3.2 POSTUPY

 

3.2.1 Řízení o přijetí (od 1.1.2007 vede řízení o přijetí Domov pod hradem Žampach, nikoli formou správního řízení)  - více o tomto

 

Do domova se přijme občan, který vzhledem ke svým sociálním a zdravotním poměrům potřebuje ústavní sociální péči.

 

Nelze však přijmout občana, který trpí:

* infekčními a pohlavními chorobami

* TBC

* psychickými poruchami znemožňujícími soužití s ostatními

* alkoholiky či toxikomany

 

Řízení o přijetí se zahajuje podáním žádosti, přílohou je zpráva o zdravotním stavu od lékaře občana, který chce být přijat. Žádost podepisuje a tím vyjadřuje souhlas s případným přijetím občan zletilý a způsobilý k právním úkonům; za nezletilé nebo občany zbavené způsobilosti k právním úkonům podepisuje žádost zákonný zástupce nebo opatrovník. Je-li nezletilý umístěn nařízením soudu o ústavní výchově, souhlasu zákonného zástupce není třeba. V tomto případě se dítě přijme na základě žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

Vyplněné tiskopisy se v případě od 1.1.2007 přijímá a zpracovává přímo Domov pod hradem Žampach, který také navrhuje smlouvu o poskytnutí služby a rozhoduje o neposkytnutí služby. 

 

 

3.2.2 Pobyt mimo ústav

 

Obyvatel ústavu může pobývat mimo ústav (u rodinných příslušníků, osob blízkých) po předchozím oznámení řediteli. Je-li obyvatel zbaven způsobilosti k právním úkonům, je nutný souhlas opatrovníka. Je-li obyvateli nařízena ústavní výchova, je nezbytný předchozí souhlas orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

3.2.3 Přemístění obyvatele

 

Obyvatel může být přemístěn do jiného ústavu jen se svým souhlasem nebo se souhlasem zákonného zástupce či opatrovníka, pokud tomu nebrání zdravotní důvody.

 

3.2.4 Ukončení pobytu

 

Pobyt v ústavu končí na základě:

* písemného oznámení obyvatele nebo jeho zákonného zástupce či opatrovníka,  od 1.1.2007 pak ukončením smluvního vztahu

* rozhodnutím krajského úřadu,od 1.1.2007 pak ukončením smluvního vztahu

* úmrtím,

* u obyvatel s nařízenou ústavní výchovou rozhodnutím soudu nebo dosažením zletilosti.

Obyvatel ústavu může být propuštěn, jestliže:

* i po opětovném napomenutí hrubě porušuje domácí řád

* další poskytování ústavní péče není účelné nebo potřebné

V těchto případech ústav nesmí obyvateli pobyt ukončit, není-li o něj jinak řádně postaráno a je plně odkázán na pomoc společnosti.

 

3.2.5 Správa majetkových hodnot obyvatele

 

Při nástupu obyvatele nebo během pobytu může obyvatel nebo jeho zákonný zástupce nebo opatrovník požádat o převzetí:

* peněžní hotovosti,

* vkladní knížky
* cenných věcí do úschovy ústavu.

Ústav tyto hodnoty převezme, vydá o tom potvrzení a eviduje je.

 

Vstupní hotovost, zůstatek z důchodu po úhradě pobytu a jiné příjmy během něj jsou jednotlivým obyvatelům evidovány na tzv. depozitním účtu. Použití vyšší částky z prostředků obyvatele je vázáno na souhlas opatrovníka a soudu.

Obyvatel nebo jeho opatrovník může svěřit příjem a správu důchodu ve prospěch ústavu a to pro účinnější zajištění úhrady a operativnější zajišťování potřeb obyvatele ústavu. Se souhlasem obyvatele nebo opatrovníka a ředitele ústavu bude ředitel ústavu ustanoven zvláštním příjemcem důchodu. ÚSP Žampach plní povinnosti založené zákonem při správě a nakládání s důchody obyvatelů, tj. používání důchodu pouze ve prospěch důchodce.

 

PaedDr. Luděk Grätzředitel ústavu

 

 

 

V Žampachu dne: 28.11.2005

 

 

 

 

Přílohy:

příloha č. 1

Pravidla pro pobyt uživatelů v chráněných bytech Domova pod hradem Žampach

1. ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

 

- v systému chráněného bydlení jsem zařazen s vědomím, že je třeba dodržovat pravidla a ujednání daná pro tento typ péče a vím, že budu – li tyto dodržovat, mohu též využívat veškerých výhod a předností z toho plynoucích. Pokud mi systém péče na odděleních chráněného bydlení vyhovovat nebude, mohu jednat o přeřazení na jiný typ oddělení

2. BYDLENÍ

 

- v bytě budu udržovat pořádek, pracovník chráněného bydlení má právo toto kontrolovat

-byt si mohu vyzdobit a vybavit dle svých představ, ale v souladu s domácím řádem chráněného bydlení

- budu dodržovat denní řád – režim ( budíček, výdej stravy, čas povolený k návštěvám, noční klid, apod. ), výjimky z tohoto mohu činit po dohodě s pověřeným pracovníkem

- veškeré návštěvy budu oznamovat pracovníkovi sloužícímu na chráněném bydlení

- budu kouřit jen na místech k tomu určených

- v bytě nebudu manipulovat s ohněm

- nebudu ničit, rozprodávat a půjčovat zařízení bytu

- budu respektovat soukromí ostatních spolubydlících

3. PRÁCE

 

- do zaměstnání budu docházet dle rozvrhu a přidělení

- v zaměstnání budu používat přidělené ochranné pomůcky a budu dbát pokynů pracovníka odpovědného za vedení práce

4. OSTATNÍ PRAVIDLA

 

- budu jednat, mluvit a chovat se slušně

- budu dbát na osobní hygienu a budu čistě oblečený

- nebudu požívat alkohol ( výjimku lze učinit pouze se souhlasem pověřeného pracovníka )

- budu – li chtít jít na vycházku, budu o tomto informovat pracovníka chráněného bydlení( viz. Pravidla pro samostatné vycházky )

- veškeré podněty a stížnosti mohu tlumočit osobně nebo prostřednictvím důvěrníka ( viz. Pravidla pro podávání podnětů a stížností )

 

Zavazuji se k dodržování těchto pravidel, která jsou nezbytná pro bydlení v bytech chráněného bydlení ÚSP Žampach. Jsem si vědom, že při jejich opakovaném porušování a nedodržování mohu být z bytu chráněného bydlení přeřazen na jiné oddělení.

 

 


příloha č. 2

Domácí řád chráněného bydlení (pravidla pobytu v chráněných bydleních Domova pod hradem Žampach)

1. Obyvatel Domova pod hradem Žampach žijící v systému chráněného bydlení (dále jen CHB) je povinen dodržovat ustanovení domácího řádu a plně respektovat pokyny pracovníků CHB.

2. Před nástupem do zařízení CHB musí být zájemce seznámen s domácím řádem CHB. Po vstupním pohovoru obyvatel podepíše smlouvu o dodržování tohoto domácího řádu. Pobyt v objektu CHB začíná zkušební dobou, která trvá 3 měsíce. Ve zkušební době má obyvatel stejná práva a povinnosti jako řádný obyvatel CHB. Může však být vyloučen, nebude-li se řídit domácím řádem a dodržovat jej.

3. V budově CHB je zakázáno požívat alkohol, kouřit a brát jakékoli drogy. Zákaz se vztahuje i na blízké okolí budov. Rovněž je v budově zakázáno přechovávat alkohol, toxické či omamné látky a jakékoliv zbraně. Není přípustné šíření pornografie.

4. Kapesné je stanoveno individuálně na základě osobní smlouvy obyvatele.

5. Vycházky je možné uskutečnit po dohodě s pověřeným pracovníkem – na základě povolení k samostatným vycházkám.

6. Návštěvy v CHB jsou povoleny v denních hodináchse souhlasem pověřeného pracovníka, maximálně do 19:00 hod.

7. Obyvatel je povinen být v době od 22:00 do 06:30 hodin v budově CHB na svém pokoji a chovat se tak, aby nerušil ostatní obyvatele. Výjimku může udělit pouze pracovník odpovědný za provoz CHB.

8. Denní rozvrh je povinen každý obyvatel respektovat a dodržovat.

9. Klient je povinen dodržovat osobní čistotu (hygienu). Povinností je též zabezpečovat úklid a udržovat pořádek na přiděleném pokoji a v dalších prostorách CHB dle rozpisu a denního rozvrhu.

10. Pracovníci CHB mají právo provádět občasné prohlídky osobních skříní a zásuvek za přítomnosti klienta a dalšího svědka.

 

11. Pokud klient způsobí svou nedbalostí škodu na majetku CHB, je povinen ji uhradit. Ředitel ÚSP nebo pověřený pracovník rozhodne o způsobu úhrady.

 

12.Ukončení pobytu v CHB:

a) na vlastní žádost obyvatele

b) na žádost zákonného zástupce nebo opatrovníka klienta

c) vyloučení na základě opakovaného porušování domácího řádu

 

příloha č. 3

Struktura chráněného bydlení v Domově pod hradem Žampach (schéma):